Aluevaalit: Helpota vaa­liu­rak­kaa­si, testaa Ran­ta­la­keu­den alue­vaa­li­ko­ne!

Sote-palvelut
"Nyt pitää laittaa monot ja sukset iskuun" – Lumijoen hyvinvointijohtaja Anna-Liisa Karppinen siirtyy eläkkeelle neljän vuosikymmennen sotetyön jälkeen

"Nyt pitää laittaa monot ja sukset iskuun" – ­Lu­mi­joen hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja An­na-Lii­sa Karp­pi­nen siirtyy eläk­keel­le neljän vuo­si­kym­men­nen so­te­työn jälkeen

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: "Maakunnallinen palvelurakenne edellyttää yhteistä tilannekuvaa alueen eri osien tarpeista, kuntien erityispiirteiden huomioimista, toimivia johtamisen rakenteita, osallistavaa henkilöstöpolitiikkaa sekä toteutuksen seurantaa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Maa­kun­nal­li­nen pal­ve­lu­ra­ken­ne edel­lyt­tää yh­teis­tä ti­lan­ne­ku­vaa alueen eri osien tar­peis­ta, kuntien eri­tyis­piir­tei­den huo­mioi­mis­ta, toi­mi­via joh­ta­mi­sen ra­ken­tei­ta, osal­lis­ta­vaa hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­kaa sekä to­teu­tuk­sen seu­ran­taa"

16.12.2021 06:00
Tilaajille
Herätys, aluevaalit ovat jo ovella! Päätoimittaja muistuttaa, että näissä vaaleissa on hyvä vetää lakeudelle päin, sillä päättäjiä tarvitaan muualtakin kuin maakunnan pääkaupungista
Pääkirjoitus

He­rä­tys, alue­vaa­lit ovat jo ovella! Pää­toi­mit­ta­ja muis­tut­taa, että näissä vaa­leis­sa on hyvä vetää la­keu­del­le päin, sillä päät­tä­jiä tar­vi­taan muual­ta­kin kuin maa­kun­nan pää­kau­pun­gis­ta

15.12.2021 01:21
Tilaajille
Tytti tähdentää, että peruspalveluja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tarkoittaa myös avointa ovea ja ihmistä, joka kohtaa kasvokkain"
Kolumni

Tytti täh­den­tää, että pe­rus­pal­ve­lu­ja on saatava ilman nettiä – "Matala kynnys voi tar­koit­taa myös avointa ovea ja ih­mis­tä, joka kohtaa kas­vok­kain"

17.11.2021 06:01 1
Lumijoen valtuusto lykkäsi ratkaisun ensi syksyyn uudelle valtuustolle - Esitys uuden terveysaseman rakentamisesta palautettiin äänestyksen jälkeen kunnanhallitukselle

Lu­mi­joen val­tuus­to lykkäsi rat­kai­sun ensi syksyyn uudelle val­tuus­tol­le - Esitys uuden ter­veys­ase­man ra­ken­ta­mi­ses­ta pa­lau­tet­tiin ää­nes­tyk­sen jälkeen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le

31.05.2021 21:29
Tilaajille
Lumijoen kunnanhallitus kannattaa sote-palveluiden kilpailutusta – keskustelu kilpailutuksesta jatkuu ensi viikolla valtuustossa

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus kan­nat­taa so­te-pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus­ta – kes­kus­te­lu kil­pai­lu­tuk­ses­ta jatkuu ensi vii­kol­la val­tuus­tos­sa

26.05.2021 06:00
Tilaajille
Kilpailutus edessä Lumijoella, jos valtuusto niin päättää - Terveysaseman remontti tulossa myös väistyvän valtuuston pöydälle

Kil­pai­lu­tus edessä Lu­mi­joel­la, jos val­tuus­to niin päättää - Ter­veys­ase­man re­mont­ti tulossa myös väis­ty­vän val­tuus­ton pöy­däl­le

20.05.2021 13:09
Tilaajille
Sote-uudistuksessa huomio paikallisiin eroihin –Lakeus muodostaa oman alueensa maakunnallisen hyvinvointialueen sisällä

So­te-uu­dis­tuk­ses­sa huomio pai­kal­li­siin eroihin –Lakeus muo­dos­taa oman alueen­sa maa­kun­nal­li­sen hy­vin­voin­ti­alueen sisällä

11.03.2021 15:07
Tilaajille