NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Opiskelu
Kuukausi
Iiris Silvola muistuttaa, että välivuosi opinnoista ei ole mikään maailmanloppu – "Kyllä elämä järjestyy"

Iiris Silvola muis­tut­taa, että vä­li­vuo­si opin­nois­ta ei ole mikään maail­man­lop­pu – "Kyllä elämä jär­jes­tyy"

31.05.2023 18:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen 31-vuotias Eetu reissasi neljä kuukautta Kanta-Hämeeseen ja opiskeli ammattiin, jossa monen pää ei kestäisi

Tyr­nä­vä­läi­nen 31-vuo­tias Eetu reis­sa­si neljä kuu­kaut­ta Kan­ta-Hä­mee­seen ja opis­ke­li am­mat­tiin, jossa monen pää ei kes­täi­si

30.05.2023 18:00
Tilaajille
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 14:48
Tilaajille
Omille siivilleen kannattaa nousta, vaikka olo olisikin epävarma
Pääkirjoitus

Omille sii­vil­leen kan­nat­taa nousta, vaikka olo oli­si­kin epä­var­ma

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Ysiluokkalaiset Maija, Saimi, Leevi ja Topias ovat elämän taitekohdassa – tutun Lumijoen peruskoulun ovi on aika sulkea ja uusi opinahjo odottaa syksyllä

Ysi­luok­ka­lai­set Maija, Saimi, Leevi ja Topias ovat elämän tai­te­koh­das­sa – tutun Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun ovi on aika sulkea ja uusi opin­ah­jo odottaa syk­syl­lä

16.05.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
"En halua välivuotta, vaan kaiken suoraan, jotta pääsen rakentamaan uraa" – 16-vuotiaalla tyrnäväläisellä Emmillä on tarkka polku tulevaisuuteen

"En halua vä­li­vuot­ta, vaan kaiken suo­raan, jotta pääsen ra­ken­ta­maan uraa" – 16-vuo­tiaal­la tyr­nä­vä­läi­sel­lä Emmillä on tarkka polku tu­le­vai­suu­teen

02.05.2023 18:00
Tilaajille
OSAOn talonrakennuskoulutus siirtyy Kempeleeseen – "Tämä on meille jättimäisen iso asia"

OSAOn ta­lon­ra­ken­nus­kou­lu­tus siirtyy Kem­pe­lee­seen – "Tämä on meille jät­ti­mäi­sen iso asia"

28.04.2023 15:46 1
Tilaajille
Opiskeluista ulkopuolelle jäämistä pidetään epäonnistumisena, vaikka kyseessä on enintään tavoitteen viivästyminen – "Elämässä ei ole välivuosia"
Kolumni

Opis­ke­luis­ta ul­ko­puo­lel­le jää­mis­tä pi­de­tään epäon­nis­tu­mi­se­na, vaikka ky­sees­sä on enin­tään ta­voit­teen vii­väs­ty­mi­nen – "E­lä­mäs­sä ei ole vä­li­vuo­sia"

25.04.2023 20:00
Tilaajille
Veikka toivoo, että työtä tekevät saisivat elämiseen riittävää palkkaa ja työn piiriin poliittisesti pakotetut töitä
Kolumni

Veikka toivoo, että työtä tekevät sai­si­vat elä­mi­seen riit­tä­vää palkkaa ja työn piiriin po­liit­ti­ses­ti pa­ko­te­tut töitä

18.04.2023 21:00
Tilaajille
Liminkalainen Marika palasi koulunpenkille, eikä ole katunut – Naistenpäivän kynnyksellä hän kannustaa muitakin opiskelemaan

Li­min­ka­lai­nen Marika palasi kou­lun­pen­kil­le, eikä ole katunut – Nais­ten­päi­vän kyn­nyk­sel­lä hän kan­nus­taa mui­ta­kin opis­ke­le­maan

07.03.2023 18:01
Tilaajille
Rantalakeudessa toimitusharjoittelijana aloittanut Oskari miettii nuorten pääsykoepaineita – niitä hänellä on itselläänkin, mutta myös neuvoja niistä selviämiseen
Kolumni

Ran­ta­la­keu­des­sa toi­mi­tus­har­joit­te­li­ja­na aloit­ta­nut Oskari miettii nuorten pää­sy­koe­pai­nei­ta – niitä hänellä on it­sel­lään­kin, mutta myös neuvoja niistä sel­viä­mi­seen

09.02.2023 11:27
Tilaajille
Koetko koulunkäyntisi raskaaksi? Voisiko se johtua yöunistasi? Unen merkitys ihmiseen on suurempi mitä luuletkaan

Koetko kou­lun­käyn­ti­si ras­kaak­si? Voisiko se johtua yöu­nis­ta­si? Unen mer­ki­tys ih­mi­seen on suu­rem­pi mitä luu­let­kaan

05.02.2023 15:00
Hennan seitsemän tärppiä hyvään koulumenestykseen – lue ja ota ne käyttöön!

Hennan seit­se­män tärppiä hyvään kou­lu­me­nes­tyk­seen – lue ja ota ne käyt­töön!

04.02.2023 13:00
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 15:29
Tilaajille
Sanna kertoo havainnoistan nuorison väsymyksestä ja kotitehtävien kasasta – "Huolestuneena olen kuunnellut ystäväni kertomusta lukiolaisestaan, joka on useita tunteja kiinni läksyissä"
Kolumni

Sanna kertoo ha­vain­nois­tan nuo­ri­son vä­sy­myk­ses­tä ja ko­ti­teh­tä­vien kasasta – "Huo­les­tu­nee­na olen kuun­nel­lut ys­tä­vä­ni ker­to­mus­ta lu­kio­lai­ses­taan, joka on useita tunteja kiinni läk­syis­sä"

25.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Lyydia päätyi opiskelijalehtien kautta viestinnän asiantuntijaksi Hyvinvointiala Hali ry:lle – “Tavallaan ajauduin vaikuttamaan”

Lyydia päätyi opis­ke­li­ja­leh­tien kautta vies­tin­nän asian­tun­ti­jak­si Hy­vin­voin­ti­ala Hali ry:lle – “Ta­val­laan ajau­duin vai­kut­ta­maan”

20.01.2023 06:00
Tilaajille
"40-vuotiaana on vaikeampaa muuttaa Somaliaan töihin, kun on perhe ja asuntolaina" – mitä kuuluu hurjaa tahtia opiskelleelle tyrnäväläislähtöiselle Lotalle?

"40-vuo­tiaa­na on vai­keam­paa muuttaa So­ma­liaan töihin, kun on perhe ja asun­to­lai­na" – mitä kuuluu hurjaa tahtia opis­kel­leel­le tyr­nä­vä­läis­läh­töi­sel­le Lo­tal­le?

17.12.2022 18:00
Tilaajille
Lauri oppi lukiossa, missä aineessa digikirja hänen kohdallaan toimii, missä ei: kielissä digikirjan hankkiminen auttoi paljon, fysiikassa ja matematiikassa se olisi ollut väärä valinta
Kolumni

Lauri oppi lu­kios­sa, missä ai­nees­sa di­gi­kir­ja hänen koh­dal­laan toimii, missä ei: kie­lis­sä di­gi­kir­jan hank­ki­mi­nen auttoi paljon, fy­sii­kas­sa ja ma­te­ma­tii­kas­sa se olisi ollut väärä valinta

08.12.2022 06:00
Tilaajille
Veikka tuli Rantalakeuden toimitukseen TET-harjoitteluun ja viikon päätteeksi totesi, että media-ala alkoi hieman kiinnostamaan
Kolumni

Veikka tuli Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tuk­seen TET-har­joit­te­luun ja viikon päät­teek­si totesi, että me­dia-ala alkoi hieman kiin­nos­ta­maan

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kasvatus on aikuisten yhteistyötä – väistötiloissa työskentely vaatii välillä huumoria "Olihan meillä Instagramissakin jo kuva, missä opettajan pöydän virkaa toimitti muuttolaatikot"

Lasten- ja nuorten kas­va­tus on ai­kuis­ten yh­teis­työ­tä – väis­tö­ti­lois­sa työs­ken­te­ly vaatii välillä huu­mo­ria "Olihan meillä Ins­ta­gra­mis­sa­kin jo kuva, missä opet­ta­jan pöydän virkaa toi­mit­ti muut­to­laa­ti­kot"

30.08.2022 06:00
Tilaajille