Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Perhe
Viimeisin 24 tuntia
Kävele sisään ja puhu: Kuulammen koulussa tarjotaan helmikuun puolivälistä lähtien jutteluseuraa matalalla kynnyksellä

Kävele sisään ja puhu: Kuu­lam­men kou­lus­sa tar­jo­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä lähtien jut­te­lu­seu­raa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

01.02.2023 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Vaihto-oppilasvuotta Limingassa viettävä Jessica odottaa näkevänsä keskiyön auringon – kotiinviemisinä mukaan lähtee ainakin opit pyöräilykulttuurista

Vaih­to-op­pi­las­vuot­ta Li­min­gas­sa viet­tä­vä Jessica odottaa nä­ke­vän­sä kes­ki­yön au­rin­gon – ko­tiin­vie­mi­si­nä mukaan lähtee ainakin opit pyö­räi­ly­kult­tuu­ris­ta

30.01.2023 18:00
Tilaajille
Oulunsalon Jääsköntielle suunnitteilla uusi päiväkoti – päiväkotitoimijaksi Pilke Päiväkodit Oy

Ou­lun­sa­lon Jääs­kön­tiel­le suun­nit­teil­la uusi päi­vä­ko­ti – päi­vä­ko­ti­toi­mi­jak­si Pilke Päi­vä­ko­dit Oy

26.01.2023 11:00
Tilaajille
Hippu Heikkisen laskettu aika on vappuna, liminkalainen Kaisa odottaa esikoistaan jännityksellä – "Kumpikaan ei ole kakkavaippaa vaihtanut"

Hippu Heik­ki­sen las­ket­tu aika on vap­pu­na, li­min­ka­lai­nen Kaisa odottaa esi­kois­taan jän­ni­tyk­sel­lä – "Kum­pi­kaan ei ole kak­ka­vaip­paa vaih­ta­nut"

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalainen Kaisa Heikkinen tutkii äitiyspakkauksen sisältöä

Li­min­ka­lai­nen Kaisa Heik­ki­nen tutkii äi­tiys­pak­kauk­sen si­säl­töä

25.01.2023 18:21
Tilaajille
Vaikeidenkin asioiden julkituominen on tärkeää, vaikka se kuinka hävettäisi
Kolumni

Vai­kei­den­kin asioi­den jul­ki­tuo­mi­nen on tär­keää, vaikka se kuinka hä­vet­täi­si

25.01.2023 06:00
Vuosisatojen ajan eri kulttuureissa on juhlistettu äitiyttä ja vauvan syntymää – hailuotolaiselle Essille järjestettiin Mother's blessing -juhla

Vuo­si­sa­to­jen ajan eri kult­tuu­reis­sa on juh­lis­tet­tu äi­tiyt­tä ja vauvan syn­ty­mää – hai­luo­to­lai­sel­le Essille jär­jes­tet­tiin Mot­her's bles­sing -juhla

26.01.2023 07:54
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävän omatoimikirjasto käyttöön alkuvuodesta – käyttösäännöt koskevat omatoimikirjaston lisäksi myös kirjakaappeja

Tyr­nä­vän oma­toi­mi­kir­jas­to käyt­töön al­ku­vuo­des­ta – ­käyt­tö­sään­nöt kos­ke­vat oma­toi­mi­kir­jas­ton lisäksi myös kir­ja­kaap­pe­ja

22.01.2023 15:00
Rantalakeuden kummityttö Emma on rakastaa kissoja, nukkeja ja piirtämistä – siirtyminen päiväkotiin sujui kitkatta

Ran­ta­la­keu­den kum­mi­tyt­tö Emma on ra­kas­taa kis­so­ja, nukkeja ja piir­tä­mis­tä – ­siir­ty­mi­nen päi­vä­ko­tiin sujui kit­kat­ta

22.01.2023 11:13 1
Tilaajille
Tuukka Myllymäki haluaa kertoa tarinansa masennuksen selättämisestä, jotta asian ympärillä pyörivä stigma väistyy – "masentuneen elämä tuntuu niin pahalta ja raadolliselta, ettei sitä toivoisi kenellekään"

Tuukka Myl­ly­mä­ki haluaa kertoa ta­ri­nan­sa ma­sen­nuk­sen se­lät­tä­mi­ses­tä, jotta asian ym­pä­ril­lä pyörivä stigma väistyy – "ma­sen­tu­neen elämä tuntuu niin pahalta ja raa­dol­li­sel­ta, ettei sitä toi­voi­si ke­nel­le­kään"

21.01.2023 06:00
Tilaajille
Esiopetus päättyy Touhula Murrossa kesällä – eskarilaiset aloittavat syksyllä joko kunnan päiväkodeissa tai koulujen eskariryhmissä

Esi­ope­tus päättyy Touhula Mur­ros­sa kesällä – es­ka­ri­lai­set aloit­ta­vat syk­syl­lä joko kunnan päi­vä­ko­deis­sa tai kou­lu­jen es­ka­ri­ryh­mis­sä

24.01.2023 13:51
Tilaajille
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Lihaskunto kohdilleen myös lantionpohjassa, vatsalihasten erkaumaa hoidetaan treenillä

Li­has­kun­to koh­dil­leen myös lan­tion­poh­jas­sa, vat­sa­li­has­ten er­kau­maa hoi­de­taan tree­nil­lä

19.01.2023 06:00
Tilaajille
Lithoviuksen sukuseura ja sukukirja perusteilla – tarinoita kaivataan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lit­ho­viuk­sen su­ku­seu­ra ja su­ku­kir­ja pe­rus­teil­la – ta­ri­noi­ta kai­va­taan

18.01.2023 16:03
Tilaajille
Limingan uusi hallintojohtaja on epävirallisesti liminkalainen – Päiviä ei hirvitä edessä olevat muutokset

Li­min­gan uusi hal­lin­to­joh­ta­ja on epä­vi­ral­li­ses­ti li­min­ka­lai­nen – ­Päi­viä ei hirvitä edessä olevat muu­tok­set

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalon Nuorisoseuralla tanssitaan lasten tahtiin – innokkaimmat pukevat harjoituksiin prinsessamekon, mutta tanssin aloittamiseen riittää tossut ja väljät vaatteet

Ou­lun­sa­lon Nuo­ri­so­seural­la tans­si­taan lasten tahtiin – in­nok­kaim­mat pukevat har­joi­tuk­siin prin­ses­sa­me­kon, mutta tanssin aloit­ta­mi­seen riittää tossut ja väljät vaat­teet

17.01.2023 15:00
Tilaajille
Tomi Weckman Oulun urheilusukeltajista kuvasi, miltä Ouluntullin kalliomontun pohjalla näyttää

Tomi Weckman Oulun ur­hei­lu­su­kel­ta­jis­ta kuvasi, miltä Ou­lun­tul­lin kal­lio­mon­tun poh­jal­la näyttää

10.01.2023 05:59
Tilaajille
Julius Enojärvi, 4 kuukautta, osaa kellua ja sukeltaa – Vauvauinnin suosion salaisuus on yksinkertainen

Julius Eno­jär­vi, 4 kuu­kaut­ta, osaa kellua ja su­kel­taa – Vau­va­uin­nin suosion sa­lai­suus on yk­sin­ker­tai­nen

07.01.2023 15:00
Tilaajille
37-vuotias liminkalaislähtöinen Joni suunnittelee paluuta showpainikehään, sillä pumppi-ikä ei ole vielä läheskään täynnä – katso videokooste!

37-vuo­tias li­min­ka­lais­läh­töi­nen Joni suun­nit­te­lee paluuta show­pai­ni­ke­hään, sillä pump­pi-ikä ei ole vielä lä­hes­kään täynnä – katso vi­deo­koos­te!

06.01.2023 18:00
Tilaajille