Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Liminganlahden luontokeskus
Perämeri-kiertue saapuu lauantaina Liminkaan – tilaisuuteen on vapaa pääsy

Pe­rä­me­ri-kier­tue saapuu lauan­tai­na Li­min­kaan – ti­lai­suu­teen on vapaa pääsy

16.12.2022 15:00
Yrittäjien välinen yhteistyö on kaiken perusta, sanoo Limingan matkailupäällikkö ja haluaa edistää sen laajentumista

Yrit­tä­jien välinen yh­teis­työ on kaiken pe­rus­ta, sanoo Li­min­gan mat­kai­lu­pääl­lik­kö ja haluaa edistää sen laa­jen­tu­mis­ta

09.10.2022 06:00
Tilaajille
Liminganlahden rantaniittyjen kukat ja pörriäiset tulevat tutuiksi uudessa oppimisympäristö Kukkalassa – avajaisia vietetään lauantaina

Li­min­gan­lah­den ran­ta­niit­ty­jen kukat ja pör­riäi­set tulevat tu­tuik­si uudessa op­pi­mis­ym­pä­ris­tö Kuk­ka­las­sa – ava­jai­sia vie­te­tään lauan­tai­na

07.09.2022 17:00
Liminganlahden vedenalaisesta luonnosta tiedetään nyt paljon enemmän – luontokeskuksen vierailijoille tietoa jaetaan nuotiopaikalle pystytetyillä opastetauluilla

Li­min­gan­lah­den ve­den­alai­ses­ta luon­nos­ta tie­de­tään nyt paljon enemmän – luon­to­kes­kuk­sen vie­rai­li­joil­le tietoa jaetaan nuo­tio­pai­kal­le pys­ty­te­tyil­lä opas­te­tau­luil­la

18.05.2022 07:30
Tilaajille
Arimo ja Ari-Pekka ovat yhdistäneet intohimonsa luonnossa liikkumiseen ja valokuvaukseen – "Luonnossa voi kokea elämän voiman"

Arimo ja Ari-Pek­ka ovat yh­dis­tä­neet in­to­hi­mon­sa luon­nos­sa liik­ku­mi­seen ja va­lo­ku­vauk­seen – "Luon­nos­sa voi kokea elämän voiman"

08.04.2022 18:00
Tilaajille
Lintukuvafestivaali järjestetään Liminganlahdella kahden vuoden tauon jälkeen – "Aina ei tarvitse lähteä kauas kuvaamaan tai havainnoimaan luonnon ihmeitä"

Lin­tu­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Li­min­gan­lah­del­la kahden vuoden tauon jälkeen – "Aina ei tar­vit­se lähteä kauas ku­vaa­maan tai ha­vain­noi­maan luonnon ih­mei­tä"

31.03.2022 08:59
Saapuvat lennot: Ensimmäisinä lähestyvät mustavaris ja merikotka, sen jälkeen laskeutuvat kaikki muut

Saa­pu­vat lennot: En­sim­mäi­si­nä lä­hes­ty­vät mus­ta­va­ris ja me­ri­kot­ka, sen jälkeen las­keu­tu­vat kaikki muut

17.03.2022 08:27
Tilaajille
Arkistojen aarteita: Luontokeskukselle haetaan uusia yhteistyökumppaneita – Metsähallitus tulossa Liminganlahdelle

Ar­kis­to­jen aar­tei­ta: Luon­to­kes­kuk­sel­le haetaan uusia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta – Met­sä­hal­li­tus tulossa Li­min­gan­lah­del­le

12.03.2022 18:00
Tilaajille
Näin näppärästi Liminganlahden luontokeskukselle rakentuvan luontokoulun moduulit löysivät paikkansa – koulukäyttöön tila avautuu jo tämän syksyn aikana

Näin näp­pä­räs­ti Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sel­le ra­ken­tu­van luon­to­kou­lun mo­duu­lit löy­si­vät paik­kan­sa – kou­lu­käyt­töön tila avautuu jo tämän syksyn aikana

15.09.2021 16:55
Tilaajille
Susi lammasten vaatteissa: Hirvittävää eläinrääkkäystä, kauhistelee Nikkilän Matti
Mielipidekirjoitus

Susi lam­mas­ten vaat­teis­sa: Hir­vit­tä­vää eläin­rääk­käys­tä, kau­his­te­lee Nik­ki­län Matti

26.08.2021 16:44
Liminganlahden uusi kosteikkoluontopolku sulkeutuu elokuuksi hanhenmetsästyksen vuoksi – ratkaisu on tiettävästi varsin harvinainen

Li­min­gan­lah­den uusi kos­teik­ko­luon­to­pol­ku sul­keu­tuu elo­kuuk­si han­hen­met­säs­tyk­sen vuoksi – rat­kai­su on tiet­tä­väs­ti varsin har­vi­nai­nen

02.08.2021 07:00
"Matkan jälkeen aion kirjoittaa seikkailustani artikkelin ja kertoa kokemuksistani täällä" – brittiläinen luontodokumentaristi Nigel Marven ihastui Liminganlahteen ja sen lintuihin

"Matkan jälkeen aion kir­joit­taa seik­kai­lus­ta­ni ar­tik­ke­lin ja kertoa ko­ke­muk­sis­ta­ni täällä" – brit­ti­läi­nen luon­to­do­ku­men­ta­ris­ti Nigel Marven ihastui Li­min­gan­lah­teen ja sen lin­tui­hin

23.06.2021 01:53
Tilaajille
Liminganlahdelle 40 uutta hotellipaikkaa – uuteen majapaikkaan odotetaan 40 räystäspääskypariskuntaa

Li­min­gan­lah­del­le 40 uutta ho­tel­li­paik­kaa – uuteen ma­ja­paik­kaan odo­te­taan 40 räys­täs­pääs­ky­pa­ris­kun­taa

31.05.2021 07:21
Tilaajille
Tervetuloa ministerit! Päätoimittaja-Sauli näkisi Liminganlahdella mielellään enemmänkin mustia ministeriautoja
Kolumni

Ter­ve­tu­loa mi­nis­te­rit! Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li näkisi Li­min­gan­lah­del­la mie­lel­lään enem­män­kin mustia mi­nis­te­ri­au­to­ja

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Tuplalimosa liiteli sisäministerin kiikareihin – suomalaisia Maria Ohisalo ei vielä innosta lentämään, vaan kannustaa tänäkin kesänä matkustamaan kotimaassa

Tup­la­li­mo­sa liiteli si­sä­mi­nis­te­rin kii­ka­rei­hin – suo­ma­lai­sia Maria Ohisalo ei vielä innosta len­tä­mään, vaan kan­nus­taa tänäkin kesänä mat­kus­ta­maan ko­ti­maas­sa

08.05.2021 12:31
Tilaajille
Luontokeskukseen mini-Liminganlahti – kosteikkopolun lisäksi tänä vuonna ryhdytään rakentamaan toistakin oppimisympäristöä, Kukkalaa

Luon­to­kes­kuk­seen mi­ni-Li­min­gan­lah­ti – kos­teik­ko­po­lun lisäksi tänä vuonna ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan tois­ta­kin op­pi­mi­sym­pä­ris­töä, Kuk­ka­laa

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskukseen uusi luontopolku ja hotelli – räystäspääskyille

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­seen uusi luon­to­pol­ku ja hotelli – räys­täs­pääs­kyil­le

15.04.2021 09:39
Virkkulan uuden ja esteettömän kosteikkoluontopolun rakennustyöt alkoivat maanantaina – pääsiäisenä tapahtunut materiaalivarkaus on yhä selvittämättä

Virk­ku­lan uuden ja es­teet­tö­män kos­teik­ko­luon­to­po­lun ra­ken­nus­työt al­koi­vat maa­nan­tai­na – pää­siäi­se­nä ta­pah­tu­nut ma­te­riaa­li­var­kaus on yhä sel­vit­tä­mät­tä

13.04.2021 15:11
Tilaajille
Luontokeskus avaa ovensa hetkeksi – vaihtoehtoisia tapoja palvella talvilomailijoita mietitään

Luon­to­kes­kus avaa ovensa het­kek­si – vaih­to­eh­toi­sia tapoja pal­vel­la tal­vi­lo­mai­li­joi­ta mie­ti­tään

01.03.2021 18:53
Tilaajille
Liminganlahden luontokeskus avaa ovensa kuukausien kiinniolon jälkeen

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus avaa ovensa kuu­kau­sien kiin­ni­olon jälkeen

25.02.2021 09:32