Teknologia
Solarwind ei voi rakentaa Hailuotoon edes kolmen voimalan tuulipuistoa ilman yva-selvitystä, lausui Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus  – "Tilanne on sama kuin aiemminkin, tutkimme hanketta", viestii Solarwind

So­lar­wind ei voi ra­ken­taa Hai­luo­toon edes kolmen voi­ma­lan tuu­li­puis­toa ilman yva-sel­vi­tys­tä, lausui Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus – "­Ti­lan­ne on sama kuin aiem­min­kin, tut­kim­me han­ket­ta", viestii So­lar­wind

23.09.2022 09:41
Tilaajille
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 11:00
Tilaajille
Tyrnävä ei ole täysin tyytyväinen kaavaluonnokseen – potentiaaliset tuulivoima-alueet puuttuvat

Tyrnävä ei ole täysin tyy­ty­väi­nen kaa­va­luon­nok­seen – po­ten­tiaa­li­set tuu­li­voi­ma-alueet puut­tu­vat

13.09.2022 12:00
Tilaajille
Hailuodon edustan merituulipuiston yva-ohjelma on nähtävillä

Hai­luo­don edustan me­ri­tuu­li­puis­ton yva-oh­jel­ma on näh­tä­vil­lä

24.08.2022 15:00
Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa keskellä nykyteknologiaa, hän ei välttämättä osaa käyttää sitä – he tarvitsevat tukea ja mallia oppiakseen, muistuttaa Tuomas
Kolumni

Vaikka tämän päivän lapsi kasvaa kes­kel­lä ny­ky­tek­no­lo­giaa, hän ei vält­tä­mät­tä osaa käyttää sitä – he tar­vit­se­vat tukea ja mallia op­piak­seen, muis­tut­taa Tuomas

09.08.2022 19:53
Tilaajille
Mitä mieltä ovat Rantalakeuden lukijat? Kyselyn mukaan suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Mitä mieltä ovat Ran­ta­la­keu­den lu­ki­jat? Kyselyn mukaan suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

01.08.2022 09:00
Toimiiko riisiniksi puhelimen kuivauksessa? – Riisistä irtoava hienojakoinen pöly voi aiheuttaa lisäongelmia

Toi­mii­ko rii­si­nik­si pu­he­li­men kui­vauk­ses­sa? – Rii­sis­tä irtoava hie­no­ja­koi­nen pöly voi ai­heut­taa li­sä­on­gel­mia

10.07.2022 15:00
Jouko haluaa tehdä työtä, jossa on itse asian päällä – siksi hän tuli Tyrnävälle

Jouko haluaa tehdä työtä, jossa on itse asian päällä – siksi hän tuli Tyr­nä­väl­le

04.07.2022 06:00
Tilaajille
Edessä vilkas kaukolämpöremonttien kesä – parhaillaan kaukolämpöverkkoa rakennetaan Kempeleen Sarkkirannan ja Honkasen alueilla

Edessä vilkas kau­ko­läm­pö­re­mont­tien kesä – par­hail­laan kau­ko­läm­pö­verk­koa ra­ken­ne­taan Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nan ja Hon­ka­sen alueil­la

02.07.2022 12:00
Tilaajille
Luonnonvarakeskus ja mehiläistarhaajat aloittavat yhteistyön mehiläisen monimuotoisuuden turvaamiseksi – uhanalaisen pohjolan tummamehiläisen siemennestettä kerätään ja pakastetaan

Luon­non­va­ra­kes­kus ja me­hi­läis­tar­haa­jat aloit­ta­vat yh­teis­työn me­hi­läi­sen mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sek­si – uhan­alai­sen poh­jo­lan tum­ma­me­hi­läi­sen sie­men­nes­tet­tä ke­rä­tään ja pa­kas­te­taan

02.07.2022 10:00
Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantolalle myönnettiin energianeuvoksen arvonimi

Oulun Seudun Sähkön toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Kan­to­lal­le myön­net­tiin ener­gia­neu­vok­sen ar­vo­ni­mi

30.06.2022 15:00
Tilaajille
Rantalakeuden näköislehti on taas luettavissa

Ran­ta­la­keu­den nä­köis­leh­ti on taas luet­ta­vis­sa

29.06.2022 10:30
Limingan, Tyrnävän ja Utajärven DigiHelppi sai valtiovarainministeriön rahoitusta

Li­min­gan, Tyr­nä­vän ja Uta­jär­ven Di­gi­Help­pi sai val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ra­hoi­tus­ta

18.06.2022 18:00
Vuosien odotus päättyi: murtolaiset voivat taas lainata kirjoja omalta kylältä

Vuosien odotus päät­tyi: mur­to­lai­set voivat taas lainata kirjoja omalta kylältä

16.06.2022 18:00
Tilaajille
Akku ei lopu kesken – Oulun seudulta sähköautojen latauspisteitä löytyy mukavasti, mutta pohjoisessa niitä saisi olla lisää.

Akku ei lopu kesken – Oulun seu­dul­ta säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä löytyy mu­ka­vas­ti, mutta poh­joi­ses­sa niitä saisi olla lisää.

13.06.2022 15:09
Tilaajille
Liminka ja Lumijoki kiinteiden laajakaistayhteyksien tähtiluokituksen kärjessä

Liminka ja Lu­mi­jo­ki kiin­tei­den laa­ja­kais­ta­yh­teyk­sien täh­ti­luo­ki­tuk­sen kär­jes­sä

13.06.2022 10:00
Lataa oma Rantalakeus-sovellus puhelimeesi – saat tuoreimmista uutisista ja ajankohtaisista puheenaiheista halutessasi myös toimituksen lähettämät ilmoitukset

Lataa oma Ran­ta­la­keus-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

13.06.2022 06:00
Näin otat Rantalakeuden uutissovelluksen käyttöön – päätoimittaja näyttää miten sovellus ladataan puhelimeen

Näin otat Ran­ta­la­keu­den uu­tis­so­vel­luk­sen käyt­töön – ­pää­toi­mit­ta­ja näyttää miten so­vel­lus la­da­taan pu­he­li­meen

13.06.2022 01:10
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­ko­ai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

11.05.2022 15:00
Tilaajille