Paikallishistoria
Shelli, Simpukka ja Kasitupa: Ovensa sulkevan LähiStopin historiaan mahtuu satapäin ruokailijoita sekä lusikka-varkaita ja ukkoparlamentteja

Shelli, Sim­puk­ka ja Ka­si­tu­pa: Ovensa sul­ke­van Lä­hi­Sto­pin his­to­riaan mahtuu sa­ta­päin ruo­kai­li­joi­ta sekä lu­sik­ka-var­kai­ta ja uk­ko­par­la­ment­te­ja

22.06.2022 22:24
Tilaajille
Briitta tuntee Temmeksen historiaa – "Kirjoista olen lukenut tietoa, mutta en ole tyytynyt siihen"

Briitta tuntee Tem­mek­sen his­to­riaa – "Kir­jois­ta olen lukenut tietoa, mutta en ole tyy­ty­nyt siihen"

23.04.2022 18:00
Tilaajille
Markku pohtii sosiaalisen median päiväperhosia ja muistuttaa: "Ammattimaisesti toimitettu lehti antaa inhimillisen äänen seutumme ruohonjuuritason ihmisistä, sitä ääntä ei kuulu pöytäkirjoista tai muista asiakirjoista"
Kolumni

Markku pohtii so­siaa­li­sen median päi­vä­per­ho­sia ja muis­tut­taa: "Am­mat­ti­mai­ses­ti toi­mi­tet­tu lehti antaa in­hi­mil­li­sen äänen seu­tum­me ruo­hon­juu­ri­ta­son ih­mi­sis­tä, sitä ääntä ei kuulu pöy­tä­kir­jois­ta tai muista asia­kir­jois­ta"

17.11.2021 06:00
Tilaajille
Saven kerääminen Kempeleen tiilitehtaalla alkoi 30 miehen ja 30 hevosen voimalla helmikuussa 1898 –  parhaimmillaan saven ajossa ja lapioinnissa, tiilien muottauksessa, polttamisessa ja lastauksessa työskenteli 50-60 henkilöä

Saven ke­rää­mi­nen Kem­pe­leen tii­li­teh­taal­la alkoi 30 miehen ja 30 hevosen voi­mal­la hel­mi­kuus­sa 1898 –  par­haim­mil­laan saven ajossa ja la­pioin­nis­sa, tiilien muot­tauk­ses­sa, polt­ta­mi­ses­sa ja las­tauk­ses­sa työs­ken­te­li 50-60 hen­ki­löä

08.11.2021 00:48
Historiallista Siiran taloa Ängeslevällä on remontoitu rakkaudella – Hannu ja Tuuli haluaisivat tietää lisää valtiopäivämies Pekka Siiran kodin historiasta

His­to­rial­lis­ta Siiran taloa Än­ges­le­väl­lä on re­mon­toi­tu rak­kau­del­la – Hannu ja Tuuli ha­luai­si­vat tietää lisää val­tio­päi­vä­mies Pekka Siiran kodin his­to­rias­ta

24.10.2021 13:48
Tilaajille
Koulu keskellä kylää ja museoitakin - Markun mielestä Liminka voisi hyödyntää kunnan historiaa paljon nykyistä aktiivisemmin
Kolumni

Koulu kes­kel­lä kylää ja mu­seoi­ta­kin - Markun mie­les­tä Liminka voisi hyö­dyn­tää kunnan his­to­riaa paljon ny­kyis­tä ak­tii­vi­sem­min

25.08.2021 06:01
Tilaajille
Salonpään koulun oppilaat tekivät ensimmäiset arkeologiset kaivaukset Varjakan yhteisöpuutarhan alueella – Tuloksena oli pahvilaatikollnen pieniä esineitä, jotka luetteloidaan ja raportoidaan Museovirastolle

Sa­lon­pään koulun op­pi­laat tekivät en­sim­mäi­set ar­keo­lo­gi­set kai­vauk­set Var­ja­kan yh­tei­sö­puu­tar­han alueel­la – ­Tu­lok­se­na oli pah­vi­laa­ti­koll­nen pieniä esi­nei­tä, jotka luet­te­loi­daan ja ra­por­toi­daan Mu­seo­vi­ras­tol­le

25.06.2021 06:00
Tilaajille
Limingan ihme taipui sarjakuvaksi – "Haluttiin ottaa isompi, historiallinen ja paikallisia ihmisiä kiinnostava aihe, jolla voitaisiin samalla juhlistaa 20-vuotiasta sarjakuvaopetustamme"

Li­min­gan ihme taipui sar­ja­ku­vak­si – "Ha­lut­tiin ottaa isompi, his­to­rial­li­nen ja pai­kal­li­sia ihmisiä kiin­nos­ta­va aihe, jolla voi­tai­siin samalla juh­lis­taa 20-vuo­tias­ta sar­ja­ku­vao­pe­tus­tam­me"

10.04.2021 15:00
Tilaajille
Arkistojen kätköistä: 157 vuotias tilikirja kertoo toisenlaisista ajoista – ”Kolme ruplaa markkinoilla, puolitoista tupakkirulliin ja lehtiin”

Ar­kis­to­jen kät­köis­tä: 157 vuotias ti­li­kir­ja kertoo toi­sen­lai­sis­ta ajoista – ”Kolme ruplaa mark­ki­noil­la, puo­li­tois­ta tu­pak­ki­rul­liin ja leh­tiin”

29.11.2020 19:00
Tilaajille
Trokareita, kuriireja ja pappissuvun tanssiaisia  - Kun maaseutumatkailuyritykset tuotteistavat alueen historiaa, tarjolle tulee muun muassa teemaillallisia

Tro­ka­rei­ta, ku­rii­re­ja ja pap­pis­su­vun tans­siai­sia - Kun maa­seu­tu­mat­kai­lu­yri­tyk­set tuot­teis­ta­vat alueen his­to­riaa, tar­jol­le tulee muun muassa tee­ma­il­lal­li­sia

02.11.2020 08:55
Tilaajille