Oulunsalo
Viimeisin tunti
Egenland sai ihastumaan Varjakansaareen – Remontoitava ei lopu ihan hetkessä saaren huvilan ja Ailaston  uusilta omistajilta

Egen­land sai ihas­tu­maan Var­ja­kan­saa­reen – Re­mon­toi­ta­va ei lopu ihan het­kes­sä saaren huvilan ja Ai­las­ton uusilta omis­ta­jil­ta

18:54
Tilaajille
Kuukausi
Oulunsalosta ehdokkaita lähes kaikilla puolueilla - Mielipiteet hammashoitolan siirrosta ja kunnantalon myynnistä jakautuvat valtuustoryhmissä

Ou­lun­sa­los­ta eh­dok­kai­ta lähes kai­kil­la puo­lueil­la - Mie­li­pi­teet ham­mas­hoi­to­lan siir­ros­ta ja kun­nan­ta­lon myyn­nis­tä ja­kau­tu­vat val­tuus­to­ryh­mis­sä

03.03.2021 09:00
Tilaajille
Anova käsi kerää yhteiseksi hyväksi – Oulunsalon ensimmäinen vaivaisukko valmistui kirkkoherran kotiverstaassa vajaassa viikossa

Anova käsi kerää yh­tei­sek­si hyväksi – Ou­lun­sa­lon en­sim­mäi­nen vai­vais­uk­ko val­mis­tui kirk­ko­her­ran ko­ti­vers­taas­sa va­jaas­sa vii­kos­sa

28.02.2021 09:11
Tilaajille
Talvinen taidepolku tarjoaa tekemistä lomalaisille – Oulunsalon Varjakan taidepolut ovat houkutelleet jo satoja kävijöitä

Tal­vi­nen tai­de­pol­ku tarjoaa te­ke­mis­tä lo­ma­lai­sil­le – Ou­lun­sa­lon Var­ja­kan tai­de­po­lut ovat hou­ku­tel­leet jo satoja kä­vi­jöi­tä

26.02.2021 12:10
Tilaajille
Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmea kaupunginvaltuuston toiminta viime vuonna hävetti: "Poliittisen pelin alttarille uhrattiin aivan liikaa kaupungin kehittämisen luottamuspääomaa"
Kolumni Mikko Salmi

Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmea kau­pun­gin­val­tuus­ton toi­min­ta viime vuonna hä­vet­ti: "Po­liit­ti­sen pelin alt­ta­ril­le uh­rat­tiin aivan liikaa kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­sen luot­ta­mus­pääo­maa"

24.02.2021 06:00
Yrittäjä Mira Sovijärvi pohtii kesätyöntekijöitä – Pilkkaisiko vai palkkaisiko?
Kolumni Mira Sovijärvi

Yrit­tä­jä Mira So­vi­jär­vi pohtii ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä – Pilk­kai­si­ko vai palk­kai­si­ko?

24.02.2021 06:00
Tilaajille
Kun mistään ei saanut uutta ilmaista seinäkalenteria, teki oulunsalolainen Antero Jääskö kiinnostavan huomion - Vuoden 2010 kalenteri toimii myös vuonna 2021!

Kun mistään ei saanut uutta il­mais­ta sei­nä­ka­len­te­ria, teki ou­lun­sa­lo­lai­nen Antero Jääskö kiin­nos­ta­van huomion - Vuoden 2010 ka­len­te­ri toimii myös vuonna 2021!

21.02.2021 15:04
Tilaajille
Oulunsalon entinen kunnantalo myydään – myös Salonpään koulu myytävien kiinteistöjen listalla

Ou­lun­sa­lon entinen kun­nan­ta­lo myydään – myös Sa­lon­pään koulu myy­tä­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­la

16.02.2021 16:31
Tilaajille
Toimintarahaa oli jaossa Oulunsalon yhdistyksille ja toimijoille  7 442 euroa – Ihan kaikki ei mennyt, sillä hakemuksista kaksi jouduttiin hylkäämään.

Toi­min­ta­ra­haa oli jaossa Ou­lun­sa­lon yh­dis­tyk­sil­le ja toi­mi­joil­le 7 442 euroa – Ihan kaikki ei mennyt, sillä ha­ke­muk­sis­ta kaksi jou­dut­tiin hyl­kää­mään.

10.02.2021 15:00
Tilaajille
Hailuodon jäätie aukeaa tänään puolilta päivin kahden vuoden tauon jälkeen

Hai­luo­don jäätie aukeaa tänään puo­lil­ta päivin kahden vuoden tauon jälkeen

10.02.2021 11:05
Joel Karppanen Oulunsalo Soin tämän vuoden kuvataiteilija –Luontoretkiä -näyttely on esillä Oulunsalon krijastossa elokuussa

Joel Karp­pa­nen Ou­lun­sa­lo Soin tämän vuoden ku­va­tai­tei­li­ja –Luon­to­ret­kiä -näyt­te­ly on esillä Ou­lun­sa­lon kri­jas­tos­sa elo­kuus­sa

09.02.2021 14:57
Tilaajille
Vanhemmat
Salonpään koulu ja päiväkoti rakentuu nopeassa aikataulussa – Opetus päästään aloittamaan odotettua aiemmin

Sa­lon­pään koulu ja päi­vä­ko­ti ra­ken­tuu no­peas­sa ai­ka­tau­lus­sa – Opetus pääs­tään aloit­ta­maan odo­tet­tua aiemmin

04.02.2021 19:07
Tilaajille
Taidemaalari matkansa alussa – Auvo Virpi haluaa tallentaa maalauksiinsa ohikiitävien hetkien kauneuden

Tai­de­maa­la­ri mat­kan­sa alussa – Auvo Virpi haluaa tal­len­taa maa­lauk­siin­sa ohi­kii­tä­vien hetkien kau­neu­den

31.01.2021 09:01
Tilaajille
Ekaluokkalaiset pääsevät laskettelemaan ilmaiseksi tänä keväänä – Paikkoja on rajallinen määrä ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä

Eka­luok­ka­lai­set pää­se­vät las­ket­te­le­maan il­mai­sek­si tänä keväänä – Paik­ko­ja on ra­jal­li­nen määrä ja ne jaetaan il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä

28.01.2021 17:25
Tilaajille
Lasten maksuttomat luistelukoulut kaupunginosakentillä alkavat ensi viikolla – kaksi luisteluryhmää aloittaa Oulunsalossa keskiviikkona

Lasten mak­sut­to­mat luis­te­lu­kou­lut kau­pun­gin­osa­ken­til­lä alkavat ensi vii­kol­la – kaksi luis­te­lu­ryh­mää aloit­taa Ou­lun­sa­los­sa kes­ki­viik­ko­na

22.01.2021 12:32
Millaista on hyvä somekampanjointi? Oulunsalolaisvaltuutettu ymmärtää kommentointinsa mahdollisen ärsyttävyyden: "Kaikki muukin vaaleihin liittyvä mainonta ärsyttää joitakin ihmisiä"

Mil­lais­ta on hyvä so­me­kam­pan­join­ti? Ou­lun­sa­lo­lais­val­tuu­tet­tu ym­mär­tää kom­men­toin­tin­sa mah­dol­li­sen är­syt­tä­vyy­den: "Kaikki muukin vaa­lei­hin liit­ty­vä mai­non­ta är­syt­tää joi­ta­kin ih­mi­siä"

21.01.2021 09:08
Tilaajille
Varallaolo ei lopu kertaheitolla – voi mennä vappuunkin, sanoo Oulu-Koillismaan pelastusjohtaja Petteri Helisten

Va­ral­la­olo ei lopu ker­ta­hei­tol­la – voi mennä vap­puun­kin, sanoo Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­joh­ta­ja Petteri He­lis­ten

20.01.2021 08:59
Tilaajille
Oikeudenmukaiset päästövähennykset – Mikko ei näe aihetta synkistelyyn ja pelotteluun
Kolumni Mikko Kinnunen

Oi­keu­den­mu­kai­set pääs­tö­vä­hen­nyk­set – Mikko ei näe aihetta syn­kis­te­lyyn ja pe­lot­te­luun

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Rantalakeus-cupin toteutus epävarmaa korona-rajoitteiden vuoksi – toistaiseksi kisapäivä on lyöty lukkoon vasta Kempeleessä

Ran­ta­la­keus-cu­pin to­teu­tus epä­var­maa ko­ro­na-ra­joit­tei­den vuoksi – tois­tai­sek­si ki­sa­päi­vä on lyöty lukkoon vasta Kem­pe­lees­sä

15.01.2021 09:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Kerttu Laukka rakensi majan maitopurkeista lapsenlapselleen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Kerttu Laukka rakensi majan mai­to­pur­keis­ta lap­sen­lap­sel­leen – "Maitoa on juotu lähes 1100 litraa"

14.01.2021 14:42
Tilaajille