NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Talous
Viimeisin 24 tuntia
Hannun aloitteessa kannustetaan ikäihmisiä liikkeelle, Kaisan aloitteessa toivotaan Kirkonkylälle ilmoitustaulua – perusturvan osalta  harkitaan erityistilintarkastusta

Hannun aloit­tees­sa kan­nus­te­taan ikä­ih­mi­siä liik­keel­le, Kaisan aloit­tees­sa toi­vo­taan Kir­kon­ky­läl­le il­moi­tus­tau­lua – pe­rus­tur­van osalta har­ki­taan eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta

05.06.2023 21:52
Tilaajille
Kuukausi
Tyrnäväläistä viinatehdasta Shaman Spiritsia haetaan konkurssiin – Yhtiö haluaa velkasaneeraukseen, mutta se vaatii uutta pääomaa

Tyr­nä­vä­läis­tä vii­na­teh­das­ta Shaman Spi­rit­sia haetaan kon­kurs­siin – Yhtiö haluaa vel­ka­sa­nee­rauk­seen, mutta se vaatii uutta pääomaa

01.06.2023 14:35
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

28.05.2023 15:00
Tilaajille
Oulun-reitti ongelmissa, kun Finnairin koneita huolletaan Euroopassa – Yritykset siirtävät jo asiakastapaamisia toisille paikkakunnille

Ou­lun-reit­ti on­gel­mis­sa, kun Finn­ai­rin koneita huol­le­taan Eu­roo­pas­sa – Y­ri­tyk­set siir­tä­vät jo asia­kas­ta­paa­mi­sia toi­sil­le paik­ka­kun­nil­le

24.05.2023 16:00
Tilaajille
Talousjohtaja iloitsee Kempeleen hyvästä talousvuodesta ja katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen
Kolumni

Ta­lous­joh­ta­ja iloit­see Kem­pe­leen hyvästä ta­lous­vuo­des­ta ja katsoo luot­ta­vai­sin mielin tu­le­vai­suu­teen

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingassa vuosi 2023 on verotulojen näkökulmasta poikkeuksellisen hyvä suhteessa tuleviin vuosiin
Kolumni

Li­min­gas­sa vuosi 2023 on ve­ro­tu­lo­jen nä­kö­kul­mas­ta poik­keuk­sel­li­sen hyvä suh­tees­sa tu­le­viin vuosiin

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Tiina Rajala johtaa uuden Pohjolan Osuuspankin hallintoneuvostoa – hallinnossa mukana mittava kempeleläisedustus

Kem­pe­le­läi­nen Tiina Rajala johtaa uuden Poh­jo­lan Osuus­pan­kin hal­lin­to­neu­vos­toa – hal­lin­nos­sa mukana mittava kem­pe­le­läis­edus­tus

16.05.2023 09:00
Tilaajille
Tiesitkö, että heinäkuun alussa asuntolainojen enimmäispituus määritellään uusiksi?

Tie­sit­kö, että hei­nä­kuun alussa asun­to­lai­no­jen enim­mäis­pi­tuus mää­ri­tel­lään uu­sik­si?

07.05.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleen Kirin miesten budjetti Superpesiksessä on kahdeksanneksi suurin – näin paljon joukkue käyttää pelaajapalkkioihin

Kem­pe­leen Kirin miesten bud­jet­ti Su­per­pe­sik­ses­sä on kah­dek­san­nek­si suurin – näin paljon joukkue käyttää pe­laa­ja­palk­kioi­hin

03.05.2023 13:31
Tilaajille
Merituulivoimaa tulee Perämerelle hitaasti – uusi Metsähallituksen alueen tuulivoimapuisto voi näkyä Hailuotoon 2030-luvulla, jos hanke toteutuu

Me­ri­tuu­li­voi­maa tulee Pe­rä­me­rel­le hi­taas­ti – uusi Met­sä­hal­li­tuk­sen alueen tuu­li­voi­ma­puis­to voi näkyä Hai­luo­toon 2030-lu­vul­la, jos hanke to­teu­tuu

01.05.2023 09:00
Tilaajille
Lumijoen talousarvion muutokset käsittelyyn kesäkuussa – Laho ehdotti lumijokisille eskarilaisille älykelloja

Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion muu­tok­set kä­sit­te­lyyn ke­sä­kuus­sa – Laho ehdotti lu­mi­jo­ki­sil­le es­ka­ri­lai­sil­le äly­kel­lo­ja

25.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Luonnonmarjojen poimijahinta laski erinomaisen sadon myötä - valtaosan myyntiin menneestä marjasadosta poimivat ulkomaiset marjanpoimijat

Luon­non­mar­jo­jen poi­mi­ja­hin­ta laski erin­omai­sen sadon myötä - val­ta­osan myyn­tiin men­nees­tä mar­ja­sa­dos­ta poi­mi­vat ul­ko­mai­set mar­jan­poi­mi­jat

23.04.2023 15:00
Tilaajille
Muista tarkistaa veroehdotuksesi – Kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si – ­Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

15.04.2023 15:00
Fingrid käyttää hankkeissaan lunastusta, koska kaikkien maanomistajien kanssa neuvotteleminen olisi mahdotonta

Fingrid käyttää hank­keis­saan lu­nas­tus­ta, koska kaik­kien maan­omis­ta­jien kanssa neu­vot­te­le­mi­nen olisi mah­do­ton­ta

14.04.2023 12:00
Tilaajille
Ongelmat Pohteen palkanmaksussa jatkuvat edelleen, kokonaan puuttuvista palkoista tehtiin viime kuussa kymmeniä ja virheistä satoja ilmoituksia

On­gel­mat Pohteen pal­kan­mak­sus­sa jat­ku­vat edel­leen, ko­ko­naan puut­tu­vis­ta pal­kois­ta tehtiin viime kuussa kym­me­niä ja vir­heis­tä satoja il­moi­tuk­sia

11.04.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalta ponnistaneet verkkokaupat löysivät vierekkäiset toimitilat Kempeleen uudelta yritysalueelta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kasvulle

Poh­jois-Poh­jan­maal­ta pon­nis­ta­neet verk­ko­kau­pat löy­si­vät vie­rek­käi­set toi­mi­ti­lat Kem­pe­leen uudelta yri­tys­alueel­ta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kas­vul­le

08.04.2023 11:00
Tilaajille
Suomalaisten keskieläke on 1 845 euroa kuussa

Suo­ma­lais­ten kes­ki­elä­ke on 1 845 euroa kuussa

02.04.2023 13:00
Tilaajille
Pitkäjänteinen ja taitava toiminta kantaa maataloudessa hankalimmankin yli, kannustetaan Pro Agria Oulusta

Pit­kä­jän­tei­nen ja taitava toi­min­ta kantaa maa­ta­lou­des­sa han­ka­lim­man­kin yli, kan­nus­te­taan Pro Agria Oulusta

28.03.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoen valtuusto käsitteli tilinpäätöslukemia ja peräänkuulutti tiukkaa taloudenseurantaa kuluvalle vuodelle

Lu­mi­joen val­tuus­to kä­sit­te­li ti­lin­pää­tös­lu­ke­mia ja pe­rään­kuu­lut­ti tiukkaa ta­lou­den­seu­ran­taa ku­lu­val­le vuo­del­le

28.03.2023 09:02 1
Tilaajille