Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohde
Viimeisin 24 tuntia
Heli muistuttaa, että isot mullistukset ottavat aikansa – "Kaikki ei napsahda kohdalleen kerralla"
Pääkirjoitus

Heli muis­tut­taa, että isot mul­lis­tuk­set ottavat aikansa – "­Kaik­ki ei nap­sah­da koh­dal­leen ker­ral­la"

06:00
Kuukausi
Osa Pohteen asiakkaista tietoturvaloukkauksen kohteena – kyse Tena-tuotteita kotiinkuljetuksella tilanneista

Osa Pohteen asiak­kais­ta tie­to­tur­va­louk­kauk­sen koh­tee­na – kyse Te­na-tuot­tei­ta ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la ti­lan­neis­ta

27.09.2023 18:00
Ensihoitopalveluja on kehitetty pilottihankkeiden avulla, jotta ambulanssit saadaan lähetettyä ajallaan ja tehokkaasti apua tarvitsevan luo

En­si­hoi­to­pal­ve­lu­ja on ke­hi­tet­ty pi­lot­ti­hank­kei­den avulla, jotta am­bu­lans­sit saadaan lä­he­tet­tyä ajal­laan ja te­hok­kaas­ti apua tar­vit­se­van luo

27.09.2023 06:00
Tilaajille
”Helppo ja kätevä palvelu” – Omaolosta nopea apu oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä itsehoitoon, terveysvaivaan sekä elintapojen parantamiseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin­tialue

”Helppo ja kätevä pal­ve­lu” – Oma­olos­ta nopea apu o­man ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen sekä it­se­hoi­toon, ­ter­veys­vai­vaan sekä elin­ta­po­jen pa­ran­ta­mi­seen

27.09.2023 06:00
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

23.09.2023 09:00
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 13:18
Tilaajille
Vanhemmat
"Alusta asti on ollut selvää, että perinteiset työkalut ja aikaisemmat toimintatavat eivät riitä tuomaan sote-alueita uudelle aikakaudelle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Alusta asti on ollut selvää, että pe­rin­tei­set työ­ka­lut ja ai­kai­sem­mat toi­min­ta­ta­vat eivät riitä tuomaan sote-aluei­ta uudelle ai­ka­kau­del­le"

04.09.2023 14:12
Tilaajille
Kauan odotettu selviämisasema avataan Ouluun syyskuussa – Liikkeelle lähdetään pienimuotoisesti viisipaikkaisella yksiköllä

Kauan odo­tet­tu sel­viä­mis­ase­ma avataan Ouluun syys­kuus­sa – Liik­keel­le läh­de­tään pie­ni­muo­toi­ses­ti vii­si­paik­kai­sel­la yk­si­köl­lä

01.09.2023 13:00
Pohteelta apua talouskurimukseen – Sosiaalista luottoa voi hakea enimmillään  jopa 8  000 euroa

Poh­teel­ta apua ta­lous­ku­ri­muk­seen – So­siaa­lis­ta luottoa voi hakea enim­mil­lään jopa 8  000 euroa

28.08.2023 15:00
Tilaajille
Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja, tyrnäväläinen Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä:   "Henkilöstöpula piiskaa jatkamaan uudistamista"

Pohteen alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja, tyr­nä­vä­läi­nen Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä: "Hen­ki­lös­tö­pu­la piiskaa jat­ka­maan uu­dis­ta­mis­ta"

28.08.2023 11:00
Tilaajille
THL suosittelee koronarokotteen tehosteannosta iäkkäille ja tietyille riskiryhmille - Pohde tiedottaa myöhemmin milloin tehosteannosta annetaan

THL suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos­ta iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le - Pohde tie­dot­taa myö­hem­min milloin te­hos­te­an­nos­ta an­ne­taan

29.08.2023 12:40
Koko Pohjois-Suomen kattava välityspalvelu nytkähti eteenpäin – matkapalvelukeskukselle haetaan lähiaikoina toimitusjohtajaa

Koko Poh­jois-Suo­men kattava vä­li­tys­pal­ve­lu nyt­käh­ti eteen­päin – mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le haetaan lä­hi­ai­koi­na toi­mi­tus­joh­ta­jaa

24.08.2023 15:00
Tilaajille
Katso kuvat: Lumijoen uusi sosiaali- ja terveyskeskus on kalustamista vaille valmis, mutta käyttöönottopäivää Pohteella ei vielä tiedetä

Katso kuvat: Lu­mi­joen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus on ka­lus­ta­mis­ta vaille valmis, mutta käyt­töön­ot­to­päi­vää Poh­teel­la ei vielä tiedetä

20.07.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen vuodeosastohoitoon ohjautumiseen on tehty muutoksia: Potilaan vuodeosastolle sijoittumisen paikan määrittää ensisijaisesti lääketieteellinen hoidon tarve ja vasta toissijaisesti kotikunnan sijainti

Pohteen vuo­de­osas­to­hoi­toon oh­jau­tu­mi­seen on tehty muu­tok­sia: Po­ti­laan vuo­de­osas­tol­le si­joit­tu­mi­sen paikan mää­rit­tää en­si­si­jai­ses­ti lää­ke­tie­teel­li­nen hoidon tarve ja vasta tois­si­jai­ses­ti ko­ti­kun­nan si­jain­ti

11.07.2023 09:00
Pohteen potilasruletti saanut ikäihmisten omaiset ymmälleen – taustalla uudistettu vuodeosastohoidon strategia

Pohteen po­ti­las­ru­let­ti saanut ikä­ih­mis­ten omaiset ym­mäl­leen – ­taus­tal­la uu­dis­tet­tu vuo­de­osas­to­hoi­don stra­te­gia

06.07.2023 13:00
Tilaajille
Hyvinvointityön resurssit vaihtelevat lakeudella – useimmissa kunnissa toimii ainakin osa-aikainen hyvinvointikoordinaattori

Hy­vin­voin­ti­työn re­surs­sit vaih­te­le­vat la­keu­del­la – useim­mis­sa kun­nis­sa toimii ainakin osa-ai­kai­nen hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri

03.07.2023 19:37
Tilaajille
Hiv-tapausten määrä on noussut Oulun alueella reilusti, ja selitys löytyy muuttuneesta maailmantilanteesta – yksi merkittävä asia on toisin kuin Helsingissä

Hiv-ta­paus­ten määrä on noussut Oulun alueel­la rei­lus­ti, ja selitys löytyy muut­tu­nees­ta maail­man­ti­lan­tees­ta – yksi mer­kit­tä­vä asia on toisin kuin Hel­sin­gis­sä

01.07.2023 09:00
Tilaajille
Liminkalaisille tutut palvelut jäävät tauolle, mutta perhekeskustiimi jatkaa toimintaansa

Li­min­ka­lai­sil­le tutut pal­ve­lut jäävät tauol­le, mutta per­he­kes­kus­tii­mi jatkaa toi­min­taan­sa

20.06.2023 11:00
Pohde palkitsee viime hetkellä hakeneet kesätyöläiset satojen eurojen bonuksella – Linjaus on herättänyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hätäisesti

Pohde pal­kit­see viime het­kel­lä ha­ke­neet ke­sä­työ­läi­set satojen eurojen bo­nuk­sel­la – Linjaus on he­rät­tä­nyt närää, Pohde myöntää että päätös tehtiin hä­täi­ses­ti

14.06.2023 10:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aukioloajoissa on kesällä muutoksia

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen au­ki­olo­ajois­sa on kesällä muu­tok­sia

09.06.2023 15:00