Limingan kuntapolitiikka
Kuukausi
Limingan valtuusto päätti, ettei Lautuannevan tuulivoimahanketta edistetä, mutta Megatuuli Oy:n toimitusjohtaja toivoo kunnanhallitukselta edelleen myönteistä kaavoituspäätöstä: "En näe syytä, miksei kaavoitusta voisi aloittaa"

Li­min­gan val­tuus­to päätti, ettei Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­han­ket­ta edis­te­tä, mutta Me­ga­tuu­li Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja toivoo kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta edel­leen myön­teis­tä kaa­voi­tus­pää­tös­tä: "En näe syytä, miksei kaa­voi­tus­ta voisi aloit­taa"

27.04.2021 09:57
Tilaajille
Lukion saneeraus sekä Heikki Sarvela -salin purku ja rakentaminen herättivät paljon kysymyksiä – Limingan valtuusto hyväksyi enintään 6,2 miljoonan euron kustannustason

Lukion sa­nee­raus sekä Heikki Sarvela -salin purku ja ra­ken­ta­mi­nen he­rät­ti­vät paljon ky­sy­myk­siä – Li­min­gan val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 6,2 mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ta­son

26.04.2021 19:38
Tilaajille
Limingan valtuusto sanoi ei Lautuannevan tuulivoimahankkeelle – tuulivoiman käsittely jatkuu toukokuussa uudessa valtuustoseminaarissa

Li­min­gan val­tuus­to sanoi ei Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­hank­keel­le – tuu­li­voi­man kä­sit­te­ly jatkuu tou­ko­kuus­sa uudessa val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa

26.04.2021 14:09
Tilaajille
Alueen asukkailta 700  nimen vetoomus Lautuannevan tuulivoimapuistohankkeen kaatamiseksi –valtuusto on koolla seminaarissa käsittelemässä Megatuuli Oy:n kaavoituspyyntöä

Alueen asuk­kail­ta 700 nimen ve­too­mus Lau­tuan­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­keen kaa­ta­mi­sek­si –val­tuus­to on koolla se­mi­naa­ris­sa kä­sit­te­le­mäs­sä Me­ga­tuu­li Oy:n kaa­voi­tus­pyyn­töä

26.04.2021 13:56
Tilaajille
Valtuutettujen keskuudessa erilaisia mietteitä tuulivoimasta – maanantaina seminaarilta toivotaan lisää tietoa ja avointa keskustelua

Val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa eri­lai­sia miet­tei­tä tuu­li­voi­mas­ta – maa­nan­tai­na se­mi­naa­ril­ta toi­vo­taan lisää tietoa ja avointa kes­kus­te­lua

20.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Liminkalainen Veli-Matti Välikangas tietää, että yrityselämässä auttavat laajat verkostot ja pitkät asiakkuussuhteet, mutta myös sattumalla on sijansa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

Li­min­ka­lai­nen Ve­li-Mat­ti Vä­li­kan­gas tietää, että yri­tys­elä­mäs­sä aut­ta­vat laajat ver­kos­tot ja pitkät asiak­kuus­suh­teet, mutta myös sat­tu­mal­la on si­jan­sa: "Jos ei ole vahva käsi ja selvä pää, niin mistään ei tule mitään"

13.04.2021 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tuomas Okkonen: "Myös Limingassa on vähävaraisia, ja heikoimmassa asemassa olevat joutuvat leipäjonoon, jotta selviytyvät arjestaan"
Lukijalta Mielipide Tuomas Okkonen

Tuomas Ok­ko­nen: "Myös Li­min­gas­sa on vä­hä­va­rai­sia, ja hei­koim­mas­sa ase­mas­sa olevat jou­tu­vat lei­pä­jo­noon, jotta sel­viy­ty­vät ar­jes­taan"

31.03.2021 06:22
Tilaajille
Limingan kunnanvaltuustossa jätettiin monta valtuustoaloitetta – Vasemmisto haluaisi peruskouluihin ilmaisen aamupalan

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­tos­sa jä­tet­tiin monta val­tuus­to­aloi­tet­ta – Va­sem­mis­to ha­luai­si pe­rus­kou­lui­hin il­mai­sen aa­mu­pa­lan

17.03.2021 15:00
Tilaajille
Kunnanhallitus ei hyväksynyt Limingan Jäähalli Oy:n koronakorvauslaskua – kaksi äänestystä ja yksi ponsi

Kun­nan­hal­li­tus ei hy­väk­sy­nyt Li­min­gan Jää­hal­li Oy:n ko­ro­na­kor­vaus­las­kua – kaksi ää­nes­tys­tä ja yksi ponsi

16.03.2021 07:28
Tilaajille
Liminkalaisvaltuutettu esittää kotikuntaansa suojeluskuntajoukkoja – lisäksi valtuustoaloitteessa halutaan kansallistunnetta nostattava kurssi yläkouluikäisille nuorille: "Aseen käsittelyäkin voisi olla"

Li­min­ka­lais­val­tuu­tet­tu esittää ko­ti­kun­taan­sa suo­je­lus­kun­ta­jouk­ko­ja – lisäksi val­tuus­to­aloit­tees­sa ha­lu­taan kan­sal­lis­tun­net­ta nos­tat­ta­va kurssi ylä­kou­lu­ikäi­sil­le nuo­ril­le: "Aseen kä­sit­te­lyä­kin voisi olla"

15.03.2021 20:21 3
Tilaajille
Limingan Jäähalli Oy esittää kunnalle reilun 40 000 euron korvauslaskua koronarajoitusten vaikutuksista – jäähalliyhtiön toimitusjohtaja sanoo, etteivät henkilöstölomautukset riitä tulovirran ehtymisen paikkaamiseen: "Vaarana on, että jäähalli laitetaan kiinni tämän kuun lopussa"

Li­min­gan Jää­hal­li Oy esittää kun­nal­le reilun 40 000 euron kor­vaus­las­kua ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­sis­ta – jää­hal­liyh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo, et­tei­vät hen­ki­lös­tö­lo­mau­tuk­set riitä tu­lo­vir­ran eh­ty­mi­sen paik­kaa­mi­seen: "Vaa­ra­na on, että jää­hal­li lai­te­taan kiinni tämän kuun lo­pus­sa"

12.03.2021 11:33
Tilaajille
Limingan vs. hallintojohtaja Sanna Ylinampa: "Koska kutsussa ilmoitettiin, että kokousta voi seurata myös YouTuben kautta, niin laillisuuden varmistamiseksi kokous oli järkevää perua"

Li­min­gan vs. hal­lin­to­joh­ta­ja Sanna Yli­nam­pa: "Koska kut­sus­sa il­moi­tet­tiin, että ko­kous­ta voi seurata myös You­Tu­ben kautta, niin lail­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si kokous oli jär­ke­vää perua"

03.03.2021 06:00
Tilaajille
Uusiksi meni: Limingan kunnanvaltuuston kokous jouduttiin siirtämään kahden viikon päähän – tekniset ongelmat eivät mahdollistaneet luvattua etäkokouksen videointia YouTubeen

Uusiksi meni: Li­min­gan kun­nan­val­tuus­ton kokous jou­dut­tiin siir­tä­mään kahden viikon päähän – tek­ni­set on­gel­mat eivät mah­dol­lis­ta­neet lu­vat­tua etä­ko­kouk­sen vi­deoin­tia You­Tu­been

01.03.2021 17:59
Tilaajille
Heidi Haataja: "Minusta on tärkeintä, että jokaisella valtuutetulla olisi olemassa sydän, joka sykkisi myötätuntoa kuntalaisia, kunnan työntekijöitä ja muita valtuutettuja kohtaan"
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja

Heidi Haa­ta­ja: "Mi­nus­ta on tär­kein­tä, että jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la olisi ole­mas­sa sydän, joka sykkisi myö­tä­tun­toa kun­ta­lai­sia, kunnan työn­te­ki­jöi­tä ja muita val­tuu­tet­tu­ja koh­taan"

13.02.2021 06:10
Tilaajille
Limingassa ovat hyvät palvelut, toteaa jo kymmenettä kertoo kuntavaaleissa ehdolle asettuva Terho Lipsonen
Lukijalta Mielipide Terho Lipsonen

Li­min­gas­sa ovat hyvät pal­ve­lut, toteaa jo kym­me­net­tä kertoo kun­ta­vaa­leis­sa ehdolle aset­tu­va Terho Lip­so­nen

12.02.2021 06:07
Tilaajille
Petri pitää Ekokorttelia yritysten ja kuntapolitiikan sekametelisoppana – "Ympäristöongelmat nostivat huolen siitä, mitä ennen Ekokorttelin kaavoitusta valmistuneen oman kodin arvolle sekä alueen viihtyvyydelle on tapahtumassa"
Lukijalta Mielipide Petri Saarela

Petri pitää Eko­kort­te­lia yri­tys­ten ja kun­ta­po­li­tii­kan se­ka­me­te­li­sop­pa­na – "Ym­pä­ris­töon­gel­mat nos­ti­vat huolen siitä, mitä ennen Eko­kort­te­lin kaa­voi­tus­ta val­mis­tu­neen oman kodin arvolle sekä alueen viih­ty­vyy­del­le on ta­pah­tu­mas­sa"

11.02.2021 06:41
Tilaajille
Limingan kunnanvaltuuston koko säilymässä entisellään – luottamushenkilöorganisaatioon mietinnässä tilapäisiä työryhmiä, pormestarimalli ei ole saanut tulta alleen

Li­min­gan kun­nan­val­tuus­ton koko säi­ly­mäs­sä en­ti­sel­lään – luot­ta­mus­hen­ki­löor­ga­ni­saa­tioon mie­tin­näs­sä ti­la­päi­siä työ­ryh­miä, por­mes­ta­ri­mal­li ei ole saanut tulta alleen

13.12.2020 15:00
Tilaajille