Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pohde
Kuukausi
Matkapalvelukeskuksen välitysjärjestelmän toiminnassa jälleen häiriö – vaikuttaa Pohteen kuljetuksiin

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen vä­li­tys­jär­jes­tel­män toi­min­nas­sa jälleen häiriö – ­vai­kut­taa Pohteen kul­je­tuk­siin

22.03.2023 10:51
Kun hätä on suurin, onko apu lähellä? Poteeko lääkärihelikopteri edelleen lentäjäpulaa ja onko ensivasteyksikön hälytyksiin aina lähtijöitä?

Kun hätä on suurin, onko apu lä­hel­lä? Poteeko lää­kä­ri­he­li­kop­te­ri edel­leen len­tä­jä­pu­laa ja onko en­si­vas­te­yk­si­kön hä­ly­tyk­siin aina läh­ti­jöi­tä?

14.03.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen laskutuksessa on isoja viiveitä – palkanmaksussa virheet ovat vähenemään päin

Pohteen las­ku­tuk­ses­sa on isoja vii­vei­tä – pal­kan­mak­sus­sa virheet ovat vä­he­ne­mään päin

13.03.2023 15:00
Tilaajille
Selittävätkö erikoissairaanhoidon kasvaneet kulut miljoonan euron eroa Lumijoen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä, kysyy Jouni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­lit­tä­vät­kö eri­kois­sai­raan­hoi­don kas­va­neet kulut mil­joo­nan euron eroa Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion ja ti­lin­pää­tök­sen vä­lil­lä, kysyy Jouni

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa suunnitellaan siirrettäväksi Kipinän asukkaiden olohuoneeseen – Pohde: kyse olisi vain väliaikaisesta ratkaisusta, vaihtoehtoja kartoitetaan parhaillaan

Ke­hi­tys­vam­mais­ten työ- ja päi­vä­toi­min­taa suun­ni­tel­laan siir­ret­tä­väk­si Kipinän asuk­kai­den olo­huo­nee­seen – ­Poh­de: kyse olisi vain vä­li­ai­kai­ses­ta rat­kai­sus­ta, vaih­to­eh­to­ja kar­toi­te­taan par­hail­laan

06.03.2023 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialue Pohde supistaa  palveluja heinäkuussa –  kolmen alueen suun terveydehuolto keskitetään muun muassa Liminkaan ja Kempeleeseen

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde su­pis­taa pal­ve­lu­ja hei­nä­kuus­sa – kolmen alueen suun ter­vey­de­huol­to kes­ki­te­tään muun muassa Li­min­kaan ja Kem­pe­lee­seen

05.03.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
OYSin nuorisopsykiatrinen osasto repeilee liitoksistaan, alaikäisiä sijoitetaan jo aikuisten osastoille – Hyvinvointialueen johtaja lupaa ratkaisuja tänä keväänä

OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­ri­nen osasto re­pei­lee lii­tok­sis­taan, ala­ikäi­siä si­joi­te­taan jo ai­kuis­ten osas­toil­le – Hy­vin­voin­ti­alueen johtaja lupaa rat­kai­su­ja tänä keväänä

25.02.2023 15:03
Tilaajille
Pohteen asiakasmaksuista voi saada alennusta – Perusteena voi olla lääkekustannuksia, velkajärjestely ja elatusapu

Pohteen asia­kas­mak­suis­ta voi saada alen­nus­ta – Pe­rus­tee­na voi olla lää­ke­kus­tan­nuk­sia, vel­ka­jär­jes­te­ly ja ela­tus­apu

25.02.2023 06:00
Tilaajille
Pohteelle tulossa yhteinen matkapalvelukeskus – Välityspalveluun kaavaillaan mukaan kaikkia muitakin Pohjois-Suomen hyvinvointialueita

Poh­teel­le tulossa yh­tei­nen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kus – Vä­li­tys­pal­ve­luun kaa­vail­laan mukaan kaikkia mui­ta­kin Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­aluei­ta

09.02.2023 11:00
Tilaajille
Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin rakentaja korostuu: "Paikallista yhteisöllisyyttä on se, että kuntalaiset toimivat yhteisen hyvän eteen"
Kolumni

Kunnan rooli kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin ra­ken­ta­ja ko­ros­tuu: "Pai­kal­lis­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä on se, että kun­ta­lai­set toi­mi­vat yh­tei­sen hyvän eteen"

07.02.2023 17:26
THL:n raportti: Pohteen väestö on monin tavoin ongelmallinen – alueen nuori väestö sairastaa keskimääräistä enemmän

THL:n ra­port­ti: Pohteen väestö on monin tavoin on­gel­mal­li­nen – a­lueen nuori väestö sai­ras­taa kes­ki­mää­räis­tä enemmän

03.02.2023 13:36
Tilaajille
Uudet lapsiperheasiakkaat voivat saada maksuttoman kotipalvelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, mutta enintään 15 tuntia kahden viikon aikana

Uudet lap­si­per­he­asiak­kaat voivat saada mak­sut­to­man ko­ti­pal­ve­lun Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­la, mutta enin­tään 15 tuntia kahden viikon aikana

31.01.2023 11:23
Tilaajille
Pohde aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat noin 400 työntekijää –"Ketään ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti irtisanoa"

Pohde aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat noin 400 työn­te­ki­jää –"­Ke­tään ei ole tar­koi­tus läh­tö­koh­tai­ses­ti ir­ti­sa­noa"

25.01.2023 16:11
Tilaajille
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

21.01.2023 18:00
Etukäteen hermostuttanut Pohteen ensimmäinen palkanmaksupäivä onnistui hyvin –"Loputkin palkat maksetaan vielä tänään"

Etu­kä­teen her­mos­tut­ta­nut Pohteen en­sim­mäi­nen pal­kan­mak­su­päi­vä on­nis­tui hyvin –"­Lo­put­kin palkat mak­se­taan vielä tänään"

13.01.2023 18:00
Tilaajille
Pohteen tiedotus aiheutti Saulille harmaita hiuksia – "Jos ammatikseen tietoja kaivava toimittaja ei onnistu puhelinnumeroita löytämään, onnistuuko se kaikilta kuntalaisilta?"
Pääkirjoitus

Pohteen tie­do­tus ai­heut­ti Sau­lil­le har­mai­ta hiuksia – "Jos am­ma­tik­seen tietoja kaivava toi­mit­ta­ja ei onnistu pu­he­lin­nu­me­roi­ta löy­tä­mään, on­nis­tuu­ko se kai­kil­ta kun­ta­lai­sil­ta?"

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen ylimmälle johdolle tulossa luottokortit –"Käyttöoikeus ei velvoita ottamaan luottokorttia käyttöön"

Pohteen ylim­mäl­le joh­dol­le tulossa luot­to­kor­tit –"­Käyt­töoi­keus ei vel­voi­ta ot­ta­maan luot­to­kort­tia käyt­töön"

10.01.2023 15:00
Tilaajille
Pohde mullisti 90-vuotiaan kempeleläisen Antin päivärytmin – ruokapalvelun asiakkaat saavat nyt lämpimän aterian sijaan ruoat kylmäkuljetuksena kahdesti viikossa

Pohde mul­lis­ti 90-vuo­tiaan kem­pe­le­läi­sen Antin päi­vä­ryt­min – ruo­ka­pal­ve­lun asiak­kaat saavat nyt läm­pi­män aterian sijaan ruoat kyl­mä­kul­je­tuk­se­na kah­des­ti vii­kos­sa

09.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Sote- ja pelastuspalvelut siirtyivät kunnilta Pohteelle – Kunnat voivat keskittyä nyt elinvoimaan ja hyvinvoinnin edistämiseen

Sote- ja pe­las­tus­pal­ve­lut siir­tyi­vät kun­nil­ta Poh­teel­le – ­Kun­nat voivat kes­kit­tyä nyt elin­voi­maan ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen

05.01.2023 08:51
Tilaajille
Rantalakeus kysyi tyrnäväläisiltä: Mikä on uuden kunnan tärkein tehtävä, kun se ei enää vastaa sote- ja pelastuspalveluista?

Ran­ta­la­keus kysyi tyr­nä­vä­läi­sil­tä: Mikä on uuden kunnan tärkein teh­tä­vä, kun se ei enää vastaa sote- ja pe­las­tus­pal­ve­luis­ta?

04.01.2023 17:59
Tilaajille