Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumnit
Viimeisin 24 tuntia
Mikko ryhtyi juttelemaan tekoälyn kanssa ja huomasi, että tekoäly voi olla vääristynyt, syrjivä, epäeettinen tai virheellinen, jos sen algoritmit, data tai tavoitteet ovat puutteellisia tai kyseenalaisia
Kolumni

Mikko ryhtyi jut­te­le­maan te­ko­älyn kanssa ja huo­ma­si, että tekoäly voi olla vää­ris­ty­nyt, syr­ji­vä, epä­eet­ti­nen tai vir­heel­li­nen, jos sen al­go­rit­mit, data tai ta­voit­teet ovat puut­teel­li­sia tai ky­seen­alai­sia

06:07
Tilaajille
Vanhemmat
Sauli muistuttaa, että hyvä ajotaito syntyy vain ajamalla – niinpä hän aikoo ajattaa tuoretta kortin omistajaa mahdollisimman paljon
Kolumni

Sauli muis­tut­taa, että hyvä ajo­tai­to syntyy vain aja­mal­la – niinpä hän aikoo ajattaa tuo­ret­ta kortin omis­ta­jaa mah­dol­li­sim­man paljon

24.10.2023 15:36
Tilaajille
Kotikirkkoviikko on Tanjan mielestä kulttuuri- ja perinnekasvatusta parhaimmillaan – "Elämme jännän äärellä"
Kolumni

Ko­ti­kirk­ko­viik­ko on Tanjan mie­les­tä kult­tuu­ri- ja pe­rin­ne­kas­va­tus­ta par­haim­mil­laan – "Elämme jännän ää­rel­lä"

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Fakta on luuranko ja fiktio lihat – lue fiktiota, jotta saat syväymmärryksen, kehottaa Heli
Kolumni

Fakta on luu­ran­ko ja fiktio lihat – lue fik­tio­ta, jotta saat sy­väym­mär­ryk­sen, ke­hot­taa Heli

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Paula pohtii kuntaviestintää: "Kunnan ulkoinen viestintä ponnistaa hyvästä sisäisestä viestinnästä"
Kolumni

Paula pohtii kun­ta­vies­tin­tää: "Kunnan ul­koi­nen vies­tin­tä pon­nis­taa hyvästä si­säi­ses­tä vies­tin­näs­tä"

04.10.2023 06:00
Tilaajille
Markus oppi olemaan avaamatta selainta liian tiuhaan – "Asiat eivät ole niin huonosti kuin kerrotaan"
Kolumni

Markus oppi olemaan avaa­mat­ta se­lain­ta liian tiuhaan – "A­siat eivät ole niin huo­nos­ti kuin ker­ro­taan"

04.10.2023 06:00
Tilaajille
Sauli kiittelee saamastaan kannustuksesta ja viesteistä – edessä on hyppy uuteen
Kolumni

Sauli kiit­te­lee saa­mas­taan kan­nus­tuk­ses­ta ja vies­teis­tä – edessä on hyppy uuteen

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Kohtuullinen määrä sähköä kohtuulliseen hintaan – "Tuki olisi kaikille sama ja hyödyttäisi suhteellisesti eniten pienituloisia"
Kolumni

Koh­tuul­li­nen määrä sähköä koh­tuul­li­seen hintaan – "Tuki olisi kai­kil­le sama ja hyö­dyt­täi­si suh­teel­li­ses­ti eniten pie­ni­tu­loi­sia"

26.09.2023 06:00
Hautajaiset kokoaa suvun yhteen suremaan – Heli pohtii, voisiko hyvyyden voiman löytää myös tästä ajasta
Kolumni

Hau­ta­jai­set kokoaa suvun yhteen su­re­maan – Heli pohtii, voisiko hy­vyy­den voiman löytää myös tästä ajasta

21.09.2023 20:24
Sauli pohtii kolumnissaan, että ihan kaikkea ei kannata laittaa vitsiksi – ei edes verovaroin toteutettavaa kuntamarkkinointia
Kolumni

Sauli pohtii ko­lum­nis­saan, että ihan kaikkea ei kannata laittaa vit­sik­si – ei edes ve­ro­va­roin to­teu­tet­ta­vaa kun­ta­mark­ki­noin­tia

06.09.2023 06:01
Limingan Pekka-kunnanjohtaja toteaa olevan mahdotonta luoda sellainen asemakaava ja tulevaisuuden kuva, joka täyttäisi kaikkien toiveet ja näkemykset
Kolumni

Li­min­gan Pek­ka-kun­nan­joh­ta­ja toteaa olevan mah­do­ton­ta luoda sel­lai­nen ase­ma­kaa­va ja tu­le­vai­suu­den kuva, joka täyt­täi­si kaik­kien toiveet ja nä­ke­myk­set

05.09.2023 06:00
Harrastukset kunniaan! Joona kannustaa kokeilemaan rohkeasti uutta ja erikoista
Kolumni

Har­ras­tuk­set kun­niaan! Joona kan­nus­taa ko­kei­le­maan roh­keas­ti uutta ja eri­kois­ta

16.08.2023 06:00
Tilaajille
Pieni ja tylsä vai sittenkin arvokas? Joona pohtii kotiseudun merkitystä
Kolumni

Pieni ja tylsä vai sit­ten­kin ar­vo­kas? Joona pohtii ko­ti­seu­dun mer­ki­tys­tä

26.07.2023 06:00
Tilaajille
Heli puhuu tomaatintaimille paskakieltä ja on on sitä mieltä, että jenkkirunoilija on erehtynyt
Kolumni

Heli puhuu to­maa­tin­tai­mil­le pas­ka­kiel­tä ja on on sitä mieltä, että jenk­ki­ru­noi­li­ja on ereh­ty­nyt

19.04.2023 06:00
Tilaajille
Lumijokinen Mari muistuttaa, että ventovieraalle hymyileminen voi pelastaa tämän päivän – "Toivottavasti hyvä lähtee kiertämään"

Lu­mi­jo­ki­nen Mari muis­tut­taa, että ven­to­vie­raal­le hy­myi­le­mi­nen voi pe­las­taa tämän päivän – "Toi­vot­ta­vas­ti hyvä lähtee kier­tä­mään"

22.02.2023 06:00
Tilaajille
Mielenkiintoisiin asioihin täällä saaressa pääsee mukaan, kun vaan uskaltaa heittäytyä ja lähteä mukaan, kirjoittaa Annukka Hailuodosta
Kolumni

Mie­len­kiin­toi­siin asioi­hin täällä saa­res­sa pääsee mukaan, kun vaan us­kal­taa heit­täy­tyä ja lähteä mukaan, kir­joit­taa Annukka Hai­luo­dos­ta

06.10.2021 06:00
Tilaajille
"Suonette anteeksi vaaliviikonlopun lauantaiset puhelinsoitot: Kosken Jaana tässä Tyrnävän keskusvaalilautakunnasta terve!"
Kolumni

"Suo­net­te an­teek­si vaa­li­vii­kon­lo­pun lauan­tai­set pu­he­lin­soi­tot: Kosken Jaana tässä Tyr­nä­vän kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­ta terve!"

22.06.2021 14:56
Tilaajille
Rantalakeuden kolumniringissä monta uutta kirjoittajaa –historioitsijaa, väistyvää kuntapolitiikkoa, lääkäriä, urheilutoimijaa

Ran­ta­la­keu­den ko­lum­ni­rin­gis­sä monta uutta kir­joit­ta­jaa –his­to­rioit­si­jaa, väis­ty­vää kun­ta­po­li­tiik­koa, lää­kä­riä, ur­hei­lu­toi­mi­jaa

24.01.2021 09:00
Tilaajille
Diakonissa-Marika lähtee kouluttautumaan uuteen ammattiin: "Ei ole helppoa tehdä päätöstä aloittaa jotain uutta"
Kolumni

Dia­ko­nis­sa-Ma­ri­ka lähtee kou­lut­tau­tu­maan uuteen am­mat­tiin: "Ei ole helppoa tehdä pää­tös­tä aloit­taa jotain uutta"

30.09.2020 07:45