Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuodon kiinteä yhteys
Hailuodon kiinteän maayhteyden tiellä on enää yksi valitus: Väylän on tarkoitus olla valmis syksyksi 2026

Hai­luo­don kiin­teän maa­yh­tey­den tiellä on enää yksi va­li­tus: Väylän on tar­koi­tus olla valmis syk­syk­si 2026

14.07.2023 06:05
Tilaajille
Hailuodon valtuusto istui tehokkaat 26 minuuttia – kolme maanomistajaa kiinnostunut myymään kunnalle maata

Hai­luo­don val­tuus­to istui te­hok­kaat 26 mi­nuut­tia – kolme maan­omis­ta­jaa kiin­nos­tu­nut myymään kun­nal­le maata

18.04.2023 18:40 1
Tilaajille
Mitä mantereen asukas kysyy ensimmäisenä, kun kuulee Mikon asuvan Hailuodossa?
Kolumni

Mitä man­te­reen asukas kysyy en­sim­mäi­se­nä, kun kuulee Mikon asuvan Hai­luo­dos­sa?

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Käsittelyajat korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat noin kuusi kuukautta, mikäli valituslupaa ei myönnetä ja vuoden, mikäli valitus otetaan käsittelyyn – odotusaika käytetään Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamissuunnitteluun

Kä­sit­te­ly­ajat kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa ovat noin kuusi kuu­kaut­ta, mikäli va­li­tus­lu­paa ei myön­ne­tä ja vuoden, mikäli valitus otetaan kä­sit­te­lyyn – odo­tus­ai­ka käy­te­tään Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ra­ken­ta­mis­suun­nit­te­luun

10.02.2023 10:17
Tilaajille
Gallup: Mitä ajattelet kiinteästä yhteydestä tehdyistä valituksista?

Gallup: Mitä ajat­te­let kiin­teäs­tä yh­tey­des­tä teh­dyis­tä va­li­tuk­sis­ta?

09.02.2023 18:00
Tilaajille
Hailuodon kiinteän yhteyden valituslupa ratkeaa alle vuodessa – luonnonsuojeluliiton mukaan talouslaskelmat ovat epärealistisia ja useat uhanalaiset lajit vaarassa

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den va­li­tus­lu­pa ratkeaa alle vuo­des­sa – luon­non­suo­je­lu­lii­ton mukaan ta­lous­las­kel­mat ovat epä­rea­lis­ti­sia ja useat uhan­alai­set lajit vaa­ras­sa

08.02.2023 09:42 1
Tilaajille
Luonnonsuojelupiiri päätti hakea valituslupaa – Korkein oikeus katsoo, onko Hailuodon kiinteän yhteyden vesilupapäätöksessä aineksia vielä valituksiin

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri päätti hakea va­li­tus­lu­paa – ­Kor­kein oikeus katsoo, onko Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­pa­pää­tök­ses­sä ai­nek­sia vielä va­li­tuk­siin

27.01.2023 10:16
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä vielä mietitään valitusluvan hakemista Hailuodon kiinteälle yhteydelle – aikaa on 6. helmikuuta saakka

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ris­sä vielä mie­ti­tään va­li­tus­lu­van ha­ke­mis­ta Hai­luo­don kiin­teäl­le yh­tey­del­le – aikaa on 6. hel­mi­kuu­ta saakka

04.01.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodon kiinteä yhteys sai vuosia odotetun vesiluvan – Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vesiluvasta tehdyn valituksen

Hai­luo­don kiinteä yhteys sai vuosia odo­te­tun ve­si­lu­van – Vaasan hal­lin­to-oi­keus hylkäsi ve­si­lu­vas­ta tehdyn va­li­tuk­sen

29.12.2022 10:37
Hailuodon kiinteän yhteyden valmistelu etenee maantietoimitukseen – hallinto-oikeuden päätöstä vesiluvasta tehtyyn valitukseen odotellaan edelleen

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den val­mis­te­lu etenee maan­tie­toi­mi­tuk­seen – hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös­tä ve­si­lu­vas­ta tehtyyn va­li­tuk­seen odo­tel­laan edel­leen

11.11.2022 09:30
Tilaajille
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 11:00
Tilaajille
GRK Infra Oyj,  AFRY Finland Oy, Plaana Oy ja Insinööritoimisto Ponvia Oy vastaavat Hailuodon kiinteän yhteyden suunnittelemisesta ja rakentamisesta – hallinto-oikeudessa oleva valitus ei hidasta suunnittelua, rakentaminen alkaa aikaisintaan keväällä 2023

GRK Infra Oyj, AFRY Finland Oy, Plaana Oy ja In­si­nöö­ri­toi­mis­to Ponvia Oy vas­taa­vat Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den suun­nit­te­le­mi­ses­ta ja ra­ken­ta­mi­ses­ta – ­hal­lin­to-oi­keu­des­sa oleva valitus ei hidasta suun­nit­te­lua, ra­ken­ta­mi­nen alkaa ai­kai­sin­taan ke­vääl­lä 2023

15.03.2022 09:54
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan ero ja siihen johtaneet tapahtuvat kuohuttavat saarella – "Myrkyllinen puhe on levinnyt somessa ja valtuustoon saakka", sanoo asukas

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan ero ja siihen joh­ta­neet ta­pah­tu­vat kuo­hut­ta­vat saa­rel­la – "Myr­kyl­li­nen puhe on le­vin­nyt somessa ja val­tuus­toon saak­ka", sanoo asukas

05.11.2021 06:57
Tilaajille
Palveluita ympäri vuoden – Marjaniemeen voisi sijoittua paalu- ja tyrskymajoja, ekohotelli, retkeilykeskus ja saunamaailma

Pal­ve­lui­ta ympäri vuoden – ­Mar­ja­nie­meen voisi si­joit­tua paalu- ja tyrs­ky­ma­jo­ja, eko­ho­tel­li, ret­kei­ly­kes­kus ja sau­na­maail­ma

21.10.2021 06:00
Tilaajille
Osaajia ja materiaalia löytyy Suomesta useita, vaikka Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen on suuri ja vaativa hanke

Osaajia ja ma­te­riaa­lia löytyy Suo­mes­ta useita, vaikka Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ra­ken­ta­mi­nen on suuri ja vaativa hanke

13.10.2021 06:00
Tilaajille
Hailuodon kiinteän yhteyden hankintavaihe käyntiin – allianssikumppanit ovat selvillä ensi keväänä ja tieyhteys voisi olla ajokunnossa vuoden 2025 lopulla

Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den han­kin­ta­vai­he käyn­tiin – al­lians­si­kump­pa­nit ovat sel­vil­lä ensi keväänä ja tie­yh­teys voisi olla ajo­kun­nos­sa vuoden 2025 lopulla

07.10.2021 08:12
Tilaajille
Hailuodon pengertien ja siltojen kilpailutus alkaa jo tämän vuoden lokakuussa

Hai­luo­don pen­ger­tien ja sil­to­jen kil­pai­lu­tus alkaa jo tämän vuoden lo­ka­kuus­sa

16.08.2021 19:12
Tilaajille
Uusi mielenkiintoinen vuosi edessä – Aki toivoo ennen kaikkea hyvää yhteistyötä ja joukkovoimaa
Kolumni

Uusi mie­len­kiin­toi­nen vuosi edessä – Aki toivoo ennen kaikkea hyvää yh­teis­työ­tä ja jouk­ko­voi­maa

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Ol’ lautalla pienoinen kahvila... – Mitä tapahtuu Merisillalle ja Meriluodolle, kun Hailuotoon tulee kiinteä yhteys? Voisiko se jatkaa liikennöintiä?

Ol’ lau­tal­la pie­noi­nen kah­vi­la... – Mitä ta­pah­tuu Me­ri­sil­lal­le ja Me­ri­luo­dol­le, kun Hai­luo­toon tulee kiinteä yhteys? Voisiko se jatkaa lii­ken­nöin­tiä?

14.01.2021 15:00
Tilaajille
Rakentamaan vuonna 2022? – allianssimalliin siirtyminen saattaa hieman jouduttaa hankkeen etenemistä

Ra­ken­ta­maan vuonna 2022? – al­lians­si­mal­liin siir­ty­mi­nen saattaa hieman jou­dut­taa hank­keen ete­ne­mis­tä

16.12.2020 09:00
Tilaajille