Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Limingan kuntapolitiikka
Tuomas toivoo viranhaltijoilta tarkkuutta esteellisyyksien tutkintaan – mikä on infon ja seminaarin ero?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuomas toivoo vi­ran­hal­ti­joil­ta tark­kuut­ta es­teel­li­syyk­sien tut­kin­taan – mikä on infon ja se­mi­naa­rin ero?

25.09.2023 09:52
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus: Kantatilatarkastelun mittausperiaatteet uudestaan päätökseen, nyt esteelliset jääväsivät itsensä

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus: Kan­ta­ti­la­tar­kas­te­lun mit­taus­pe­ri­aat­teet uu­des­taan pää­tök­seen, nyt es­teel­li­set jää­vä­si­vät itsensä

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Lumistopparialoitteesta äänestys ja kolme eriävää mielipidettä – Limingan valtuusto aloitti syyskauden lyhyehköllä listalla

Lu­mis­top­pa­ria­loit­tees­ta ää­nes­tys ja kolme eriävää mie­li­pi­det­tä – Li­min­gan val­tuus­to aloitti syys­kau­den ly­hyeh­köl­lä lis­tal­la

28.08.2023 19:01
Tilaajille
Ruutikankaan-Liminganlahden osayleiskaava on mittava, mutta tärkeä hanke – kaavoitettavan alueen koko on 52 neliökilometriä

Ruu­ti­kan­kaan-Li­min­gan­lah­den osa­yleis­kaa­va on mit­ta­va, mutta tärkeä hanke – kaa­voi­tet­ta­van alueen koko on 52 ne­liö­ki­lo­met­riä

22.08.2023 11:00
Tilaajille
Liminka tänäkin vuonna hyvän talouden tiellä – tällä hetkellä vuoden tulosnäkymässä reilut miljoona euroa ylijäämää

Liminka tänäkin vuonna hyvän ta­lou­den tiellä – tällä het­kel­lä vuoden tu­los­nä­ky­mäs­sä reilut mil­joo­na euroa yli­jää­mää

21.08.2023 09:00
Tilaajille
Heidi Haataja eroaa Limingan kunnanhallituksesta – "Suosittelen kaikille punnitsemaan omia voimavaroja jo hyvissä ajoin ennen uupumista"

Heidi Haataja eroaa Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­ses­ta – "Suo­sit­te­len kai­kil­le pun­nit­se­maan omia voi­ma­va­ro­ja jo hyvissä ajoin ennen uu­pu­mis­ta"

20.08.2023 09:00
Tilaajille
Hallitusten puheenjohtajaehdokkaat äänestyttivät Limingan kunnanhallitusta – yksimielisyys löytyi kahden yhtiön osalta

Hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaat ää­nes­tyt­ti­vät Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus­ta – yk­si­mie­li­syys löytyi kahden yhtiön osalta

14.06.2023 16:00
Tilaajille
Limingan valtuusto: Viranhaltijoille kiitos kuntalaivan taloudellisesta ohjauksesta – "Toimintaympäristön nopeat muutokset vaativat kunnalta ketteryyttä"

Li­min­gan val­tuus­to: Vi­ran­hal­ti­joil­le kiitos kun­ta­lai­van ta­lou­del­li­ses­ta oh­jauk­ses­ta – "Toi­min­taym­pä­ris­tön nopeat muu­tok­set vaa­ti­vat kun­nal­ta ket­te­ryyt­tä"

13.06.2023 06:00
Tilaajille
Limingan maanantaina kokoontuvalle kunnanvaltuustolle esitetään siirtymistä pöytäkirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen – kunta on ottamassa käyttöön sähköisen allekirjoituspalvelun elokuussa

Li­min­gan maa­nan­tai­na ko­koon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le esi­te­tään siir­ty­mis­tä pöy­tä­kir­jo­jen säh­köi­seen al­le­kir­joit­ta­mi­seen – kunta on ot­ta­mas­sa käyt­töön säh­köi­sen al­le­kir­joi­tus­pal­ve­lun elo­kuus­sa

10.06.2023 15:00
Tilaajille
Limingan perusopetuksen tuntikehys kasvaa seuraavalle lukuvuodelle – muutos johtuu muun muassa ukrainalaisten oppilaiden suomen opetuksesta

Li­min­gan pe­rus­ope­tuk­sen tun­ti­ke­hys kasvaa seu­raa­val­le lu­ku­vuo­del­le – muutos johtuu muun muassa uk­rai­na­lais­ten op­pi­lai­den suomen ope­tuk­ses­ta

10.06.2023 09:00
Tilaajille
Limingan seudun musiikkiopiston instrumenttivuokriin korotus – edellisen kerran hintoja on nostettu seitsemän vuotta sitten

Li­min­gan seudun mu­siik­ki­opis­ton inst­ru­ment­ti­vuok­riin korotus – edel­li­sen kerran hintoja on nos­tet­tu seit­se­män vuotta sitten

09.06.2023 13:00
Tilaajille
Limingan Kokoomus: "Toivottavasti voimme lähitulevaisuudessa investoida esimerkiksi nykyaikaiseen ja vaatimukset täyttävään urheilukenttään – Saattaisimme nostaa tulevaisuudessa Limingan jälleen pesäpallokartalle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan Ko­koo­mus: "Toi­vot­ta­vas­ti voimme lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa in­ves­toi­da esi­mer­kik­si ny­ky­ai­kai­seen ja vaa­ti­muk­set täyt­tä­vään ur­hei­lu­kent­tään – Saat­tai­sim­me nostaa tu­le­vai­suu­des­sa Li­min­gan jälleen pe­sä­pal­lo­kar­tal­le"

01.06.2023 11:05
Tilaajille
Limingan lukiolla toive nelisarjaistua tuleviksi vuosiksi – "Nyt kaikki halukkaat liminkalaiset eivät pääse omaan lukioon"

Li­min­gan lu­kiol­la toive ne­li­sar­jais­tua tu­le­vik­si vuo­sik­si – "Nyt kaikki ha­luk­kaat li­min­ka­lai­set eivät pääse omaan lu­kioon"

15.05.2023 19:00
Tilaajille
Limingan kunnanhallitukselle esitetään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä  – tulevat kaksi vuotta ennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa alijäämäiset

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man käyn­nis­tä­mis­tä  – tulevat kaksi vuotta en­nus­teen mukaan noin 1,5 mil­joo­naa ali­jää­mäi­set

05.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Liminka myöntää Ruutikunnille tarvittaessa väliaikaista rahoitusta, jotta kisapaikat saadaan kuntoon ennen kesän kilpailuja

Liminka myöntää Ruu­ti­kun­nil­le tar­vit­taes­sa vä­li­ai­kais­ta ra­hoi­tus­ta, jotta ki­sa­pai­kat saadaan kuntoon ennen kesän kil­pai­lu­ja

11.04.2023 15:00
Tilaajille
Ekokorttelin laajennukselle ja muutokselle kyllä, Rantakylä tiiviimmäksi osaksi matkailun yleissuunnitelmaa

Eko­kort­te­lin laa­jen­nuk­sel­le ja muu­tok­sel­le kyllä, Ran­ta­ky­lä tii­viim­mäk­si osaksi mat­kai­lun yleis­suun­ni­tel­maa

03.04.2023 18:53
Tilaajille
Limingan valtuusto toivoi talousarvioylityksistä tietoa aikaisemmin – osa kulukasvusta johtuu positiivisista syistä: lapsia riittää ja työllisyys on vahvaa

Li­min­gan val­tuus­to toivoi ta­lous­ar­vio­yli­tyk­sis­tä tietoa ai­kai­sem­min – osa ku­lu­kas­vus­ta johtuu po­si­tii­vi­sis­ta syistä: lapsia riittää ja työl­li­syys on vahvaa

20.03.2023 18:56
Tilaajille
Limingan kaduilla ja teillä riittää korjausvelkaa miljoonien edestä – tälle vuodelle kunnostuksiin käytetään 535 000 euroa

Li­min­gan ka­duil­la ja teillä riittää kor­jaus­vel­kaa mil­joo­nien edestä – tälle vuo­del­le kun­nos­tuk­siin käy­te­tään 535 000 euroa

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Erikoissairaanhoitoon iso summa: Limingan viime vuoden palvelutuotannosta liki 2,7 miljoonan euron talousarvioylitykset – silti tilinpäätös päätymässä plussalle

Eri­kois­sai­raan­hoi­toon iso summa: Li­min­gan viime vuoden pal­ve­lu­tuo­tan­nos­ta liki 2,7 mil­joo­nan euron ta­lous­ar­vio­yli­tyk­set – silti ti­lin­pää­tös pää­ty­mäs­sä plus­sal­le

01.03.2023 13:00
Tilaajille
Valtuustoaloitteet: Liminkaan halutaan luontoluistelurata, eettinen ohjeistus ja pitämättömien rakennuslupien katselmukset

Val­tuus­toa­loit­teet: Li­min­kaan ha­lu­taan luon­to­luis­te­lu­ra­ta, eet­ti­nen oh­jeis­tus ja pi­tä­mät­tö­mien ra­ken­nus­lu­pien kat­sel­muk­set

07.02.2023 09:00
Tilaajille