Hailuoto
Viimeisin 12 tuntia
Jaakko Havana rakensi 70 lehmän robottinavetan Hailuotoon

Jaakko Havana rakensi 70 lehmän ro­bot­ti­na­ve­tan Hai­luo­toon

12:52 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Havanan pihatossa ammuu  kohta 70 lypsävää – Katso video! Jaakko Havanaa kiinnostaa myös biokaasun tuotanto ja lannan separointi

Havanan pi­ha­tos­sa ammuu kohta 70 lyp­sä­vää – Katso video! Jaakko Havanaa kiin­nos­taa myös bio­kaa­sun tuo­tan­to ja lannan se­pa­roin­ti

12:00 0
Tilaajille
Kari kertoo yhdestä mielenkiintoisesta päivästä kuntalaisten omassa olohuoneessa – hylkeentraanin keittämisestä viittavihkolahjoitukseen
Kolumni Kari Blomster

Kari kertoo yhdestä mie­len­kiin­toi­ses­ta päi­väs­tä kun­ta­lais­ten omassa olo­huo­nees­sa – hyl­keent­raa­nin keit­tä­mi­ses­tä viit­ta­vih­ko­lah­joi­tuk­seen

06:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Hailuodon kunnanjohtaja Aki: "Työyhteisö toimii parhaimmillaan peilinä, joka antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme toisesta näkökulmasta"
Kolumni Aki Heiskanen

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki: "Työyh­tei­sö toimii par­haim­mil­laan pei­li­nä, joka antaa meille mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la it­seäm­me toi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta"

20.10.2020 20:55 0
Ainon ja Alexin lyhytelokuva koronaeristyksestä ilmestyy lähiaikoina – "Hailuodossa on hieno can do -asenne", sanoo kanadalais-suomalainen pariskunta

Ainon ja Alexin ly­hyt­elo­ku­va ko­ro­na­eris­tyk­ses­tä il­mes­tyy lä­hi­ai­koi­na – "Hai­luo­dos­sa on hieno can do -a­sen­ne", sanoo ka­na­da­lais-suo­ma­lai­nen pa­ris­kun­ta

15.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Omaishoidontuen myöntämisessä isoja eroja rantalakeuden kunnissa –kriteerit olivat virheellisiä, määräaikaisia tukipäätöksiä tehtiin, vaikkei lain mukaan pitäisi: "Oletimme myös, että tällaisista perusasioista olisi löytynyt tarkempaa tietoa"

Omais­hoi­don­tuen myön­tä­mi­ses­sä isoja eroja ran­ta­la­keu­den kun­nis­sa –k­ri­tee­rit olivat vir­heel­li­siä, mää­rä­ai­kai­sia tu­ki­pää­tök­siä teh­tiin, vaikkei lain mukaan pi­täi­si: "O­le­tim­me myös, että täl­lai­sis­ta pe­rus­asiois­ta olisi löy­ty­nyt tar­kem­paa tietoa"

15.10.2020 15:51 0
Tilaajille
Hailuodossa mietitään uusien asukkaiden houkuttelemista älytalojen avulla – Talot rakennettaisiin ryhmärakentamisena, ja asuminen olisi osuuskuntamuotoista

Hai­luo­dos­sa mie­ti­tään uusien asuk­kai­den hou­kut­te­le­mis­ta äly­ta­lo­jen avulla – Talot ra­ken­net­tai­siin ryh­mä­ra­ken­ta­mi­se­na, ja asu­mi­nen olisi osuus­kun­ta­muo­tois­ta

13.10.2020 18:04 0
Tilaajille
Onnellinen keittiössä – Milli tuli Suomeen 13 vuotta sitten sydän avoimena

On­nel­li­nen keit­tiös­sä – Milli tuli Suomeen 13 vuotta sitten sydän avoi­me­na

11.10.2020 12:00 0
Tilaajille
GEA - Brightness of Stars (Official Music Video)

GEA - Bright­ness of Stars (Of­fi­cial Music Video)

09.10.2020 09:05 0
Paikalliset osaajat esillä: Oululaislähtöisen GEA:n uusi musiikkivideo kuvattiin Hailuodossa pitkälti luotolaisin voimin – Katso video täältä!

Pai­kal­li­set osaajat esillä: Ou­lu­lais­läh­töi­sen GEA:n uusi mu­siik­ki­vi­deo ku­vat­tiin Hai­luo­dos­sa pit­käl­ti luo­to­lai­sin voimin – Katso video täältä!

09.10.2020 09:03 0
Hailuodon kulttuurivaikuttajalle Taitaja-stipendi – Aki Roukalan valtakunnallinen näkyvyys ja monipuolisuus painoivat valinnassa

Hai­luo­don kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jal­le Tai­ta­ja-sti­pen­di – Aki Rou­ka­lan val­ta­kun­nal­li­nen nä­ky­vyys ja mo­ni­puo­li­suus pai­noi­vat va­lin­nas­sa

07.10.2020 10:27 0
Hailuoto sai pienillä muutoksilla sairauspoissaolot laskuun ja säästi 350 000 euroa

Hai­luo­to sai pie­nil­lä muu­tok­sil­la sai­raus­pois­sa­olot laskuun ja säästi 350 000 euroa

06.10.2020 14:12 0
Jukka oli pelastamassa yhtä mehiläisten alkuperäisrotua jo 90-luvulla: "Tiedätkö mihin olet ryhtymässä?"

Jukka oli pe­las­ta­mas­sa yhtä me­hi­läis­ten al­ku­pe­räis­ro­tua jo 90-lu­vul­la: "Tie­dät­kö mihin olet ryh­ty­mäs­sä?"

05.10.2020 08:22 1
Tilaajille
Hailuotolainen Lumi käy mantereella balettiharjoituksissa kahdesti viikossa: "Se tunne, kun pystyy vain hukkumaan liikkeeseen"

Hai­luo­to­lai­nen Lumi käy man­te­reel­la ba­let­ti­har­joi­tuk­sis­sa kah­des­ti vii­kos­sa: "Se tunne, kun pystyy vain huk­ku­maan liik­kee­seen"

28.09.2020 06:00 0