NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Koulutus
Viimeisin 12 tuntia
Hannun aloitteessa kannustetaan ikäihmisiä liikkeelle, Kaisan aloitteessa toivotaan Kirkonkylälle ilmoitustaulua – perusturvan osalta  harkitaan erityistilintarkastusta

Hannun aloit­tees­sa kan­nus­te­taan ikä­ih­mi­siä liik­keel­le, Kaisan aloit­tees­sa toi­vo­taan Kir­kon­ky­läl­le il­moi­tus­tau­lua – pe­rus­tur­van osalta har­ki­taan eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta

05.06.2023 21:52
Tilaajille
Viikko
Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi koulussa ei huomioida musiikillisesti lahjakkaita – Abraham Ojanperän musiikkidiplomi jaettiin nyt ensimmäistä kertaa

Kassu Mehtälä pohti pari vuotta sitten, miksi kou­lus­sa ei huo­mioi­da mu­sii­kil­li­ses­ti lah­jak­kai­ta – Abraham Ojan­pe­rän mu­siik­ki­dip­lo­mi jaet­tiin nyt en­sim­mäis­tä kertaa

03.06.2023 11:00
Tilaajille
Iiris Silvola muistuttaa, että välivuosi opinnoista ei ole mikään maailmanloppu – "Kyllä elämä järjestyy"

Iiris Silvola muis­tut­taa, että vä­li­vuo­si opin­nois­ta ei ole mikään maail­man­lop­pu – "Kyllä elämä jär­jes­tyy"

31.05.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat ihmettelevät, miksei viidesluokkalaisten tulevista väistöistä tiedotettu enemmän ja aiemmin – "Kaikkea ei voi kuitata sanomalla, että lapset ovat sopeutuvaisia", erityislapsen äiti sanoo

Van­hem­mat ih­met­te­le­vät, miksei vii­des­luok­ka­lais­ten tu­le­vis­ta väis­töis­tä tie­do­tet­tu enemmän ja aiemmin – "­Kaik­kea ei voi kuitata sa­no­mal­la, että lapset ovat so­peu­tu­vai­sia", eri­tyis­lap­sen äiti sanoo

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen 31-vuotias Eetu reissasi neljä kuukautta Kanta-Hämeeseen ja opiskeli ammattiin, jossa monen pää ei kestäisi

Tyr­nä­vä­läi­nen 31-vuo­tias Eetu reis­sa­si neljä kuu­kaut­ta Kan­ta-Hä­mee­seen ja opis­ke­li am­mat­tiin, jossa monen pää ei kes­täi­si

30.05.2023 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 14:48
Tilaajille
Kellukkeita, magneetteja, kumijuttuja – hailuotolaislapset pohtivat, miksi lautta kelluu

Kel­luk­kei­ta, mag­neet­te­ja, ku­mi­jut­tu­ja – ­hai­luo­to­lais­lap­set poh­ti­vat, miksi lautta kelluu

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleen Ketolanperän koululla odotetaan päätöksiä koulun laajentamisesta – lapset osallistuivat aktiivisesti roskapussikampanjaan

Kem­pe­leen Ke­to­lan­pe­rän kou­lul­la odo­te­taan pää­tök­siä koulun laa­jen­ta­mi­ses­ta – lapset osal­lis­tui­vat ak­tii­vi­ses­ti ros­ka­pus­si­kam­pan­jaan

25.05.2023 17:28
Tilaajille
Limingan lukion oppilasmäärä kasvaa 120:een ja yksi ryhmistä on englannin- ja suomenkielinen – tänäkin vuonna hakijoita oli enemmän kuin voitiin ottaa sisään

Li­min­gan lukion op­pi­las­mää­rä kasvaa 120:een ja yksi ryh­mis­tä on eng­lan­nin- ja suo­men­kie­li­nen – tänäkin vuonna ha­ki­joi­ta oli enemmän kuin voitiin ottaa sisään

24.05.2023 11:00
Tilaajille
Joni ryhtyi kolmikymppisenä rakentamaan rappioromanttisesta monialaosaajasta rautaista reportteria
Kolumni

Joni ryhtyi kol­mi­kymp­pi­se­nä ra­ken­ta­maan rap­pio­ro­mant­ti­ses­ta mo­ni­ala­osaa­jas­ta rau­tais­ta re­port­te­ria

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Eristyneisyys ja pieni yhteisö kiehtoivat Hailuotoon saapunutta, madridilaista Mateoa – "Koen olevani samankaltainen pohjoismaalaisten kanssa, rento"

Eris­ty­nei­syys ja pieni yhteisö kieh­toi­vat Hai­luo­toon saa­pu­nut­ta, mad­ri­di­lais­ta Mateoa – "Koen olevani sa­man­kal­tai­nen poh­jois­maa­lais­ten kanssa, rento"

23.05.2023 18:00
Tilaajille
Katso video: Viljo Kinnunen on nuori klassisen kitaran taitaja – "Klassisessa musiikissa on rauhoittava ääni ja se ottaa mukavasti korvaan"

Katso video: Viljo Kin­nu­nen on nuori klas­si­sen kitaran taitaja – "K­las­si­ses­sa mu­sii­kis­sa on rau­hoit­ta­va ääni ja se ottaa mu­ka­vas­ti kor­vaan"

21.05.2023 18:00
Tilaajille
Kuuntele Tupoksen Pressiklubi: Mikä on tulevan kesän kuumin uutisaihe? Laskettiinko Euroviisupisteet oikein? Onko jääkiekon MM-kulta se kaikkein kovin juttu meille suomalaisille?

Kuun­te­le Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Mikä on tulevan kesän kuumin uu­ti­sai­he? Las­ket­tiin­ko Eu­ro­vii­su­pis­teet oikein? Onko jää­kie­kon MM-kul­ta se kaik­kein kovin juttu meille suo­ma­lai­sil­le?

21.05.2023 11:00
Tilaajille
Hannamari sai viimeiset vinkit kadulla noppakiviä asentaneelta mieheltä – kempeleläiselle kultaa valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa

Han­na­ma­ri sai vii­mei­set vinkit kadulla nop­pa­ki­viä asen­ta­neel­ta mie­hel­tä – ­kem­pe­le­läi­sel­le kultaa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa

21.05.2023 10:50
Tilaajille
Katso video: jos robotin pitäisi tehdä jokin asia, niin silloin on syytä ottaa yhteys Probotiin – tuontantotilojen päätyminen Kempeleeseen on Tikanmäen mielestä lottovoitto

Katso video: jos robotin pitäisi tehdä jokin asia, niin silloin on syytä ottaa yhteys Pro­bo­tiin – tuon­tan­to­ti­lo­jen pää­ty­mi­nen Kem­pe­lee­seen on Ti­kan­mäen mie­les­tä lot­to­voit­to

17.05.2023 18:00
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

17.05.2023 15:00
Tilaajille
Omille siivilleen kannattaa nousta, vaikka olo olisikin epävarma
Pääkirjoitus

Omille sii­vil­leen kan­nat­taa nousta, vaikka olo oli­si­kin epä­var­ma

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Katso täältä kevään uudet ylioppilaat lakeuden lukioista – valkolakin painavat päähänsä sadat opiskelijat

Katso täältä kevään uudet yli­op­pi­laat la­keu­den lu­kiois­ta – val­ko­la­kin pai­na­vat pää­hän­sä sadat opis­ke­li­jat

16.05.2023 13:36
Tilaajille
Alli haastaa mummit neulomaan matikkapää-pipoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alli haastaa mummit neu­lo­maan ma­tik­ka­pää-pi­po­ja

16.05.2023 08:00
Tilaajille
Ysiluokkalaiset Maija, Saimi, Leevi ja Topias ovat elämän taitekohdassa – tutun Lumijoen peruskoulun ovi on aika sulkea ja uusi opinahjo odottaa syksyllä

Ysi­luok­ka­lai­set Maija, Saimi, Leevi ja Topias ovat elämän tai­te­koh­das­sa – tutun Lu­mi­joen pe­rus­kou­lun ovi on aika sulkea ja uusi opin­ah­jo odottaa syk­syl­lä

16.05.2023 06:00
Tilaajille