Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Oulunsalo
Kuukausi
Ravintolarajoitukset ajavat yrityksiä ahtaaalle – "Nyt vain toivomme yhteisön tukea, että Oulunsalon KISE on mahdollista avata rajoitusten hellittäessä"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ajavat yri­tyk­siä ah­taaal­le – "Nyt vain toi­vom­me yh­tei­sön tukea, että Ou­lun­sa­lon KISE on mah­dol­lis­ta avata ra­joi­tus­ten hel­lit­täes­sä"

28.01.2022 09:50
Tilaajille
Lakeudelle lisäpainoleuanvedon sekä leuanvedon maailmanmestaruusmitaleita – "viikossa leuanvetoja tulee tehtyä noin 150"

La­keu­del­le li­sä­pai­no­leuan­ve­don sekä leuan­ve­don maail­man­mes­ta­ruus­mi­ta­lei­ta – "vii­kos­sa leuan­ve­to­ja tulee tehtyä noin 150"

25.01.2022 13:46
Tilaajille
Lentokentäntien parantaminen voi alkaa, kun rahoitus järjestyy – 25 miljoonan euron hanke kilpailee rahoista muiden Oulun seudun isojen tieremonttien kanssa

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­nen voi alkaa, kun ra­hoi­tus jär­jes­tyy – 25 mil­joo­nan euron hanke kil­pai­lee ra­hois­ta muiden Oulun seudun isojen tie­re­mont­tien kanssa

23.01.2022 18:29
Tilaajille
Varjakan kartano yhdeksänneksi kiinnostavin huutokauppakohde viime vuonna

Var­ja­kan kartano yh­dek­sän­nek­si kiin­nos­ta­vin huu­to­kaup­pa­koh­de viime vuonna

13.01.2022 11:05
Tanja kävi kouluaikoina hammashoitolassa Pitkäkankaan koululla – oulunsalolaisäitien mielestä kouluterkkarin oltava lähellä

Tanja kävi kou­lu­ai­koi­na ham­mas­hoi­to­las­sa Pit­kä­kan­kaan kou­lul­la – ou­lun­sa­lo­lai­säi­tien mie­les­tä kou­lu­terk­ka­rin oltava lähellä

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon pihassa Oulunsalossa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon pihassa Ou­lun­sa­los­sa

10.01.2022 09:17
Autotalli kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Oulunsalossa – "Pieni riski siinä oli"

Au­to­tal­li kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa – "Pieni riski siinä oli"

10.01.2022 06:32
Warjakka ei kelvannut koulun nimeksi Oulun nimistötoimikunnalle – "Koulun nimi perustuu paikan historiaan ja sijaintiin eikä yritysten tai yrittäjien markkinointiin"

War­jak­ka ei kel­van­nut koulun nimeksi Oulun ni­mis­tö­toi­mi­kun­nal­le – "Koulun nimi pe­rus­tuu paikan his­to­riaan ja si­jain­tiin eikä yri­tys­ten tai yrit­tä­jien mark­ki­noin­tiin"

05.01.2022 18:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Toivo tykkää kylpeä väreissä: "Itse en ole yhtään taiteellinen, niin on ihanaa, että Toivolla on tällainen mahdollisuus"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Toivo tykkää kylpeä vä­reis­sä: "Itse en ole yhtään tai­teel­li­nen, niin on ihanaa, että Toi­vol­la on täl­lai­nen mah­dol­li­suus"

01.01.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arkistosta: 11 vuotta sitten Oulunsalon tarinatuvalla paljastui mitä kuivuneista joulukuusista tehtiin – "Se oli aikaa, että mitään ei heitetty turhana pois"

Ar­kis­tos­ta: 11 vuotta sitten Ou­lun­sa­lon ta­ri­na­tu­val­la pal­jas­tui mitä kui­vu­neis­ta jou­lu­kuu­sis­ta tehtiin – "Se oli aikaa, että mitään ei hei­tet­ty turhana pois"

26.12.2021 14:00
Tilaajille
Oulunsalolaiselle Viola Kumpuvaaralle MM-kultaa nykytanssista – Like a Girl upposi tuomaristoon

Ou­lun­sa­lo­lai­sel­le Viola Kum­pu­vaa­ral­le MM-kul­taa ny­ky­tans­sis­ta – Like a Girl upposi tuo­ma­ris­toon

20.12.2021 06:48
Perämeren rantaniityille Euroopan maisemapalkinnon kunniamaininta - lampaat ja lehmät pitävät yllä perinnemaisemaa

Pe­rä­me­ren ran­ta­nii­tyil­le Eu­roo­pan mai­se­ma­pal­kin­non kun­nia­mai­nin­ta - lampaat ja lehmät pitävät yllä pe­rin­ne­mai­se­maa

15.12.2021 17:22
Joonas Vähäsöyrinki on meren lukuisten sävyjen inspiroima – oulunsalolaistaiteilijan tekemä piispa Jukka Keskitalon muotokuva paljastetaan tammikuussa

Joonas Vä­hä­söy­rin­ki on meren lu­kuis­ten sävyjen ins­pi­roi­ma – ou­lun­sa­lo­lais­tai­tei­li­jan tekemä piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va pal­jas­te­taan tam­mi­kuus­sa

12.12.2021 18:00
Tilaajille
Nuorisotyönohjaajan virka pois, perhetoiminnan ohjaajan virka perustetaan – Oulunsalon seurakuntatalon remontti on aikataulutettu taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2024

Nuo­ri­so­työn­oh­jaa­jan virka pois, per­he­toi­min­nan oh­jaa­jan virka pe­rus­te­taan – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon re­mont­ti on ai­ka­tau­lu­tet­tu ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2023-2024

08.12.2021 15:00
Tilaajille
Oulunsalon uudesta päiväkodista Mäntypellon päiväkoti – uusissa tiloissa leikitään ensi vuoden syyskuussa

Ou­lun­sa­lon uudesta päi­vä­ko­dis­ta Män­ty­pel­lon päi­vä­ko­ti – uusissa ti­lois­sa lei­ki­tään ensi vuoden syys­kuus­sa

07.12.2021 18:01
Tilaajille
Ninan Volvolla tehty automatka Euroopan halki Espanjan aurinkoon jatkuu yhä, sillä välimerellinen elämänmeno maistuu – "Useita suomalaista rassaa, kun aina asioita siirretään huomiseen, mutta minua ei"

Ninan Vol­vol­la tehty au­to­mat­ka Eu­roo­pan halki Es­pan­jan au­rin­koon jatkuu yhä, sillä vä­li­me­rel­li­nen elä­män­me­no mais­tuu­ – "U­sei­ta suo­ma­lais­ta rassaa, kun aina asioita siir­re­tään huo­mi­seen, mutta minua ei"

28.11.2021 19:00
Tilaajille
Saadaanko Oulunsalon keskustaan lisää kerrostaloja? "Uskoisin, että ensi keväänä asiat ovat menneet sen verran eteenpäin, että voimme kertoa tarkemmista suunnitelmista"

Saa­daan­ko Ou­lun­sa­lon kes­kus­taan lisää ker­ros­ta­lo­ja? "Us­koi­sin, että ensi keväänä asiat ovat menneet sen verran eteen­päin, että voimme kertoa tar­kem­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta"

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Oulunsalossa järjestetään Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoitus – perjantaina alkava ja viikon kestävä harjoitus näkyy sotilasliikenteenä niin maassa kuin ilmassa

Ou­lun­sa­los­sa jär­jes­te­tään Il­ma­voi­mien jouk­ko­kou­lu­tus­kau­den päät­tö­har­joi­tus – per­jan­tai­na alkava ja viikon kestävä har­joi­tus näkyy so­ti­las­lii­ken­tee­nä niin maassa kuin ilmassa

23.11.2021 08:56
Oulunsalon Kapteeniin toivotaan kahvilaa – "Käyttöaste on tällä hetkellä hyvä", sanoo kiinteistövarainhoitaja

Ou­lun­sa­lon Kap­tee­niin toi­vo­taan kah­vi­laa – "Käyt­töas­te on tällä het­kel­lä hyvä", sanoo kiin­teis­tö­va­rain­hoi­ta­ja

17.11.2021 19:00
Tilaajille