NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Oulunsalon seurakunta
Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa hakee Oulun seurakuntayhtymän johtajaksi – mukana myös 17 muuta hakijaa

Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri Satomaa hakee Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si – mukana myös 17 muuta hakijaa

12.05.2023 11:00
Tilaajille
Meitä kiusaavat omat mielihalumme, ja persoonallinen pahuus, joka tuhoaa luomakuntaa, toteaa Kirsi
Kolumni

Meitä kiu­saa­vat omat mie­li­ha­lum­me, ja per­soo­nal­li­nen pahuus, joka tuhoaa luo­ma­kun­taa, toteaa Kirsi

18.04.2023 20:00
Tilaajille
Hattu toi Ullan mieleen muiston edesmenneestä, itsestään melua pitämättömästä naisesta
Kolumni

Hattu toi Ullan mieleen muiston edes­men­nees­tä, it­ses­tään melua pi­tä­mät­tö­mäs­tä nai­ses­ta

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakunta saa juhlatilan – tilatarve on tiedostettu vuodesta 2014 lähtien, mutta laajennushanke lähti liikkeelle vasta nyt

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta saa juh­la­ti­lan – ti­la­tar­ve on tie­dos­tet­tu vuo­des­ta 2014 läh­tien, mutta laa­jen­nus­han­ke lähti liik­keel­le vasta nyt

04.12.2022 06:00
Tilaajille
Lakeuden uudet kirkkovaltuutetut ja ääniharavat haluavat osallistua seurakunnan toimintaan velvollisuudesta ja vaikuttamisen halusta

La­keu­den uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja ää­ni­ha­ra­vat ha­lua­vat osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan vel­vol­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­sen halusta

23.11.2022 15:33
Tilaajille
Tiia ja Merja kannustavat vaaliuurnille – "On itsestään selvää, että käytän seurakuntavaaleissa äänioikeuttani"

Tiia ja Merja kan­nus­ta­vat vaa­li­uur­nil­le – "On it­ses­tään selvää, että käytän seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nioi­keut­ta­ni"

08.11.2022 06:00
Tilaajille
Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien Yhteisvastuukeräys tuotti nuorten auttamiseen yli 60 tuhatta euroa, muistuttaa Maija
Lukijalta Kolumni

Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­tien Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti nuorten aut­ta­mi­seen yli 60 tuhatta euroa, muis­tut­taa Maija

26.10.2022 06:01
Tilaajille
"Meidän liikuntavastaava Risto on 92-vuotias, joten jos hänen vauhdissa pysyy, niin kannattaa tulla mukaan", kannustaa Oulunsalon Terveyspointtihoitaja Anneli Lämsä

"Meidän lii­kun­ta­vas­taa­va Risto on 92-vuo­tias, joten jos hänen vauh­dis­sa pysyy, niin kan­nat­taa tulla mu­kaan", kan­nus­taa Ou­lun­sa­lon Ter­veys­point­ti­hoi­ta­ja Anneli Lämsä

27.09.2022 11:00
Tilaajille
Entä jos et osaisikaan lukea? Ulla muistuttaa, että lukutaito mahdollistaa ympäröivään maailmaan osallistumisen ja yksilön tietojen ja valmiuksien karttumisen
Kolumni

Entä jos et osai­si­kaan lukea? Ulla muis­tut­taa, että lu­ku­tai­to mah­dol­lis­taa ym­pä­röi­vään maail­maan osal­lis­tu­mi­sen ja yksilön tie­to­jen ja val­miuk­sien kart­tu­mi­sen

13.09.2022 16:17
Tilaajille
Katso video: Paluu tiekirkoksi kahdeksan vuoden jälkeen – Oulunsalon kirkkoherra Petri pystytti kyltin henkilökohtaisesti, jotta sinäkin löytäisit perille

Katso video: Paluu tie­kir­kok­si kah­dek­san vuoden jälkeen – Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri pys­tyt­ti kyltin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, jotta sinäkin löy­täi­sit perille

07.07.2022 18:00
Tilaajille
Pirkko toimii yhtenä Oulunsalon kirkon oppaana - katso miltä uusvanhassa tiekirkossa näyttää

Pirkko toimii yhtenä Ou­lun­sa­lon kirkon oppaana - katso miltä uus­van­has­sa tie­kir­kos­sa näyttää

07.07.2022 13:44
Tilaajille
Kuuntelen, ymmärrän, kunnioitan – Kirkkopäivien tavoitteena on käydä toisiaan kunnioittavaa, asiantuntevaa ja rakentavaa keskustelua
Kolumni

Kuun­te­len, ym­mär­rän, kun­nioi­tan – ­Kirk­ko­päi­vien ta­voit­tee­na on käydä toi­siaan kun­nioit­ta­vaa, asian­tun­te­vaa ja ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua

11.05.2022 06:00
Missä sun Porsche on? Onko sitä huollettu säännöllisesti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin autoaan, muistuttaa Hannele
Kolumni

Missä sun Porsche on? Onko sitä huol­let­tu sään­nöl­li­ses­ti? – Omaa kehoaan tulee huoltaa avain kuin au­toaan, muis­tut­taa Hannele

29.03.2022 13:48
Tilaajille
Nuorisotyönohjaajan virka pois, perhetoiminnan ohjaajan virka perustetaan – Oulunsalon seurakuntatalon remontti on aikataulutettu taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2024

Nuo­ri­so­työn­oh­jaa­jan virka pois, per­he­toi­min­nan oh­jaa­jan virka pe­rus­te­taan – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­ta­lon re­mont­ti on ai­ka­tau­lu­tet­tu ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2023-2024

08.12.2021 15:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakuntapastori Nannen mielestä on hyvä, että tapakristitty käy kirkossa jouluna ja osaa rukoilla – "Tapoja ei kuitenkaan pidä ajatella vain paikalleen jämähtämisenä"
Kolumni

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nannen mie­les­tä on hyvä, että ta­pa­kris­tit­ty käy kir­kos­sa jouluna ja osaa ru­koil­la – "­Ta­po­ja ei kui­ten­kaan pidä aja­tel­la vain pai­kal­leen jä­mäh­tä­mi­se­nä"

23.11.2021 16:21
Tilaajille
Oulunsalon seurakunta lahjoittaa Afrikkaan istutettavan puuntaimen jokaiselle lapselle kasteen yhteydessä: "Myös kirkon täytyy ottaa ilmastonmuutos huomioon omassa työssään"
Kolumni

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta lah­joit­taa Af­rik­kaan is­tu­tet­ta­van puun­tai­men jo­kai­sel­le lap­sel­le kasteen yh­tey­des­sä: "Myös kirkon täytyy ottaa il­mas­ton­muu­tos huo­mioon omassa työs­sään"

21.07.2021 04:21
Tilaajille
"Auton mittaristoonkin ilmestyy välillä kahvikupin merkki, kun olen ajanut liian pitkää pysähtymättä ja varmaan joku kamera on huomannut, että silmät näyttävät väsyneeltä" – Petri-kirkkoherra muistuttaa, että välillä tulee levätä
Kolumni

"Auton mit­ta­ris­toon­kin il­mes­tyy välillä kah­vi­ku­pin merkki, kun olen ajanut liian pitkää py­säh­ty­mät­tä ja varmaan joku kamera on huo­man­nut, että silmät näyt­tä­vät vä­sy­neel­tä" – Pet­ri-kirk­ko­her­ra muis­tut­taa, että välillä tulee levätä

09.06.2021 02:35
Tilaajille
Oulunsalon pappilasta tehty kauppa purkautuu neljä vuotta myöhemmin - Saastunut maaperä vaatii kunnostusta ja pappilan purku näyttää enemmän kuin todennäköiseltä

Ou­lun­sa­lon pap­pi­las­ta tehty kauppa pur­kau­tuu neljä vuotta myö­hem­min - Saas­tu­nut maaperä vaatii kun­nos­tus­ta ja pap­pi­lan purku näyttää enemmän kuin to­den­nä­köi­sel­tä

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Nuortentila Reppu häviää Oulunsalosta, mutta työ jatkuu toimitalolla: "Mitään pelejä tai soittimia emme saa tilaan mahtumaan"
Kolumni

Nuor­ten­ti­la Reppu häviää Ou­lun­sa­los­ta, mutta työ jatkuu toi­mi­ta­lol­la: "Mitään pelejä tai soit­ti­mia emme saa tilaan mah­tu­maan"

28.04.2021 05:44
Tilaajille
Suomen nuorin vaivaisukkokin osallistuu yhteisvastuukeräykseen – Riitta muistuttaa ikäihmisten taloudellisesta ahdingosta
Kolumni

Suomen nuorin vai­vais­uk­ko­kin osal­lis­tuu yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen – Riitta muis­tut­taa ikä­ih­mis­ten ta­lou­del­li­ses­ta ah­din­gos­ta

17.03.2021 11:56
Tilaajille