Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talousarvio 2022
Kempeleen talousarvioon esitetään 1,5 miljoonan lisämäärärahaa – valtuusto päättää asiasta maanantaina

Kem­pe­leen ta­lous­ar­vioon esi­te­tään 1,5 mil­joo­nan li­sä­mää­rä­ra­haa – val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

01.09.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoella käynnistetään ensi vuonna sekä hyvinvointikeskuksen että päiväkodin rakentaminen – kunnanvaltuustoa puhutti myös Ruutikangas ja sen kehittämiseen sijoitettavat eurot

Lu­mi­joel­la käyn­nis­te­tään ensi vuonna sekä hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­toa puhutti myös Ruu­ti­kan­gas ja sen ke­hit­tä­mi­seen si­joi­tet­ta­vat eurot

30.12.2021 19:35
Tilaajille
Kuntalaiset pääsevät Limingassa keksimään ideoita 20 022 euron määrärahalle – ensi vuoden talousarvio läpi pienin muutoksin

Kun­ta­lai­set pää­se­vät Li­min­gas­sa kek­si­mään ideoita 20 022 euron mää­rä­ra­hal­le – ensi vuoden ta­lous­ar­vio läpi pienin muu­tok­sin

21.12.2021 06:24
Tilaajille
Seurakunnan talousarvio 2022: Kempeleeseen ei tule krematoriota, Vanhan kirkon avajaiset lokakuussa

Seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio 2022: Kem­pe­lee­seen ei tule kre­ma­to­rio­ta, Vanhan kirkon ava­jai­set lo­ka­kuus­sa

19.12.2021 16:00
Tilaajille
Hailuodon seurakunnan talous on edelleen tiukoilla – ensi vuonna juhlitaan kirkkojen historiaa, piispantarkastus on maaliskuussa

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan talous on edel­leen tiu­koil­la – ensi vuonna juh­li­taan kirk­ko­jen his­to­riaa, piis­pan­tar­kas­tus on maa­lis­kuus­sa

18.12.2021 14:00
Tilaajille
Lumijoelle suunnitellaan pyhiinvaellusreittiä – asiaa vie eteenpäin Airan, Heikin ja Jounin muodostama työryhmä

Lu­mi­joel­le suun­ni­tel­laan py­hiin­vael­lus­reit­tiä – asiaa vie eteen­päin Airan, Heikin ja Jounin muo­dos­ta­ma työ­ryh­mä

17.12.2021 06:20
Tilaajille
Talousarvio piti, vaikka kolmesti äänestettiin: talviaurauksista, kaavoittajasta ja Sunikarin sataman remontista

Ta­lous­ar­vio piti, vaikka kol­mes­ti ää­nes­tet­tiin: tal­viau­rauk­sis­ta, kaa­voit­ta­jas­ta ja Su­ni­ka­rin sataman re­mon­tis­ta

16.12.2021 09:02
Tilaajille
Tyrnävän ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin kiitosten kera – vain juhlasiltainvestointi äänestytti valtuustoa

Tyr­nä­vän ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin kii­tos­ten kera – vain juh­la­sil­ta­in­ves­toin­ti ää­nes­tyt­ti val­tuus­toa

16.12.2021 09:06
Tilaajille
Lumijoen valtuusto jätti talousarvion pöydälle – kunnanhallitus valmistelee uuden esityksen päiväkodin ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta

Lu­mi­joen val­tuus­to jätti ta­lous­ar­vion pöy­däl­le – kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­lee uuden esi­tyk­sen päi­vä­ko­din ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.12.2021 21:48
Tilaajille
"Valtuuston kokouksessa rikottiin hyviä tapoja" – tilapäinen valiokunta antoi lausunnon, jota Hailuodon kunnanvaltuusto käsittelee tiistaina

"Val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa ri­kot­tiin hyviä tapoja" – ­ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta antoi lau­sun­non, jota Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tiis­tai­na

13.12.2021 16:22
Tilaajille
Limingan seurakunnan talousarvio 2022: Uuden seurakuntatalon suunnittelu käyntiin, Lammin tontti huutokaupataan

Li­min­gan seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio 2022: Uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon suun­nit­te­lu käyn­tiin, Lammin tontti huu­to­kau­pa­taan

11.12.2021 15:00
Tilaajille
Nuorisotyönohjaajan virka pois, perhetoiminnan ohjaajan virka perustetaan – Oulunsalon seurakuntatalon remontti on aikataulutettu taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2024

Nuo­ri­so­työn­oh­jaa­jan virka pois, per­he­toi­min­nan oh­jaa­jan virka pe­rus­te­taan – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon re­mont­ti on ai­ka­tau­lu­tet­tu ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2023-2024

08.12.2021 15:00
Tilaajille
Lumijoen talousarvioesitys 2022: Uusi tekojäärata, päiväkodille lisäneliöitä ja Varjakan päälaituri saneeraukseen

Lu­mi­joen ta­lous­ar­vio­esi­tys 2022: Uusi te­ko­jää­ra­ta, päi­vä­ko­dil­le li­säneliöi­tä ja Var­ja­kan pää­lai­tu­ri sa­nee­rauk­seen

08.12.2021 12:00
Tilaajille
Kempeleen ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin muutamien puheenvuorojen saattamana, mutta soraääniäkin kuului: "Terveyspalvelujen työntekijät ovat väsyneitä, pettyneitä ja turhautuneita"

Kem­pe­leen ensi vuoden ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin muu­ta­mien pu­heen­vuo­ro­jen saat­ta­ma­na, mutta so­ra­ää­niä­kin kuului: "Ter­veys­pal­ve­lu­jen työn­te­ki­jät ovat vä­sy­nei­tä, pet­ty­nei­tä ja tur­hau­tu­nei­ta"

07.12.2021 19:32
Tilaajille
Tiukalla kurilla niukasti plussalle – Talousarvioesitys: kunnallistekniikka ja kadut Tyrnävän isoimpia investointeja

Tiu­kal­la kurilla niu­kas­ti plus­sal­le – Ta­lou­sar­vioe­si­tys: kun­nal­lis­tek­niik­ka ja kadut Tyr­nä­vän isoim­pia in­ves­toin­te­ja

01.12.2021 16:44
Tilaajille
Pääkirjoituksessa pohditaan kuntatiedottamisen avoimuutta: Budjetin julkisuus on erittäin tärkeää demokratian kannalta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan kun­ta­tie­dot­ta­mi­sen avoi­muut­ta: Bud­je­tin jul­ki­suus on erit­täin tärkeää de­mo­kra­tian kan­nal­ta

02.12.2021 22:39
Tilaajille
Kauhotaanko Limingassa omassa uimahallissa jo muutaman vuoden kuluttua? Ensi vuonna uimahallista ja maauimalasta tehdään esiselvitys: "Vuoteen 2024 asti meillä ei ole taloudellisia edellytyksiä hallin rakentamiseen"

Kau­ho­taan­ko Li­min­gas­sa omassa ui­ma­hal­lis­sa jo muu­ta­man vuoden ku­lut­tua? Ensi vuonna ui­ma­hal­lis­ta ja maa­ui­ma­las­ta tehdään esi­sel­vi­tys: "Vuo­teen 2024 asti meillä ei ole ta­lou­del­li­sia edel­ly­tyk­siä hallin ra­ken­ta­mi­seen"

30.11.2021 17:00
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Kempeleessä noin miljoona euroa alijäämäisen talousarvion hyväksymistä, henkilöstölisäykset painottuvat opetukseen ja varhaiskasvatukseen – valtuusto ottaa kantaa ensi viikon tiistaina

Kun­nan­hal­li­tus esittää Kem­pe­lees­sä noin mil­joo­na euroa ali­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion hy­väk­sy­mis­tä, hen­ki­lös­tö­li­säyk­set pai­not­tu­vat ope­tuk­seen ja var­hais­kas­va­tuk­seen – ­val­tuus­to ottaa kantaa ensi viikon tiis­tai­na

29.11.2021 18:07
Tilaajille
Talousarvioesitys: Hailuoto tavoittelee niukkaa plustulosta – investointimäärä vajaat 334 000 euroa

Ta­lou­sar­vioe­si­tys: Hai­luo­to ta­voit­te­lee niukkaa plus­tu­los­ta – in­ves­toin­ti­mää­rä vajaat 334 000 euroa

15.12.2021 15:04
Tilaajille
Käy lukemassa talousarvio ainakin investointien osalta: katuja parannetaan, Rantakylän virkistysaluetta kohennetaan, Tupoksen kokonaissuunnitelma täsmentyy
Kolumni

Käy lu­ke­mas­sa ta­lous­ar­vio ainakin in­ves­toin­tien osalta: katuja pa­ran­ne­taan, Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­aluet­ta ko­hen­ne­taan, Tu­pok­sen ko­ko­nais­suun­ni­tel­ma täs­men­tyy

17.11.2021 06:00