Koronarokotukset
Viimeisin 12 tuntia
Hailuoto aloittaa ensi viikolla perusterveiden rokottamisen – rokotuskattavuus on nyt lähes 34 prosenttia

Hai­luo­to aloit­taa ensi vii­kol­la pe­rus­ter­vei­den ro­kot­ta­mi­sen – ro­ko­tus­kat­ta­vuus on nyt lähes 34 pro­sent­tia

10:55
Vanhemmat
Koronarokotukset etenevät –Rantalakeuden kunnissa ei uusia tartuntoja kahteen viikoon

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät –Ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa ei uusia tar­tun­to­ja kahteen viikoon

06.04.2021 15:58
Hailuoto on muita edelle, sillä jo 18,1 prosenttia luotolaisista rokotettu – AstraZenecan käyttäminen ke skeytetty lakeudellakin viikoksi.

Hai­luo­to on muita edelle, sillä jo 18,1 pro­sent­tia luo­to­lai­sis­ta ro­ko­tet­tu – Ast­ra­Ze­ne­can käyt­tä­mi­nen ke skey­tet­ty la­keu­del­la­kin vii­kok­si.

24.03.2021 07:00
Tilaajille
Kempeleläinen Lempi sai koronarokotteen – odotettu piikki ei pelottanut, puoliso saa rokotuksen parin viikon päästä

Kem­pe­le­läi­nen Lempi sai ko­ro­na­ro­kot­teen – odo­tet­tu piikki ei pe­lot­ta­nut, puoliso saa ro­ko­tuk­sen parin viikon päästä

18.03.2021 16:00
Tilaajille
Näin koronarokotukset ovat edenneet lakeudella –Kempeleessä rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut jo muutama 16-19 -vuotiaskin

Näin ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet la­keu­del­la –Kem­pe­lees­sä ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen on saanut jo muutama 16-19 -vuo­tias­kin

02.03.2021 13:33
Tilaajille
Näin koronarokotukset ovat edenneet lakeudella – Tyrnävällä rokotteen on saanut 253 ihmistä, Kempeleessä jo 732

Näin ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet la­keu­del­la – Tyr­nä­väl­lä ro­kot­teen on saanut 253 ih­mis­tä, Kem­pe­lees­sä jo 732

24.02.2021 06:54
Tilaajille
Rokotukset etenevät Limingassa – Ajanvarausnumero palvelee huomisesta alkaen

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Li­min­gas­sa – Ajan­va­raus­nu­me­ro pal­ve­lee huo­mi­ses­ta alkaen

16.02.2021 16:55
Kempele aloittaa vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti alttiiden alle 70-vuotiaiden rokotukset ensi viikolla

Kempele aloit­taa va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le voi­mak­kaas­ti alt­tii­den alle 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ensi vii­kol­la

12.02.2021 15:59
Limingassa kotona asuvien ikäihmisten rokottaminen alkaa muutaman viikon sisään – Hailuoto aloittanee viikolla 9

Li­min­gas­sa kotona asuvien ikä­ih­mis­ten ro­kot­ta­mi­nen alkaa muu­ta­man viikon sisään – Hai­luo­to aloit­ta­nee vii­kol­la 9

10.02.2021 13:00
Yli 85-vuotiaiden kotona asuvien rokottaminen alkaa Kempeleessä torstaina – rokotetttavaksi vain ajanvarauksen kautta eikä liian aikaisin

Yli 85-vuo­tiai­den kotona asuvien ro­kot­ta­mi­nen alkaa Kem­pe­lees­sä tors­tai­na – ro­ko­tett­ta­vak­si vain ajan­va­rauk­sen kautta eikä liian ai­kai­sin

09.02.2021 14:26
Tyrnävällä harkitaan koronarajoitusten purkamista, jos tilanne pysyy rauhallisena – yli 80-vuotiaiden rokottaminen alkaa todennäköisesti viikolla 7

Tyr­nä­väl­lä har­ki­taan ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta, jos tilanne pysyy rau­hal­li­se­na – yli 80-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen alkaa to­den­nä­köi­ses­ti vii­kol­la 7

09.02.2021 09:27
THL tarkensi alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamisjärjestystä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

THL tar­ken­si alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­kot­ta­mis­jär­jes­tys­tä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

05.02.2021 13:05
Oulun kaupunki aloittaa ikäihmisten massarokotukset koronavirusta vastaan – ensimmäisenä rokotteita annetaan yli 85-vuotiaille ja heidän seniori-ikäisille asuinkumppaneilleen

Oulun kau­pun­ki aloit­taa ikä­ih­mis­ten mas­sa­ro­ko­tuk­set ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan – en­sim­mäi­se­nä ro­kot­tei­ta an­ne­taan yli 85-vuo­tiail­le ja heidän se­nio­ri-ikäi­sil­le asuin­kump­pa­neil­leen

05.02.2021 12:31
Koronarokotussarjan annosväli kahteentoista viikkoon – ”Jo ensimmäinen rokoteannos tarjoaa kohtalaisen hyvän suojan", muistuttaa Limingan johtava lääkäri Pauliina Sarajärvi

Ko­ro­na­ro­ko­tus­sar­jan an­nos­vä­li kah­teen­tois­ta viik­koon – ”Jo en­sim­mäi­nen ro­ko­te­an­nos tarjoaa koh­ta­lai­sen hyvän suo­jan", muis­tut­taa Li­min­gan johtava lääkäri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi

04.02.2021 15:00
Rokotusaikataulut uusiksi, neuvolatarkastukset voivat viivästyä – massarokotusten järjestelyitä mietitään

Ro­ko­tus­ai­ka­tau­lut uu­sik­si, neu­vo­la­tar­kas­tuk­set voivat vii­väs­tyä – mas­sa­ro­ko­tus­ten jär­jes­te­lyi­tä mie­ti­tään

27.01.2021 09:00
Tilaajille
Koronarokotukset käynnissä kaikissa lakeuden kunnissa, mutta annoksien määrä on vielä pieni –ensin rokotetaan terveydenhuollon henkilökuntaa sekä hoivakotien työntekijöitä ja asiakkaita

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä kai­kis­sa la­keu­den kun­nis­sa, mutta an­nok­sien määrä on vielä pieni –ensin ro­ko­te­taan ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­taa sekä hoi­va­ko­tien työn­te­ki­jöi­tä ja asiak­kai­ta

13.01.2021 09:00
Tilaajille
Päätoimittaja aikoo ottaa koronarokotteen, kun sen aika koittaa: "Maailma ilman lääketieteen kehitystyötä olisi hyvin toisenlainen ja meille paljon vaarallisempi"
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja aikoo ottaa ko­ro­na­ro­kot­teen, kun sen aika koit­taa: "Maail­ma ilman lää­ke­tie­teen ke­hi­tys­työ­tä olisi hyvin toi­sen­lai­nen ja meille paljon vaa­ral­li­sem­pi"

13.01.2021 05:12
Tilaajille
Koronarokotukset käynnistyneet rantalakeuden kunnissa: Kempele aloitti henkilökunnan rokotukset torstaina, Liminka, Hailuoto ja Tyrnävä tiistaina, Lumijokikin tällä viikolla

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­neet ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa: Kempele aloitti hen­ki­lö­kun­nan ro­ko­tuk­set tors­tai­na, Li­min­ka, Hai­luo­to ja Tyrnävä tiis­tai­na, Lu­mi­jo­ki­kin tällä vii­kol­la

13.01.2021 18:29
Koronarokotukset alkavat ensi viikolla – terveydenhuoltohenkilökunnan jälkeen rokotetaan itsenäisesti asuvat ikäihmiset ehkä jo maaliskuussa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat ensi vii­kol­la – ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­nan jälkeen ro­ko­te­taan it­se­näi­ses­ti asuvat ikä­ih­mi­set ehkä jo maa­lis­kuus­sa

04.01.2021 16:24
Tilaajille