Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Talous
Viimeisin 24 tuntia
Lehto Groupilta raskaita ennakkotietoja – liiketappio viime vuodelta noin 24 miljoonaa euroa

Lehto Grou­pil­ta ras­kai­ta en­nak­ko­tie­to­ja – lii­ke­tap­pio viime vuo­del­ta noin 24 mil­joo­naa euroa

28.01.2022 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
" Käteisen käyttö harmaassa ja rikollisessa taloudessa liittyy ensisijaisesti siihen, että käteismaksusta ei välttämättä jää sähköistä kirjausta" – 500 euron setelin ottamisesta pois kierrosta on tehty päätös jo vuosia sitten

" Kä­tei­sen käyttö har­maas­sa ja ri­kol­li­ses­sa ta­lou­des­sa liittyy en­si­si­jai­ses­ti siihen, että kä­teis­mak­sus­ta ei vält­tä­mät­tä jää säh­köis­tä kir­jaus­ta" – 500 euron setelin ot­ta­mi­ses­ta pois kier­ros­ta on tehty päätös jo vuosia sitten

19.01.2022 15:00
Tilaajille
Varjakan kartano yhdeksänneksi kiinnostavin huutokauppakohde viime vuonna

Var­ja­kan kartano yh­dek­sän­nek­si kiin­nos­ta­vin huu­to­kaup­pa­koh­de viime vuonna

13.01.2022 11:05
Muistatko, mihin asti kännykkäliittymäsi sopimus on voimassa? – Nyt sen voi tarkastaa tekstarilla

Muis­tat­ko, mihin asti kän­nyk­kä­liit­ty­mä­si sopimus on voi­mas­sa? – Nyt sen voi tar­kas­taa teks­ta­ril­la

04.01.2022 06:07
Tilaajille
Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla – Katso tästä, miten Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2022

Opin­to­tuen vuo­si­tu­lo­ra­jat nou­se­vat ensi vuo­dek­si 25 pro­sen­til­la – Katso tästä, miten Kelan etuudet muut­tu­vat vuonna 2022

29.12.2021 14:00
Osa maksaa, osa ei – Verottajan näkemys yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverotukseen on mielenkiintoinen ja paikoin sekava, eikä Verohallinnosta saa edes kommenttia

Osa maksaa, osa ei – Ve­rot­ta­jan näkemys yleis­hyö­dyl­lis­ten yh­tei­sö­jen kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen on mie­len­kiin­toi­nen ja paikoin sekava, eikä Ve­ro­hal­lin­nos­ta saa edes kom­ment­tia

04.12.2021 06:00
Tilaajille
Korruptiolla on kunnissa yllättävän kirjavat kasvot – osa kunnista laatii jo pelisääntöjä

Kor­rup­tiol­la on kun­nis­sa yl­lät­tä­vän kir­ja­vat kasvot – osa kun­nis­ta laatii jo pe­li­sään­tö­jä

03.12.2021 15:00
Tilaajille
Tiukalla kurilla niukasti plussalle – Talousarvioesitys: kunnallistekniikka ja kadut Tyrnävän isoimpia investointeja

Tiu­kal­la kurilla niu­kas­ti plus­sal­le – Ta­lou­sar­vioe­si­tys: kun­nal­lis­tek­niik­ka ja kadut Tyr­nä­vän isoim­pia in­ves­toin­te­ja

01.12.2021 16:44
Tilaajille
Pääkirjoituksessa pohditaan kuntatiedottamisen avoimuutta: Budjetin julkisuus on erittäin tärkeää demokratian kannalta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tuk­ses­sa poh­di­taan kun­ta­tie­dot­ta­mi­sen avoi­muut­ta: Bud­je­tin jul­ki­suus on erit­täin tärkeää de­mo­kra­tian kan­nal­ta

02.12.2021 22:39
Tilaajille
Päätoimiittaja-Saulin mielestä Ruutikankaasta on otettava kaikki irti
Pääkirjoitus

Pää­toi­miit­ta­ja-Sau­lin mie­les­tä Ruu­ti­kan­kaas­ta on otet­ta­va kaikki irti

17.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea tuloista – paljon tienaavien osalta pimentoon voi jäädä satoja tuhansia euroja

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

08.11.2021 16:37
Saven kerääminen Kempeleen tiilitehtaalla alkoi 30 miehen ja 30 hevosen voimalla helmikuussa 1898 –  parhaimmillaan saven ajossa ja lapioinnissa, tiilien muottauksessa, polttamisessa ja lastauksessa työskenteli 50-60 henkilöä

Saven ke­rää­mi­nen Kem­pe­leen tii­li­teh­taal­la alkoi 30 miehen ja 30 hevosen voi­mal­la hel­mi­kuus­sa 1898 –  par­haim­mil­laan saven ajossa ja la­pioin­nis­sa, tiilien muot­tauk­ses­sa, polt­ta­mi­ses­sa ja las­tauk­ses­sa työs­ken­te­li 50-60 hen­ki­löä

08.11.2021 00:48
Kaikille avoimessa hybridikokouksessa käytiin läpi Hailuodon tulevaisuutta, investointeja ja taloutta

Kai­kil­le avoi­mes­sa hyb­ri­di­ko­kouk­ses­sa käytiin läpi Hai­luo­don tu­le­vai­suut­ta, in­ves­toin­te­ja ja ta­lout­ta

04.11.2021 16:58
Tilaajille
Koronakurimus helpottaa: Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille

Ko­ro­na­ku­ri­mus hel­pot­taa: Poh­jois-Poh­jan­maan talous kas­vus­sa – lisää te­ki­jöi­tä tar­vi­taan useille aloille

22.10.2021 13:11
Elinkeinoministeri Mika Lintilä tutustui Pohjolan Tilaelementin tuotantolinjoihin perjantaina

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä tu­tus­tui Poh­jo­lan Ti­la­ele­men­tin tuo­tan­to­lin­joi­hin per­jan­tai­na

08.10.2021 19:08
Tilaajille
"Pohjoiseen virtaa vielä asukkaita ja lomailijoita" – tulevaisuustutkija Ilkka Halavan mielestä planeettakestävyyttä kohti tulee juosta nopeammin ja kaikki voitava täytyy automatisoida

"Poh­joi­seen virtaa vielä asuk­kai­ta ja lo­mai­li­joi­ta" – tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Halavan mie­les­tä pla­neet­ta­kes­tä­vyyt­tä kohti tulee juosta no­peam­min ja kaikki voitava täytyy au­to­ma­ti­soi­da

28.09.2021 06:08
Tilaajille
Säästökirjojen aika on ohi – Marraskuun alkuun mennessä tuttu ja perinteinen pankkikirjallinen tili pitää vaihtaa nykyaikaiseen tiliin.

Sääs­tö­kir­jo­jen aika on ohi – ­Mar­ras­kuun alkuun men­nes­sä tuttu ja pe­rin­tei­nen pank­ki­kir­jal­li­nen tili pitää vaihtaa ny­ky­ai­kai­seen tiliin.

27.09.2021 15:54
Tilaajille
Ruokahävikkiä syntyy eniten kotona – teemaviikolla pohditaan, miten hävikkiä voisi vähentää

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

18.09.2021 14:55
Tilaajille
Suomessa sähköverkoissa valmistaudutaan lisääntyvään tuulivoimaan ja mahdollisiin ylituotantotilanteisiin

Suo­mes­sa säh­kö­ver­kois­sa val­mis­tau­du­taan li­sään­ty­vään tuu­li­voi­maan ja mah­dol­li­siin yli­tuo­tan­to­ti­lan­tei­siin

13.09.2021 17:23
Tilaajille
Metsätilojen myynti kiihtyi alkukesästä – hinnat ovat nousseet myös Pohjois-Pohjanmaalla

Met­sä­ti­lo­jen myynti kiihtyi al­ku­ke­säs­tä – hinnat ovat nous­seet myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

11.09.2021 17:09