Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Limingan kuntapolitiikka
Viimeisin 12 tuntia
Jutkokylän aluereitin lisämäärärahasta yksimielisyys – neuvottelutauon aikana pienryhmien muutosesitys läpi

Jut­ko­ky­län alue­rei­tin li­sä­mää­rä­ra­has­ta yk­si­mie­li­syys – neu­vot­te­lu­tauon aikana pien­ryh­mien muu­tos­esi­tys läpi

06.02.2023 18:26
Tilaajille
Vanhemmat
Mistä rahat Jutkokylän aluereittiin? Limingan kunnanhallituksen kolme äänestystä enteilee uusia äänestyksiä ensi viikon maanantain valtuustossa

Mistä rahat Jut­ko­ky­län alue­reit­tiin? Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen kolme ää­nes­tys­tä en­tei­lee uusia ää­nes­tyk­siä ensi viikon maa­nan­tain val­tuus­tos­sa

01.02.2023 15:00
Tilaajille
Houkutteleeko rakentaminen, jos tarjolla on kunnanhallituksen kiristystoimenpiteitä, tykittää Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hou­kut­te­lee­ko ra­ken­ta­mi­nen, jos tar­jol­la on kun­nan­hal­li­tuk­sen ki­ris­tys­toi­men­pi­tei­tä, ty­kit­tää Tuomas Okkonen

04.01.2023 07:47
Tilaajille
Limingassa kiinteistöverotus säilyy entisellään, vaikka kunnanhallitus oli korotuksen kannalla – valtuustossa asiasta käytettiin kymmenkunta puheenvuoroa ja äänestettiin

Li­min­gas­sa kiin­teis­tö­ve­ro­tus säilyy en­ti­sel­lään, vaikka kun­nan­hal­li­tus oli ko­ro­tuk­sen kan­nal­la – val­tuus­tos­sa asiasta käy­tet­tiin kym­men­kun­ta pu­heen­vuo­roa ja ää­nes­tet­tiin

14.11.2022 18:10
Tilaajille
Limingan kunta valittaa hallinto-oikeuteen oman viranomaislautakuntansa päätöksestä – kunnanhallitus päätti asiasta äänestämällä

Li­min­gan kunta va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen oman vi­ran­omais­lau­ta­kun­tan­sa pää­tök­ses­tä – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta ää­nes­tä­mäl­lä

18.10.2022 15:00
Tilaajille
Limingan valtuusto päätti käynnistää liikuntapuiston huoltorakennuksen rakennustyöt – Värminkoskentien turvallisuutta voitaisiin parantaa kylätiemallilla

Li­min­gan val­tuus­to päätti käyn­nis­tää lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt – Vär­min­kos­ken­tien tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin pa­ran­taa ky­lä­tie­mal­lil­la

10.10.2022 18:53
Tilaajille
Limingan valtuusto päätti esittää hyvinvointialueelle terveyskeskuksen laajentamista – tilatarve 500 neliötä

Li­min­gan val­tuus­to päätti esittää hy­vin­voin­ti­alueel­le ter­veys­kes­kuk­sen laa­jen­ta­mis­ta – ti­la­tar­ve 500 neliötä

19.05.2022 09:02
Tilaajille
Nousevan Rannikkoseudun hallituksen varsinaisesta jäsenestä äänestys kunnanhallituksessa – Juho Pakaslahdelle selkeä äänipotti

Nou­se­van Ran­nik­ko­seu­dun hal­li­tuk­sen var­si­nai­ses­ta jä­se­nes­tä ää­nes­tys kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa – Juho Pa­kas­lah­del­le selkeä ää­ni­pot­ti

12.04.2022 09:06
Tilaajille
Ankkurilahden valitukset pääosin nurin hallinto-oikeudessa: "Yksittäisellä maanomistajalla ei ole oikeutta saada aluettaan kaavoitukseksi, vaan kaavan laatimisen tarpeellisuus kuuluu kunnan ratkaistavaksi"

Ank­ku­ri­lah­den va­li­tuk­set pääosin nurin hal­lin­to-oi­keu­des­sa: "Yk­sit­täi­sel­lä maan­omis­ta­jal­la ei ole oi­keut­ta saada aluet­taan kaa­voi­tuk­sek­si, vaan kaavan laa­ti­mi­sen tar­peel­li­suus kuuluu kunnan rat­kais­ta­vak­si"

06.04.2022 15:00
Tilaajille
Kustannuksia on nyt vaikea arvioida – rakennushankkeiden lisälasku puhutti tehokkaasti kokoontunutta Limingan valtuustoa

Kus­tan­nuk­sia on nyt vaikea ar­vioi­da – ra­ken­nus­hank­kei­den li­sä­las­ku puhutti te­hok­kaas­ti ko­koon­tu­nut­ta Li­min­gan val­tuus­toa

21.03.2022 18:19
Tilaajille
Voisiko yhden suuren päiväkodin sijaan rakentaa kaksi? Olisiko se edullisempi vaihtoehto? – "Vasta hankintapäätöstä tehtäessä tiedetään lopullinen hintataso"

Voisiko yhden suuren päi­vä­ko­din sijaan ra­ken­taa kaksi? Olisiko se edul­li­sem­pi vaih­toeh­to? – "Vasta han­kin­ta­pää­tös­tä teh­täes­sä tie­de­tään lo­pul­li­nen hin­ta­ta­so"

03.03.2022 06:00
Tilaajille
Paljonko sote-kiinteistöistä saa vuokraa? – Hyvinvointialueelle annettu selvitys herätti kysymyksiä ja eriäviin mielipiteisiin tuli Kuntaliiton lakimiesten ohjaus

Pal­jon­ko sote-kiin­teis­töis­tä saa vuok­raa? – Hy­vin­voin­ti­alueel­le annettu sel­vi­tys herätti ky­sy­myk­siä ja eriä­viin mie­li­pi­tei­siin tuli Kun­ta­lii­ton la­ki­mies­ten ohjaus

01.03.2022 09:00
Tilaajille
Tietoa, keskustelua ja pohdintoja päätöksentekoon! "Päivähoitopaikkojen tarve on akuutti, sitä ei kiellä kukaan ja Limingan Kokoomus ehdottomasti kannattaa uuden päiväkodin rakentamista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa, kes­kus­te­lua ja poh­din­to­ja pää­tök­sen­te­koon! "Päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen tarve on akuut­ti, sitä ei kiellä kukaan ja Li­min­gan Ko­koo­mus eh­dot­to­mas­ti kan­nat­taa uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta"

23.02.2022 07:06
Tilaajille
"Aika farssiksi on mennyt kunnanvaltuusto", totesi valtuutettu ja puheenjohtajakin mietti, menikö kokous kaikkien pykälien mukaan

"Aika fars­sik­si on mennyt kun­nan­val­tuus­to", totesi val­tuu­tet­tu ja pu­heen­joh­ta­ja­kin mietti, menikö kokous kaik­kien py­kä­lien mukaan

21.02.2022 23:10 1
Tilaajille
Terho Lipsonen vastaa saamaansa kritiikkiin: "Vasemmisto, Kokoomus, SDP ja Perussuomalaiset olivat vetäneet herneen nenään asiallisesta, jyrkkäsävyisestä, hyvästä puheestani"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terho Lip­so­nen vastaa saa­maan­sa kri­tiik­kiin: "Va­sem­mis­to, Ko­koo­mus, SDP ja Pe­rus­suo­ma­lai­set olivat ve­tä­neet herneen nenään asial­li­ses­ta, jyrk­kä­sä­vyi­ses­tä, hyvästä pu­hees­ta­ni"

04.01.2022 18:45
Tilaajille
Kuntalaiset pääsevät Limingassa keksimään ideoita 20 022 euron määrärahalle – ensi vuoden talousarvio läpi pienin muutoksin

Kun­ta­lai­set pää­se­vät Li­min­gas­sa kek­si­mään ideoita 20 022 euron mää­rä­ra­hal­le – ensi vuoden ta­lous­ar­vio läpi pienin muu­tok­sin

21.12.2021 06:24
Tilaajille
Kunnanhallitus: Limingan kuntastrategia takaisin valmisteluun, luottamushenkilön ansionmenetyskorvauksen soveltamisohjeeseen muutoksia äänestysten jälkeen

Kun­nan­hal­li­tus: Li­min­gan kun­ta­stra­te­gia ta­kai­sin val­mis­te­luun, luot­ta­mus­hen­ki­lön an­sion­me­ne­tys­kor­vauk­sen so­vel­ta­mis­oh­jee­seen muu­tok­sia ää­nes­tys­ten jälkeen

14.12.2021 07:09
Tilaajille
"Limingassa on suuret mahdollisuudet lisätä matkailijamääriä myös kulttuurin avulla", muistuttaa päätoimittaja-Sauli
Pääkirjoitus

"Li­min­gas­sa on suuret mah­dol­li­suu­det lisätä mat­kai­li­ja­mää­riä myös kult­tuu­rin avul­la", muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li

08.12.2021 02:29
Tilaajille
Kauhotaanko Limingassa omassa uimahallissa jo muutaman vuoden kuluttua? Ensi vuonna uimahallista ja maauimalasta tehdään esiselvitys: "Vuoteen 2024 asti meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä hallin rakentamiseen"

Kau­ho­taan­ko Li­min­gas­sa omassa ui­ma­hal­lis­sa jo muu­ta­man vuoden ku­lut­tua? Ensi vuonna ui­ma­hal­lis­ta ja maa­ui­ma­las­ta tehdään esi­sel­vi­tys: "Vuo­teen 2024 asti meillä ei ole ta­lou­del­li­sia edel­ly­tyk­siä hallin ra­ken­ta­mi­seen"

30.11.2021 17:00
Tilaajille
"Tämä on nuorisoministerin unelmakunta" – Antti Kurvinen kehottaa kaikkia suomalaispäättäjiä tekemään opintomatkan Liminkaan

"Tämä on nuo­ri­so­mi­nis­te­rin unel­ma­kun­ta" – Antti Kur­vi­nen ke­hot­taa kaikkia suo­ma­lais­päät­tä­jiä te­ke­mään opin­to­mat­kan Li­min­kaan

25.11.2021 11:45
Tilaajille