Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lumijoen kuntapolitiikka
Jouni kysyy kotikuntansa talouden suuntaa ja miettii, oliko uusi sotekeskus sittenkin vain uusi virastotalo?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouni kysyy ko­ti­kun­tan­sa ta­lou­den suuntaa ja miet­tii, oliko uusi so­te­kes­kus sit­ten­kin vain uusi vi­ras­to­ta­lo?

23.08.2023 06:31
Tilaajille
Lumijoella henkilöstömenot melkein talousarviossa, mutta järjestelyerät ovat vielä jakamatta – kaavaillut säästöt eivät välttämättä riitä nollatulokseen

Lu­mi­joel­la hen­ki­lös­tö­me­not melkein ta­lou­sar­vios­sa, mutta jär­jes­te­ly­erät ovat vielä ja­ka­mat­ta – kaa­vail­lut säästöt eivät vält­tä­mät­tä riitä nol­la­tu­lok­seen

15.08.2023 15:00
Tilaajille
Tänä vuonna Lumijoen talous voi pysyä plusmerkkisenä, mutta ensi vuodelle uhkakuvia riittää verotulojen ja valtionosuuksien laskun vuoksi

Tänä vuonna Lu­mi­joen talous voi pysyä plus­merk­ki­se­nä, mutta ensi vuo­del­le uh­ka­ku­via riittää ve­ro­tu­lo­jen ja val­tion­osuuk­sien laskun vuoksi

02.05.2023 13:01
Tilaajille
Heidi kysyy lumijokisilta mistä he säästäisivät? "Edustuksellisen demokratian oheen tarvittaisiin yhä enemmän kuntalaisosallisuutta"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heidi kysyy lu­mi­jo­kisil­ta mistä he sääs­täi­si­vät? "E­dus­tuk­sel­li­sen de­mo­kra­tian oheen tar­vit­tai­siin yhä enemmän kun­ta­lai­so­sal­li­suut­ta"

02.05.2023 11:39 1
Tilaajille
Talouden tasapainotustyöryhmä aloittaa Lumijoella työnsä maaliskuun lopulla – "Paniikkia ei ole"

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­työ­ryh­mä aloit­taa Lu­mi­joel­la työnsä maa­lis­kuun lopulla – "Pa­niik­kia ei ole"

04.03.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen taloudessa tuulee edelleen hyvin – valtuustossa aloite aurinkosähköpuistosta, yksi valtuutettu piti uutta strategiaa liian pliisuna

Lu­mi­joen ta­lou­des­sa tuulee edel­leen hyvin – val­tuus­tos­sa aloite au­rin­ko­säh­kö­puis­tos­ta, yksi val­tuu­tet­tu piti uutta stra­te­giaa liian plii­su­na

14.11.2022 19:32 1
Tilaajille
Lumijoen terveysaseman ja päiväkodin rakentaminen käynnistynee elokuun alussa – Aikatauluun vaikuttavat hirsi- ja kattoristikkotoimitukset

Lu­mi­joen ter­veys­ase­man ja päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­ty­nee elokuun alussa – Ai­ka­tau­luun vai­kut­ta­vat hirsi- ja kat­to­ris­tik­ko­toi­mi­tuk­set

02.06.2022 12:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto kokousti ja nautti kakkukahvit päälle: Ruutikankaan liittymän lisäkustannuksiin rahaa, tilipäätökselle hyväksyntä

Lu­mi­joen val­tuus­to ko­kous­ti ja nautti kak­ku­kah­vit päälle: Ruu­ti­kan­kaan liit­ty­män li­sä­kus­tan­nuk­siin rahaa, ti­li­pää­tök­sel­le hy­väk­syn­tä

30.05.2022 19:46
Tilaajille
Lumijoen uusi lääkäritoimija puhuu arvojen merkityksestä ja ketteryydestä – "Ykkösasia on, että palvelua on aina saatavilla, ja henkilöstön suhteen meillä on hyvä varajärjestelmä"

Lu­mi­joen uusi lää­kä­ri­toi­mi­ja puhuu arvojen mer­ki­tyk­ses­tä ja ket­te­ryy­des­tä – "Yk­kö­sa­sia on, että pal­ve­lua on aina saa­ta­vil­la, ja hen­ki­lös­tön suhteen meillä on hyvä va­ra­jär­jes­tel­mä"

25.05.2022 04:49
Tilaajille
Lääkäritoimijasta selkeä esitys, Lumijoen valtuusto päättää 25. huhtikuuta lääkäripalvelujen tuottajan: "Aikaikkuna on hyvin pieni"

Lää­kä­ri­toi­mi­jas­ta selkeä esitys, Lu­mi­joen val­tuus­to päättää 25. huh­ti­kuu­ta lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jan: "Ai­kaik­ku­na on hyvin pieni"

13.04.2022 09:43
Tilaajille
Lumijoki panostaa lapsiin ja nuoriin: tekojääradalle lisää rahaa ehdollisesti – hanke toteutuu, jos kunta saa liikuntapaikka-avustuksen

Lu­mi­jo­ki pa­nos­taa lapsiin ja nuo­riin: te­ko­jää­ra­dal­le lisää rahaa eh­dol­li­ses­ti – hanke to­teu­tuu, jos kunta saa lii­kun­ta­paik­ka-avus­tuk­sen

28.03.2022 19:40
Tilaajille
Lumijoki päätti kilpailuttaa lääkäripalvelut – tarjouksia odotellaan käsittelyyn jo maaliskuun loppupuolella

Lu­mi­jo­ki päätti kil­pai­lut­taa lää­kä­ri­pal­ve­lut – tar­jouk­sia odo­tel­laan kä­sit­te­lyyn jo maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la

28.02.2022 19:39
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää valtuustolle: Lumijoki kilpailuttaa lääkäripalvelut, yhteistyöhön Limingan kanssa ei lähdetä ainakaan lääkäripalvelujen osalta

Kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le: Lu­mi­jo­ki kil­pai­lut­taa lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ­hön Li­min­gan kanssa ei lähdetä ai­na­kaan lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen osalta

22.02.2022 09:40
Tilaajille
Lumijoen lääkärineuvottelut Limingan kanssa jatkuvat torstaina – kunnanhallitus käsittelee vaihtoehtoja maanantaina

Lu­mi­joen lää­kä­ri­neu­vot­te­lut Li­min­gan kanssa jat­ku­vat tors­tai­na – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee vaih­to­eh­to­ja maa­nan­tai­na

15.02.2022 15:00
Tilaajille
Tornion Jouni ärähtää sote-tilanteesta ja kehottaa tekemään viisaita päätöksiä: Jäitä hattuun Lumijoki!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tornion Jouni ärähtää sote-ti­lan­tees­ta ja ke­hot­taa te­ke­mään vii­sai­ta pää­tök­siä: Jäitä hattuun Lu­mi­jo­ki!

01.02.2022 13:48
Tilaajille
Lumijoki käynnistää Limingan kanssa neuvottelut lääkäripalveluista ja suun terveydenhuollosta – tavoitteena on säilyttää lähipalvelut

Lu­mi­jo­ki käyn­nis­tää Li­min­gan kanssa neu­vot­te­lut lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta ja suun ter­vey­den­huol­los­ta – ta­voit­tee­na on säi­lyt­tää lä­hi­pal­ve­lut

24.01.2022 19:50
Tilaajille
Lumijoella käynnistetään ensi vuonna sekä hyvinvointikeskuksen että päiväkodin rakentaminen – kunnanvaltuustoa puhutti myös Ruutikangas ja sen kehittämiseen sijoitettavat eurot

Lu­mi­joel­la käyn­nis­te­tään ensi vuonna sekä hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­toa puhutti myös Ruu­ti­kan­gas ja sen ke­hit­tä­mi­seen si­joi­tet­ta­vat eurot

30.12.2021 19:35
Tilaajille
Lumijoen valtuusto jätti talousarvion pöydälle – kunnanhallitus valmistelee uuden esityksen päiväkodin ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta

Lu­mi­joen val­tuus­to jätti ta­lous­ar­vion pöy­däl­le – kun­nan­hal­li­tus val­mis­te­lee uuden esi­tyk­sen päi­vä­ko­din ja hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.12.2021 21:48
Tilaajille
Lumijoen talousarvioesitys 2022: Uusi tekojäärata, päiväkodille lisäneliöitä ja Varjakan päälaituri saneeraukseen

Lu­mi­joen ta­lous­ar­vio­esi­tys 2022: Uusi te­ko­jää­ra­ta, päi­vä­ko­dil­le li­säneliöi­tä ja Var­ja­kan pää­lai­tu­ri sa­nee­rauk­seen

08.12.2021 12:00
Tilaajille
"Ei vaadita älyttömiä investointeja, joilla saisi houkuteltua tänne ihmisiä" – Lumijoen valtuustossakin pohdittiin kunnan roolia Ruutikankaan alueen kehittämisessä

"Ei vaadita älyt­tö­miä in­ves­toin­te­ja, joilla saisi hou­ku­tel­tua tänne ih­mi­siä" – Lu­mi­joen val­tuus­tos­sa­kin poh­dit­tiin kunnan roolia Ruu­ti­kan­kaan alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä

16.11.2021 08:55
Tilaajille