Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntatalous
Talousjohtaja iloitsee Kempeleen hyvästä talousvuodesta ja katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen
Kolumni

Ta­lous­joh­ta­ja iloit­see Kem­pe­leen hyvästä ta­lous­vuo­des­ta ja katsoo luot­ta­vai­sin mielin tu­le­vai­suu­teen

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingan tilinpäätös: Ylijäämätilille 1,3 miljoonaa euroa ja lainakanta pieneni 2,8 miljoonalla eurolla

Li­min­gan ti­lin­pää­tös: Yli­jää­mä­ti­lil­le 1,3 mil­joo­naa euroa ja lai­na­kan­ta pieneni 2,8 mil­joo­nal­la eurolla

21.03.2023 17:36
Tilaajille
Selittävätkö erikoissairaanhoidon kasvaneet kulut miljoonan euron eroa Lumijoen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä, kysyy Jouni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­lit­tä­vät­kö eri­kois­sai­raan­hoi­don kas­va­neet kulut mil­joo­nan euron eroa Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion ja ti­lin­pää­tök­sen vä­lil­lä, kysyy Jouni

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Keskustelua mutta ei äänestyksiä: vuoden viimeisessä kokouksessa Hailuodon kunnanvaltuusto päätti kuntastrategiasta, organisaatiouudistuksen käynnistämisestä ja talousarviosta

Kes­kus­te­lua mutta ei ää­nes­tyk­siä: vuoden vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­to päätti kun­tast­ra­te­gias­ta, or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­ses­tä ja ta­lous­ar­vios­ta

22.12.2022 09:20
Tilaajille
"Teemme päätöksenteosta entistä läpinäkyvämpää, jotta kunnan asioiden seuraaminen olisi helpompaa", kirjoittavat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Teemme pää­tök­sen­teos­ta entistä lä­pi­nä­ky­väm­pää, jotta kunnan asioi­den seu­raa­mi­nen olisi hel­pom­paa", kir­joit­ta­vat Jussi Ylitalo ja Annukka Suotula

29.11.2022 12:49
Tilaajille
Ketä tai mitä pitäisi tukea? Kuntien sponsorointikäytännöt vaihtelevat lakeudella, myös tarkempi ohjeistus puuttuu osasta kuntia

Ketä tai mitä pitäisi tukea? Kuntien spon­so­roin­ti­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat la­keu­del­la, myös tar­kem­pi oh­jeis­tus puuttuu osasta kuntia

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen tilinpäätös hymyilytti talouspäällikköä – verotulot kasvavat kohisten

Kem­pe­leen ti­lin­pää­tös hy­myi­lyt­ti ta­lous­pääl­lik­köä – ­ve­ro­tu­lot kas­va­vat ko­his­ten

20.06.2022 19:00
Tilaajille
Tyrnävän tilinpäätös taas plussalle – viime vuoden sote-palveluissa ylityksiä vielä runsaat 240 000 euroa

Tyr­nä­vän ti­lin­pää­tös taas plus­sal­le – viime vuoden sote-pal­ve­luis­sa yli­tyk­siä vielä runsaat 240 000 euroa

24.03.2022 14:05
Tilaajille
Tiukalla kurilla niukasti plussalle – Talousarvioesitys: kunnallistekniikka ja kadut Tyrnävän isoimpia investointeja

Tiu­kal­la kurilla niu­kas­ti plus­sal­le – Ta­lou­sar­vioe­si­tys: kun­nal­lis­tek­niik­ka ja kadut Tyr­nä­vän isoim­pia in­ves­toin­te­ja

01.12.2021 16:44
Tilaajille
Pääkirjoituksessa pohditaan kuntatiedottamisen avoimuutta: Budjetin julkisuus on erittäin tärkeää demokratian kannalta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan kun­ta­tie­dot­ta­mi­sen avoi­muut­ta: Bud­je­tin jul­ki­suus on erit­täin tärkeää de­mo­kra­tian kan­nal­ta

02.12.2021 22:39
Tilaajille
Käy lukemassa talousarvio ainakin investointien osalta: katuja parannetaan, Rantakylän virkistysaluetta kohennetaan, Tupoksen kokonaissuunnitelma täsmentyy
Kolumni

Käy lu­ke­mas­sa ta­lous­ar­vio ainakin in­ves­toin­tien osalta: katuja pa­ran­ne­taan, Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­aluet­ta ko­hen­ne­taan, Tu­pok­sen ko­ko­nais­suun­ni­tel­ma täs­men­tyy

17.11.2021 06:00
Neljäsosa suomalaisista pääsee budjetoimaan – mihin sinä haluaisit käyttää vaikkapa 25 000 euroa?

Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pääsee bud­je­toi­maan – mihin sinä ha­luai­sit käyttää vaik­ka­pa 25 000 euroa?

22.10.2021 09:00
Tilaajille
Mitä korona maksoi? – vaikka valtio kompensoi koronakuluja, lopullinen summa selviää vasta myöhemmin

Mitä korona maksoi? – vaikka valtio kom­pen­soi ko­ro­na­ku­lu­ja, lo­pul­li­nen summa selviää vasta myö­hem­min

24.02.2021 09:00
Tilaajille
Lumijoen talous vahvistuu ensi vuonna – Ylijäämä kolminkertaistuu talousarvion mukaan

Lu­mi­joen talous vah­vis­tuu ensi vuonna – Yli­jää­mä kol­min­ker­tais­tuu ta­lous­ar­vion mukaan

11.12.2020 12:32
Tilaajille
Hailuoto satsaa matkailuun, kaavoitukseen ja asukashankintaan – turistien kaipaamia yleisövessojakin olisi tulossa

Hai­luo­to satsaa mat­kai­luun, kaa­voi­tuk­seen ja asu­kas­han­kin­taan – tu­ris­tien kai­paa­mia ylei­sö­ves­so­ja­kin olisi tulossa

26.11.2020 15:59
Tilaajille
Maakuntajohtaja Pauli Harju: Opettajien tarve romahtaa – Kuntien on varauduttava siihen ajoissa

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju: Opet­ta­jien tarve ro­mah­taa – Kuntien on va­rau­dut­ta­va siihen ajoissa

15.11.2020 09:00
Tilaajille