Mainos: Black Friday -tarjouksena Rantalakeus Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Lumijoen kuntapolitiikka
Lumijoen taloudessa tuulee edelleen hyvin – valtuustossa aloite aurinkosähköpuistosta, yksi valtuutettu piti uutta strategiaa liian pliisuna

Lu­mi­joen ta­lou­des­sa tuulee edel­leen hyvin – val­tuus­tos­sa aloite au­rin­ko­säh­kö­puis­tos­ta, yksi val­tuu­tet­tu piti uutta stra­te­giaa liian plii­su­na

14.11.2022 19:32 1
Tilaajille
Lumijoen terveysaseman ja päiväkodin rakentaminen käynnistynee elokuun alussa – Aikatauluun vaikuttavat hirsi- ja kattoristikkotoimitukset

Lu­mi­joen ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­nee elokuun alussa – Ai­ka­tau­luun vai­kut­ta­vat hirsi- ja kat­to­ris­tik­ko­toi­mi­tuk­set

02.06.2022 12:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto kokousti ja nautti kakkukahvit päälle: Ruutikankaan liittymän lisäkustannuksiin rahaa, tilipäätökselle hyväksyntä

Lu­mi­joen val­tuus­to ko­kous­ti ja nautti kak­ku­kah­vit päälle: Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män li­sä­kus­tan­nuk­siin rahaa, ti­li­pää­tök­sel­le hy­väk­syn­tä

30.05.2022 19:46
Tilaajille
Lumijoen uusi lääkäritoimija puhuu arvojen merkityksestä ja ketteryydestä – "Ykkösasia on, että palvelua on aina saatavilla, ja henkilöstön suhteen meillä on hyvä varajärjestelmä"

Lu­mi­joen uusi lää­kä­ri­toi­mi­ja puhuu arvojen mer­ki­tyk­ses­tä ja ket­te­ryy­des­tä – "Yk­kö­sa­sia on, että pal­ve­lua on aina saa­ta­vil­la, ja hen­ki­lös­tön suhteen meillä on hyvä va­ra­jär­jes­tel­mä"

25.05.2022 04:49
Tilaajille
Lääkäritoimijasta selkeä esitys, Lumijoen valtuusto päättää 25. huhtikuuta lääkäripalvelujen tuottajan: "Aikaikkuna on hyvin pieni"

Lää­kä­ri­toi­mi­jas­ta selkeä esitys, Lu­mi­joen val­tuus­to päättää 25. huh­ti­kuu­ta lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jan: "Ai­kaik­ku­na on hyvin pieni"

13.04.2022 09:43
Tilaajille
Lumijoki panostaa lapsiin ja nuoriin: tekojääradalle lisää rahaa ehdollisesti – hanke toteutuu, jos kunta saa liikuntapaikka-avustuksen

Lu­mi­jo­ki pa­nos­taa lapsiin ja nuo­riin: te­ko­jää­ra­dal­le lisää rahaa eh­dol­li­ses­ti – hanke to­teu­tuu, jos kunta saa lii­kun­ta­paik­ka-avus­tuk­sen

28.03.2022 19:40
Tilaajille
Lumijoki päätti kilpailuttaa lääkäripalvelut – tarjouksia odotellaan käsittelyyn jo maaliskuun loppupuolella

Lu­mi­jo­ki päätti kil­pai­lut­taa lää­kä­ri­pal­ve­lut – tar­jouk­sia odo­tel­laan kä­sit­te­lyyn jo maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la

28.02.2022 19:39
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää valtuustolle: Lumijoki kilpailuttaa lääkäripalvelut, yhteistyöhön Limingan kanssa ei lähdetä ainakaan lääkäripalvelujen osalta

Kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le: Lu­mi­jo­ki kil­pai­lut­taa lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ­hön Li­min­gan kanssa ei lähdetä ai­na­kaan lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen osalta

22.02.2022 09:40
Tilaajille
Lumijoen lääkärineuvottelut Limingan kanssa jatkuvat torstaina – kunnanhallitus käsittelee vaihtoehtoja maanantaina

Lu­mi­joen lää­kä­ri­neu­vot­te­lut Li­min­gan kanssa jat­ku­vat tors­tai­na – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee vaih­to­eh­to­ja maa­nan­tai­na

15.02.2022 15:00
Tilaajille
Tornion Jouni ärähtää sote-tilanteesta ja kehottaa tekemään viisaita päätöksiä: Jäitä hattuun Lumijoki!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion Jouni ärähtää so­te-ti­lan­tees­ta ja ke­hot­taa te­ke­mään vii­sai­ta pää­tök­siä: Jäitä hattuun Lu­mi­jo­ki!

01.02.2022 13:48
Tilaajille
Lumijoki käynnistää Limingan kanssa neuvottelut lääkäripalveluista ja suun terveydenhuollosta – tavoitteena on säilyttää lähipalvelut

Lu­mi­jo­ki käyn­nis­tää Li­min­gan kanssa neu­vot­te­lut lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta ja suun ter­vey­den­huol­los­ta – ta­voit­tee­na on säi­lyt­tää lä­hi­pal­ve­lut

24.01.2022 19:50
Tilaajille
Lumijoella käynnistetään ensi vuonna sekä hyvinvointikeskuksen että päiväkodin rakentaminen – kunnanvaltuustoa puhutti myös Ruutikangas ja sen kehittämiseen sijoitettavat eurot

Lu­mi­joel­la käyn­nis­te­tään ensi vuonna sekä hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­toa puhutti myös Ruu­ti­kan­gas ja sen ke­hit­tä­mi­seen si­joi­tet­ta­vat eurot

30.12.2021 19:35
Tilaajille
Lumijoen valtuusto jätti talousarvion pöydälle – kunnanhallitus valmistelee uuden esityksen päiväkodin ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta

Lu­mi­joen val­tuus­to jätti ta­lous­ar­vion pöy­däl­le – kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­lee uuden esi­tyk­sen päi­vä­ko­din ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.12.2021 21:48
Tilaajille
Lumijoen talousarvioesitys 2022: Uusi tekojäärata, päiväkodille lisäneliöitä ja Varjakan päälaituri saneeraukseen

Lu­mi­joen ta­lous­ar­vio­esi­tys 2022: Uusi te­ko­jää­ra­ta, päi­vä­ko­dil­le li­säneliöi­tä ja Var­ja­kan pää­lai­tu­ri sa­nee­rauk­seen

08.12.2021 12:00
Tilaajille
"Ei vaadita älyttömiä investointeja, joilla saisi houkuteltua tänne ihmisiä" – Lumijoen valtuustossakin pohdittiin kunnan roolia Ruutikankaan alueen kehittämisessä

"Ei vaadita älyt­tö­miä in­ves­toin­te­ja, joilla saisi hou­ku­tel­tua tänne ih­mi­siä" – Lu­mi­joen val­tuus­tos­sa­kin poh­dit­tiin kunnan roolia Ruu­ti­kan­kaan alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä

16.11.2021 08:55
Tilaajille
Lumijoen sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksen neuvottelumenettelyyn mukaan kolme yritystä – neuvottelujen jälkeen kunta pyytää tarjoukset

Lu­mi­joen so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ul­kois­tuk­sen neu­vot­te­lu­me­net­te­lyyn mukaan kolme yri­tys­tä – neu­vot­te­lu­jen jälkeen kunta pyytää tar­jouk­set

12.11.2021 15:16 1
Tilaajille
"Yhteisenä huolena peruskunnissa on se, miten kunnan rahat riittävät tulevina vuosina", kirjoittaa Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen
Kolumni

"Yh­tei­se­nä huolena pe­rus­kun­nis­sa on se, miten kunnan rahat riit­tä­vät tu­le­vi­na vuo­si­na", kir­joit­taa Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

21.09.2021 16:13
Lumijoen kunnanhallitus jätti vanhustentaloyhdistyksen vuokrasopimuksen irtisanomisen pöydälle – kunta aikoo neuvotella yhdistyksen kanssa

Lu­mi­joen kun­nan­hal­li­tus jätti van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tyk­sen vuok­ra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­sen pöy­däl­le – kunta aikoo neu­vo­tel­la yh­dis­tyk­sen kanssa

18.08.2021 09:00
Tilaajille
Eino ja Jaana jatkavat tehtävissään – kaksikko on mielissään, että Lumijoella kuntalaiset ottavat rohkeasti yhteyttä, vaikka särkyneestä auton tuulilasista

Eino ja Jaana jat­ka­vat teh­tä­vis­sään – kak­sik­ko on mie­lis­sään, että Lu­mi­joel­la kun­ta­lai­set ottavat roh­keas­ti yh­teyt­tä, vaikka sär­ky­nees­tä auton tuu­li­la­sis­ta

04.08.2021 14:00
Tilaajille
Eino Jakkula jatkaa Lumijoen kunnanvaltuuston nuijan varressa, Jaana Ollakka luotsaa kunnanhallitusta – lue täältä lautakuntien luottamushenkilövalinnat

Eino Jakkula jatkaa Lu­mi­joen kun­nan­val­tuus­ton nuijan var­res­sa, Jaana Ollakka luotsaa kun­nan­hal­li­tus­ta – lue täältä lau­ta­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat

02.08.2021 20:13
Tilaajille