Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Peruna
Perunankasvatuksen uhat lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä – "Pimeässä tuholaiset, virukset ja bakteerit elävät hyvin, mutta peruna tarvitsee kasvaakseen valoa"

Pe­ru­nan­kas­va­tuk­sen uhat li­sään­ty­vät il­mas­ton­muu­tok­sen myötä – "­Pi­meäs­sä tu­ho­lai­set, vi­ruk­set ja bak­tee­rit elävät hyvin, mutta peruna tar­vit­see kas­vaak­seen valoa"

28.09.2023 06:00
Tilaajille
Peruna tarkoitti alun perin päärynää – perinteinen ruoka-aines on elänyt värikkään historian ihmisten suussa

Peruna tar­koit­ti alun perin pää­ry­nää – pe­rin­tei­nen ruo­ka-ai­nes on elänyt vä­rik­kään his­to­rian ih­mis­ten suussa

26.09.2023 13:00
Tilaajille
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 16:47
Tilaajille
Väki kiersi perunannostoaikana talosta taloon – maaomenat noustettiin kuokalla, aatralla, Pekolla ja matto-Jukolla

Väki kiersi pe­ru­nan­nos­to­ai­ka­na talosta taloon – maa­ome­nat nous­tet­tiin kuo­kal­la, aat­ral­la, Pekolla ja mat­to-Ju­kol­la

26.09.2023 17:19
Tilaajille
Jo Etelä-Amerikan alkuperäiskansat tiesivät perunan ylivertaisuuden – Suomeen pottu levisi vasta 1700-luvulla

Jo Ete­lä-Ame­ri­kan al­ku­pe­räis­kan­sat tie­si­vät perunan yli­ver­tai­suu­den – ­Suo­meen pottu levisi vasta 1700-lu­vul­la

22.09.2023 06:00
Tilaajille
Matinollin tilalla oli tarjolla taas perunaa ja politiikkaa – Tyrnävältä tukea Häkkäselle kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi

Ma­ti­nol­lin tilalla oli tar­jol­la taas perunaa ja po­li­tiik­kaa – Tyr­nä­väl­tä tukea Häk­kä­sel­le ko­koo­muk­sen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

13.08.2023 15:00
Tilaajille
Siemenperunan vienti ulkomaille voi tuplaantua Tyrnävän perunavarastoista – "Viljelijät joutuvat tekemään kovia ratkaisuja"

Sie­men­pe­ru­nan vienti ul­ko­mail­le voi tup­laan­tua Tyr­nä­vän pe­ru­na­va­ras­tois­ta – "Vil­je­li­jät jou­tu­vat te­ke­mään kovia rat­kai­su­ja"

06.02.2023 09:19
Tilaajille
Tsekkaa huippukokin perunaresepti! Henriltä eivät ylistyssanat lopu, kun hän pääsee puhumaan potuista – helsinkiläinen ravintoloitsija antaa arvoa tyrnäväläisten perunan hyväksi tekemälle työlle

Tsekkaa huip­pu­ko­kin pe­ru­na­re­sep­ti! Hen­ril­tä eivät ylis­tys­sa­nat lopu, kun hän pääsee pu­hu­maan po­tuis­ta – hel­sin­ki­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja antaa arvoa tyr­nä­vä­läis­ten perunan hyväksi te­ke­mäl­le työlle

18.09.2022 15:00
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo 1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo 1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

19.09.2022 10:39
Tilaajille
Hyppäsimme perunannostokoneen kyytiin – katso millainen on varhaisperunan matka pellolta kauppaan

Hyp­pä­sim­me pe­ru­nan­nos­to­ko­neen kyytiin – katso mil­lai­nen on var­hais­pe­ru­nan matka pel­lol­ta kaup­paan

27.07.2022 10:38
Tilaajille
Millaista perunasatoa povataan Tyrnävälle? Katso video Mäläskän Mikon potunnostokoneen kyydistä

Mil­lais­ta pe­ru­na­sa­toa po­va­taan Tyr­nä­väl­le? Katso video Mä­läs­kän Mikon po­tun­nos­to­ko­neen kyy­dis­tä

26.07.2022 06:00
Tilaajille
MTK: Ensimmäiset varhaisvihannekset kypsyvät viikon myöhässä kylmän kevään vuoksi – kohonneet kustannukset näkyvät hinnoissa

MTK: En­sim­mäi­set var­hais­vi­han­nek­set kyp­sy­vät viikon myö­häs­sä kylmän kevään vuoksi – ko­hon­neet kus­tan­nuk­set näkyvät hin­nois­sa

10.06.2022 15:00
Seurasimme perunan matkan tyrnäväläiseltä maatilalta sipsitehtaalle Pyhännälle – tiesitkö millainen perunan pitää olla, jotta siitä saadaan suolaisia lastuja aikaan?

Seu­ra­sim­me perunan matkan tyr­nä­vä­läi­sel­tä maa­ti­lal­ta sip­si­teh­taal­le Py­hän­näl­le – tie­sit­kö mil­lai­nen perunan pitää olla, jotta siitä saadaan suo­lai­sia lastuja aikaan?

23.03.2022 18:00
Tilaajille
Perunan kloonipankin avajaisia juhlittiin Tyrnävällä – "Ukrainan sota osoitti, miten nopeasti ajat voivat muuttua", sanoi Pohjoismaisen geenivarakeskus NordGenin toimitusjohtaja Lise Lykke Steffensen

Perunan kloo­ni­pan­kin ava­jai­sia juh­lit­tiin Tyr­nä­väl­lä – "Uk­rai­nan sota osoit­ti, miten no­peas­ti ajat voivat muut­tua", sanoi Poh­jois­mai­sen gee­ni­va­ra­kes­kus Nord­Ge­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Lise Lykke Stef­fen­sen

14.03.2022 17:15
Tilaajille
Siemenperunakeskus alkaa säilyttää Tyrnävällä pohjoismaisen perunakokoelman varmuuskopioita

Sie­men­pe­ru­na­kes­kus alkaa säi­lyt­tää Tyr­nä­väl­lä poh­jois­mai­sen pe­ru­na­ko­koel­man var­muus­ko­pioi­ta

13.12.2021 09:00
Tilaajille
Täsmäviljely on tapa ajatella – kerätyn tiedon avulla maaperän biologiaa voi vaalia paikkakohtaisesti

Täs­mä­vil­je­ly on tapa aja­tel­la – ­ke­rä­tyn tiedon avulla maa­pe­rän bio­lo­giaa voi vaalia paik­ka­koh­tai­ses­ti

24.09.2021 02:20
Tilaajille
Tyrnävälle peruna-ruokien showroom? – Monialayrittäjä Mikko Kukkohovi haluaisi esitellä perunan mahdollisuuksia laajemmalle yleisölle

Tyr­nä­väl­le pe­ru­na-ruo­kien show­room? – Mo­ni­ala­yrit­tä­jä Mikko Kuk­ko­ho­vi ha­luai­si esi­tel­lä perunan mah­dol­li­suuk­sia laa­jem­mal­le ylei­söl­le

21.01.2021 13:00
Tilaajille
Arvostus suomalaista perunaa kohtaan löytyi ulkomailta

Ar­vos­tus suo­ma­lais­ta perunaa kohtaan löytyi ul­ko­mail­ta

06.10.2020 09:00
Perunasta tuli vientituote – Finpomin Heikki ja Anu vievät nykyään siemenperunoita Saksaan

Pe­ru­nas­ta tuli vien­ti­tuo­te – Fin­po­min Heikki ja Anu vievät nykyään sie­men­pe­ru­noi­ta Saksaan

05.10.2020 19:01