Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lumijoen kunta
Lumijoki tasapainottaa taloutta, mutta kunnanjohtaja muistuttaa tehtävän olevan kaikkea muuta kuin yksinkertainen
Kolumni

Lu­mi­jo­ki ta­sa­pai­not­taa ta­lout­ta, mutta kun­nan­joh­ta­ja muis­tut­taa teh­tä­vän olevan kaikkea muuta kuin yk­sin­ker­tai­nen

14.11.2023 08:17
Tilaajille
Paula pohtii kuntaviestintää: "Kunnan ulkoinen viestintä ponnistaa hyvästä sisäisestä viestinnästä"
Kolumni

Paula pohtii kun­ta­vies­tin­tää: "Kunnan ul­koi­nen vies­tin­tä pon­nis­taa hyvästä si­säi­ses­tä vies­tin­näs­tä"

04.10.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoella taloustilanne: Kunnanhallitus ei ryhtynyt lomauttamaan, nollatulos edelleen tavoitteena

Lu­mi­joel­la ta­lous­ti­lan­ne: Kun­nan­hal­li­tus ei ryh­ty­nyt lo­maut­ta­maan, nol­la­tu­los edel­leen ta­voit­tee­na

30.05.2023 16:30
Tilaajille
Lumijoen tilinpäätös kunnanhallituksen suurennuslasin alle – apulaisrehtorin virkaa ei perusteta

Lu­mi­joen ti­lin­pää­tös kun­nan­hal­li­tuk­sen suu­ren­nus­la­sin alle – apu­lais­reh­to­rin virkaa ei pe­rus­te­ta

22.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Selittävätkö erikoissairaanhoidon kasvaneet kulut miljoonan euron eroa Lumijoen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä, kysyy Jouni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­lit­tä­vät­kö eri­kois­sai­raan­hoi­don kas­va­neet kulut mil­joo­nan euron eroa Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion ja ti­lin­pää­tök­sen vä­lil­lä, kysyy Jouni

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen talous kääntyi päälaelleen – "Tilanne näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta", toteaa kunnanjohtaja

Lu­mi­joen talous kääntyi pää­lael­leen – "Ti­lan­ne näyttää tällä het­kel­lä huo­les­tut­ta­val­ta", toteaa kun­nan­joh­ta­ja

01.03.2023 09:00 5
Tilaajille
Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin rakentaja korostuu: "Paikallista yhteisöllisyyttä on se, että kuntalaiset toimivat yhteisen hyvän eteen"
Kolumni

Kunnan rooli kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin ra­ken­ta­ja ko­ros­tuu: "Pai­kal­lis­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä on se, että kun­ta­lai­set toi­mi­vat yh­tei­sen hyvän eteen"

07.02.2023 17:26
Paula vieraili Lumijoen MTK:n 100-vuotisjuhlassa ja huomasi, että entisajan sukupolvet ovat olleet taloudessa tarkkoja ja sääntelyssäkin tinkimättömiä
Kolumni

Paula vie­rai­li Lu­mi­joen MTK:n 100-vuo­tis­juh­las­sa ja huo­ma­si, että en­tis­ajan su­ku­pol­vet ovat olleet ta­lou­des­sa tark­ko­ja ja sään­te­lys­sä­kin tin­ki­mät­tö­miä

20.12.2022 11:19
Tilaajille
Lumijoen taloudessa tuulee edelleen hyvin – valtuustossa aloite aurinkosähköpuistosta, yksi valtuutettu piti uutta strategiaa liian pliisuna

Lu­mi­joen ta­lou­des­sa tuulee edel­leen hyvin – val­tuus­tos­sa aloite au­rin­ko­säh­kö­puis­tos­ta, yksi val­tuu­tet­tu piti uutta stra­te­giaa liian plii­su­na

14.11.2022 19:32 1
Tilaajille
Voisiko Lumijoella olla viitisensataa asukasta enemmän kahdeksan vuoden kuluttua – kuntastrategialuonnoksessa siihen ainakin uskotaan

Voisiko Lu­mi­joel­la olla vii­ti­sen­sa­taa asu­kas­ta enemmän kah­dek­san vuoden ku­lut­tua – kun­ta­stra­te­gia­luon­nok­ses­sa siihen ainakin us­ko­taan

09.11.2022 13:00
Tilaajille
Lumijoen kunta hankkii maa-alueen Varjakasta – voisiko sieltä jatkossa hankkia saada viljelypalstan?

Lu­mi­joen kunta hankkii maa-alueen Var­ja­kas­ta – voisiko sieltä jat­kos­sa hankkia saada vil­je­ly­pals­tan?

20.10.2022 11:00
Tilaajille
Mirkka aloitti työt unelma-ammatissaan, jossa vastaanotto on ollut lämmin: ”Naapurikin toi minulle tuoreita ahvenfileitä ja Ari sekä Kyösti ovat esitelleet kylää.”

Mirkka aloitti työt unel­ma-am­ma­tis­saan, jossa vas­taan­ot­to on ollut lämmin: ”Naa­pu­ri­kin toi minulle tuo­rei­ta ah­ven­fi­lei­tä ja Ari sekä Kyösti ovat esi­tel­leet kylää.”

25.08.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoki valitsi uuden talous- ja hallintojohtajan – haastatteluvaiheeseen pääsi neljä ehdokasta, kaikkiaan paikkaa haki 15 henkilöä

Lu­mi­jo­ki valitsi uuden talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan – haas­tat­te­lu­vai­hee­seen pääsi neljä eh­do­kas­ta, kaik­kiaan paikkaa haki 15 hen­ki­löä

15.07.2022 13:36
Tilaajille
Lakeuden ensimmäinen ulkotekojäärata valmistuu hyvää vauhtia Lumijoelle – tavoitteena saada luistelukausi entistä varmemmaksi myös lauhemmalla talvella

La­keu­den en­sim­mäi­nen ul­ko­te­ko­jää­ra­ta val­mis­tuu hyvää vauhtia Lu­mi­joel­le – ta­voit­tee­na saada luis­te­lu­kau­si entistä var­mem­mak­si myös lau­hem­mal­la tal­vel­la

10.07.2022 06:00
Tilaajille
Tarjolla käytännön tietoa ja opastusta – Lumijoen kunta järjesti infotilaisuuden ukrainalaisille pakolaisille, joita on väkilukuun suhteutettuna lakeudella eniten Lumijoella

Tar­jol­la käy­tän­nön tietoa ja opas­tus­ta – Lu­mi­joen kunta jär­jes­ti in­fo­ti­lai­suu­den uk­rai­na­lai­sil­le pa­ko­lai­sil­le, joita on vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na la­keu­del­la eniten Lu­mi­joel­la

07.07.2022 12:34
Tilaajille
Lumijoen Varjakan laituriremontti käynnistyy toden teolla ensi viikolla – satamaan kulkeva tie kapenee töiden ajaksi

Lu­mi­joen Var­ja­kan lai­tu­ri­re­mont­ti käyn­nis­tyy toden teolla ensi vii­kol­la – sa­ta­maan kulkeva tie kapenee töiden ajaksi

07.07.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen kunnanjohtaja istahti ysiluokkalaisten kanssa juhlakahville – "Elämä on jatkuvaa oppimista, joten alaa ja työuraa voi tarvittaessa vaihtaa"
Kolumni

Lu­mi­joen kun­nan­joh­ta­ja istahti ysi­luok­ka­lais­ten kanssa juh­la­kah­vil­le – "Elämä on jat­ku­vaa op­pi­mis­ta, joten alaa ja työuraa voi tar­vit­taes­sa vaih­taa"

07.06.2022 20:17
Katso kuvat ja videot: Apua Ukrainaan -hyväntekeväisyyskonsertti keräsi Lakeuden katedraalin liki täyteen – upeassa musiikki-illassa esillä olivat rauhan sanat ja sävelet

Katso kuvat ja videot: Apua Uk­rai­naan -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti keräsi La­keu­den ka­ted­raa­lin liki täyteen – upeassa mu­siik­ki-il­las­sa esillä olivat rauhan sanat ja sävelet

03.04.2022 15:00
Tilaajille
Ukrainalaisten tukeminen täytti Lumijoen kirkon – Lakeuden katedraalissa pidetyn hyväntekeväisyyskonsertin loppuhuipennus Lapin äidin kehtolaulusta

Uk­rai­na­lais­ten tu­ke­mi­nen täytti Lu­mi­joen kirkon – La­keu­den ka­ted­raa­lis­sa pidetyn hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin lop­pu­hui­pen­nus Lapin äidin keh­to­lau­lus­ta

03.04.2022 08:44
Tilaajille