Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tiehankkeet
Kempeleen Kirkkotien remontti raukeaa, sillä valtionosuuden käyttämiseksi loppuu aika kesken – hallintovalitus jumiutti suunnitelmat

Kem­pe­leen Kirk­ko­tien re­mont­ti rau­keaa, sillä val­tio­no­suu­den käyt­tä­mi­sek­si loppuu aika kesken – hal­lin­to­va­li­tus ju­miut­ti suun­ni­tel­mat

16.08.2023 14:48
Tilaajille
Ylispuumetsä kohoaa Kempeleen keskustaan – uuden kiertoliittymän taideteos on puuta ja maksaa 25 000 euroa

Ylis­puu­met­sä kohoaa Kem­pe­leen kes­kus­taan – uuden kier­to­liit­ty­män tai­de­teos on puuta ja maksaa 25 000 euroa

18.04.2023 15:00
Tilaajille
Tieremontti Kempeleen keskustassa käynnistyy huhtikuun lopulla – luvassa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja kiertoteitä

Tie­re­mont­ti Kem­pe­leen kes­kus­tas­sa käyn­nis­tyy huh­ti­kuun lopulla – luvassa ti­la­päi­siä lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja kier­to­tei­tä

03.04.2023 16:03
Tilaajille
Limingan kaduilla ja teillä riittää korjausvelkaa miljoonien edestä – tälle vuodelle kunnostuksiin käytetään 535 000 euroa

Li­min­gan ka­duil­la ja teillä riittää kor­jaus­vel­kaa mil­joo­nien edestä – tälle vuo­del­le kun­nos­tuk­siin käy­te­tään 535 000 euroa

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen Kirkkotien katusuunnitelmasta hallintovalitus – kunta pyrkii neuvottelemaan valittajan kanssa, jotta työt voisivat alkaa

Kem­pe­leen Kirk­ko­tien ka­tu­suun­ni­tel­mas­ta hal­lin­to­va­li­tus – kunta pyrkii neu­vot­te­le­maan va­lit­ta­jan kanssa, jotta työt voi­si­vat alkaa

01.03.2023 11:00
Tilaajille
Jutkokylän aluereitin lisämäärärahasta yksimielisyys – neuvottelutauon aikana pienryhmien muutosesitys läpi

Jut­ko­ky­län alue­rei­tin li­sä­mää­rä­ra­has­ta yk­si­mie­li­syys – neu­vot­te­lu­tauon aikana pien­ryh­mien muu­to­se­si­tys läpi

06.02.2023 18:26
Tilaajille
Mistä rahat Jutkokylän aluereittiin? Limingan kunnanhallituksen kolme äänestystä enteilee uusia äänestyksiä ensi viikon maanantain valtuustossa

Mistä rahat Jut­ko­ky­län alue­reit­tiin? Li­min­gan kun­nan­hal­li­tuk­sen kolme ää­nes­tys­tä en­tei­lee uusia ää­nes­tyk­siä ensi viikon maa­nan­tain val­tuus­tos­sa

01.02.2023 15:00
Tilaajille
Tarvitaanko kiertoliittymään taidetta? Näin vastaa tutkija ja taitelija, mutta mitä mieltä sinä olet?

Tar­vi­taan­ko kier­to­liit­ty­mään tai­det­ta? Näin vastaa tutkija ja tai­te­li­ja, mutta mitä mieltä sinä olet?

12.11.2022 06:00
Tilaajille
Lentokentäntien parantaminen voi alkaa, kun rahoitus järjestyy – 25 miljoonan euron hanke kilpailee rahoista muiden Oulun seudun isojen tieremonttien kanssa

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­nen voi alkaa, kun ra­hoi­tus jär­jes­tyy – 25 mil­joo­nan euron hanke kil­pai­lee ra­hois­ta muiden Oulun seudun isojen tie­re­mont­tien kanssa

23.01.2022 18:29
Tilaajille
Päätoimittajalta: "Moitteetonta pikipintaa ei ole realistista odottaa jokaiselle tieosuudelle, mutta sujuva arki tarvitsee toimivat liikenneyhteydet"
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: "Moit­tee­ton­ta pi­ki­pin­taa ei ole rea­lis­tis­ta odottaa jo­kai­sel­le tieo­suu­del­le, mutta sujuva arki tar­vit­see toi­mi­vat lii­ken­neyh­tey­det"

27.10.2021 02:44
Tilaajille
Tältä Kempeleentie voisi näyttää Ollilantien ja Eteläsuomentien välillä vuonna 2023 –suunnittelutyö käynnistyy  nyt toden teolla ja myös kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan

Tältä Kem­pe­leen­tie voisi näyttää Ol­li­lan­tien ja Ete­lä­suo­men­tien välillä vuonna 2023 –suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyy nyt toden teolla ja myös kun­ta­lai­set pää­se­vät vai­kut­ta­maan

08.06.2021 15:20
Tilaajille