Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Teknologia
Voimajohtoja uusitaan Limingassa tuulivoiman vuoksi – tuulivoiman kokonaistuotantokapasiteetti nousemassa reilusti

Voi­ma­joh­to­ja uu­si­taan Li­min­gas­sa tuu­li­voi­man vuoksi – ­tuu­li­voi­man ko­ko­nais­tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti nou­se­mas­sa rei­lus­ti

23.01.2023 15:00
Heli suree arvorakennusten alennustilaa: "Toivottavasti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia halutaan vaalia – ei hankkiutua niistä eroon"
Kolumni

Heli suree ar­vo­ra­ken­nus­ten alen­nus­ti­laa: "Toi­vot­ta­vas­ti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin van­ho­ja­kin ra­ken­nuk­sia ha­lu­taan vaalia – ei hank­kiu­tua niistä eroon"

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläiselle Polarille yli 100 000 euron seurausmaksu terveystietojen käsittelystä ilman suostumusta – näin yhtiö vastaa

Kem­pe­le­läi­sel­le Po­la­ril­le yli 100 000 euron seu­raus­mak­su ter­veys­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä ilman suos­tu­mus­ta – näin yhtiö vastaa

11.01.2023 16:06
Tilaajille
Biokaasulaitosselvitykset jatkuvat – laitos voisi nousta Tyrnävälle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua

Bio­kaa­su­lai­tos­sel­vi­tyk­set jat­ku­vat – laitos voisi nousta Tyr­nä­väl­le ai­kai­sin­taan kahden vuoden ku­lut­tua

05.01.2023 18:00
Tilaajille
Jahotec ei saanut lupaa jalostaa biokaasua liikennekäyttöön – Yrittäjä aikoo valittaa päätöksestä

Jahotec ei saanut lupaa ja­los­taa bio­kaa­sua lii­ken­ne­käyt­töön – Yrit­tä­jä aikoo va­lit­taa pää­tök­ses­tä

04.01.2023 11:12
Tilaajille
Hailuodon edustalle suunnitellusta Halla-merituulipuistosta tarvitaan lisätietoa – Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole hyödynnetty täysimääräisesti olemassa olevaa tietoa

Hai­luo­don edus­tal­le suun­ni­tel­lus­ta Hal­la-me­ri­tuu­li­puis­tos­ta tar­vi­taan li­sä­tie­toa – Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nis­sa ei ole hyö­dyn­net­ty täy­si­mää­räi­ses­ti ole­mas­sa olevaa tietoa

28.11.2022 16:18
Tilaajille
Digi- ja väestötietovirasto ottaa valkohattuhakkerit avuksi etsimään tietoturvapuutteita – haavoittuvuuksien löytäjille maksetaan palkkio

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ottaa val­ko­hat­tu­hak­ke­rit avuksi et­si­mään tie­to­tur­va­puut­tei­ta – haa­voit­tu­vuuk­sien löy­tä­jil­le mak­se­taan palkkio

05.11.2022 11:00
Romuta haluaa laajentaa rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn – Jos ympäristölupa heltiää, Ekoparkissa kierrätettäisiin jätettä liki 89 000 tonnia vuodessa

Romuta haluaa laa­jen­taa ra­ken­nus- ja pur­ku­jät­teen kä­sit­te­lyyn – Jos ym­pä­ris­tö­lu­pa hel­tiää, Eko­par­kis­sa kier­rä­tet­täi­siin jätettä liki 89 000 tonnia vuo­des­sa

04.11.2022 06:00
Tilaajille
Uusi pappila nousee vauhdilla: Varsinkin nuorisotyö odottaa uutta rakennusta innolla

Uusi pappila nousee vauh­dil­la: Var­sin­kin nuo­ri­so­työ odottaa uutta ra­ken­nus­ta innolla

26.10.2022 11:00
Tilaajille
DNA:n ja Telian 5G-verkko laajenee Hailuotoon, Kempeleeseen, Liminkaan, Lumijoelle ja Tyrnävälle

DNA:n ja Telian 5G-verk­ko laa­je­nee Hai­luo­toon, Kem­pe­lee­seen, Li­min­kaan, Lu­mi­joel­le ja Tyr­nä­väl­le

13.10.2022 16:21
Mobiililaitteiden yleislaturi on toteutumassa vuonna 2024 – elektroniikkaromua halutaan vähentää Euroopassa

Mo­bii­li­lait­tei­den yleis­la­tu­ri on to­teu­tu­mas­sa vuonna 2024 – elekt­ro­niik­ka­ro­mua ha­lu­taan vä­hen­tää Eu­roo­pas­sa

07.10.2022 10:16
Riutunkarin neljäs tuulivoimala on kohta käyttövalmis – ensi kesänä rakennetaan vielä kaksi uutta, 4,2 megawatin myllyä, ja ykkösvoimala puretaan pois uuden tieltä

Riu­tun­ka­rin neljäs tuu­li­voi­ma­la on kohta käyt­tö­val­mis – ensi kesänä ra­ken­ne­taan vielä kaksi uutta, 4,2 me­ga­wa­tin myllyä, ja yk­kös­voi­ma­la pu­re­taan pois uuden tieltä

05.10.2022 08:10
Tilaajille
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

29.09.2022 11:00
Tilaajille
Solarwind ei voi rakentaa Hailuotoon edes kolmen voimalan tuulipuistoa ilman yva-selvitystä, lausui Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus  – "Tilanne on sama kuin aiemminkin, tutkimme hanketta", viestii Solarwind

So­lar­wind ei voi ra­ken­taa Hai­luo­toon edes kolmen voi­ma­lan tuu­li­puis­toa ilman yva-sel­vi­tys­tä, lausui Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus – "­Ti­lan­ne on sama kuin aiem­min­kin, tut­kim­me han­ket­ta", viestii So­lar­wind

23.09.2022 09:41
Tilaajille
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 11:00
Tilaajille
Tyrnävä ei ole täysin tyytyväinen kaavaluonnokseen – potentiaaliset tuulivoima-alueet puuttuvat

Tyrnävä ei ole täysin tyy­ty­väi­nen kaa­va­luon­nok­seen – po­ten­tiaa­li­set tuu­li­voi­ma-alueet puut­tu­vat

13.09.2022 12:00
Tilaajille
Hailuodon edustan merituulipuiston yva-ohjelma on nähtävillä

Hai­luo­don edustan me­ri­tuu­li­puis­ton yva-oh­jel­ma on näh­tä­vil­lä

24.08.2022 15:00
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Mitä mieltä ovat Rantalakeuden lukijat? Kyselyn mukaan suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Mitä mieltä ovat Ran­ta­la­keu­den lu­ki­jat? Kyselyn mukaan suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

01.08.2022 09:00
Toimiiko riisiniksi puhelimen kuivauksessa? – Riisistä irtoava hienojakoinen pöly voi aiheuttaa lisäongelmia

Toi­mii­ko rii­si­nik­si pu­he­li­men kui­vauk­ses­sa? – Rii­sis­tä irtoava hie­no­ja­koi­nen pöly voi ai­heut­taa li­sä­on­gel­mia

10.07.2022 15:00