NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Teknologia
Kuukausi
Lakeuden alueen pohjavesivarannot ovat pääasiassa pienet – mistä saadaan tulevaisuudessa puhdasta vettä?

La­keu­den alueen poh­ja­ve­si­va­ran­not ovat pää­asias­sa pienet – mistä saadaan tu­le­vai­suu­des­sa puh­das­ta vettä?

31.05.2023 15:00
Tilaajille
Palveluiden digitalisoituessa myös tietoturvan merkitys kasvaa, toteaa Tapio
Kolumni

Pal­ve­lui­den di­gi­ta­li­soi­tues­sa myös tie­to­tur­van mer­ki­tys kasvaa, toteaa Tapio

30.05.2023 20:00
Tilaajille
Hyvinvointipäivä puuroineen ja tietoiskuineen veti Lakeustalolle väkeä – "Tultiin katsomaan, tuleeko täällä vastaan jotain jänskää"

Hy­vin­voin­ti­päi­vä puu­roi­neen ja tie­to­is­kui­neen veti La­keus­ta­lol­le väkeä – "Tul­tiin kat­so­maan, tuleeko täällä vastaan jotain jäns­kää"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Hyvinvointialueiden lukuisat tietojärjestelmät vaativat integraatiota – Raahelaisen ResComin toimitusjohtaja uskoo uudistusten tuovan helpotusta myös työvoimapulaan ja kustannuksiin

Hy­vin­voin­ti­aluei­den lu­kui­sat tie­to­jär­jes­tel­mät vaa­ti­vat in­teg­raa­tio­ta – Raa­he­lai­sen Res­Co­min toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo uu­dis­tus­ten tuovan hel­po­tus­ta myös työ­voi­ma­pu­laan ja kus­tan­nuk­siin

22.05.2023 15:00
Tilaajille
Mihin aurinkoenergiapuisto voisi Limingassa rakentua? Lännentiellä hanketta vastustavat asukkaat, Ruotsinojalla Pohjois-Pohjanmaan museo

Mihin au­rin­ko­ener­gia­puis­to voisi Li­min­gas­sa ra­ken­tua? Län­nen­tiel­lä han­ket­ta vas­tus­ta­vat asuk­kaat, Ruot­sinojal­la Poh­jois-Poh­jan­maan museo

19.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Katso video: jos robotin pitäisi tehdä jokin asia, niin silloin on syytä ottaa yhteys Probotiin – tuontantotilojen päätyminen Kempeleeseen on Tikanmäen mielestä lottovoitto

Katso video: jos robotin pitäisi tehdä jokin asia, niin silloin on syytä ottaa yhteys Pro­bo­tiin – tuon­tan­to­ti­lo­jen pää­ty­mi­nen Kem­pe­lee­seen on Ti­kan­mäen mie­les­tä lot­to­voit­to

17.05.2023 18:00
Tilaajille
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

11.05.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Merituuli voisi tuoda miljardien verohyödyt: "Kaikkein korkeimpaan potentiaaliin pääseminen vaatii sitä, että panostetaan merituulivoiman arvoketjuihin Suomessa.

Me­ri­tuu­li voisi tuoda mil­jar­dien ve­ro­hyö­dyt: "Kaik­kein kor­keim­paan po­ten­tiaa­liin pää­se­mi­nen vaatii sitä, että pa­nos­te­taan me­ri­tuu­li­voi­man ar­vo­ket­jui­hin Suo­mes­sa.

06.05.2023 11:00
Tilaajille
Onko sinulla kyberhygienia kohdallaan? Sana voi olla outo, mutta sen alle sisältyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jokaisella kunnossa

Onko sinulla ky­ber­hy­gie­nia koh­dal­laan? Sana voi olla outo, mutta sen alle si­säl­tyy monta asiaa, joiden pitäisi olla jo­kai­sel­la kun­nos­sa

04.05.2023 18:00
Tilaajille
Hailuoto näytti vihreää valoa Seljänsuunmatalan merituulivoimapuistolle – alueelle suunnitellaan noin 70 merituulivoimalaa, joiden yksikkötehot olisivat 15-25 megawattia

Hai­luo­to näytti vihreää valoa Sel­jän­suun­ma­ta­lan me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­tol­le – alueel­le suun­ni­tel­laan noin 70 me­ri­tuu­li­voi­ma­laa, joiden yk­sik­kö­te­hot oli­si­vat 15-25 me­ga­wat­tia

26.04.2023 18:06
Tilaajille
Hätäkeskuslaitos toivoo älylaitteiden automaattisten hätäilmoitusten kehittämistä – "Palautteen perusteella suurin osa automaattisista ilmoituksista on ollut aiheettomia"

Hä­tä­kes­kus­lai­tos toivoo äly­lait­tei­den au­to­maat­tis­ten hä­tä­il­moi­tus­ten ke­hit­tä­mis­tä – "Pa­laut­teen pe­rus­teel­la suurin osa au­to­maat­ti­sis­ta il­moi­tuk­sis­ta on ollut ai­heet­to­mia"

07.04.2023 16:30
Oulun eteläpuolella Perämeren yllä pyörii Yhdysvaltain ilmavoimien suuri ilmatankkauskone

Oulun ete­lä­puo­lel­la Pe­rä­me­ren yllä pyörii Yh­dys­val­tain il­ma­voi­mien suuri il­ma­tank­kaus­ko­ne

04.04.2023 15:21
Tilaajille
Teollisuushamppuhanke päätökseen: Lakeuden hamppuekosysteemi jäi muodostumatta, mutta hankkeessa kertyi paljon hyödyllistä tietoa hampputeollisuudesta ja sen pullonkauloista

Teol­li­suus­hamp­pu­han­ke pää­tök­seen: La­keu­den hamp­pu­eko­sys­tee­mi jäi muo­dos­tu­mat­ta, mutta hank­kees­sa kertyi paljon hyö­dyl­lis­tä tietoa hamp­pu­teol­li­suu­des­ta ja sen pul­lon­kau­lois­ta

21.03.2023 13:00
Tilaajille
Kohtuuton kohkaaminen tärkeästäkin asiasta kääntyy lopulta kohdettansa vastaan, sanoo Arto
Kolumni

Koh­tuu­ton koh­kaa­mi­nen tär­keäs­tä­kin asiasta kääntyy lopulta koh­det­tan­sa vas­taan, sanoo Arto

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Kännykän korjaamisesta tulee nykyistä helpompaa – EU vaatii, että parin vuoden päästä älypuhelimen akku pitää olla helposti vaihettavissa

Kän­ny­kän kor­jaa­mi­ses­ta tulee ny­kyis­tä hel­pom­paa – EU vaatii, että parin vuoden päästä äly­pu­he­li­men akku pitää olla hel­pos­ti vai­het­ta­vis­sa

10.03.2023 15:00
Tilaajille
Mitä Heli teki, kun sähkövatkaimen vispilät menivät rikki?
Kolumni

Mitä Heli teki, kun säh­kö­vat­kai­men vis­pi­lät menivät rikki?

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Tarkkailetko sinä lämpödataa? – Pakkaset voivat tuoda esiin sellaisia vikoja kiinteistössä tai sen teknisissä järjestelmissä, joita lauhemmilla keleillä ei  havaita

Tark­kai­let­ko sinä läm­pö­da­taa? – Pak­ka­set voivat tuoda esiin sel­lai­sia vikoja kiin­teis­tös­sä tai sen tek­ni­sis­sä jär­jes­tel­mis­sä, joita lau­hem­mil­la ke­leil­lä ei havaita

15.02.2023 09:00
Tilaajille
Voimajohtoja uusitaan Limingassa tuulivoiman vuoksi – tuulivoiman kokonaistuotantokapasiteetti nousemassa reilusti

Voi­ma­joh­to­ja uu­si­taan Li­min­gas­sa tuu­li­voi­man vuoksi – ­tuu­li­voi­man ko­ko­nais­tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­ti nou­se­mas­sa rei­lus­ti

23.01.2023 15:00
Heli suree arvorakennusten alennustilaa: "Toivottavasti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin vanhojakin rakennuksia halutaan vaalia – ei hankkiutua niistä eroon"
Kolumni

Heli suree ar­vo­ra­ken­nus­ten alen­nus­ti­laa: "Toi­vot­ta­vas­ti tulee vielä aika, jolloin niin uusia kuin van­ho­ja­kin ra­ken­nuk­sia ha­lu­taan vaalia – ei hank­kiu­tua niistä eroon"

18.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläiselle Polarille yli 100 000 euron seurausmaksu terveystietojen käsittelystä ilman suostumusta – näin yhtiö vastaa

Kem­pe­le­läi­sel­le Po­la­ril­le yli 100 000 euron seu­raus­mak­su ter­veys­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä ilman suos­tu­mus­ta – näin yhtiö vastaa

11.01.2023 16:06
Tilaajille