Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuntapolitiikka
Alueen kunnanhallitusten puheenjohtajat: valtionosuuksien vähentämisessä jaksotus ei poista itse ongelmaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueen kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat: val­tion­osuuk­sien vä­hen­tä­mi­ses­sä jak­so­tus ei poista itse on­gel­maa

27.11.2023 10:58
Tilaajille
Limingan luottamushenkilötyöskentelylle arvosanaksi 7,5: "Poissaolot näyttävät keskittyvän tietyille valtuutetuille"

Li­min­gan luot­ta­mus­hen­ki­lö­työs­ken­te­lyl­le ar­vo­sa­nak­si 7,5: "Pois­sao­lot näyt­tä­vät kes­kit­ty­vän tie­tyil­le val­tuu­te­tuil­le"

17.11.2023 06:00
Tilaajille
Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan selvitys osoittaa jättimäiset erot kuntien kulttuurirahoissa

Oulu tukee 114 eurolla ja Kempele 12 eurolla per asukas – Kalevan sel­vi­tys osoit­taa jät­ti­mäi­set erot kuntien kult­tuu­ri­ra­hois­sa

05.07.2023 11:00
Tilaajille
"Monissa valtuustosaleissa kuulee paljon useammin loukkauksia, syytöksiä, ilkeyksiä ja vihjailuja kuin kannustusta, myötäelämistä ja kiitosta" – Heli miettii mitä tapahtuisi, jos hyvän laittaisi kiertämään
Kolumni

"Mo­nis­sa val­tuus­to­sa­leis­sa kuulee paljon useam­min louk­kauk­sia, syy­tök­siä, il­keyk­siä ja vih­jai­lu­ja kuin kan­nus­tus­ta, myö­tä­elä­mis­tä ja kii­tos­ta" – Heli miettii mitä ta­pah­tui­si, jos hyvän lait­tai­si kier­tä­mään

27.10.2021 02:42
Tilaajille
Vaalipostia: Kempeleläistä kunnallispolitiikkaa – "Jos omaa vahvan mielipiteen ja se jää tappiolle, voi olla vaikea tyytyä tilanteeseen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kem­pe­le­läis­tä kun­nal­lis­po­li­tiik­kaa – "Jos omaa vahvan mie­li­pi­teen ja se jää tap­piol­le, voi olla vaikea tyytyä ti­lan­tee­seen"

29.05.2021 12:20
Tilaajille
Merenneidosta meteorologiin ja saunojaan –Päiväkoti Vekkulin viskarit näkivät puolueiden puheenjohtajissa  aineksia moneen hommaan

Me­ren­nei­dos­ta me­teo­ro­lo­giin ja sau­no­jaan –Päi­vä­ko­ti Vek­ku­lin vis­ka­rit näkivät puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jis­sa ai­nek­sia moneen hommaan

15.04.2021 19:00
Tilaajille
"Rakenteellisen korruption piirteitä esiintyy esimerkiksi poliittisissa virkanimityksissä, poliittisessa rahoituksessa, julkisissa hankinnoissa sekä epävirallisissa päätöksentekoverkostoissa" – Petri Saarela toivoo, että kuntayhtiöiden edestä hälvennettäisiin sumuverhoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ra­ken­teel­li­sen kor­rup­tion piir­tei­tä esiin­tyy esi­mer­kik­si po­liit­ti­sis­sa vir­ka­ni­mi­tyk­sis­sä, po­liit­ti­ses­sa ra­hoi­tuk­ses­sa, jul­ki­sis­sa han­kin­nois­sa sekä epä­vi­ral­li­sis­sa pää­tök­sen­te­ko­ver­kos­tois­sa" – Petri Saarela toivoo, että kun­ta­yh­tiöi­den edestä häl­ven­net­täi­siin su­mu­ver­hoa

25.03.2021 07:02
Tilaajille
Neljä lakeuden nuorta kertoo miksi haluavat mukaan kunnalliseen päätöksentekoon: "Jokaisella valtuutetulla on tasa-arvoiset ja yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa asioihin"

Neljä la­keu­den nuorta kertoo miksi ha­lua­vat mukaan kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon: "Jo­kai­sel­la val­tuu­te­tul­la on ta­sa-ar­voi­set ja yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa asioi­hin"

19.03.2021 15:04
Tilaajille
Kunta on ihmisten yhteisö, muistuttaa tyrnäväläinen Jussi Ylitalo: "Nuoria on kuultava ja heille on tarjottava vaikuttamisen paikkoja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta on ih­mis­ten yh­tei­sö, muis­tut­taa tyr­nä­vä­läi­nen Jussi Yli­ta­lo: "Nuoria on kuul­ta­va ja heille on tar­jot­ta­va vai­kut­ta­mi­sen paik­ko­ja"

02.03.2021 13:57
Tilaajille
Vielä kaksi viikkoa aikaa hankkia ehdokkaita – tällainen on kuntavaalien ehdokashankinnan tilanne lakeudella nyt: Perussuomalaisilla useissa kunnissa huomattavasti enemmän ehdokkaita kuin vuoden 2017 vaaleissa, Keskustan ehdokastilanne vaihtelee

Vielä kaksi viikkoa aikaa hankkia eh­dok­kai­ta – täl­lai­nen on kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­han­kin­nan tilanne la­keu­del­la nyt: Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la useissa kun­nis­sa huo­mat­ta­vas­ti enemmän eh­dok­kai­ta kuin vuoden 2017 vaa­leis­sa, Kes­kus­tan eh­do­kas­ti­lan­ne vaih­te­lee

23.02.2021 13:44
Tilaajille
Jouko Etelä: "Minun lapsuuteni Kempele oli vaatimaton, lämmin, toisistaan huolehtiva ja talkoileva paikka"

Jouko Etelä: "Minun lap­suu­te­ni Kempele oli vaa­ti­ma­ton, lämmin, toi­sis­taan huo­leh­ti­va ja tal­koi­le­va paikka"

22.02.2021 15:50
Tilaajille
"Ei ole yhdentekevää kuka päättää meidän lastemme varhaiskasvatuksesta tai harrastuksista, ikäihmisten hoivasta, perheiden tukipalveluista, veroprosentista, kaavoituksesta tai teiden kunnossapidosta", toteavat lumijokiset Jaana ja Heidi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ei ole yh­den­te­ke­vää kuka päättää meidän las­tem­me var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tai har­ras­tuk­sis­ta, ikä­ih­mis­ten hoi­vas­ta, per­hei­den tu­ki­pal­ve­luis­ta, ve­rop­ro­sen­tis­ta, kaa­voi­tuk­ses­ta tai teiden kun­nos­sa­pi­dos­ta", to­tea­vat lu­mi­jo­ki­set Jaana ja Heidi

22.02.2021 10:47
Tilaajille
Rantalakeuden Vihreät ry:n puheenjohtaja Paula Pohjanrinne iloitsee: puolue sai Kempeleeseen ehdokkaita kuntavaaleihin – myös Hailuotoon ja Liminkaan nimetty ehdokkaita

Ran­ta­la­keu­den Vihreät ry:n pu­heen­joh­ta­ja Paula Poh­jan­rin­ne iloit­see: puolue sai Kem­pe­lee­seen eh­dok­kai­ta kun­ta­vaa­lei­hin – myös Hai­luo­toon ja Li­min­kaan nimetty eh­dok­kai­ta

22.02.2021 06:26
Tilaajille
Mies, joka rakastaa Liminkaa – Yrittäjä Aki Keisu asui aikuisiällä kaksi vuotta muualla, mutta halusi palata takaisin

Mies, joka ra­kas­taa Li­min­kaa – Yrit­tä­jä Aki Keisu asui ai­kuis­iäl­lä kaksi vuotta muual­la, mutta halusi palata ta­kai­sin

13.02.2021 15:00
Tilaajille
"Kukapa olisi osannut arvata, että 1970- ja 80-luvulla kouluhiihdolla kyllästetyt keski-ikäiset hiihtävät nyt sankoin joukoin?" – Mari Viljas kertoo lajin olevan itselleen erityisesti mielen hoitoa
Kolumni

"Kukapa olisi osannut arvata, että 1970- ja 80-lu­vul­la kou­lu­hiih­dol­la kyl­läs­te­tyt kes­ki-ikäi­set hiih­tä­vät nyt sankoin jou­koin?" – Mari Viljas kertoo lajin olevan it­sel­leen eri­tyi­ses­ti mielen hoitoa

10.02.2021 06:29
Tilaajille
"Kun luokassa on liikaa hälinää, osa oppilaista kärsii tilanteesta toisia enemmän" – Antti Tahkola muistuttaa rajojen olevan rakkautta

"Kun luo­kas­sa on liikaa hä­li­nää, osa op­pi­lais­ta kärsii ti­lan­tees­ta toisia enem­män" – Antti Tahkola muis­tut­taa rajojen olevan rak­kaut­ta

23.01.2021 13:00
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Pylväs sai tuhdin muistion liminkalaisilta – tapaamisessa esillä Ruutikankaan ampumaurheilukeskuksen lisäksi saavutettavuus ja elinkeinoelämän kuljetukset

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs sai tuhdin muis­tion li­min­ka­lai­sil­ta – ta­paa­mi­ses­sa esillä Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kuk­sen lisäksi saa­vu­tet­ta­vuus ja elin­kei­no­elä­män kul­je­tuk­set

20.01.2021 12:14
Tilaajille
Liki neljätuntiseksi venähtäneessä Limingan valtuustossa äänestettiin kerran ja jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta –liikuntapuiston huoltorakennukselle vihreää valoa pitkän keskustelun jälkeen

Liki nel­jä­tun­ti­sek­si ve­näh­tä­nees­sä Li­min­gan val­tuus­tos­sa ää­nes­tet­tiin kerran ja jä­tet­tiin seit­se­män val­tuus­to­aloi­tet­ta –lii­kun­ta­puis­ton huol­to­ra­ken­nuk­sel­le vihreää valoa pitkän kes­kus­te­lun jälkeen

15.12.2020 06:57
Tilaajille
Katso säästölista ja talousjohtajan videohaastattelu – Kempeleen kunnan lompakko ei ole seuraavina vuosina paksu, alijäämää odotettavissa 3-5 miljoonaa euroa: "Ensi vuonna on tehtävä vaikeitakin päätöksiä"

Katso sääs­tö­lis­ta ja ta­lous­joh­ta­jan vi­deo­haas­tat­te­lu – Kem­pe­leen kunnan lom­pak­ko ei ole seu­raa­vi­na vuosina paksu, ali­jää­mää odo­tet­ta­vis­sa 3-5 mil­joo­naa euroa: "Ensi vuonna on tehtävä vai­kei­ta­kin pää­tök­siä"

17.11.2020 17:01
Tilaajille
Älyä Hailuodon kunnalliseen päätöksentekoon: "Erikoinen sattuma lienee, että asiaan kuuluva markkinakartoitus on laadittu noudattaen hankintaan ainoana ilmoittautuneen toimijan vihreitä arvoja korostavaa konseptia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älyä Hai­luo­don kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon: "E­ri­koi­nen sattuma lienee, että asiaan kuuluva mark­ki­na­kar­toi­tus on laa­dit­tu nou­dat­taen han­kin­taan ainoana il­moit­tau­tu­neen toi­mi­jan vih­rei­tä arvoja ko­ros­ta­vaa kon­sep­tia"

07.11.2020 17:05
Tilaajille