Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Rakentaminen
Kuukausi
Katso havainnekuvat: Lumijoen uusi päiväkoti ja terveysasema tehdään hirrestä – lapset saavat uuden mäenlaskupaikan, mutta uima-allasta ei voida toteuttaa

Katso ha­vain­ne­ku­vat: Lu­mi­joen uusi päi­vä­ko­ti ja ter­veys­ase­ma tehdään hir­res­tä – lapset saavat uuden mäen­las­ku­pai­kan, mutta ui­ma-al­las­ta ei voida to­teut­taa

18.05.2022 12:17
Tilaajille
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­ko­ai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

11.05.2022 15:00
Tilaajille
Katsaus Limingan rakennushankkeisiin: "Kasvukunnassa riittää tekemistä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa etsimään erilaisia kekseliäitä malleja"
Kolumni

Katsaus Li­min­gan ra­ken­nus­hank­kei­siin: "Kas­vu­kun­nas­sa riittää te­ke­mis­tä, tämän vuoksi työ motivoi ja ohjaa et­si­mään eri­lai­sia kek­se­liäi­tä mal­le­ja"

11.05.2022 06:00
Lakeuden suurimmissa kunnissa opetustiloihin käytetään iso kasa euroja – Liminka on kouluinvestoinneissaan jo loppusuoralla, Kempeleessä hankkeita on edessä vielä paljon

La­keu­den suu­rim­mis­sa kun­nis­sa ope­tus­ti­loi­hin käy­te­tään iso kasa euroja – Liminka on kou­lu­in­ves­toin­neis­saan jo lop­pu­suo­ral­la, Kem­pe­lees­sä hank­kei­ta on edessä vielä paljon

10.05.2022 15:03
Tilaajille
Limingan lukion peruskorjauksen ja uuden konserttisalin harjannostajaisia vietetään tiistaina – luvassa hernesopan lisäksi taikuutta ja musiikkia

Li­min­gan lukion pe­rus­kor­jauk­sen ja uuden kon­sert­ti­sa­lin har­jan­nos­ta­jai­sia vie­te­tään tiis­tai­na – luvassa her­ne­so­pan lisäksi tai­kuut­ta ja mu­siik­kia

06.05.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Temmeksen ja Limingan kirkkojen korjauksiin tuntuvat avustukset – kellotapuliin, LVI- ja sähkötöihin kirkkohallitukselta tukea

Tem­mek­sen ja Li­min­gan kirk­ko­jen kor­jauk­siin tun­tu­vat avus­tuk­set – ­kel­lo­ta­pu­liin, LVI- ja säh­kö­töi­hin kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta tukea

21.04.2022 16:13
Katso havainneilmakuva: Kerrostalorakentaminen jatkuu Kempeleessä – Asemantien varteen tulossa kaksi viisikerroksista taloa

Katso ha­vain­neil­ma­ku­va: Ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Kem­pe­lees­sä – Ase­man­tien varteen tulossa kaksi vii­si­ker­rok­sis­ta taloa

14.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Rantakylään suunnitteilla louhos ja murskaamo – tie louhokselle vedettäisiin kasitien kautta

Ran­ta­ky­lään suun­nit­teil­la louhos ja murs­kaa­mo – tie lou­hok­sel­le ve­det­täi­siin ka­si­tien kautta

30.03.2022 15:12
Tilaajille
"Aika farssiksi on mennyt kunnanvaltuusto", totesi valtuutettu ja puheenjohtajakin mietti, menikö kokous kaikkien pykälien mukaan

"Aika fars­sik­si on mennyt kun­nan­val­tuus­to", totesi val­tuu­tet­tu ja pu­heen­joh­ta­ja­kin mietti, menikö kokous kaik­kien py­kä­lien mukaan

21.02.2022 23:10 1
Tilaajille
Liminkalainen Siklaelemetit Oy ryhtyy rakentamaan myös minitaloja – "Minitalon neliömäärä on lähtökohtaisestikin pieni, joten myös energiankulutus sekä hiilijalanjälki jäävät alhaisiksi"

Li­min­ka­lai­nen Sik­lae­le­me­tit Oy ryhtyy ra­ken­ta­maan myös mi­ni­ta­lo­ja – "­Mi­ni­ta­lon ne­liö­mää­rä on läh­tö­koh­tai­ses­ti­kin pieni, joten myös ener­gian­ku­lu­tus sekä hii­li­ja­lan­jäl­ki jäävät al­hai­sik­si"

21.01.2022 07:35
Tilaajille
Promec Oy rakentaa Vihikariin – uusi toimija täydentää hyvin alueen itc-osaamisklusteria, kiittelee kunnanjohtaja

Promec Oy ra­ken­taa Vi­hi­ka­riin – uusi toimija täy­den­tää hyvin alueen itc-osaa­misk­lus­te­ria, kiit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

17.01.2022 10:26
Lootustaloja mittatilaustyönä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Linnakankaalle toimiston ja esittelytilan

Loo­tus­ta­lo­ja mit­ta­ti­laus­työ­nä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Lin­na­kan­kaal­le toi­mis­ton ja esit­te­ly­ti­lan

04.12.2021 12:00
Tilaajille
Uusi Ginolis House nousee Kempeleen Vihikariin – ensi kesänä valmistuvassa Ginolis Oy:n pääkonttorissa on muun muassa puhdastilat ja näyttelyhuone

Uusi Ginolis House nousee Kem­pe­leen Vi­hi­ka­riin – ensi kesänä val­mis­tu­vas­sa Ginolis Oy:n pää­kont­to­ris­sa on muun muassa puh­das­ti­lat ja näyt­te­ly­huo­ne

19.10.2021 08:10
Joidenkin tonttien myyntihinnat kohonneet pilviin – miksi Kempele huutokauppaa omakotitontteja?

Joi­den­kin tont­tien myyn­ti­hin­nat ko­hon­neet pilviin – miksi Kempele huu­to­kaup­paa oma­ko­ti­tont­te­ja?

08.10.2021 14:00
Tilaajille
Limingan kunta kertoo säästävänsä satoja tuhansia euroja lukion peruskorjauksessa

Li­min­gan kunta kertoo sääs­tä­vän­sä satoja tu­han­sia euroja lukion pe­rus­kor­jauk­ses­sa

06.10.2021 10:30
Meltexille suuret toimitilat Kempeleeseen

Mel­te­xil­le suuret toi­mi­ti­lat Kem­pe­lee­seen

09.07.2021 15:05
Kempeleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että koulun D-talo korvataan väistötiloilla –vuosikustannusarvio noin miljoona euroa

Kem­pe­leen kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le, että koulun D-talo kor­va­taan väis­tö­ti­loil­la –vuo­si­kus­tan­nu­sar­vio noin mil­joo­na euroa

28.04.2021 09:00
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen – ilmoitusmenettely poistui ja kunnan ohjeistus lisääntyi, luonnokseen tuli joitakin viilauksia

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi uuden ra­ken­nus­jär­jes­tyk­sen – il­moi­tus­me­net­te­ly poistui ja kunnan oh­jeis­tus li­sään­tyi, luon­nok­seen tuli joi­ta­kin vii­lauk­sia

27.04.2021 19:57
Tilaajille
Lukion saneeraus sekä Heikki Sarvela -salin purku ja rakentaminen herättivät paljon kysymyksiä – Limingan valtuusto hyväksyi enintään 6,2 miljoonan euron kustannustason

Lukion sa­nee­raus sekä Heikki Sarvela -salin purku ja ra­ken­ta­mi­nen he­rät­ti­vät paljon ky­sy­myk­siä – Li­min­gan val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 6,2 mil­joo­nan euron kus­tan­nus­ta­son

26.04.2021 19:38
Tilaajille
Seija Sarkkinen muistaa Kempeleen uuden nuorisoseurantalon rakennusajan valtavan innostuksen aikana: "Illat kuluivat talkoolaisia soitellessa"

Seija Sark­ki­nen muistaa Kem­pe­leen uuden nuo­ri­so­seuran­ta­lon ra­ken­nus­ajan val­ta­van in­nos­tuk­sen aikana: "Illat ku­lui­vat tal­koo­lai­sia soi­tel­les­sa"

25.04.2021 09:00
Tilaajille