Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tutkimus
Laaja selvitys nuorten masennuksesta ja sen hoidosta alkaa – seurantaan kutsutaan  nuoria myös Limingasta

Laaja sel­vi­tys nuorten ma­sen­nuk­ses­ta ja sen hoi­dos­ta alkaa – seu­ran­taan kut­su­taan nuoria myös Li­min­gas­ta

15.02.2024 15:32
Hyvät palvelut, luonto, harrastusmahdollisuudet, kasvu ja kehitys – nämä asiat kiinnittävät ihmiset Liminkaan, ilmenee empatiatutkimuksesta

Hyvät pal­ve­lut, luonto, har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det, kasvu ja kehitys – nämä asiat kiin­nit­tä­vät ihmiset Li­min­kaan, ilmenee em­pa­tia­tut­ki­muk­ses­ta

23.06.2023 13:00
Nyt tämäkin on selvitetty: perussuomalaisille maistuu kebab ja keitot, keskustalaisille koti- ja grilliruoka

Nyt tämäkin on sel­vi­tet­ty: pe­rus­suo­ma­lai­sil­le maistuu kebab ja keitot, kes­kus­ta­lai­sil­le koti- ja gril­li­ruo­ka

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Huumoria lauantaihin – "Koetan hahmotella, millaisia olentoja ihmiset ovat, kun otetaan huumori mukaan maalaukseen"

Huu­mo­ria lauan­tai­hin – "Koetan hah­mo­tel­la, mil­lai­sia olen­to­ja ihmiset ovat, kun otetaan huumori mukaan maa­lauk­seen"

31.01.2023 06:00
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – vastaava tutkija Tomi Kiilakoski: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – vas­taa­va tutkija Tomi Kii­la­kos­ki: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 15:00
Tilaajille
Vastaukset kysymyspatteristoon ja valokuvat hampaista – voisiko puhelinsovelluksen koneäly tulevaisuudessa kertoa, pitääkö käydä hammaslääkärissä heti vai myöhemmin?

Vas­tauk­set ky­sy­mys­pat­te­ris­toon ja va­lo­ku­vat ham­pais­ta – voisiko pu­he­lin­so­vel­luk­sen koneäly tu­le­vai­suu­des­sa kertoa, pitääkö käydä ham­mas­lää­kä­ris­sä heti vai myö­hem­min?

20.11.2022 15:00 1
Tilaajille
Mitä mieltä ovat Rantalakeuden lukijat? Kyselyn mukaan suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Mitä mieltä ovat Ran­ta­la­keu­den lu­ki­jat? Kyselyn mukaan suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

01.08.2022 09:00
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

29.07.2022 12:00
Tutkimus: Borreliabakteereiden keino väistää ihmisen immuunipuolustusta paljastui – avaa uusia mahdollisuuksia lääkehoidolle

Tut­ki­mus: Bor­re­lia­bak­tee­rei­den keino väistää ihmisen im­muu­ni­puo­lus­tus­ta pal­jas­tui – avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia lää­ke­hoi­dol­le

09.07.2022 15:00
Luonnonvarakeskus ja mehiläistarhaajat aloittavat yhteistyön mehiläisen monimuotoisuuden turvaamiseksi – uhanalaisen pohjolan tummamehiläisen siemennestettä kerätään ja pakastetaan

Luon­non­va­ra­kes­kus ja me­hi­läis­tar­haa­jat aloit­ta­vat yh­teis­työn me­hi­läi­sen mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sek­si – uha­na­lai­sen poh­jo­lan tum­ma­me­hi­läi­sen sie­men­nes­tet­tä ke­rä­tään ja pa­kas­te­taan

02.07.2022 10:00
Liminganlahden vedenalaisesta luonnosta tiedetään nyt paljon enemmän – luontokeskuksen vierailijoille tietoa jaetaan nuotiopaikalle pystytetyillä opastetauluilla

Li­min­gan­lah­den ve­de­na­lai­ses­ta luon­nos­ta tie­de­tään nyt paljon enemmän – luon­to­kes­kuk­sen vie­rai­li­joil­le tietoa jaetaan nuo­tio­pai­kal­le pys­ty­te­tyil­lä opas­te­tau­luil­la

18.05.2022 07:30
Tilaajille
Tavismi on uusi trendi: Kotiruoka kelpaa nuorille – suosiossa ovat hyvin perinteiset raaka-aineet, kuten kana, kasvikset, kala, riisi, naudanliha ja peruna

Tavismi on uusi trendi: Ko­ti­ruo­ka kelpaa nuo­ril­le – suo­sios­sa ovat hyvin pe­rin­tei­set raa­ka-ai­neet, kuten kana, kas­vik­set, kala, riisi, nau­dan­li­ha ja peruna

17.04.2022 06:00
Drooneja testataan Hailuodossa – yleisökin voi seurata koelentoja meren yli

Droo­ne­ja tes­ta­taan Hai­luo­dos­sa – y­lei­sö­kin voi seurata koe­len­to­ja meren yli

27.03.2022 06:00
Tilaajille
Tutkimus: Suomalaiset luottavat koronarokotteiden turvallisuuteen

Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set luot­ta­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­den tur­val­li­suu­teen

17.05.2021 19:28
Tilaajille
Luonnonvarakeskus etsii näytekerääjiä susitutkimuksen avuksi, koulutuksia järjestetään lokakuussa

Luon­non­va­ra­kes­kus etsii näy­te­ke­rää­jiä su­si­tut­ki­muk­sen avuksi, kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa

08.10.2020 06:27