Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koronarokotukset
Ajatuksia koronarokotuksista: "Ei pelkästään kapakoiden rajoittaminen estä koronan leviämistä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aja­tuk­sia ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta: "Ei pel­käs­tään ka­pa­koi­den ra­joit­ta­mi­nen estä koronan le­viä­mis­tä"

15.02.2022 13:04
Tilaajille
Joulu lähenee ja koronatesteissä kävijöiden määrä vähenee – hiirvittääkö  mahdollinen joulukaranteeni vai onko kotitestaaminen lisääntynyt?

Joulu lähenee ja ko­ro­na­tes­teis­sä kä­vi­jöi­den määrä vähenee – ­hiir­vit­tää­kö mah­dol­li­nen jou­lu­ka­ran­tee­ni vai onko ko­ti­tes­taa­mi­nen li­sään­ty­nyt?

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Lasten rokotukset alkavat Limingassa jo joulun välipäivinä – parhaillaan rekrytoidaan lisää rokotushenkilökuntaa

Lasten ro­ko­tuk­set alkavat Li­min­gas­sa jo joulun vä­li­päi­vi­nä – par­hail­laan rek­ry­toi­daan lisää ro­ko­tus­hen­ki­lö­kun­taa

17.12.2021 10:46
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

17.12.2021 10:14
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

16.12.2021 11:48
Tilaajille
20-29 -vuotiaiden joukossa koronarokotusmäärä yleensä heikoin – tartuntamäärät ovat kasvaneet lakeuden alueella kovaa vauhtia

20-29 -vuo­tiai­den jou­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­mää­rä yleensä heikoin – tar­tun­ta­mää­rät ovat kas­va­neet la­keu­den alueel­la kovaa vauhtia

23.11.2021 20:00
Tilaajille
Limingan koronavirustapausten määrä on ollut viimeisen kahden viikon aikana hurjassa nousussa– ärhäkkä Delta-variantti leviää nyt etenkin rokottamattomissa lapsissa, nuorissa ja perheissä

Li­min­gan ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ten määrä on ollut vii­mei­sen kahden viikon aikana hur­jas­sa nou­sus­sa– ärhäkkä Del­ta-va­riant­ti leviää nyt etenkin ro­kot­ta­mat­to­mis­sa lap­sis­sa, nuo­ris­sa ja per­heis­sä

23.11.2021 11:31
Tilaajille
Oulun piispalta Jukka Keskitalolta voimakas kehotus ottaa koronarokote – "Rokotusten ottaminen on lähimmäisenrakkautta ja toisista välittämistä"

Oulun piis­pal­ta Jukka Kes­ki­ta­lol­ta voi­ma­kas kehotus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te – "Ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­nen on lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja toi­sis­ta vä­lit­tä­mis­tä"

20.11.2021 17:00
Tilaajille
Influenssarokotukset ovat käynnissä – Kempeleessä influenssarokotuksiin tulevat voivat ottaa samanaikaisesti myös koronarokotuksen

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Kem­pe­lees­sä inf­luens­sa­ro­ko­tuk­siin tulevat voivat ottaa sa­man­ai­kai­ses­ti myös ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen

18.11.2021 06:00
Tilaajille
Sopeutuminen uuteen normaaliin on alkanut – "Tuomiopäivän kello näyttää tätä kirjoittaessani 23.58:20 ja vuosittainen turhuuden markkinoiden sesonkiaika alkaa olla ovella ja kuusien oksilla", kirjoittaa Heidi
Mielipidekirjoitus

So­peu­tu­mi­nen uuteen nor­maa­liin on alkanut – "Tuo­mio­päi­vän kello näyttää tätä kir­joit­taes­sa­ni 23.58:20 ja vuo­sit­tai­nen tur­huu­den mark­ki­noi­den se­son­ki­ai­ka alkaa olla ovella ja kuusien ok­sil­la", kir­joit­taa Heidi

16.11.2021 19:41
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Limingan joh­ta­va lää­kä­ri Pauliina Sarajärvi: ”Toi­von, et­tä ro­ko­tuk­sia hae­taan tu­le­vi­na viik­koi­na en­tis­tä run­saam­min” – nyt karanteenissa 35 ja eristyksessä 15 liminkalaista

Li­min­gan johtava lääkäri Pau­lii­na Sa­ra­jär­vi: ”Toi­von, että ro­ko­tuk­sia haetaan tu­le­vi­na viik­koi­na entistä run­saam­min” – nyt ka­ran­tee­nis­sa 35 ja eris­tyk­ses­sä 15 li­min­ka­lais­ta

21.10.2021 16:35
Maskisuositus muuttui, mutta moni käyttää edelleen maskia – "Käytän maskia asioidessani esimerkiksi kaupassa tai apteekissa"

Mas­ki­suo­si­tus muut­tui, mutta moni käyttää edel­leen maskia – "­Käy­tän maskia asioi­des­sa­ni esi­mer­kik­si kau­pas­sa tai ap­tee­kis­sa"

13.10.2021 14:00
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Liminka jatkaa pop up -rokotusten järjestämistä – "On tärkeä ottaa rokotus, ettei itse tai läheiset sairastu", toteaa 16-vuotias Toni

Liminka jatkaa pop up -ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä – "On tärkeä ottaa ro­ko­tus, ettei itse tai lä­hei­set sai­ras­tu", toteaa 16-vuo­tias Toni

28.09.2021 17:00
Tilaajille
Matti ihmettelee rokotevastaisuutta: "Kun samalla puhutaan kaiken pelastavasta yksilönvapaudesta, voitaisiin käsitettä laajentaa muuallekin"
Mielipidekirjoitus

Matti ih­met­te­lee ro­ko­te­vas­tai­suut­ta: "Kun samalla pu­hu­taan kaiken pe­las­ta­vas­ta yk­si­lön­va­pau­des­ta, voi­tai­siin kä­si­tet­tä laa­jen­taa muual­le­kin"

28.09.2021 14:17
Tilaajille
Limingan kunnan rokotemyönteinen kampanja ei näy vielä rokoteaikojen varauksessa – kunta järjestää lauantaina pop up -rokotuspisteen Lakeustalolla

Li­min­gan kunnan ro­ko­te­myön­tei­nen kam­pan­ja ei näy vielä ro­ko­te­ai­ko­jen va­rauk­ses­sa – kunta jär­jes­tää lauan­tai­na pop up -ro­ko­tus­pis­teen La­keus­ta­lol­la

21.09.2021 19:00
Tilaajille
"Onko medialla oikeus ajaa ihmisiä, uskontoja ja yrityksiä ajojahdin kohteeksi?", kysyy Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Onko me­dial­la oikeus ajaa ih­mi­siä, us­kon­to­ja ja yri­tyk­siä ajo­jah­din koh­teek­si?", kysyy Tuomas Okkonen

21.09.2021 16:24
Tilaajille
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 16:17
Limingan kunta kampanjoi yhdessä yhdistysten kanssa koronarokotusten puolesta – myös kirkkoherra ja rauhanyhdistyksen puheenjohtaja kannustavat rokotuksiin

Li­min­gan kunta kam­pan­joi yhdessä yh­dis­tys­ten kanssa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten puo­les­ta – myös kirk­ko­her­ra ja rau­han­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja kan­nus­ta­vat ro­ko­tuk­siin

16.09.2021 08:45 1