Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulunsalon seurakunta
Tuomas kiittelee Oulunsalon seurakunnan aktiivisia isosia – heidän roolinsa esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä on suuri
Kolumni

Tuomas kiit­te­lee Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan ak­tii­vi­sia isosia – ­hei­dän roo­lin­sa esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä on suuri

28.11.2023 12:25
Tilaajille
Oulunsalon Vattukujan asemakaavan muutosluonnos nähtäville – Ollilanmutkan meluvalliin ympäristölupa happamien sulfaattimaiden läjittämiseen

Ou­lun­sa­lon Vat­tu­ku­jan ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos näh­tä­vil­le – Ol­li­lan­mut­kan me­lu­val­liin ym­pä­ris­tö­lu­pa hap­pa­mien sul­faat­ti­mai­den lä­jit­tä­mi­seen

27.11.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakunnan kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan – oululaisista alle 69 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti säilyy en­nal­laan – ou­lu­lai­sis­ta alle 69 pro­sent­tia kuuluu evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon

09.11.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakunnan talousarvio hyväksyttiin – Seurakuntayhtymän talousarviossa toimitalon laajennus on budjetoitu vuosille 2024–2025

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­nan ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin – ­Seu­ra­kun­tayh­ty­män ta­lous­ar­vios­sa toi­mi­ta­lon laa­jen­nus on bud­je­toi­tu vuo­sil­le 2024–2025

24.10.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalo sai pitää kirkkoherransa – Karjasillan seurakunnan kirkkoherraksi äänestettiin Jaakko Tuisku, Petri Satomaa tuli toiseksi

Ou­lun­sa­lo sai pitää kirk­ko­her­ran­sa – Kar­ja­sil­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si ää­nes­tet­tiin Jaakko Tuisku, Petri Satomaa tuli toi­sek­si

08.10.2023 22:27
Maija iloitsee seurakunnan vapaaehtoisista ja muistuttaa: Eläkeläisissä on arvokasta viisasta potentiaalia, joka tuo hyvinvointia lähimmäisille
Kolumni

Maija iloit­see seu­ra­kun­nan va­paa­eh­toi­sis­ta ja muis­tut­taa: Elä­ke­läi­sis­sä on ar­vo­kas­ta vii­sas­ta po­ten­tiaa­lia, joka tuo hy­vin­voin­tia lä­him­mäi­sil­le

03.10.2023 12:28
Tilaajille
Mistä ikävä johtuu – Oulunsalon seurakuntapastori Nanne on pohtinut asiaa lasten kanssa
Kolumni

Mistä ikävä johtuu – Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Nanne on poh­ti­nut asiaa lasten kanssa

22.08.2023 14:47
Tilaajille
Nuoret kirkko-oppaat Eeva ja Vanessa odottavat kirkkovieraita Oulunsalon kirkossa

Nuoret kirk­ko-op­paat Eeva ja Vanessa odot­ta­vat kirk­ko­vie­rai­ta Ou­lun­sa­lon kir­kos­sa

16.07.2023 11:00
Tilaajille
Meidän pikkuhuolisten kannattaa aina välillä nostaa katse omasta navasta, ja tarkastella asiaa vähän laajemmin – joku hampaidenkiristely voi sitten ehkä jäädä välistä
Kolumni

Meidän pik­ku­huo­lis­ten kan­nat­taa aina välillä nostaa katse omasta na­vas­ta, ja tar­kas­tel­la asiaa vähän laa­jem­min – joku ham­pai­den­ki­ris­te­ly voi sitten ehkä jäädä välistä

12.07.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa ensimmäiselle vaalisijalle Karjasillan kirkkoherravaalissa

Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri Satomaa en­sim­mäi­sel­le vaa­li­si­jal­le Kar­ja­sil­lan kirk­ko­her­ra­vaa­lis­sa

16.06.2023 10:00
Tilaajille
Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa hakee Oulun seurakuntayhtymän johtajaksi – mukana myös 17 muuta hakijaa

Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri Satomaa hakee Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si – mukana myös 17 muuta hakijaa

12.05.2023 11:00
Tilaajille
Meitä kiusaavat omat mielihalumme, ja persoonallinen pahuus, joka tuhoaa luomakuntaa, toteaa Kirsi
Kolumni

Meitä kiu­saa­vat omat mie­li­ha­lum­me, ja per­soo­nal­li­nen pahuus, joka tuhoaa luo­ma­kun­taa, toteaa Kirsi

18.04.2023 20:00
Tilaajille
Hattu toi Ullan mieleen muiston edesmenneestä, itsestään melua pitämättömästä naisesta
Kolumni

Hattu toi Ullan mieleen muiston edes­men­nees­tä, it­ses­tään melua pi­tä­mät­tö­mäs­tä nai­ses­ta

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Oulunsalon seurakunta saa juhlatilan – tilatarve on tiedostettu vuodesta 2014 lähtien, mutta laajennushanke lähti liikkeelle vasta nyt

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta saa juh­la­ti­lan – ti­la­tar­ve on tie­dos­tet­tu vuo­des­ta 2014 läh­tien, mutta laa­jen­nus­han­ke lähti liik­keel­le vasta nyt

04.12.2022 06:00
Tilaajille
Lakeuden uudet kirkkovaltuutetut ja ääniharavat haluavat osallistua seurakunnan toimintaan velvollisuudesta ja vaikuttamisen halusta

La­keu­den uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja ää­ni­ha­ra­vat ha­lua­vat osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan vel­vol­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­sen halusta

23.11.2022 15:33
Tilaajille
Tiia ja Merja kannustavat vaaliuurnille – "On itsestään selvää, että käytän seurakuntavaaleissa äänioikeuttani"

Tiia ja Merja kan­nus­ta­vat vaa­li­uur­nil­le – "On it­ses­tään selvää, että käytän seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nioi­keut­ta­ni"

08.11.2022 06:00
Tilaajille
Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien Yhteisvastuukeräys tuotti nuorten auttamiseen yli 60 tuhatta euroa, muistuttaa Maija
Lukijalta Kolumni

Kirkko tukee monella tapaa nuoria: Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­tien Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti nuorten aut­ta­mi­seen yli 60 tuhatta euroa, muis­tut­taa Maija

26.10.2022 06:01
Tilaajille
"Meidän liikuntavastaava Risto on 92-vuotias, joten jos hänen vauhdissa pysyy, niin kannattaa tulla mukaan", kannustaa Oulunsalon Terveyspointtihoitaja Anneli Lämsä

"Meidän lii­kun­ta­vas­taa­va Risto on 92-vuo­tias, joten jos hänen vauh­dis­sa pysyy, niin kan­nat­taa tulla mu­kaan", kan­nus­taa Ou­lun­sa­lon Ter­veys­point­ti­hoi­ta­ja Anneli Lämsä

27.09.2022 11:00
Tilaajille
Entä jos et osaisikaan lukea? Ulla muistuttaa, että lukutaito mahdollistaa ympäröivään maailmaan osallistumisen ja yksilön tietojen ja valmiuksien karttumisen
Kolumni

Entä jos et osai­si­kaan lukea? Ulla muis­tut­taa, että lu­ku­tai­to mah­dol­lis­taa ym­pä­röi­vään maail­maan osal­lis­tu­mi­sen ja yksilön tie­to­jen ja val­miuk­sien kart­tu­mi­sen

13.09.2022 16:17
Tilaajille
Katso video: Paluu tiekirkoksi kahdeksan vuoden jälkeen – Oulunsalon kirkkoherra Petri pystytti kyltin henkilökohtaisesti, jotta sinäkin löytäisit perille

Katso video: Paluu tie­kir­kok­si kah­dek­san vuoden jälkeen – Ou­lun­sa­lon kirk­ko­her­ra Petri pys­tyt­ti kyltin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, jotta sinäkin löy­täi­sit perille

07.07.2022 18:00
Tilaajille