Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Rakentaminen
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00
Oulun kaupungin syksyn omakotitonttien hakuun 73 tonttia – eniten tontteja tarjolla Ritaharjusta, Oulunsalosta yksi tontti

Oulun kau­pun­gin syksyn oma­ko­ti­tont­tien hakuun 73 tonttia – eniten tont­te­ja tar­jol­la Ri­ta­har­jus­ta, Ou­lun­sa­los­ta yksi tontti

05.08.2023 11:00
Kesän tietyöt voivat poikia palautetta tärinästä, melusta ja liikennejärjestelyistä – havaituista epäkohdista voi olla yhteydessä suoraan urakoitsijaan

Kesän tietyöt voivat poikia pa­lau­tet­ta tä­ri­näs­tä, melusta ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä – ­ha­vai­tuis­ta epä­koh­dis­ta voi olla yh­tey­des­sä suoraan ura­koit­si­jaan

03.07.2023 15:00
Tilaajille
TE: Liminkalainen Sikla pyristelee irti massaveloistaan – jätti salaisen sopimuksen myötä työmaan kesken Kirkkonummella

TE: Li­min­ka­lai­nen Sikla py­ris­te­lee irti mas­sa­ve­lois­taan – jätti sa­lai­sen so­pi­muk­sen myötä työmaan kesken Kirk­ko­num­mel­la

27.06.2023 13:00
Tilaajille
Pasilta eivät ideat lopu – "Kaikki eivät ole toteuttamiskelpoisia, mutta tärkeintä on, että yrittää"

Pasilta eivät ideat lopu – "­Kaik­ki eivät ole to­teut­ta­mis­kel­poi­sia, mutta tär­kein­tä on, että yrit­tää"

17.06.2023 13:00
Tilaajille
Zeniittiin haetaan hankeaihioita – kohteena ovat karavaanialue sekä huvi- ja viihdepalveluiden alue tai jompi kumpi

Ze­niit­tiin haetaan han­ke­ai­hioi­ta – koh­tee­na ovat ka­ra­vaa­ni­alue sekä huvi- ja viih­de­pal­ve­lui­den alue tai jompi kumpi

16.06.2023 11:00
Kempeletalon toteuttamiselle etsitään uutta hankemallia – ensimmäisellä kerralla osallistumishakemuksia ei tullut rakennusliikkeiltä yhtään

Kem­pe­le­ta­lon to­teut­ta­mi­sel­le et­si­tään uutta han­ke­mal­lia – en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la osal­lis­tu­mis­ha­ke­muk­sia ei tullut ra­ken­nus­liik­keil­tä yhtään

13.06.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleen Linnakankaalle rakennetaan uusi ikäihmisten palvelutalo, johon toivotaan myös opiskelija-asukkaita viettämään aikaa senioreiden kanssa

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le ra­ken­ne­taan uusi ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­ta­lo, johon toi­vo­taan myös opis­ke­li­ja-asuk­kai­ta viet­tä­mään aikaa se­nio­rei­den kanssa

13.06.2023 11:00
Tilaajille
Uusien kuntalaisten kutsuvierasillassa Iina paljasti, että Tyrnävällä parasta ovat kaverit ja turvallinen leikkiympäristö

Uusien kun­ta­lais­ten kut­su­vie­ras­il­las­sa Iina pal­jas­ti, että Tyr­nä­väl­lä parasta ovat kaverit ja tur­val­li­nen leik­ki­ym­pä­ris­tö

21.04.2023 11:00
Tilaajille
Oulun uuden oikeustalon istunnot alkavat – Katso, miltä oikeustalolla näyttää ja lue, miten siellä asioidaan

Oulun uuden oi­keus­ta­lon is­tun­not alkavat – Katso, miltä oi­keus­ta­lol­la näyttää ja lue, miten siellä asioi­daan

13.04.2023 18:00
Tilaajille
Hannu muistuttaa siitä, mikä on meidän tärkein voimavaramme
Kolumni

Hannu muis­tut­taa siitä, mikä on meidän tärkein voi­ma­va­ram­me

29.03.2023 11:45
Tilaajille
Vihiluodon asemakaavamuutos etenee

Vi­hi­luo­don ase­ma­kaa­va­muu­tos etenee

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon ali­ura­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läis­yh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

08.03.2023 18:00
Tilaajille
Köykkyrin kehittäminen etenee – uusi huoltorakennus tarjoaa helpotusta kävijöille, mutta myös henkilökunnalle

Köyk­ky­rin ke­hit­tä­mi­nen etenee – uusi huol­to­ra­ken­nus tarjoaa hel­po­tus­ta kä­vi­jöil­le, mutta myös hen­ki­lö­kun­nal­le

02.03.2023 06:00
Tilaajille
Monitoimitalo nousi aikataulussa harjakorkeuteen – valmistuttuaan Kirkonkylätalo kokoaa saman katon alle kahdeksaan väistötilaan hajaantuneet oppilaat

Mo­ni­toi­mi­ta­lo nousi ai­ka­tau­lus­sa har­ja­kor­keu­teen – val­mis­tut­tuaan Kir­kon­ky­lä­ta­lo kokoaa saman katon alle kah­dek­saan väis­tö­ti­laan ha­jaan­tu­neet op­pi­laat

11.02.2023 11:00
Tilaajille
Ympäristöministeriöltä kempeleläiselle Lehto Groupille avustusta ilmastotyöhön

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä kem­pe­le­läi­sel­le Lehto Grou­pil­le avus­tus­ta il­mas­to­työ­hön

08.02.2023 12:47
Tilaajille
Kempele pani matkailu- ja virkistysalue Zeniitin keskeisen tontin hakuun – paikalle voi tehdä kaupan suuryksikön, polttoainejakelua ja majoitustoimintaa

Kempele pani mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­alue Ze­nii­tin kes­kei­sen tontin hakuun – pai­kal­le voi tehdä kaupan suu­ryk­si­kön, polt­to­ai­ne­ja­ke­lua ja ma­joi­tus­toi­min­taa

13.01.2023 14:04
Tilaajille
"Aiemmin ei ole käräjille asti menty", tuumaa tekninen johtaja – Limingan kunnan ja Lehto Groupin kiistaa ratkotaan seuraavaksi oikeudessa

"Aiem­min ei ole kä­rä­jil­le asti menty", tuumaa tek­ni­nen johtaja – Li­min­gan kunnan ja Lehto Groupin kiistaa rat­ko­taan seu­raa­vak­si oi­keu­des­sa

10.12.2022 18:00
Tilaajille
Lehto Group vähentää 90 työntekijää lähinnä konttoripuolelta – työmaahenkilöstöä ei vähennetä

Lehto Group vä­hen­tää 90 työn­te­ki­jää lähinnä kont­to­ri­puo­lel­ta – työ­maa­hen­ki­lös­töä ei vä­hen­ne­tä

09.11.2022 08:30
Tilaajille
Uusi pappila nousee vauhdilla: Varsinkin nuorisotyö odottaa uutta rakennusta innolla

Uusi pappila nousee vauh­dil­la: Var­sin­kin nuo­ri­so­työ odottaa uutta ra­ken­nus­ta innolla

26.10.2022 11:00
Tilaajille