Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaavoitus
Rantasumpun kaavoitus etenee – asukkaat, yritykset ja lomalaiset voivat kertoa, mitä Marjaniemen alueelle haluaisivat

Ran­ta­sum­pun kaa­voi­tus etenee – asuk­kaat, yri­tyk­set ja lo­ma­lai­set voivat kertoa, mitä Mar­ja­nie­men alueel­le ha­luai­si­vat

08.11.2023 16:17
Tilaajille
Tyrnävän maankäyttösuunnitelma on pohja kaavoitukselle – valtuusto hyväksyy maankäytön tavoitteet vuodelle 2040

Tyr­nä­vän maan­käyt­tö­suun­ni­tel­ma on pohja kaa­voi­tuk­sel­le – val­tuus­to hy­väk­syy maan­käy­tön ta­voit­teet vuo­del­le 2040

01.11.2023 13:00
Tilaajille
Limingan Rantakylän alueella rakentaminen lienee jäissä, kunnes uusi kaava saa lainvoiman – maanomistajilta kritiikkiä kantatilaselvityksen rakennuspaikkoihin

Li­min­gan Ran­ta­ky­län alueel­la ra­ken­ta­mi­nen lienee jäissä, kunnes uusi kaava saa lain­voi­man – ­maa­no­mis­ta­jil­ta kri­tiik­kiä kan­ta­ti­la­sel­vi­tyk­sen ra­ken­nus­paik­koi­hin

27.10.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen Kirkkotien remontti raukeaa, sillä valtionosuuden käyttämiseksi loppuu aika kesken – hallintovalitus jumiutti suunnitelmat

Kem­pe­leen Kirk­ko­tien re­mont­ti rau­keaa, sillä val­tion­osuu­den käyt­tä­mi­sek­si loppuu aika kesken – hal­lin­to­va­li­tus ju­miut­ti suun­ni­tel­mat

16.08.2023 14:48
Tilaajille
Kaavoituksella suojellaan lakeutta – Kiinteistöjen omistajilla on velvollisuus pitää rakennukset kunnossa

Kaa­voi­tuk­sel­la suo­jel­laan la­keut­ta – Kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­la on vel­vol­li­suus pitää ra­ken­nuk­set kun­nos­sa

22.08.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Limingan kesäteatterikausi on avattu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Li­min­gan ke­sä­teat­te­ri­kau­si on avattu

18.06.2022 20:21
"Ovatko Linnukkatien tiealueen kiinteistöjen omistajat halukkaita kiireisesti myöntämään ennakkohaltuunoton tiealueelle, jonka omistus-, hallinta- ja kaavoitusasioissa sekä kiinteistörekisteröinnissä on ilmeisiä epäselvyyksiä?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ovatko Lin­nuk­ka­tien tie­alueen kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat ha­luk­kai­ta kii­rei­ses­ti myön­tä­mään en­nak­ko­hal­tuun­oton tiea­lueel­le, jonka omis­tus-, hal­lin­ta- ja kaa­voi­tus­asiois­sa sekä kiin­teis­tö­re­kis­te­röin­nis­sä on il­mei­siä epä­sel­vyyk­siä?"

31.05.2022 06:30
Tilaajille
Katso havainnekuvat ja -video: Zatelliitin paraatipaikalle ZetterPark – Kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Katso ha­vain­ne­ku­vat ja -video: Za­tel­lii­tin pa­raa­ti­pai­kal­le Zet­ter­Park – Kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 20:33
Kunnissa voidaan tehdä paljon asioita, jotka saavat erityisesti omakotiasujat hakeutumaan asukkaaksi – voisiko koko lakeus olla Suomen pientalomyönteisin alue?
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa voidaan tehdä paljon asioi­ta, jotka saavat eri­tyi­ses­ti oma­ko­ti­asu­jat ha­keu­tu­maan asuk­kaak­si – voisiko koko lakeus olla Suomen pien­ta­lo­myön­tei­sin alue?

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Katsaus Limingan rakennushankkeisiin: "Kasvukunnassa riittää tekemistä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa etsimään erilaisia kekseliäitä malleja"
Kolumni

Katsaus Li­min­gan ra­ken­nus­hank­kei­siin: "Kas­vu­kun­nas­sa riittää te­ke­mis­tä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa et­si­mään eri­lai­sia kek­se­liäi­tä mal­le­ja"

11.05.2022 06:00 1
Ankkurilahden valitukset pääosin nurin hallinto-oikeudessa: "Yksittäisellä maanomistajalla ei ole oikeutta saada aluettaan kaavoitukseksi, vaan kaavan laatimisen tarpeellisuus kuuluu kunnan ratkaistavaksi"

Ank­ku­ri­lah­den va­li­tuk­set pääosin nurin hal­lin­to-oi­keu­des­sa: "Yk­sit­täi­sel­lä maan­omis­ta­jal­la ei ole oi­keut­ta saada aluet­taan kaa­voi­tuk­sek­si, vaan kaavan laa­ti­mi­sen tar­peel­li­suus kuuluu kunnan rat­kais­ta­vak­si"

06.04.2022 15:00
Tilaajille
Yritystontteja ison tien varrelle – Miian mukaan Riihivainion alue on tärkeä yrityshautomo

Yri­tys­tont­te­ja ison tien var­rel­le – Miian mukaan Rii­hi­vai­nion alue on tärkeä yri­tys­hau­to­mo

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Uusi Limingan Kotirannan alue voi aueta omakotirakentajille jo huhtikuussa – hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen

Uusi Li­min­gan Ko­ti­ran­nan alue voi aueta oma­ko­ti­ra­ken­ta­jil­le jo huh­ti­kuus­sa – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi kaa­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

28.10.2021 02:20
Tilaajille
Palveluita ympäri vuoden – Marjaniemeen voisi sijoittua paalu- ja tyrskymajoja, ekohotelli, retkeilykeskus ja saunamaailma

Pal­ve­lui­ta ympäri vuoden – ­Mar­ja­nie­meen voisi si­joit­tua paalu- ja tyrs­ky­ma­jo­ja, eko­ho­tel­li, ret­kei­ly­kes­kus ja sau­na­maail­ma

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Kempeleläisessä matkailuparatiisissa voi tulevaisuudessa pelata vaikka shakkia veden alla – Aurinkojärven vesi alkaa nousta keväällä

Kem­pe­le­läi­ses­sä mat­kai­lu­pa­ra­tii­sis­sa voi tu­le­vai­suu­des­sa pelata vaikka shakkia veden alla – Au­rin­ko­jär­ven vesi alkaa nousta ke­vääl­lä

10.10.2021 06:00
Tilaajille
Joidenkin tonttien myyntihinnat kohonneet pilviin – miksi Kempele huutokauppaa omakotitontteja?

Joi­den­kin tont­tien myyn­ti­hin­nat ko­hon­neet pilviin – miksi Kempele huu­to­kaup­paa oma­ko­ti­tont­te­ja?

08.10.2021 14:00
Tilaajille
"Kuten on vuosia uutisoitu, Kempele vetää oululaiset lapsiperheet veronmaksajikseen" – Kirjoittajat toivovat myös Oulun haja-asutusalueelle sujuvaa rakentamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Kuten on vuosia uu­ti­soi­tu, Kempele vetää ou­lu­lai­set lap­si­per­heet ve­ron­mak­sa­jik­seen" – Kir­joit­ta­jat toi­vo­vat myös Oulun ha­ja-asu­tus­alueel­le sujuvaa ra­ken­ta­mis­ta

29.09.2021 06:56
Tilaajille
Lukion saneeraus sekä Heikki Sarvela -salin purku ja rakentaminen herättivät paljon kysymyksiä – Limingan valtuusto hyväksyi enintään 6,2 miljoonan euron kustannustason

Lukion sa­nee­raus sekä Heikki Sarvela -salin purku ja ra­ken­ta­mi­nen he­rät­ti­vät paljon ky­sy­myk­siä – Li­min­gan val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 6,2 mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ta­son

26.04.2021 19:38
Tilaajille
Lentääkö lintu lapaan? Maakuntakaavassa lintujen muuttoreitit on koitettu ottaa huomioon – linnut ovat myös varsin taitavia väistämään tuulivoimaloita

Len­tää­kö lintu lapaan? Maa­kun­ta­kaa­vas­sa lin­tu­jen muut­to­rei­tit on koi­tet­tu ottaa huo­mioon – linnut ovat myös varsin tai­ta­via väis­tä­mään tuu­li­voi­ma­loi­ta

21.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Kempeleessä useat kaavahankkeet etenevät –lisää pientalotontteja, Zatelliitin alueelle halutaan suuri kaupan toimija

Kem­pe­lees­sä useat kaa­va­hank­keet ete­ne­vät –lisää pien­ta­lo­tont­te­ja, Za­tel­lii­tin alueel­le ha­lu­taan suuri kaupan toimija

28.12.2020 09:00
Tilaajille