Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaksoisraide
Liminka–Oulu -kaksoisraiteen suunnittelu valmistuu – rataosuudelle suunniteltu meluntorjunta vähentää nykyisenkin vanhan raiteen aiheuttamaa melua

Li­min­ka–Ou­lu -kak­sois­rai­teen suun­nit­te­lu val­mis­tuu – ra­tao­suu­del­le suun­ni­tel­tu me­lun­tor­jun­ta vä­hen­tää ny­kyi­sen­kin vanhan raiteen ai­heut­ta­maa melua

08.09.2023 15:00
Tilaajille
Vielä voit vaikuttaa : Väylävirasto esittelee kaksoisraiteen ratasuunnitelmaa yleisötilaisuuksissa Kempeleessä ja Limingassa

Vielä voit vai­kut­taa : Väy­lä­vi­ras­to esit­te­lee kak­sois­rai­teen ra­ta­suun­ni­tel­maa ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa Kem­pe­lees­sä ja Li­min­gas­sa

28.08.2023 06:00
Tilaajille
"Pohjoisessa on käynnissä merkittävä osa Suomen uusista luonnonvaroihin perustuvista investoinneista", kirjoittaa Karri
Kolumni

"Poh­joi­ses­sa on käyn­nis­sä mer­kit­tä­vä osa Suomen uusista luon­non­va­roi­hin pe­rus­tu­vis­ta in­ves­toin­neis­ta", kir­joit­taa Karri

08.08.2023 18:00
Hallitusohjelma tiesi huonoja ja hyviä uutisia: Heli keskittyy Oulun seudulle tulleisiin hyviin uutisiin
Pääkirjoitus

Hal­li­tu­soh­jel­ma tiesi huonoja ja hyviä uu­ti­sia: Heli kes­kit­tyy Oulun seu­dul­le tul­lei­siin hyviin uu­ti­siin

21.06.2023 06:00
Tilaajille
Oulun ja Limingan välinen kaksoisraide saa viimein rahoituksensa – näin kommentoi neuvotteluissa mukana ollut oululaisedustaja Janne Heikkinen

Oulun ja Li­min­gan välinen kak­sois­rai­de saa viimein ra­hoi­tuk­sen­sa – näin kom­men­toi neu­vot­te­luis­sa mukana ollut ou­lu­lai­se­dus­ta­ja Janne Heik­ki­nen

16.06.2023 17:23 1
Tilaajille
Liminka-Oulu kaksoisraide palvelisi koko Suomea, tällä hetkellä se on vain pullonkaula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­ka-Ou­lu kak­sois­rai­de pal­ve­li­si koko Suomea, tällä het­kel­lä se on vain pul­lon­kau­la

13.06.2023 21:00
Tilaajille
Limingan keskusta-alueen kaavaluonnnos: yleisöillassa kiinteistönomistajilta kipakkaa palautetta, seurakunnalta hävisi rakennusoikeutta

Li­min­gan kes­kus­ta-alueen kaa­va­luonn­nos: ylei­söil­las­sa kiin­teis­tö­no­mis­ta­jil­ta ki­pak­kaa pa­lau­tet­ta, seu­ra­kun­nal­ta hävisi ra­ken­nu­soi­keut­ta

08.06.2023 11:00 1
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt on edessä tuhannen taalan paikka, muistuttavat Miina-Anniina ja Juuso
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt on edessä tu­han­nen taalan paikka, muis­tut­ta­vat Mii­na-An­nii­na ja Juuso

01.03.2023 06:00
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

06.02.2023 08:47
Tilaajille
Kaksoisraide on puhuttanut jo pitkään, Heli toivoo sinnikkyyttä pohjoisen kansanedustajilta myös vaalien jälkeen
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de on pu­hut­ta­nut jo pit­kään, Heli toivoo sin­nik­kyyt­tä poh­joi­sen kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta myös vaalien jälkeen

25.01.2023 06:00
Tilaajille
Raidelinjaus uusiksi kolmesta paikasta: Temmesjoen kohdalta, Tupoksesta sekä Kempeleen ja Oulun rajalta – suunnitelmia voi kommentoida jo helmikuussa

Rai­de­lin­jaus uusiksi kol­mes­ta pai­kas­ta: Tem­mes­joen koh­dal­ta, Tu­pok­ses­ta sekä Kem­pe­leen ja Oulun rajalta – suun­ni­tel­mia voi kom­men­toi­da jo hel­mi­kuus­sa

27.01.2023 08:19
Tilaajille
Miten joukkoliikenne paremmaksi? Vuoden kestävässä suunnittelussa ovat mukana kaikki Rantalakeuden alueen kunnat

Miten jouk­ko­lii­ken­ne pa­rem­mak­si? Vuoden kes­tä­väs­sä suun­nit­te­lus­sa ovat mukana kaikki Ran­ta­la­keu­den alueen kunnat

30.11.2022 11:00
Tilaajille
Väyläviraston investointiohjelmaan ei mahtunut Liminka-Oulu -kaksoisraide – alueen kunnat huomauttavat, ettei ohjelma vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin

Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­tioh­jel­maan ei mah­tu­nut Li­min­ka-Ou­lu -kak­sois­rai­de – alueen kunnat huo­maut­ta­vat, ettei ohjelma vastaa elin­kei­noe­lä­män tar­pei­siin

26.01.2022 14:47
Tilaajille
Mutta voisiko lähijunayhteyttä jo kokeilla ennen kaksoisraidetta, miettii päätoimittaja ja toivoo sanoista päästävän vihdoin tekoihin
Pääkirjoitus

Mutta voisiko lä­hi­ju­nayh­teyt­tä jo ko­keil­la ennen kak­sois­rai­det­ta, miettii pää­toi­mit­ta­ja ja toivoo sa­nois­ta pääs­tä­vän vihdoin te­koi­hin

15.09.2021 01:31
Tilaajille
Liminka-Oulu -kaksoisraiteesta laaditaan ratasuunnitelma - Väylävirasto aloittaa suunnittelun ja maastotutkimukset

Li­min­ka-Ou­lu -kak­sois­rai­tees­ta laa­di­taan ra­ta­suun­ni­tel­ma - Väy­lä­vi­ras­to aloit­taa suun­nit­te­lun ja maas­to­tut­ki­muk­set

10.09.2021 06:30
Paikallisjuna kärkihankkeeksi Oulun seudulla, alleviivaa Minna: "Mikäli useampi perhe voisi luopua toisesta autosta, perheen ostovoima lisääntyisi ja he voisivat käyttää enemmän rahaa myös paikallisiin palveluihin"
Mielipidekirjoitus

Pai­kal­lis­ju­na kär­ki­hank­keek­si Oulun seu­dul­la, al­le­vii­vaa Minna: "Mikäli useampi perhe voisi luopua toi­ses­ta au­tos­ta, perheen os­to­voi­ma li­sään­tyi­si ja he voi­si­vat käyttää enemmän rahaa myös pai­kal­li­siin pal­ve­lui­hin"

12.05.2021 09:54 1
Tilaajille
Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala:  "Nyt on Pohjois-Suomen tahtomisen, vaatimisen ja rohkeiden avausten aika liikenneasioiden osalla"
Kolumni

Li­min­gan kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala: "Nyt on Poh­jois-Suo­men tah­to­mi­sen, vaa­ti­mi­sen ja roh­kei­den avaus­ten aika lii­ken­nea­sioi­den osalla"

10.02.2021 05:18 1