Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Opiskelu
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Kolumni

Veikka tuli Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­seen TET-har­joit­te­luun ja viikon päät­teek­si totesi, että me­dia-ala alkoi hieman kiin­nos­ta­maan

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kasvatus on aikuisten yhteistyötä – väistötiloissa työskentely vaatii välillä huumoria "Olihan meillä Instagramissakin jo kuva, missä opettajan pöydän virkaa toimitti muuttolaatikot"

Lasten- ja nuorten kas­va­tus on ai­kuis­ten yh­teis­työ­tä – väis­tö­ti­lois­sa työs­ken­te­ly vaatii välillä huu­mo­ria "Olihan meillä Ins­tag­ra­mis­sa­kin jo kuva, missä opet­ta­jan pöydän virkaa toi­mit­ti muut­to­laa­ti­kot"

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Mikä on Santamäen koulun uuden rehtorin lempikouluruoka? – "Onneksi Santamäessäkin työnkuvaani kuuluu opettamista 10 tuntia viikossa"

Mikä on San­ta­mäen koulun uuden reh­to­rin lem­pi­kou­lu­ruo­ka? – "On­nek­si San­ta­mäes­sä­kin työn­ku­vaa­ni kuuluu opet­ta­mis­ta 10 tuntia vii­kos­sa"

16.08.2022 18:00
Tilaajille
Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kultaisten kehysten sijaan hopeisiin? Tiina kertoo syyn ja samalla kehottaa panostamaan asioihin, jotka kiinnostavat
Kolumni

Miksi pojan plektra pitäisi laittaa kul­tais­ten ke­hys­ten sijaan ho­pei­siin? Tiina kertoo syyn ja samalla ke­hot­taa pa­nos­ta­maan asioi­hin, jotka kiin­nos­ta­vat

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Jos käytössä olisi aikakone, toteaisi Sauli parikymmentä vuotta vanhalle versiolleen maailman olevan mahdollisuuksia täynnä ja elämä kantavan – myös silloin kun on vaikeaa
Kolumni

Jos käy­tös­sä olisi ai­ka­ko­ne, to­teai­si Sauli pa­ri­kym­men­tä vuotta van­hal­le ver­siol­leen maail­man olevan mah­dol­li­suuk­sia täynnä ja elämä kan­ta­van – myös silloin kun on vaikeaa

31.05.2022 13:33
Tilaajille
Kohti Portugalia! Kuulammen koulu on päässyt mukaan kuusi vuotta kestävään Erasmus+-jäsenyyteen – ensimmäisten kouluvierailijoiden joukossa ovat Alisa, Jenni, Jaakko, Matias ja Elma

Kohti Por­tu­ga­lia! Kuu­lam­men koulu on päässyt mukaan kuusi vuotta kes­tä­vään Eras­mus+-jä­se­nyy­teen – en­sim­mäis­ten kou­lu­vie­rai­li­joi­den jou­kos­sa ovat Alisa, Jenni, Jaakko, Matias ja Elma

06.04.2022 15:01
Tilaajille
Mikä sinustatulee isona? Hailuotolaisnuorille opintojen jatkaminen peruskoulun jälkeen tarkoittaa monia muutoksia – "Unelmia saa olla monta ja niitä saa vaihtaa", muistuttaa Katri
Kolumni

Mikä si­nus­ta­tu­lee isona? Hai­luo­to­lais­nuo­ril­le opin­to­jen jat­ka­mi­nen pe­rus­kou­lun jälkeen tar­koit­taa monia muu­tok­sia – "U­nel­mia saa olla monta ja niitä saa vaih­taa", muis­tut­taa Katri

30.03.2022 06:00
Tilaajille
"Ensimmäistä kertaa opiskellessa olen aidosti ollut kiinnostunut oppitunneilla, ja jopa luin kouluun liittyvää kirjaa vapaa-ajalla" – Jenna muistuttaa, että alanvaihtokin on mahdollista ja kannatettavaa
Kolumni

"En­sim­mäis­tä kertaa opis­kel­les­sa olen aidosti ollut kiin­nos­tu­nut op­pi­tun­neil­la, ja jopa luin kouluun liit­ty­vää kirjaa va­paa-ajal­la" – Jenna muis­tut­taa, että alan­vaih­to­kin on mah­dol­lis­ta ja kan­na­tet­ta­vaa

09.03.2022 06:00
Tilaajille
Kun sydänvika vei liminkalaisen Tarja Porkka-Kontturinmahdollisuuden tehdä entisiä töitä, hän opiskeltuaan ja mökkihöperöidyttyään alkoi maailmanlaajuisen pelialan yhdistyksen viestintäjohtajaksi ja ikiliikkujaksi

Kun sy­dän­vi­ka vei li­min­ka­lai­sen Tarja Pork­ka-Kont­tu­rin­mah­dol­li­suu­den tehdä entisiä töitä, hän opis­kel­tuaan ja mök­ki­hö­pe­röi­dyt­tyään alkoi maail­man­laa­jui­sen pe­li­alan yh­dis­tyk­sen vies­tin­tä­joh­ta­jak­si ja iki­liik­ku­jak­si

26.02.2022 15:00
Tilaajille
Suomeenkin opintolainahyvitys? Tyrnävällä vieraillut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen esittää Norjan mallia syrjäseutujen osaajapulan torjumiseksi

Suo­meen­kin opin­to­lai­na­hy­vi­tys? Tyr­nä­väl­lä vie­rail­lut tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen esittää Norjan mallia syr­jä­seu­tu­jen osaa­ja­pu­lan tor­ju­mi­sek­si

08.02.2022 11:35
Tilaajille
Onko läksyjä liikaa ja kokeita liian usein? Kuuntele podcastissa tuposlaisten nuorten mielipiteitä koulun kuormittavuudesta

Onko läksyjä liikaa ja kokeita liian usein? Kuun­te­le pod­cas­tis­sa tu­pos­lais­ten nuorten mie­li­pi­tei­tä koulun kuor­mit­ta­vuu­des­ta

07.02.2022 16:00
Pitäisikö Karpon Hannulle viedä joulukinkku, pohtii Tiina Jokinen: "Tältä siis tuntuu, kun on tehnyt elokuvaa, joka voittaa yleisö-Jussin sekä Karpon"
Kolumni

Pi­täi­si­kö Karpon Han­nul­le viedä jou­lu­kink­ku, pohtii Tiina Jo­ki­nen: "Tältä siis tuntuu, kun on tehnyt elo­ku­vaa, joka voittaa ylei­sö-Jus­sin sekä Karpon"

22.09.2021 01:29
Tilaajille
Miten opiskelu on lapsiperheessä mahdollista? – Viikon ostosten ja ruokien suunnittelu etukäteen helpotti myös opiskeluarkea, sanoo temmesläinen Karoliina

Miten opis­ke­lu on lap­si­per­hees­sä mah­dol­lis­ta? – ­Vii­kon os­tos­ten ja ruokien suun­nit­te­lu etu­kä­teen hel­pot­ti myös opis­ke­luar­kea, sanoo tem­mes­läi­nen Ka­ro­lii­na

16.09.2021 14:00
Tilaajille
Erilaiset tapahtumat ja alueen ihmiset ovat juurruttaneet minua syvemmälle lakeuden maaperään, kirjoittaa Saara ja siivoaa sen jälkeen työpöytänsä
Kolumni

Eri­lai­set ta­pah­tu­mat ja alueen ihmiset ovat juur­rut­ta­neet minua sy­vem­mäl­le la­keu­den maa­pe­rään, kir­joit­taa Saara ja siivoaa sen jälkeen työ­pöy­tän­sä

08.09.2021 06:00
Tilaajille
Avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan – kysyimme, mitä hyötyä opiskelijalle on pyrkiä yliopistoon avoimen väylän kautta

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 11:58
Tilaajille
Oppivelvollisuus jatkui ja toisen asteen opinnot muuttuivat maksuttomiksi – Kempeleessä oppilaitokset ovat valmistautuneet kiireesti muutoksiin

Op­pi­vel­vol­li­suus jatkui ja toisen asteen opinnot muut­tui­vat mak­sut­to­mik­si – Kem­pe­lees­sä op­pi­lai­tok­set ovat val­mis­tau­tu­neet kii­rees­ti muu­tok­siin

06.06.2021 13:01
Tilaajille
Muutama sana kiitollisuudesta: " Nauttikaamme ja arvostakaamme tämän erikoisen elämän jokaista hetkeä!"
Kolumni

Muutama sana kii­tol­li­suu­des­ta: " Naut­ti­kaam­me ja ar­vos­ta­kaam­me tämän eri­koi­sen elämän jo­kais­ta het­keä!"

28.04.2021 04:02
Tilaajille
Kaikki toisen asteen haut auki samaan aikaan

Kaikki toisen asteen haut auki samaan aikaan

18.02.2021 15:00
Tilaajille
Kuuntele miten yhdeksäsluokkalaiset keskustelevat englanniksi – seitsemäsluokkalaisilla monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheina vuorovaikutus, kansainvälisyys ja arjen matematiikka

Kuun­te­le miten yh­dek­säs­luok­ka­lai­set kes­kus­te­le­vat eng­lan­nik­si – seit­se­mäs­luok­ka­lai­sil­la mo­ni­alai­sen op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­den aiheina vuo­ro­vai­ku­tus, kan­sain­vä­li­syys ja arjen ma­te­ma­tiik­ka

05.02.2021 08:00
Liminka laajentaa kieliohjelmansa myös ruotsiin ja venäjään – jatkossa jokainen koulu tarjoaa valittavaksi A1-englantia ja -ruotsia, venäjä äidinkielenä -opetusryhmässä viisi oppilasta

Liminka laa­jen­taa kie­li­oh­jel­man­sa myös ruot­siin ja ve­nä­jään – jat­kos­sa jo­kai­nen koulu tarjoaa va­lit­ta­vak­si A1-eng­lan­tia ja -ruot­sia, venäjä äi­din­kie­le­nä -o­pe­tus­ryh­mäs­sä viisi op­pi­las­ta

25.01.2021 15:15