Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tiede
Tietomaa tuli Rantaroustiin: Kolmosluokkalaiset testasivat, osuvatko he katapultilla Tietomaan torniin

Tie­to­maa tuli Ran­ta­rous­tiin: Kol­mos­luok­ka­lai­set tes­ta­si­vat, osu­vat­ko he ka­ta­pul­til­la Tie­to­maan torniin

12:10
Tilaajille
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

19.10.2023 18:00
Tilaajille
VTT ja Fintraffic testasivat droonien erityisratkaisuja Suomen vaativimmilla koelennoilla – Ensimmäinen vaativa SAIL II -kategorian lento tehtiin Oulun lentoasemalta Hailuodon kunnantalolle ja takaisin

VTT ja Fint­raf­fic tes­ta­si­vat droo­nien eri­tyis­rat­kai­su­ja Suomen vaa­ti­vim­mil­la koe­len­noil­la – En­sim­mäi­nen vaativa SAIL II -ka­te­go­rian lento tehtiin Oulun len­to­ase­mal­ta Hai­luo­don kun­nan­ta­lol­le ja ta­kai­sin

10.10.2023 12:13
Tilaajille
Perunankasvatuksen uhat lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä – "Pimeässä tuholaiset, virukset ja bakteerit elävät hyvin, mutta peruna tarvitsee kasvaakseen valoa"

Pe­ru­nan­kas­va­tuk­sen uhat li­sään­ty­vät il­mas­ton­muu­tok­sen myötä – "­Pi­meäs­sä tu­ho­lai­set, vi­ruk­set ja bak­tee­rit elävät hyvin, mutta peruna tar­vit­see kas­vaak­seen valoa"

28.09.2023 06:00
Tilaajille
Lakeuden alueen pohjavesivarannot ovat pääasiassa pienet – mistä saadaan tulevaisuudessa puhdasta vettä?

La­keu­den alueen poh­ja­ve­si­va­ran­not ovat pää­asias­sa pienet – mistä saadaan tu­le­vai­suu­des­sa puh­das­ta vettä?

31.05.2023 15:00
Tilaajille
Hailuoto näytti vihreää valoa Seljänsuunmatalan merituulivoimapuistolle – alueelle suunnitellaan noin 70 merituulivoimalaa, joiden yksikkötehot olisivat 15-25 megawattia

Hai­luo­to näytti vihreää valoa Sel­jän­suun­ma­ta­lan me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­tol­le – alueel­le suun­ni­tel­laan noin 70 me­ri­tuu­li­voi­ma­laa, joiden yk­sik­kö­te­hot oli­si­vat 15-25 me­ga­wat­tia

26.04.2023 18:06
Tilaajille
Pohjois-Ruotsissa ammuttiin torstaina raketti, josta syntyi pohjoiselle taivaalle harvinainen valoilmiö – asiantuntija: "Voi olla, että tällaisen näkee vain kerran elämässä"

Poh­jois-Ruot­sis­sa am­mut­tiin tors­tai­na ra­ket­ti, josta syntyi poh­joi­sel­le tai­vaal­le har­vi­nai­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja: "Voi olla, että täl­lai­sen näkee vain kerran elä­mäs­sä"

24.03.2023 12:16
Tilaajille
Teollisuushamppuhanke päätökseen: Lakeuden hamppuekosysteemi jäi muodostumatta, mutta hankkeessa kertyi paljon hyödyllistä tietoa hampputeollisuudesta ja sen pullonkauloista

Teol­li­suus­hamp­pu­han­ke pää­tök­seen: La­keu­den hamp­pu­eko­sys­tee­mi jäi muo­dos­tu­mat­ta, mutta hank­kees­sa kertyi paljon hyö­dyl­lis­tä tietoa hamp­pu­teol­li­suu­des­ta ja sen pul­lon­kau­lois­ta

21.03.2023 13:00
Tilaajille
Tuomas laittoi tekoälyn kirjoituspuuhiin – huomaatko missä kohtaa?
Kolumni

Tuomas laittoi te­ko­älyn kir­joi­tus­puu­hiin – huo­maat­ko missä kohtaa?

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Työikäisille tyypillinen muistisairaus on Pohjois-Pohjanmaalla yleisempää kuin muualla Euroopassa – tuoreen tutkimuksen mukaan tautiin sairastutaan luultua myöhemmin

Työ­ikäi­sil­le tyy­pil­li­nen muis­ti­sai­raus on Poh­jois-Poh­jan­maal­la ylei­sem­pää kuin muualla Eu­roo­pas­sa – tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan tautiin sai­ras­tu­taan luultua myö­hem­min

19.02.2023 15:00
Tilaajille
Uusi selvitys koiranjalostuksen ongelmista: Jalostukseen ei saisi käyttää rakenteellisesti heikkoja tai iho-ongelmaisia

Uusi sel­vi­tys koi­ran­ja­los­tuk­sen on­gel­mis­ta: Ja­los­tuk­seen ei saisi käyttää ra­ken­teel­li­ses­ti heik­ko­ja tai iho-on­gel­mai­sia

15.02.2023 15:00
Tilaajille
Kun purot tummuvat, elämä niissä romahtaa – virtavesitutkijan mukaan kaikki mittarit ovat punaisella pienvesissä

Kun purot tum­mu­vat, elämä niissä ro­mah­taa – vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan kaikki mit­ta­rit ovat pu­nai­sel­la pien­ve­sis­sä

11.02.2023 15:00
Tilaajille
Huumoria lauantaihin – "Koetan hahmotella, millaisia olentoja ihmiset ovat, kun otetaan huumori mukaan maalaukseen"

Huu­mo­ria lauan­tai­hin – "Koetan hah­mo­tel­la, mil­lai­sia olen­to­ja ihmiset ovat, kun otetaan huumori mukaan maa­lauk­seen"

31.01.2023 06:00
Tilaajille
Näkökulma: Mikä olisi oikea hintalappu elämälle? Kysyin asiantuntijoilta, miksi yksittäisen lajin selviytymisellä on väliä

Nä­kö­kul­ma: Mikä olisi oikea hin­ta­lap­pu elä­mäl­le? Kysyin asian­tun­ti­joil­ta, miksi yk­sit­täi­sen lajin sel­viy­ty­mi­sel­lä on väliä

27.01.2023 18:00
Tilaajille
Tiesitkö, että varpunen ja västäräkki ovat uhanalaisia? – Tuttujen lintujen häviäminen näyttää, mistä luontokadossa on kyse

Tie­sit­kö, että var­pu­nen ja väs­tä­räk­ki ovat uha­na­lai­sia? – Tut­tu­jen lin­tu­jen hä­viä­mi­nen näyt­tää, mistä luon­to­ka­dos­sa on kyse

27.01.2023 16:01
Tilaajille
Ilmastopaneelin puheenjohtajalta terveiset kansanedustaja Juha Pylväälle: "Ilmastopaneelin tehtävät on määritelty ilmastolaissa, jota Pylväs on ollut mukana säätämässä. Paneelin lakisääteinen työ perustuu tieteeseen, ei ideologiaan."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jal­ta ter­vei­set kan­san­edus­ta­ja Juha Pyl­vääl­le: "Il­mas­to­pa­nee­lin teh­tä­vät on mää­ri­tel­ty il­mas­to­lais­sa, jota Pylväs on ollut mukana sää­tä­mäs­sä. Pa­nee­lin la­ki­sää­tei­nen työ pe­rus­tuu tie­tee­seen, ei ideo­lo­giaan."

14.01.2023 20:53
Kansanedustaja Juha Pylväs kritisoi kovalla kädellä ilmastonmuutostutkimusta: "Jos tieteellinen tutkimus valjastetaan vain suppean ideologisen päämäärän työkaluksi..."
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Juha Pylväs kri­ti­soi kovalla kädellä il­mas­ton­muu­tos­tut­ki­mus­ta: "Jos tie­teel­li­nen tut­ki­mus val­jas­te­taan vain suppean ideo­lo­gi­sen pää­mää­rän työ­ka­luk­si..."

03.01.2023 14:12
Tunti lisää nukkumisaikaa – muista siirtää kellot talviaikaan

Tunti lisää nuk­ku­mis­ai­kaa – muista siirtää kellot tal­vi­ai­kaan

29.10.2022 17:26 1
Tilaajille
Näin osittainen auringonpimennys etenee  tiistaina – Eniten pimenee Utsjoella, jossa auringosta peittyy 69 prosenttia

Näin osit­tai­nen au­rin­gon­pi­men­nys etenee tiis­tai­na – Eniten pimenee Uts­joel­la, jossa au­rin­gos­ta peittyy 69 pro­sent­tia

22.10.2022 15:00
Tilaajille
"Ei sitä hevosen valjastamistakaan hetkessä opittu", muistuttaa Esko Valtaoja ja kannustaa ikäihmisiä oppimaan uutta

"Ei sitä hevosen val­jas­ta­mis­ta­kaan het­kes­sä opit­tu", muis­tut­taa Esko Val­ta­oja ja kan­nus­taa ikä­ih­mi­siä op­pi­maan uutta

06.10.2022 18:00
Tilaajille