Kulttuuri
Roomassa syntynyt ja kasvanut Sandra Marcelletti opiskeli suomea, jotta ymmärtäisi Suomen talvi- ja jatkosodan aikaisia dokumentteja ja voisi tehdä aiheesta gradunsa - "Vieläkään ei laita ketsuppia pastaan enkä ananasta pitsaan"

Roo­mas­sa syn­ty­nyt ja kas­va­nut Sandra Mar­cel­let­ti opis­ke­li suomea, jotta ym­mär­täi­si Suomen talvi- ja jat­ko­so­dan ai­kai­sia do­ku­ment­te­ja ja voisi tehdä ai­hees­ta gra­dun­sa - "Vie­lä­kään ei laita ket­sup­pia pastaan enkä ana­nas­ta pit­saan"

01.05.2021 19:00
Tilaajille
Limingan musiikkiviikot: "Harvoja Suomen mittakaavassa merkittäviä paikallisia kulttuuritapahtumia ei tulla enää Limingassa näkemään"
Lukijalta Mielipide

Li­min­gan mu­siik­ki­vii­kot: "Har­vo­ja Suomen mit­ta­kaa­vas­sa mer­kit­tä­viä pai­kal­li­sia kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ei tulla enää Li­min­gas­sa nä­ke­mään"

30.04.2021 15:06
Tilaajille
Tänään vietetään kansainvälistä romanipäivää – tyrnäväläiset Sirpa ja Jani kertovat mitä päivä heille merkitsee: "Haluamme mahdollisuuksia olla samanvertaisia kuin muutkin, suomalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa"

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä ro­ma­ni­päi­vää – tyr­nä­vä­läi­set Sirpa ja Jani ker­to­vat mitä päivä heille mer­kit­see: "Ha­luam­me mah­dol­li­suuk­sia olla sa­man­ver­tai­sia kuin muut­kin, suo­ma­lai­se­na suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa"

08.04.2021 13:00
Tilaajille
Tämä oli aprillipila: Ruutikankaalla saattavat kolmen vuoden päästä kajahdella myös tenorit ja sopraanot –  tuleva ampumaurheilukeskus on mukana italialaisen oopperatalon hankekartoituksessa

Tämä oli ap­ril­li­pi­la: Ruu­ti­kan­kaal­la saat­ta­vat kolmen vuoden päästä ka­jah­del­la myös tenorit ja sop­raa­not – tuleva am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus on mukana ita­lia­lai­sen oop­pe­ra­ta­lon han­ke­kar­toi­tuk­ses­sa

01.04.2021 05:00 1
Riitta Polvi-Karjalainen ymmärtää kultuurin vaikutuksen –Sen puute näivettää henkisesti
Lukijalta Mielipide

Riitta Pol­vi-Kar­ja­lai­nen ym­mär­tää kul­tuu­rin vai­ku­tuk­sen –Sen puute näi­vet­tää hen­ki­ses­ti

10.03.2021 06:00
Tilaajille
Marita Suomela: "Kulttuurillisesti Nahkurin talo voisi olla monenlainen kohtaamispaikka, erilaisia taidekursseja esimerkiksi kansalaisopistonkin kanssa yhteistyössä"
Lukijalta Mielipide Marita Suomela

Marita Suo­me­la: "Kult­tuu­ril­li­ses­ti Nah­ku­rin talo voisi olla mo­nen­lai­nen koh­taa­mis­paik­ka, eri­lai­sia tai­de­kurs­se­ja esi­mer­kik­si kan­sa­lais­opis­ton­kin kanssa yh­teis­työs­sä"

30.03.2021 15:45
Tilaajille