Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hailuoto
Kuukausi
Marjatan työt ovat kuvia oikeista ihmisistä: "Piilin sisarukset koukuttivat minua vuosia" – Katso teoskuvat ja video!

Mar­ja­tan työt ovat kuvia oi­keis­ta ih­mi­sis­tä: "Piilin si­sa­ruk­set kou­kut­ti­vat minua vuosia" – Katso teos­ku­vat ja video!

02.02.2023 18:00
Tilaajille
Lisää rakennuspaikkoja Hailuodon keskustaan – yksityisten maille voidaan kaavoittaa maankäyttösopimuksella

Lisää ra­ken­nus­paik­ko­ja Hai­luo­don kes­kus­taan – yk­si­tyis­ten maille voidaan kaa­voit­taa maan­käyt­tö­so­pi­muk­sel­la

02.02.2023 06:00
Tilaajille
Tämän kesän Bättre Folkin toiseksi pääesiintyjäksi J.Karjalainen – toinen pääartisteista paljastetaan myöhemmin helmikuussa

Tämän kesän Bättre Folkin toi­sek­si pää­esiin­ty­jäk­si J.Kar­ja­lai­nen – toinen pää­ar­tis­teis­ta pal­jas­te­taan myö­hem­min hel­mi­kuus­sa

01.02.2023 06:57
Tilaajille
Luonnonsuojelupiiri päätti hakea valituslupaa – Korkein oikeus katsoo, onko Hailuodon kiinteän yhteyden vesilupapäätöksessä aineksia vielä valituksiin

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri päätti hakea va­li­tus­lu­paa – ­Kor­kein oikeus katsoo, onko Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­pa­pää­tök­ses­sä ai­nek­sia vielä va­li­tuk­siin

27.01.2023 10:16
Hailuotolaislapset opettelevat erätaitokulttuuria – paikallisen metsästysseuran jäsenmäärä on noussut erätaitokerhon ansiosta

Hai­luo­to­lais­lap­set opet­te­le­vat erä­tai­to­kult­tuu­ria – pai­kal­li­sen met­säs­tys­seu­ran jä­sen­mää­rä on noussut erä­tai­to­ker­hon an­sios­ta

27.01.2023 06:00
Tilaajille
Tuuli on yltynyt puuskissa Suomen kovimpiin lukemiin Hailuodossa, Oulussa ja Raahessa

Tuuli on yltynyt puus­kis­sa Suomen ko­vim­piin lu­ke­miin Hai­luo­dos­sa, Oulussa ja Raa­hes­sa

25.01.2023 13:22
Tilaajille
Vuosisatojen ajan eri kulttuureissa on juhlistettu äitiyttä ja vauvan syntymää – hailuotolaiselle Essille järjestettiin Mother's blessing -juhla

Vuo­si­sa­to­jen ajan eri kult­tuu­reis­sa on juh­lis­tet­tu äi­tiyt­tä ja vauvan syn­ty­mää – hai­luo­to­lai­sel­le Essille jär­jes­tet­tiin Mot­her's bles­sing -juhla

26.01.2023 07:54
Tilaajille
Rantalakeuden kummityttö Emma on rakastaa kissoja, nukkeja ja piirtämistä – siirtyminen päiväkotiin sujui kitkatta

Ran­ta­la­keu­den kum­mi­tyt­tö Emma on ra­kas­taa kis­so­ja, nukkeja ja piir­tä­mis­tä – ­siir­ty­mi­nen päi­vä­ko­tiin sujui kit­kat­ta

22.01.2023 11:13 1
Tilaajille
Toimittaja havaitsi, että erikoiset kuppilat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu peltojen keskellä sijaitsevasta hailuotolaisesta baarista sekä Limingan Asema Pubista

Toi­mit­ta­ja ha­vait­si, että eri­koi­set kup­pi­lat ovat käyneet vähiin: Niin syntyi juttu pel­to­jen kes­kel­lä si­jait­se­vas­ta hai­luo­to­lai­ses­ta baa­ris­ta sekä Li­min­gan Asema Pubista

14.01.2023 20:55
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuodon seurakunnan väkimäärä kasvoi ensimmäistä kertaa kolmeentoista vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo talousarvio

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan vä­ki­mää­rä kasvoi en­sim­mäis­tä kertaa kol­meen­tois­ta vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo ta­lous­ar­vio

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä vielä mietitään valitusluvan hakemista Hailuodon kiinteälle yhteydelle – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ris­sä vielä mie­ti­tään va­li­tus­lu­van ha­ke­mis­ta Hai­luo­don kiin­teäl­le yh­tey­del­le – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

04.01.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodon ampumarata sai luvan myös haulikkoammuntapaikalle – "Luulen, että haulikkopaikan valmistuminen siirtyy kustannussyistä tuonnemmaksi"

Hai­luo­don am­pu­ma­ra­ta sai luvan myös hau­lik­ko­am­mun­ta­pai­kal­le – "Luu­len, että hau­lik­ko­pai­kan val­mis­tu­mi­nen siirtyy kus­tan­nus­syis­tä tuon­nem­mak­si"

03.01.2023 17:05
Tilaajille
Miia Haanpää ja Teemu Tamminen näyttävät, millaista pariakrobatia on

Miia Haanpää ja Teemu Tam­mi­nen näyt­tä­vät, mil­lais­ta pa­ri­ak­ro­ba­tia on

02.01.2023 09:19
Tilaajille
Hailuotolaisperheessä haaveillaan maailmanympäripurjehduksesta ja halutaan panostaa nuorten hyvinvointiin

Hai­luo­to­lais­per­hees­sä haa­veil­laan maail­man­ym­pä­ri­pur­jeh­duk­ses­ta ja ha­lu­taan pa­nos­taa nuorten hy­vin­voin­tiin

30.12.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodon kiinteä yhteys sai vuosia odotetun vesiluvan – Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vesiluvasta tehdyn valituksen

Hai­luo­don kiinteä yhteys sai vuosia odo­te­tun ve­si­lu­van – Vaasan hal­lin­to-oi­keus hylkäsi ve­si­lu­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

29.12.2022 10:37
Hailuotolainen Heimo innostaa ihmisiä kinkunsulatuslenkille kävelysauvojen kanssa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­to­lai­nen Heimo in­nos­taa ihmisiä kin­kun­su­la­tus­len­kil­le kä­ve­ly­sau­vo­jen kanssa

26.12.2022 11:27
Tilaajille
Pentti Kartimo tarinoi kirjassaan lapsuudestaan Marjaniemessä: "Kapusimme röysikön korkeimmalle huipulle, jolloin huomasimme kauhuksemme, että jääsaaren ympärillä velloi aivan sula meri"

Pentti Kartimo tarinoi kir­jas­saan lap­suu­des­taan Mar­ja­nie­mes­sä: "Ka­pu­sim­me röy­si­kön kor­keim­mal­le hui­pul­le, jolloin huo­ma­sim­me kau­huk­sem­me, että jää­saa­ren ym­pä­ril­lä velloi aivan sula meri"

25.12.2022 06:00
Tilaajille
Oulun seudulle pyrytti topakasti lunta, Hailuodossa sitä kertyi 11 senttiä – tällainen on joulun sää

Oulun seu­dul­le pyrytti to­pa­kas­ti lunta, Hai­luo­dos­sa sitä kertyi 11 senttiä – täl­lai­nen on joulun sää

21.12.2022 18:00
Tilaajille
Aika on ystävä ja vihollinen – Katri paljastaa miksi monen hailuotolaisen seinäkello on viisi minuuttia edellä virallista aikaa
Kolumni

Aika on ystävä ja vi­hol­li­nen – Katri pal­jas­taa miksi monen hai­luo­to­lai­sen sei­nä­kel­lo on viisi mi­nuut­tia edellä vi­ral­lis­ta aikaa

20.12.2022 11:16
Tilaajille