Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointialueet
Sanna muistuttaa, ettei sote-palvelujen uudistumisella ole tarkoitettu sitä, että kaikki säilyy ja jatkuu entisellään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sanna muis­tut­taa, ettei sote-pal­ve­lu­jen uu­dis­tu­mi­sel­la ole tar­koi­tet­tu sitä, että kaikki säilyy ja jatkuu en­ti­sel­lään

02.11.2023 09:58
Tilaajille
Ratkeavatko Pohteen ongelmat mallilla, jossa hoitaja toimii lääkärin silminä ja käsinä? Ministeri Kaisa Juuso muistuttaa, että tulevaisuudessa hoitoa haetaan jopa ulkomailta

Rat­kea­vat­ko Pohteen on­gel­mat mal­lil­la, jossa hoitaja toimii lää­kä­rin silminä ja käsinä? Mi­nis­te­ri Kaisa Juuso muis­tut­taa, että tu­le­vai­suu­des­sa hoitoa haetaan jopa ul­ko­mail­ta

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Tapani Tölli vastaa kokoomuksen aluevaltuustoryhmälle: Lainanottovaltuutuksien ehtoihin liittyy myös harkintaa
Mielipidekirjoitus

Tapani Tölli vastaa ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­mäl­le: Lai­nan­ot­to­val­tuu­tuk­sien eh­toi­hin liittyy myös har­kin­taa

30.10.2023 12:22
Tilaajille
Pohde joutuu kaivamaan itse omat säästönsä – kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen haluaa keikkalääkärien palkat ruotuun

Pohde joutuu kai­va­maan itse omat sääs­tön­sä – kunta- ja alue­mi­nis­te­ri An­na-Kai­sa Ikonen haluaa keik­ka­lää­kä­rien palkat ruotuun

06.10.2023 18:00
Hyvinvointialueiden lukuisat tietojärjestelmät vaativat integraatiota – Raahelaisen ResComin toimitusjohtaja uskoo uudistusten tuovan helpotusta myös työvoimapulaan ja kustannuksiin

Hy­vin­voin­ti­aluei­den lu­kui­sat tie­to­jär­jes­tel­mät vaa­ti­vat in­teg­raa­tio­ta – Raa­he­lai­sen Res­Co­min toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo uu­dis­tus­ten tuovan hel­po­tus­ta myös työ­voi­ma­pu­laan ja kus­tan­nuk­siin

22.05.2023 15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa vuodenvaihteessa – palvelut jatkuvat entiseen tapaan, laskutukseen muutoksia myöhemmin

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohde aloit­taa vuo­den­vaih­tees­sa – pal­ve­lut jat­ku­vat en­ti­seen tapaan, las­ku­tuk­seen muu­tok­sia myö­hem­min

23.12.2022 15:00
Vili miettii mikä olisi paras tapa osallistaa kuntalaisia hyvinvointialueen rakentamisessa: "Tärkeää on huomioida myös heikommassa asemassa olevat ja erityisesti tähän kuntien ja hyvinvointialueiden tulisikin kiinnittää huomiota"
Kolumni

Vili miettii mikä olisi paras tapa osal­lis­taa kun­ta­lai­sia hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Tär­keää on huo­mioi­da myös hei­kom­mas­sa ase­mas­sa olevat ja eri­tyi­ses­ti tähän kuntien ja hy­vin­voin­ti­aluei­den tu­li­si­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta"

13.07.2022 01:01
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta siirtyi

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen pe­las­tus­joh­ta­jan valinta siirtyi

12.04.2022 21:05
Tilaajille
Kuka saa ääniä lakeudella? Ketkä valitaan hyvinvointialueen valtuustoon? Katso aluevaalien tulospalvelu täältä!

Kuka saa ääniä la­keu­del­la? Ketkä va­li­taan hy­vin­voin­ti­alueen val­tuus­toon? Katso alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu täältä!

23.01.2022 14:04
Hyvinvointialuetta valmistellaan: Säilyvätkö palvelut, jos sote-kiinteistöt ovat kunnossa? Lumijoki rakentaa uutta, Kempeleessä taas pitää pohtia vanhan myymistä

Hy­vin­voin­ti­aluet­ta val­mis­tel­laan: Säi­ly­vät­kö pal­ve­lut, jos sote-kiin­teis­töt ovat kun­nos­sa? Lu­mi­jo­ki ra­ken­taa uutta, Kem­pe­lees­sä taas pitää pohtia vanhan myy­mis­tä

05.01.2022 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Mitkä ihmeen hyvinvointialueen vaalit?
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Mitkä ihmeen hy­vin­voin­ti­alueen vaalit?

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Päätoimittajan tärkein toive pukinkonttiin on, että hyvinvointialueiden synnyttämisen jälkeen palvelut säilyvät alueellamme
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jan tärkein toive pu­kin­kont­tiin on, että hy­vin­voin­ti­aluei­den syn­nyt­tä­mi­sen jälkeen pal­ve­lut säi­ly­vät alueel­lam­me

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Monitasopäättäjän aika kortilla – kunnanvaltuusto ja eduskunta, vieläkö aluevaltuustokin?

Mo­ni­ta­so­päät­tä­jän aika kor­til­la – kun­nan­val­tuus­to ja edus­kun­ta, vieläkö alue­val­tuus­to­kin?

16.12.2021 05:54
Tilaajille
"Kuulen aluevaaleista ensimmäistä kertaa" – kempeleläinen Jari ei ole ainoa suomalainen, jolle sote-uudistus ja tulevat vaalit ovat vielä hahmottamaton möykky

"Kuulen alue­vaa­leis­ta en­sim­mäis­tä kertaa" – kem­pe­le­läi­nen Jari ei ole ainoa suo­ma­lai­nen, jolle sote-uu­dis­tus ja tulevat vaalit ovat vielä hah­mot­ta­ma­ton möykky

20.11.2021 12:16
Tilaajille
Liminka valmistautuu sote-uudistukseen – Yt-neuvottelut käynnistyivät ensimmäisenä lakeuden kunnista, aikaa on joulukuun alkuun saakka

Liminka val­mis­tau­tuu sote-uu­dis­tuk­seen – Yt-neu­vot­te­lut käyn­nis­tyi­vät en­sim­mäi­se­nä la­keu­den kun­nis­ta, aikaa on jou­lu­kuun alkuun saakka

12.11.2021 06:00
Tilaajille
Petteri Orpo kävi Tyrnävällä ja kehotti nuoria äänestämään aluevaaleissa: – Niin saat valitusoikeuden!

Petteri Orpo kävi Tyr­nä­väl­lä ja kehotti nuoria ää­nes­tä­mään alue­vaa­leis­sa: – Niin saat va­li­tu­soi­keu­den!

02.11.2021 17:31
Tilaajille
Kuka päättää sinun sote-palveluistasi? "Tällä hetkellä suomalaisten köyhän ja rikkaan miehen elinajanennusteessa on yli 10 vuoden ero", toteaa kansanedustaja Katja Hänninen
Kolumni

Kuka päättää sinun so­te-pal­ve­luis­ta­si? "Tällä het­kel­lä suo­ma­lais­ten köyhän ja rikkaan miehen elin­ajan­en­nus­tees­sa on yli 10 vuoden ero", toteaa kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen

26.10.2021 13:25
Ajatukset kohti aluevaaleja – mitä sinä haluaisit tietää tulevasta hyvinvointialueesta, kysyy päätoimittaja Sauli
Pääkirjoitus

Aja­tuk­set kohti alue­vaa­le­ja – mitä sinä ha­luai­sit tietää tu­le­vas­ta hy­vin­voin­tia­luees­ta, kysyy pää­toi­mit­ta­ja Sauli

06.10.2021 06:00
Ehdokasasettelu ratkaisee – Pienenkin kunnan valovoimainen ehdokas voi mennä aluevaaleissa läpi, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta

Eh­do­kas­aset­te­lu rat­kai­see – Pie­nen­kin kunnan va­lo­voi­mai­nen ehdokas voi mennä alue­vaa­leis­sa läpi, sanoo tut­ki­mus­pääl­lik­kö Ma­rian­ne Pe­ko­la-Sjöb­lom Kun­ta­lii­tos­ta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
"Yhteisenä huolena peruskunnissa on se, miten kunnan rahat riittävät tulevina vuosina", kirjoittaa Lumijoen kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen
Kolumni

"Yh­tei­se­nä huolena pe­rus­kun­nis­sa on se, miten kunnan rahat riit­tä­vät tu­le­vi­na vuo­si­na", kir­joit­taa Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

21.09.2021 16:13