Koronarokotukset
Kuukausi
Maskisuositus muuttui, mutta moni käyttää edelleen maskia – "Käytän maskia asioidessani esimerkiksi kaupassa tai apteekissa"

Mas­ki­suo­si­tus muut­tui, mutta moni käyttää edel­leen maskia – "­Käy­tän maskia asioi­des­sa­ni esi­mer­kik­si kau­pas­sa tai ap­tee­kis­sa"

13.10.2021 14:00
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Liminka jatkaa pop up -rokotusten järjestämistä – "On tärkeä ottaa rokotus, ettei itse tai läheiset sairastu", toteaa 16-vuotias Toni

Liminka jatkaa pop up -ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä – "On tärkeä ottaa ro­ko­tus, ettei itse tai lä­hei­set sai­ras­tu", toteaa 16-vuo­tias Toni

28.09.2021 17:00
Tilaajille
Matti ihmettelee rokotevastaisuutta: "Kun samalla puhutaan kaiken pelastavasta yksilönvapaudesta, voitaisiin käsitettä laajentaa muuallekin"
Mielipidekirjoitus

Matti ih­met­te­lee ro­ko­te­vas­tai­suut­ta: "Kun samalla pu­hu­taan kaiken pe­las­ta­vas­ta yk­si­lön­va­pau­des­ta, voi­tai­siin kä­si­tet­tä laa­jen­taa muual­le­kin"

28.09.2021 14:17
Tilaajille
Limingan kunnan rokotemyönteinen kampanja ei näy vielä rokoteaikojen varauksessa – kunta järjestää lauantaina pop up -rokotuspisteen Lakeustalolla

Li­min­gan kunnan ro­ko­te­myön­tei­nen kam­pan­ja ei näy vielä ro­ko­te­ai­ko­jen va­rauk­ses­sa – kunta jär­jes­tää lauan­tai­na pop up -ro­ko­tus­pis­teen La­keus­ta­lol­la

21.09.2021 19:00
Tilaajille
"Onko medialla oikeus ajaa ihmisiä, uskontoja ja yrityksiä ajojahdin kohteeksi?", kysyy Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Onko me­dial­la oikeus ajaa ih­mi­siä, us­kon­to­ja ja yri­tyk­siä ajo­jah­din koh­teek­si?", kysyy Tuomas Okkonen

21.09.2021 16:24
Tilaajille
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 16:17
Vanhemmat
Limingan kunta kampanjoi yhdessä yhdistysten kanssa koronarokotusten puolesta – myös kirkkoherra ja rauhanyhdistyksen puheenjohtaja kannustavat rokotuksiin

Li­min­gan kunta kam­pan­joi yhdessä yh­dis­tys­ten kanssa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten puo­les­ta – myös kirk­ko­her­ra ja rau­han­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja kan­nus­ta­vat ro­ko­tuk­siin

16.09.2021 08:45 1
Limingassa 12 vuotta täyttäneet voivat hakea ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta – ensimmäinen ajankohta Tupoksen neuvolassa torstaina

Li­min­gas­sa 12 vuotta täyt­tä­neet voivat hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta – en­sim­mäi­nen ajan­koh­ta Tu­pok­sen neu­vo­las­sa tors­tai­na

15.09.2021 08:00
Yli 60 prosenttia päälle 12-vuotiaista saanut kaksi rokotusta Pohjois-Pohjanmaalla – uusia koronatartuntoja 15

Yli 60 pro­sent­tia päälle 12-vuo­tiais­ta saanut kaksi ro­ko­tus­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 15

14.09.2021 16:25
Nuorten koronarokotukset laahaavat Oulun ympäristökunnissa – Limingassa merkkejä rokotusvastaisuudesta

Nuorten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­haa­vat Oulun ym­pä­ris­tö­kun­nis­sa – Li­min­gas­sa merk­ke­jä ro­ko­tus­vas­tai­suu­des­ta

13.09.2021 06:08
Tilaajille
Viimeinkin aamu ilman uutta koronatartuntaa – Kempeleen koronavirusrypäs näyttää laantuneen ripeiden ja oikea-aikaisten toimien ansiosta

Vii­mein­kin aamu ilman uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ­Kem­pe­leen ko­ro­na­vi­rus­ry­päs näyttää laan­tu­neen ri­pei­den ja oi­kea-ai­kais­ten toimien an­sios­ta

08.09.2021 06:06
Tilaajille
"Yritetään nyt syksyn aikana kiriä" – Liminkakin käynnistää 12-15 -vuotiaiden rokotukset, Oulussa lasten rokottaminen alkoi maanantaina

"Y­ri­te­tään nyt syksyn aikana kiriä" – Li­min­ka­kin käyn­nis­tää 12-15 -vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set, Oulussa lasten ro­kot­ta­mi­nen alkoi maa­nan­tai­na

09.08.2021 15:46
Monella on rokote vielä ottamatta -  Lumijoella kaikki rokotukset eivät ole päätyneet järjestelmävirheen vuoksi vielä THL:n rekisteriin

Monella on rokote vielä ot­ta­mat­ta - Lu­mi­joel­la kaikki ro­ko­tuk­set eivät ole pää­ty­neet jär­jes­tel­mä­vir­heen vuoksi vielä THL:n re­kis­te­riin

29.07.2021 09:07
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli muistuttaa: Vielä pitäisi kiriä rokottamisessa
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li muis­tut­taa: Vielä pitäisi kiriä ro­kot­ta­mi­ses­sa

28.07.2021 06:00
Tilaajille
Liminka avasi koronarokotuksen 16-vuotialle ja sitä vanhemmille – rokotusaikoja voi varata puhelimitse

Liminka avasi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 16-vuo­tial­le ja sitä van­hem­mil­le – ro­ko­tus­ai­ko­ja voi varata pu­he­li­mit­se

07.06.2021 13:33
Nyt ovat rokotusvuorossa työikäiset – vain Liminka miettii ilta- ja viikonloppurokotuksia: työterveys rokottaa heti, kun rokotteita on paljon eivätkä kuntien rahkeet riitä

Nyt ovat ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – vain Liminka miettii ilta- ja vii­kon­lop­pu­ro­ko­tuk­sia: työ­ter­veys ro­kot­taa heti, kun ro­kot­tei­ta on paljon eivätkä kuntien rahkeet riitä

19.05.2021 13:00
Tilaajille
Hailuoto aloittaa ensi viikolla perusterveiden rokottamisen – rokotuskattavuus on nyt lähes 34 prosenttia

Hai­luo­to aloit­taa ensi vii­kol­la pe­rus­ter­vei­den ro­kot­ta­mi­sen – ro­ko­tus­kat­ta­vuus on nyt lähes 34 pro­sent­tia

14.04.2021 10:55
Koronarokotukset etenevät –Rantalakeuden kunnissa ei uusia tartuntoja kahteen viikoon

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät –Ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa ei uusia tar­tun­to­ja kahteen viikoon

06.04.2021 15:58
Hailuoto on muita edelle, sillä jo 18,1 prosenttia luotolaisista rokotettu – AstraZenecan käyttäminen ke skeytetty lakeudellakin viikoksi.

Hai­luo­to on muita edelle, sillä jo 18,1 pro­sent­tia luo­to­lai­sis­ta ro­ko­tet­tu – Ast­ra­Ze­ne­can käyt­tä­mi­nen ke skey­tet­ty la­keu­del­la­kin vii­kok­si.

24.03.2021 07:00
Tilaajille