Liminganlahden luontokeskus
Näin näppärästi Liminganlahden luontokeskukselle rakentuvan luontokoulun moduulit löysivät paikkansa – koulukäyttöön tila avautuu jo tämän syksyn aikana

Näin näp­pä­räs­ti Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sel­le ra­ken­tu­van luon­to­kou­lun mo­duu­lit löy­si­vät paik­kan­sa – kou­lu­käyt­töön tila avautuu jo tämän syksyn aikana

15.09.2021 16:55
Tilaajille
Susi lammasten vaatteissa: Hirvittävää eläinrääkkäystä, kauhistelee Nikkilän Matti
Mielipidekirjoitus

Susi lam­mas­ten vaat­teis­sa: Hir­vit­tä­vää eläin­rääk­käys­tä, kau­his­te­lee Nik­ki­län Matti

26.08.2021 16:44
Liminganlahden uusi kosteikkoluontopolku sulkeutuu elokuuksi hanhenmetsästyksen vuoksi – ratkaisu on tiettävästi varsin harvinainen

Li­min­gan­lah­den uusi kos­teik­ko­luon­to­pol­ku sul­keu­tuu elo­kuuk­si han­hen­met­säs­tyk­sen vuoksi – rat­kai­su on tiet­tä­väs­ti varsin har­vi­nai­nen

02.08.2021 07:00
"Matkan jälkeen aion kirjoittaa seikkailustani artikkelin ja kertoa kokemuksistani täällä" – brittiläinen luontodokumentaristi Nigel Marven ihastui Liminganlahteen ja sen lintuihin

"Matkan jälkeen aion kir­joit­taa seik­kai­lus­ta­ni ar­tik­ke­lin ja kertoa ko­ke­muk­sis­ta­ni täällä" – brit­ti­läi­nen luon­to­do­ku­men­ta­ris­ti Nigel Marven ihastui Li­min­gan­lah­teen ja sen lin­tui­hin

23.06.2021 01:53
Tilaajille
Liminganlahdelle 40 uutta hotellipaikkaa – uuteen majapaikkaan odotetaan 40 räystäspääskypariskuntaa

Li­min­gan­lah­del­le 40 uutta ho­tel­li­paik­kaa – uuteen ma­ja­paik­kaan odo­te­taan 40 räys­täs­pääs­ky­pa­ris­kun­taa

31.05.2021 07:21
Tilaajille
Tervetuloa ministerit! Päätoimittaja-Sauli näkisi Liminganlahdella mielellään enemmänkin mustia ministeriautoja
Kolumni

Ter­ve­tu­loa mi­nis­te­rit! Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li näkisi Li­min­gan­lah­del­la mie­lel­lään enem­män­kin mustia mi­nis­te­ri­au­to­ja

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Tuplalimosa liiteli sisäministerin kiikareihin – suomalaisia Maria Ohisalo ei vielä innosta lentämään, vaan kannustaa tänäkin kesänä matkustamaan kotimaassa

Tup­la­li­mo­sa liiteli si­sä­mi­nis­te­rin kii­ka­rei­hin – suo­ma­lai­sia Maria Ohisalo ei vielä innosta len­tä­mään, vaan kan­nus­taa tänäkin kesänä mat­kus­ta­maan ko­ti­maas­sa

08.05.2021 12:31
Tilaajille
Luontokeskukseen mini-Liminganlahti – kosteikkopolun lisäksi tänä vuonna ryhdytään rakentamaan toistakin oppimisympäristöä, Kukkalaa

Luon­to­kes­kuk­seen mi­ni-Li­min­gan­lah­ti – kos­teik­ko­po­lun lisäksi tänä vuonna ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan tois­ta­kin op­pi­mi­sym­pä­ris­töä, Kuk­ka­laa

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskukseen uusi luontopolku ja hotelli – räystäspääskyille

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen uusi luon­to­pol­ku ja hotelli – räys­täs­pääs­kyil­le

15.04.2021 09:39
Virkkulan uuden ja esteettömän kosteikkoluontopolun rakennustyöt alkoivat maanantaina – pääsiäisenä tapahtunut materiaalivarkaus on yhä selvittämättä

Virk­ku­lan uuden ja es­teet­tö­män kos­teik­ko­luon­to­po­lun ra­ken­nus­työt al­koi­vat maa­nan­tai­na – pää­siäi­se­nä ta­pah­tu­nut ma­te­riaa­li­var­kaus on yhä sel­vit­tä­mät­tä

13.04.2021 15:11
Tilaajille
Luontokeskus avaa ovensa hetkeksi – vaihtoehtoisia tapoja palvella talvilomailijoita mietitään

Luon­to­kes­kus avaa ovensa het­kek­si – vaih­to­eh­toi­sia tapoja pal­vel­la tal­vi­lo­mai­li­joi­ta mie­ti­tään

01.03.2021 18:53
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskus avaa ovensa kuukausien kiinniolon jälkeen

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus avaa ovensa kuu­kau­sien kiin­ni­olon jälkeen

25.02.2021 09:32
Luontokeskuksen kävijämäärä tippui huomattavasti koronavuoden aikana – vuoteen 2019 verrattuna kävijöitä oli viime vuonna yli puolet vähemmän

Luon­to­kes­kuk­sen kä­vi­jä­mää­rä tippui huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na­vuo­den aikana – vuoteen 2019 ver­rat­tu­na kä­vi­jöi­tä oli viime vuonna yli puolet vä­hem­män

02.02.2021 13:00
Tilaajille
"Onko Ruutikangas kuntien kannalta brändikäs nimi? – Lumijoen valtuutetut innostuivat keskustelemaan matkailusta ja pohtimaan keinoja saada kuntaan lisää turisteja

"Onko Ruu­ti­kan­gas kuntien kan­nal­ta brän­di­käs nimi? – Lu­mi­joen val­tuu­te­tut in­nos­tui­vat kes­kus­te­le­maan mat­kai­lus­ta ja poh­ti­maan keinoja saada kuntaan lisää tu­ris­te­ja

17.11.2020 08:09
Tilaajille
Go Arctic Oy ryhtyy pyörittämään Liminganlahden hotelli- ja ravintolatoimintaa: "Mielenkiintoinen mahdollisuus upealla Liminganlahdella"

Go Arctic Oy ryhtyy pyö­rit­tä­mään Li­min­gan­lah­den ho­tel­li- ja ra­vin­to­la­toi­min­taa: "Mie­len­kiin­toi­nen mah­dol­li­suus upealla Li­min­gan­lah­del­la"

02.11.2020 06:50
Tilaajille
Kaksi vuotta sitten Liminganlahden osalta takaisin valmisteluun palautettu matkailun masterplan on nyt huomattavasti aiempaa visiota realistisempi – Alueelle halutaan kuitenkin jonkinlainen vau-efekti esimerkiksi korkeasta katselutornista

Kaksi vuotta sitten Li­min­gan­lah­den osalta ta­kai­sin val­mis­te­luun pa­lau­tet­tu mat­kai­lun mas­terp­lan on nyt huo­mat­ta­vas­ti aiempaa visiota rea­lis­ti­sem­pi – Alueel­le ha­lu­taan kui­ten­kin jon­kin­lai­nen vau-efek­ti esi­mer­kik­si kor­keas­ta kat­se­lu­tor­nis­ta

13.10.2020 14:00
Tilaajille