Hailuoto
Viimeisin 24 tuntia
Kyläkaavoilla lisää rakennuspaikkoja - Hailuoto hyödyntää arkkitehtiopiskelijoiden visioita kunnan tulevaisuudesta vuonna 2040

Ky­lä­kaa­voil­la lisää ra­ken­nus­paik­ko­ja - Hai­luo­to hyö­dyn­tää ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­joi­den vi­sioi­ta kunnan tu­le­vai­suu­des­ta vuonna 2040

14.04.2021 19:00
Tilaajille
Viikko
Hailuoto aloittaa ensi viikolla perusterveiden rokottamisen – rokotuskattavuus on nyt lähes 34 prosenttia

Hai­luo­to aloit­taa ensi vii­kol­la pe­rus­ter­vei­den ro­kot­ta­mi­sen – ro­ko­tus­kat­ta­vuus on nyt lähes 34 pro­sent­tia

14.04.2021 10:55
Hailuodon kanttori  Mari Liukkonen selvitti hailuotolaisten virren –Tiedätkö, miten se alkaa?
Kolumni Mari Liukkonen

Hai­luo­don kant­to­ri Mari Liuk­ko­nen sel­vit­ti hai­luo­to­lais­ten virren –Tie­dät­kö, miten se alkaa?

14.04.2021 06:00
Tilaajille
Sirkka Järvelä huolehti Hailuodon äideistä ja lapsista 37 vuoden ajan – Kerran reki oli juuttua railoon, kun äitiä vietiin Ouluun synnyttämään

Sirkka Järvelä huo­leh­ti Hai­luo­don äi­deis­tä ja lap­sis­ta 37 vuoden ajan – Kerran reki oli juuttua rai­loon, kun äitiä vietiin Ouluun syn­nyt­tä­mään

11.04.2021 13:00
Tilaajille
Kuukausi
Hailuodossa voi kohta asua pienesti – Sintantielle rakennettava pienin erilliskoti on yksikön kokoinen

Hai­luo­dos­sa voi kohta asua pie­nes­ti – Sin­tan­tiel­le ra­ken­net­ta­va pienin eril­lis­ko­ti on yksikön ko­koi­nen

08.04.2021 09:00
Tilaajille
Vesi nousi omakotitalon pihalle Hailuodossa – onnettomuus johtui tukkeutuneesta ojasta

Vesi nousi oma­ko­ti­ta­lon pihalle Hai­luo­dos­sa – on­net­to­muus johtui tuk­keu­tu­nees­ta ojasta

06.04.2021 12:53
”Moni huomaa vasta talvella, ettei aurata” – Oiva jätti kuntalaisaloitteen, että Hailuoto auraisi yksityistiet tulevanakin talvena

”Moni huomaa vasta tal­vel­la, ettei aurata” – Oiva jätti kun­ta­lai­sa­loit­teen, että Hai­luo­to auraisi yk­si­tyis­tiet tu­le­va­na­kin talvena

01.04.2021 15:00
Tilaajille
Hailuodon terveyspilotti päättyy toukokuussa - lääkäripalveluista neuvotellaan viiden palveluntuottajan kanssa

Hai­luo­don ter­veys­pi­lot­ti päättyy tou­ko­kuus­sa - lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta neu­vo­tel­laan viiden pal­ve­lun­tuot­ta­jan kanssa

01.04.2021 13:00
Tilaajille
Hailuodon Urheilijat elvytetään henkiin – Hyypän hiihtomajan kohtalo huoletti urheiluväkeä

Hai­luo­don Ur­hei­li­jat el­vy­te­tään henkiin – Hyypän hiih­to­ma­jan kohtalo huo­let­ti ur­hei­lu­vä­keä

30.03.2021 07:36
Tilaajille
Majakkamatkailua Perämerelle?

Ma­jak­ka­mat­kai­lua Pe­rä­me­rel­le?

28.03.2021 15:00
Tilaajille
Hailuodon tilinpäätös liki budjetissa – tulos poistojen jälkeen miinuksella pari tuhatta euroa

Hai­luo­don ti­lin­pää­tös liki bud­je­tis­sa – tulos pois­to­jen jälkeen mii­nuk­sel­la pari tuhatta euroa

24.03.2021 10:00
Tilaajille
Pienissä urheiluseuroissa panostetaan kuntoliikuntaan, sillä kaikki eivät halua kilpailla - Hailuotoon halutaan perustaa uusi kuntalaiset yhdistävä urheiluseura, Tupoksessa jatketaan perinteikkään Tuiskun toimintaa

Pie­nis­sä ur­hei­lu­seu­rois­sa pa­nos­te­taan kun­to­lii­kun­taan, sillä kaikki eivät halua kil­pail­la - Hai­luo­toon ha­lu­taan pe­rus­taa uusi kun­ta­lai­set yh­dis­tä­vä ur­hei­lu­seu­ra, Tu­pok­ses­sa jat­ke­taan pe­rin­teik­kään Tuiskun toi­min­taa

24.03.2021 09:05
Tilaajille
Hailuoto kutsuu perustamaan urheiluseuraa –kaikille avoin tilaisuus järjestetään perjantaina Teams-palaverina

Hai­luo­to kutsuu pe­rus­ta­maan ur­hei­lu­seu­raa –kai­kil­le avoin ti­lai­suus jär­jes­te­tään per­jan­tai­na Teams-pa­la­ve­ri­na

19.03.2021 07:52
Hailuoto haluaa olla Suomen onnellisin saari – "Tavoitteena on tuoda hyväksi havaitut toimet osaksi kaikkien kuntalaisten arkea", sanoo kunnanjohtaja Aki

Hai­luo­to haluaa olla Suomen on­nel­li­sin saari – "Ta­voit­tee­na on tuoda hyväksi ha­vai­tut toimet osaksi kaik­kien kun­ta­lais­ten arkea", sanoo kun­nan­joh­ta­ja Aki

18.03.2021 10:00
Tilaajille
Kari on ollut mukana selvittelemässä luotsauksen historiaa Perämerellä ja löytänyt saaren merellisyyden uudesta näkökulmasta
Kolumni Kari Blomster

Kari on ollut mukana sel­vit­te­le­mäs­sä luot­sauk­sen his­to­riaa Pe­rä­me­rel­lä ja löy­tä­nyt saaren me­rel­li­syy­den uudesta nä­kö­kul­mas­ta

17.03.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Saarelta löytyi riisuttu,mutta sitäkin täydempi elämä – Marjo Lehtola kannustaa muitakin kohtaamaan omat pelkonsa rohkeasti

Saa­rel­ta löytyi rii­sut­tu,­mut­ta sitäkin täy­dem­pi elämä – Marjo Lehtola kan­nus­taa mui­ta­kin koh­taa­maan omat pel­kon­sa roh­keas­ti

14.03.2021 08:51
Tilaajille
Hailuodon jäätie jouduttiin jälleen sulkemaan

Hai­luo­don jäätie jou­dut­tiin jälleen sul­ke­maan

12.03.2021 06:54
Voisiko Hailuodossa opiskella tulevaisuudessa vaikka matkailualaa? OSAO:ssa toivotaan hailuotolaisten haastavan oppilaitosta, jotta visiot konkretisoituvat

Voisiko Hai­luo­dos­sa opis­kel­la tu­le­vai­suu­des­sa vaikka mat­kai­lua­laa? OSAO:s­sa toi­vo­taan hai­luo­to­lais­ten haas­ta­van op­pi­lai­tos­ta, jotta visiot konk­re­ti­soi­tu­vat

11.03.2021 09:00
Tilaajille
Visit Hailuoto julkaisee oman mobiilisovelluksen toukokuussa – "Sormea pyyhkäisemällä saat esiin lautta-ajat, säätiedot..."

Visit Hai­luo­to jul­kai­see oman mo­bii­li­so­vel­luk­sen tou­ko­kuus­sa – "Sormea pyyh­käi­se­mäl­lä saat esiin laut­ta-ajat, sää­tie­dot..."

10.03.2021 10:09