Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teknologia
Kuukausi
Oletko jo huomannut Rantalakeus-sovelluksen 3 uutta ominaisuutta?
Mainos Kaleva Media

Oletko jo huo­man­nut Ran­ta­la­keus-so­vel­luk­sen 3 uutta omi­nai­suut­ta?

28.11.2023 10:00
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Tietomaa tuli Rantaroustiin: Kolmosluokkalaiset testasivat, osuvatko he katapultilla Tietomaan torniin

Tie­to­maa tuli Ran­ta­rous­tiin: Kol­mos­luok­ka­lai­set tes­ta­si­vat, osu­vat­ko he ka­ta­pul­til­la Tie­to­maan torniin

28.11.2023 12:10
Tilaajille
Oomi panostaa lisää aurinkovoimapuistoihin – isoja aurinkovoimaloita on tulossa kovasti lisää

Oomi pa­nos­taa lisää au­rin­ko­voi­ma­puis­toi­hin – isoja au­rin­ko­voi­ma­loi­ta on tulossa kovasti lisää

18.11.2023 13:00
Tilaajille
Kamrock Oy:n Rantakylään suunnitteleman louhoksen ympäristölupahakemus uudelleen nähtäville – hakemusta on täydennetty luonto- ja meluselvityksillä

Kamrock Oy:n Ran­ta­ky­lään suun­nit­te­le­man lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus uu­del­leen näh­tä­vil­le – ha­ke­mus­ta on täy­den­net­ty luonto- ja me­lu­sel­vi­tyk­sil­lä

17.11.2023 14:49 1
Tilaajille
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – tällaisia huijauksia liikkuu juuri nyt

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – täl­lai­sia hui­jauk­sia liikkuu juuri nyt

16.11.2023 15:00
Facebookista ja Instagramista tuli tarjolle maksulliset versiot – maksamalla pääsee eroon mainoksista

Fa­ce­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta tuli tar­jol­le mak­sul­li­set versiot – mak­sa­mal­la pääsee eroon mai­nok­sis­ta

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalolaislääkäri Jukka Juntunen, 42, rakensi stetoskoopin, jolla voi kuunnella Sodankylässä olevan potilaan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lääkäri–hoitaja -malli

Ou­lun­sa­lo­lais­lää­kä­ri Jukka Jun­tu­nen, 42, rakensi ste­tos­koo­pin, jolla voi kuun­nel­la So­dan­ky­läs­sä olevan po­ti­laan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lää­kä­ri–­hoi­ta­ja -malli

06.11.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Satoja uhreja aiheuttanut laaja tietomurtoaalto yritysten sähköposteihin jatkuu – murtautuja saa haltuunsa myös monivaiheisen tunnistautumisen koodin

Satoja uhreja ai­heut­ta­nut laaja tie­to­mur­to­aal­to yri­tys­ten säh­kö­pos­tei­hin jatkuu – mur­tau­tu­ja saa hal­tuun­sa myös mo­ni­vai­hei­sen tun­nis­tau­tu­mi­sen koodin

27.10.2023 17:00
Ensi vuoden alusta lähimaksaminen onnistuu myös yli 50 euron ostoksille

Ensi vuoden alusta lä­hi­mak­sa­mi­nen on­nis­tuu myös yli 50 euron os­tok­sil­le

22.10.2023 13:00
Murreenperän yhden megawatin aurinkopuiston odotetaan valmistuvan Lumijoelle vuoden 2024 aikana

Mur­reen­pe­rän yhden me­ga­wa­tin au­rin­ko­puis­ton odo­te­taan val­mis­tu­van Lu­mi­joel­le vuoden 2024 aikana

21.10.2023 11:00
Tilaajille
Vaara piilee, jos et lajittele akkuja oikein – Katso video, miten zombiakku räjähtää

Vaara piilee, jos et la­jit­te­le akkuja oikein – Katso video, miten zom­bi­ak­ku rä­jäh­tää

18.10.2023 15:00
Tilaajille
Tuomas ihmettelee: Miksei Limingan kunnan vedenhankinnan kriittistä tilaa käsitelty kunnanhallituksessa
Mielipidekirjoitus

Tuomas ih­met­te­lee: Miksei Li­min­gan kunnan ve­den­han­kin­nan kriit­tis­tä tilaa kä­si­tel­ty kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

17.10.2023 11:00
Taas äänestettiin: Limingan valtuustolle esitetään vesilaitoksen rakentamista, miljoonainvestointiin varauduttaisiin ensi vuoden talousarviossa

Taas ää­nes­tet­tiin: Li­min­gan val­tuus­tol­le esi­te­tään ve­si­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta, mil­joo­nain­ves­toin­tiin va­rau­dut­tai­siin ensi vuoden ta­lous­ar­vios­sa

18.10.2023 10:10 1
Tilaajille
Yhteiskampanjointi käynnistyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kuntiensa vuoden lapsiystävällisintä tekoa – jätä oma ehdotuksesi!

Yh­teis­kam­pan­join­ti käyn­nis­tyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kun­tien­sa vuoden lap­si­ys­tä­väl­li­sin­tä tekoa – jätä oma eh­do­tuk­se­si!

17.10.2023 12:25
Kempeleeseen ja Oulunsaloon uudet sähköautojen latausasemat

Kem­pe­lee­seen ja Ou­lun­sa­loon uudet säh­kö­au­to­jen la­taus­ase­mat

14.10.2023 09:00
Tilaajille
Lumijokisesta tilasta on tullut tapahtumakeskus, ilmiö ja TikTok-yritys – Suomen Kylät ja Suomen Yrittäjät palkitsivat Lännentilan kunniamaininnalla Vuoden maaseutuyrittäjä -seminaarissa

Lu­mi­jo­ki­ses­ta tilasta on tullut ta­pah­tu­ma­kes­kus, ilmiö ja Tik­Tok-yri­tys – ­Suo­men Kylät ja Suomen Yrit­tä­jät pal­kit­si­vat Län­nen­ti­lan kun­nia­mai­nin­nal­la Vuoden maa­seu­tu­yrit­tä­jä -se­mi­naa­ris­sa

11.10.2023 20:45
Tilaajille
Edellä Pirkkala, Espoo, Helsinki, Tuusula – Kempele maamme yhdeksänneksi elinvoimaisin kunta

Edellä Pirk­ka­la, Espoo, Hel­sin­ki, Tuusula – Kempele maamme yh­dek­sän­nek­si elin­voi­mai­sin kunta

11.10.2023 13:28
Huijarit hyväksikäyttävät veronpalautusajankohtaa – 47 prosenttia suomalaisista on kohdannut huijausyrityksiä netissä

Hui­ja­rit hy­väk­si­käyt­tä­vät veronpalautusajankohtaa – 47 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on koh­dan­nut hui­jaus­yri­tyk­siä netissä

09.10.2023 08:13
Tilaajille
VTT ja Fintraffic testasivat droonien erityisratkaisuja Suomen vaativimmilla koelennoilla – Ensimmäinen vaativa SAIL II -kategorian lento tehtiin Oulun lentoasemalta Hailuodon kunnantalolle ja takaisin

VTT ja Fint­raf­fic tes­ta­si­vat droo­nien eri­tyis­rat­kai­su­ja Suomen vaa­ti­vim­mil­la koe­len­noil­la – En­sim­mäi­nen vaativa SAIL II -ka­te­go­rian lento tehtiin Oulun len­to­ase­mal­ta Hai­luo­don kun­nan­ta­lol­le ja ta­kai­sin

10.10.2023 12:13
Tilaajille