Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronapandemian vaikutukset
Oulunsalosta suoria lomalentoja vain vähän – "Eniten tilaa viime hetken varauksille on kaupunkikohteissa"

Ou­lun­sa­los­ta suoria lo­ma­len­to­ja vain vähän – "Eniten tilaa viime hetken va­rauk­sil­le on kau­pun­ki­koh­teis­sa"

08.02.2022 06:00
Tilaajille
THL: Suomessa on sairaalassa yhteensä 655 koronapotilasta, tehohoidossa 37 – OYSissa koronapotilaita on 14

THL: Suo­mes­sa on sai­raa­las­sa yh­teen­sä 655 ko­ro­na­po­ti­las­ta, te­ho­hoi­dos­sa 37 – OY­Sis­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta on 14

02.02.2022 12:59
THL: Koko maassa sairaaloissa on 669 koronapotilasta, joista 50 tehohoidossa – OYSissa hoidettavana 11 koronapotilasta

THL: Koko maassa sai­raa­lois­sa on 669 ko­ro­na­po­ti­las­ta, joista 50 te­ho­hoi­dos­sa – OYSissa hoi­det­ta­va­na 11 ko­ro­na­po­ti­las­ta

31.01.2022 14:02
Katso lista täältä: Keskiviikolta peruttu bussivuoroja myös Lumijoelta, LImingasta ja Tyrnävältä – OTP Travel on tiedottanut peruvansa tänään yli 120 vuoroa

Katso lista täältä: Kes­ki­vii­kol­ta peruttu bus­si­vuo­ro­ja myös Lu­mi­joel­ta, LI­min­gas­ta ja Tyr­nä­väl­tä – OTP Travel on tie­dot­ta­nut pe­ru­van­sa tänään yli 120 vuoroa

19.01.2022 07:37
Koronarajoitukset kurittavat yritysten kassavirtaa: "Toivottavasti päätöksenteossa ei toisteta 90-luvun lama-ajan virheitä ja annetaan yritysten kaatua"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ku­rit­ta­vat yri­tys­ten kas­sa­vir­taa: "Toi­vot­ta­vas­ti pää­tök­sen­teos­sa ei tois­te­ta 90-lu­vun la­ma-ajan vir­hei­tä ja an­ne­taan yri­tys­ten kaatua"

30.12.2021 18:00
Tilaajille
Avi päätti: Pohjois-Pohjanmaan rajoitukset jatkuvat 15. tammikuuta saakka

Avi päätti: Poh­jois-Poh­jan­maan ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 15. tam­mi­kuu­ta saakka

30.12.2021 06:23
Osalla oppilaista väsymystä maskien käytössä – yhdeksäsluokkalainen Mimmi piti maskia jo ennen uutta suositusta: "En halua vaarantaa itseäni tai muita, joten maskin käyttö on minulle itsestään selvää"

Osalla op­pi­lais­ta vä­sy­mys­tä maskien käy­tös­sä – yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen Mimmi piti maskia jo ennen uutta suo­si­tus­ta: "En halua vaa­ran­taa itseäni tai muita, joten maskin käyttö on minulle it­ses­tään selvää"

20.12.2021 14:00
Tilaajille
Kempeleen terveyskeskuksen hoitajia kuormittaa koronan lisäämä työtaakka, mutta myös turhautuneiden asiakkaiden negatiivinen käytös – "Teemme kaikkemme niillä resursseilla mitä meillä on, tahallaan emme ole hankalia"

Kem­pe­leen ter­veys­kes­kuk­sen hoi­ta­jia kuor­mit­taa koronan lisäämä työ­taak­ka, mutta myös tur­hau­tu­nei­den asiak­kai­den ne­ga­tii­vi­nen käytös – "­Teem­me kaik­kem­me niillä re­surs­seil­la mitä meillä on, ta­hal­laan emme ole han­ka­lia"

14.12.2021 19:00 1
Tilaajille
Ponnista!, kannustaa Mira Sovijärvi: "Koulutustarjonnan tulee vastata yritysmaailman tarpeita ja sen tulee olla tarpeeksi nopeaa ja ketterää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pitkällistä koulupenkin kuluttamista"
Kolumni

Pon­nis­ta!, kan­nus­taa Mira So­vi­jär­vi: "Kou­lu­tus­tar­jon­nan tulee vastata yri­tys­maail­man tar­pei­ta ja sen tulee olla tar­peek­si nopeaa ja ket­te­rää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pit­käl­lis­tä kou­lu­pen­kin ku­lut­ta­mis­ta"

26.05.2021 06:48
Tilaajille
Muutama sana kiitollisuudesta: " Nauttikaamme ja arvostakaamme tämän erikoisen elämän jokaista hetkeä!"
Kolumni

Muutama sana kii­tol­li­suu­des­ta: " Naut­ti­kaam­me ja ar­vos­ta­kaam­me tämän eri­koi­sen elämän jo­kais­ta het­keä!"

28.04.2021 04:02
Tilaajille
Korona ei vielä hellitä, muistuttaa päätoimittaja-Sauli, mutta tunnelin päässä on valoa: " Vielä täytyy jaksaa malttaa mieli juhlallisuuksien järjestämisestä, jotta rajoituksia päästään jatkossa purkamaan"
Pääkirjoitus

Korona ei vielä hel­li­tä, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li, mutta tun­ne­lin päässä on valoa: " Vielä täytyy jaksaa malttaa mieli juh­lal­li­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä, jotta ra­joi­tuk­sia pääs­tään jat­kos­sa pur­ka­maan"

28.04.2021 03:25
Tilaajille
Katso video: Poikkeusajan penkkareissa Limingassa paikalla vain kourallinen abiturientteja – "Harmittaa todella paljon, että korona vesitti suunnitelmat"

Katso video: Poik­keus­ajan penk­ka­reis­sa Li­min­gas­sa pai­kal­la vain kou­ral­li­nen abi­tu­rient­te­ja – "Har­mit­taa todella paljon, että korona vesitti suun­ni­tel­mat"

13.04.2021 12:37
Tilaajille
Vuokatin Hopeasompa -tapahtumaa on mahdollista seurata striimattuna, sillä yleisö ei pääse paikalle – lakeudelta mukana useita hiihtäjiä

Vuo­ka­tin Ho­pea­som­pa -ta­pah­tu­maa on mah­dol­lis­ta seurata strii­mat­tu­na, sillä yleisö ei pääse pai­kal­le – la­keu­del­ta mukana useita hiih­tä­jiä

09.04.2021 09:31
Tilaajille
"Ehkä suuntaan tulevalla lomakaudella Itä-Suomen sivuteille, majoitun syrjäiseen bed&breakfast -paikkaan ja avarran omaa maailmankuvaani ihan kotimaisilla vaikutteilla" – se tukisi suomalaista yrittäjyyttä, tuumaa Heli
Kolumni

"Ehkä suun­taan tu­le­val­la lo­ma­kau­del­la Itä-Suo­men si­vu­teil­le, ma­joi­tun syr­jäi­seen bed&b­reak­fast -paik­kaan ja avarran omaa maail­man­ku­vaa­ni ihan ko­ti­mai­sil­la vai­kut­teil­la" – se tukisi suo­ma­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä, tuumaa Heli

07.04.2021 06:39
Tilaajille
Mikolle korona-ajassa on vaikeinta huumorin hiljainen kuolema: "Palaverit alkavat tiukasti kalvosulkeisilla ja pysyvät orjallisesti asiassa – ei hyvä"
Kolumni

Mikolle ko­ro­na-ajas­sa on vai­kein­ta huu­mo­rin hil­jai­nen kuo­le­ma: "Pa­la­ve­rit alkavat tiu­kas­ti kal­vo­sul­kei­sil­la ja pysyvät or­jal­li­ses­ti asiassa – ei hyvä"

06.04.2021 15:30
Kävimme kyselemässä koronavuoden kuulumisia Tyrnävällä – Tuula on pysytellyt tiivisti kotikunnassaan pandemian aikana

Kävimme ky­se­le­mäs­sä ko­ro­na­vuo­den kuu­lu­mi­sia Tyr­nä­väl­lä – Tuula on py­sy­tel­lyt tii­vis­ti ko­ti­kun­nas­saan pan­de­mian aikana

21.03.2021 09:00
Tilaajille
Kempeleläinen Lempi sai koronarokotteen – odotettu piikki ei pelottanut, puoliso saa rokotuksen parin viikon päästä

Kem­pe­le­läi­nen Lempi sai ko­ro­na­ro­kot­teen – odo­tet­tu piikki ei pe­lot­ta­nut, puoliso saa ro­ko­tuk­sen parin viikon päästä

18.03.2021 16:00
Tilaajille
Kunnanhallitus ei hyväksynyt Limingan Jäähalli Oy:n koronakorvauslaskua – kaksi äänestystä ja yksi ponsi

Kun­nan­hal­li­tus ei hy­väk­sy­nyt Li­min­gan Jää­hal­li Oy:n ko­ro­na­kor­vaus­las­kua – kaksi ää­nes­tys­tä ja yksi ponsi

16.03.2021 07:28
Tilaajille
Limingan Jäähalli Oy esittää kunnalle reilun 40 000 euron korvauslaskua koronarajoitusten vaikutuksista – jäähalliyhtiön toimitusjohtaja sanoo, etteivät henkilöstölomautukset riitä tulovirran ehtymisen paikkaamiseen: "Vaarana on, että jäähalli laitetaan kiinni tämän kuun lopussa"

Li­min­gan Jää­hal­li Oy esittää kun­nal­le reilun 40 000 euron kor­vaus­las­kua ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta – jää­hal­li­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo, ett­ei­vät hen­ki­lös­tö­lo­mau­tuk­set riitä tu­lo­vir­ran eh­ty­mi­sen paik­kaa­mi­seen: "Vaa­ra­na on, että jää­hal­li lai­te­taan kiinni tämän kuun lo­pus­sa"

12.03.2021 11:33
Tilaajille
Tyrnäväläisen Hannun korona vei viideksi vuorokaudeksi sairaalaan –marraskuisen viikonlopun aikana sairastui moni muukin perheenjäsen, ja muualla ollut äiti joutui tekemään vaikean päätöksen

Tyr­nä­vä­läi­sen Hannun korona vei vii­dek­si vuo­ro­kau­dek­si sai­raa­laan –mar­ras­kui­sen vii­kon­lo­pun aikana sai­ras­tui moni muukin per­heen­jä­sen, ja muualla ollut äiti joutui te­ke­mään vaikean pää­tök­sen

01.03.2021 18:30
Tilaajille