Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Säästöt
Viimeisin 24 tuntia
Pohteen säästöt julki: ikäihmisten ympärivuorokautista palveluasumista vähennetään, jokaisessa kunnassa säilyy jonkinlainen sotepiste

Pohteen säästöt julki: ikä­ih­mis­ten ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lu­asu­mis­ta vä­hen­ne­tään, jo­kai­ses­sa kun­nas­sa säilyy jon­kin­lai­nen so­te­pis­te

20.02.2024 15:55
Tilaajille
Vanhemmat
Liikuntaluokkien vanhemmat jättivät vetoomuksen kuntapäättäjille: "Miksi nyt tällaisessa valtavassa muutostilanteessa meidän kanssamme ei keskustella, kuten urheilijasopimukseen on kirjoitettu?"

Lii­kun­ta­luok­kien van­hem­mat jät­ti­vät ve­too­muk­sen kun­ta­päät­tä­jil­le: "Miksi nyt täl­lai­ses­sa val­ta­vas­sa muu­tos­ti­lan­tees­sa meidän kans­sam­me ei kes­kus­tel­la, kuten ur­hei­li­ja­so­pi­muk­seen on kir­joi­tet­tu?"

28.12.2023 09:00 1
Tilaajille
Oikeistohallitus romuttaa sosiaaliturvajärjestelmää ja toteuttaa työelämäheikennyksiä
Kolumni

Oi­keis­to­hal­li­tus ro­mut­taa so­siaa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää ja to­teut­taa työ­elä­mä­hei­ken­nyk­siä

19.12.2023 09:00
Jenna Simula: Kun persut kertovat kaiken kivan jakamisen loppuvan, se nähdään populistisena heittona
Kolumni

Jenna Simula: Kun persut ker­to­vat kaiken kivan ja­ka­mi­sen lop­pu­van, se nähdään po­pu­lis­ti­se­na heit­to­na

04.12.2023 13:42
Pohteen pelastustoimi joutuu vähentämään 20–25 henkilötyövuotta ensi vuonna ja lähivuosina lisää

Pohteen pe­las­tus­toi­mi joutuu vä­hen­tä­mään 20–25 hen­ki­lö­työ­vuot­ta ensi vuonna ja lä­hi­vuo­si­na lisää

22.11.2023 10:00
Tilaajille
Sote-uudistuksen uudistus on kipeä päätös, kirjoittaa tyrnäväläinen Heidi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tuk­sen uu­dis­tus on kipeä päätös, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen Heidi

13.11.2023 18:04
Tilaajille
"Kun lopetatte sote-keskuksen, lopetatte koko kylän!" – Lumijoelta täyslaidallinen Pohteen säästöesityksille

"Kun lo­pe­tat­te so­te-kes­kuk­sen, lo­pe­tat­te koko kylän!" – ­Lu­mi­joel­ta täys­lai­dal­li­nen Pohteen sääs­tö­esi­tyk­sil­le

03.11.2023 09:12 4
Tilaajille
Lumijoella luotettiin sote-uudistukseen ja lupaukseen sote-lähipalveluiden säilymisestä ilmeisesti turhaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­mi­joel­la luo­tet­tiin sote-uu­dis­tuk­seen ja lu­pauk­seen sote-lä­hi­pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä il­mei­ses­ti turhaan

31.10.2023 09:38 4
Tilaajille
Edistetään terveyttä ja elinvoimaa, muistuttaa Jouko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edis­te­tään ter­veyt­tä ja elin­voi­maa, muis­tut­taa Jouko

31.10.2023 06:45
Tilaajille
Tapani Tölli vastaa kokoomuksen aluevaltuustoryhmälle: Lainanottovaltuutuksien ehtoihin liittyy myös harkintaa
Mielipidekirjoitus

Tapani Tölli vastaa ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­mäl­le: Lai­nan­ot­to­val­tuu­tuk­sien eh­toi­hin liittyy myös har­kin­taa

30.10.2023 12:22
Tilaajille
Pohteen sopeutustoimet perustuvat lakiin hyvinvointialueesta – palvelut turvataan yhteistyöllä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen so­peu­tus­toi­met pe­rus­tu­vat lakiin hy­vin­voin­ti­aluees­ta – pal­ve­lut tur­va­taan yh­teis­työl­lä

30.10.2023 06:34 1
Tilaajille
Pohteelta vaaditut säästöt iskevät myös palo- ja pelastustoimintaan: Lakisääteiseen minimitasoon yltäminen ei olisi ollenkaan varmaa

Poh­teel­ta vaa­di­tut säästöt iskevät myös palo- ja pe­las­tus­toi­min­taan: La­ki­sää­tei­seen mi­ni­mi­ta­soon yl­tä­mi­nen ei olisi ol­len­kaan varmaa

26.10.2023 15:00
Tilaajille
Lumijoella tyrmistyttiin Pohteen viranhaltijoiden esityksestä sulkea sote-keskus, sillä uutta toimitaloa ei ole otettu vielä edes käyttöön

Lu­mi­joel­la tyr­mis­tyt­tiin Pohteen vi­ran­hal­ti­joi­den esi­tyk­ses­tä sulkea so­te-kes­kus, sillä uutta toi­mi­ta­loa ei ole otettu vielä edes käyt­töön

24.10.2023 10:48 3
Tilaajille
Keskusteluilta Oulunsalon hammashoitolan sulkemisesta

Kes­kus­te­luil­ta Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan sul­ke­mi­ses­ta

09.10.2020 12:08
Tilaajille
Hammashoitolan tila herättää kysymyksiä, vaan vastauksia on tarjolla vähän

Ham­mas­hoi­to­lan tila he­rät­tää ky­sy­myk­siä, vaan vas­tauk­sia on tar­jol­la vähän

09.10.2020 12:08
Tilaajille
Hailuoto sai pienillä muutoksilla sairauspoissaolot laskuun ja säästi 350 000 euroa

Hai­luo­to sai pie­nil­lä muu­tok­sil­la sai­raus­pois­sa­olot laskuun ja säästi 350 000 euroa

06.10.2020 15:43