Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Limingan kuntapolitiikka
Viimeisin 12 tuntia

Puoli vuotta Li­min­gan kunnan ta­lous­lu­ku­ja pyö­rit­tä­nyt Lasse Siek­ki­nen muis­tut­taa, että so­te-maa­kun­tauu­dis­tuk­ses­sa velat eivät maa­kun­nal­le siirry – "Kun kunta on kaksi kertaa vel­kai­sem­pi kuin ai­kai­sem­min, niin mikä silloin on rahan hinta?"

16:22
Tilaajille
Vanhemmat

En­nak­ko­tie­to: Liisa Kyl­mä­nen Li­min­gan kun­nan­val­tuus­ton joh­toon, Juho Pa­kas­lah­ti luot­saa­maan kun­nan­hal­li­tus­ta

13.08.2021 15:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­to on toi­mi­nut 110 vuotta: En­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­sa to­det­tiin, ettei val­tuus­to ole naisten paikka – lue ketkä kaikki ovat toi­mi­neet val­tuu­tet­tui­na

10.08.2021 13:28
Tilaajille

Li­min­gan ny­kyi­nen kun­nan­val­tuus­to nosti vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­saan kokous- ja vuo­si­palk­kioi­ta – ää­nes­tä­mään­kin val­tuu­te­tut pää­si­vät

21.06.2021 18:58
Tilaajille

Mar­jat­ta Keisu joutui kerran työ­vuo­si­naan ta­kaa­maan hen­ki­lö­koh­tai­sen vek­se­lin, että Li­min­gan kunnan työn­te­ki­jöi­den palkat saatiin maksuun – 16 vuotta emä­pi­tä­jää luot­san­nut kun­nal­lis­neu­vos rikkoi naisena ural­laan monta la­si­kat­toa

20.06.2021 15:00
Tilaajille

La­keus­ta­lon ho­tel­li­toi­min­ta py­ri­tään käyn­nis­tä­mään nyt kun­ta­ve­toi­se­na: "Y­rit­tä­jät olivat pit­käl­le ku­se­tus­mie­les­sä liik­keel­lä"

24.05.2021 19:00
Tilaajille

Li­min­gan val­tuus­to päätti, ettei Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­han­ket­ta edis­te­tä, mutta Me­ga­tuu­li Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja toivoo kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta edel­leen myön­teis­tä kaa­voi­tus­pää­tös­tä: "En näe syytä, miksei kaa­voi­tus­ta voisi aloit­taa"

27.04.2021 09:57
Tilaajille

Lukion sa­nee­raus sekä Heikki Sarvela -salin purku ja ra­ken­ta­mi­nen he­rät­ti­vät paljon ky­sy­myk­siä – Li­min­gan val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 6,2 mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ta­son

26.04.2021 19:38
Tilaajille

Li­min­gan val­tuus­to sanoi ei Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­hank­keel­le – tuu­li­voi­man kä­sit­te­ly jatkuu tou­ko­kuus­sa uudessa val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa

26.04.2021 14:09
Tilaajille
Alueen asukkailta 700  nimen vetoomus Lautuannevan tuulivoimapuistohankkeen kaatamiseksi –valtuusto on koolla seminaarissa käsittelemässä Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä

Alueen asuk­kail­ta 700 nimen ve­too­mus Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­keen kaa­ta­mi­sek­si –val­tuus­to on koolla se­mi­naa­ris­sa kä­sit­te­le­mäs­sä Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä

26.04.2021 13:56
Tilaajille

Val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa eri­lai­sia miet­tei­tä tuu­li­voi­mas­ta – maa­nan­tai­na se­mi­naa­ril­ta toi­vo­taan lisää tietoa ja avointa kes­kus­te­lua

20.04.2021 18:00 1
Tilaajille

Li­min­ka­lai­nen Ve­li-Mat­ti Vä­li­kan­gas tietää, että yri­tys­elä­mäs­sä aut­ta­vat laajat ver­kos­tot ja pitkät asiak­kuus­suh­teet, mutta myös sat­tu­mal­la on si­jan­sa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

13.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuomas Ok­ko­nen: "Myös Li­min­gas­sa on vä­hä­va­rai­sia, ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa olevat jou­tu­vat lei­pä­jo­noon, jotta sel­viy­ty­vät ar­jes­taan"

31.03.2021 06:22
Tilaajille

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­tos­sa jä­tet­tiin monta val­tuus­to­aloi­tet­ta – Va­sem­mis­to ha­luai­si pe­rus­kou­lui­hin il­mai­sen aa­mu­pa­lan

17.03.2021 15:00
Tilaajille

Kun­nan­hal­li­tus ei hy­väk­sy­nyt Li­min­gan Jää­hal­li Oy:n ko­ro­na­kor­vaus­las­kua – kaksi ää­nes­tys­tä ja yksi ponsi

16.03.2021 07:28
Tilaajille

Li­min­ka­lais­val­tuu­tet­tu esittää ko­ti­kun­taan­sa suo­je­lus­kun­ta­jouk­ko­ja – lisäksi val­tuus­to­aloit­tees­sa ha­lu­taan kan­sal­lis­tun­net­ta nos­tat­ta­va kurssi ylä­kou­lu­ikäi­sil­le nuo­ril­le: "Aseen kä­sit­te­lyä­kin voisi olla"

15.03.2021 20:21 3
Tilaajille

Li­min­gan Jää­hal­li Oy esittää kun­nal­le reilun 40 000 euron kor­vaus­las­kua ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta – jää­hal­li­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo, ett­ei­vät hen­ki­lös­tö­lo­mau­tuk­set riitä tu­lo­vir­ran eh­ty­mi­sen paik­kaa­mi­seen: "Vaa­ra­na on, että jää­hal­li lai­te­taan kiinni tämän kuun lo­pus­sa"

12.03.2021 11:33
Tilaajille

Li­min­gan vs. hal­lin­to­joh­ta­ja Sanna Yli­nam­pa: "Koska kut­sus­sa il­moi­tet­tiin, että ko­kous­ta voi seurata myös You­Tu­ben kautta, niin lail­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si kokous oli jär­ke­vää perua"

03.03.2021 06:00
Tilaajille

Uusiksi meni: Li­min­gan kun­nan­val­tuus­ton kokous jou­dut­tiin siir­tä­mään kahden viikon päähän – tek­ni­set on­gel­mat eivät mah­dol­lis­ta­neet lu­vat­tua etä­ko­kouk­sen vi­deoin­tia You­Tu­been

01.03.2021 17:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heidi Haa­ta­ja: "Mi­nus­ta on tär­kein­tä, että jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la olisi ole­mas­sa sydän, joka sykkisi myö­tä­tun­toa kun­ta­lai­sia, kunnan työn­te­ki­jöi­tä ja muita val­tuu­tet­tu­ja koh­taan"

13.02.2021 06:10
Tilaajille