Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hyvinvointialue
Sote-keskukset säilyivät edelleen kaikissa kunnissa – Aluehallitus lähetti säästöohjelman äänestysten saattelemana valtuustolle

Sote-kes­kuk­set säi­lyi­vät edel­leen kai­kis­sa kun­nis­sa – Alue­hal­li­tus lähetti sääs­tö­oh­jel­man ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le

16.11.2023 09:00
Tilaajille
Maakunnan hyvinvointiosaajat kokoontuvat Kempeleeseen marraskuun puolivälissä – myös yleisö pääsee mukaan iltatilaisuuteen

Maa­kun­nan hy­vin­voin­ti­osaa­jat ko­koon­tu­vat Kem­pe­lee­seen mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä – myös yleisö pääsee mukaan il­ta­ti­lai­suu­teen

04.11.2023 06:01
Tilaajille
Koronatartunnat ovat kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – Influenssarokotukset käynnistyvät marraskuussa, samalla mahdollista saada koronarokotteen tehosteannos

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät mar­ras­kuus­sa, samalla mah­dol­lis­ta saada ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos

26.10.2023 09:00
Pohteen leikkauslista kauhistuttaa Oulunsalossa – "Toivon, että vielä jonkinnäköinen järki löytyisi"

Pohteen leik­kaus­lis­ta kau­his­tut­taa Ou­lun­sa­los­sa – "Toi­von, että vielä jon­kin­nä­köi­nen järki löy­tyi­si"

24.10.2023 15:00
Tilaajille
Lumijoella tyrmistyttiin Pohteen viranhaltijoiden esityksestä sulkea sote-keskus, sillä uutta toimitaloa ei ole otettu vielä edes käyttöön

Lu­mi­joel­la tyr­mis­tyt­tiin Pohteen vi­ran­hal­ti­joi­den esi­tyk­ses­tä sulkea so­te-kes­kus, sillä uutta toi­mi­ta­loa ei ole otettu vielä edes käyt­töön

24.10.2023 10:48 3
Tilaajille
Liminkalaisille tutut palvelut jäävät tauolle, mutta perhekeskustiimi jatkaa toimintaansa

Li­min­ka­lai­sil­le tutut pal­ve­lut jäävät tauol­le, mutta per­he­kes­kus­tii­mi jatkaa toi­min­taan­sa

20.06.2023 11:00
Pohde laskee harventaneensa pomoporrasta 160 henkilön edestä – Säästöjä syntyy 100 000 euroa henkilöltä

Pohde laskee har­ven­ta­neen­sa po­mo­por­ras­ta 160 hen­ki­lön edestä – Sääs­tö­jä syntyy 100 000 euroa hen­ki­löl­tä

12.05.2023 15:00
Tilaajille
Raportti osoittaa lukuisia puutteita asiakkaiden ja potilaiden asemassa – Palveluun pääsy hyvinvointialueella ykkösongelma

Ra­port­ti osoit­taa lu­kui­sia puut­tei­ta asiak­kai­den ja po­ti­lai­den ase­mas­sa – Pal­ve­luun pääsy hy­vin­voin­ti­alueel­la yk­kös­on­gel­ma

23.03.2023 09:00
Tilaajille
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille - kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Asuk­kai­den po­ti­las­tie­dot ovat siir­ty­neet hy­vin­voin­ti­alueil­le - kuittaa Oma­kan­nas­sa il­moi­tus tie­to­je­si käy­tös­tä

21.01.2023 18:00
Lapsiperheille apua yhdeltä luukulta ja matalalla kynnyksellä: "Saimme heti konkreettisia neuvoja kotiin", kertoo Niina

Lap­si­per­heil­le apua yhdeltä luu­kul­ta ja ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä: "Saimme heti konk­reet­ti­sia neuvoja ko­tiin", kertoo Niina

12.12.2022 11:08
Tilaajille
Pohde pohdituttaa Pekkaa – "Korotus tarkoittaa Limingalle noin 450 000 euroa lisälaskua"
Kolumni

Pohde poh­di­tut­taa Pekkaa – "Ko­ro­tus tar­koit­taa Li­min­gal­le noin 450 000 euroa li­sä­las­kua"

22.11.2022 21:00
Tilaajille
Neuropsykiatrisia piirteitä arvioidaan olevan noin kymmenellä prosentilla väestöstä – Mirva aloitti Lakeuden nepsykoordinaattorina ja haluaa nepsy-piirteisten palvelupolut kuntoon

Neu­ro­psy­kiat­ri­sia piir­tei­tä ar­vioi­daan olevan noin kym­me­nel­lä pro­sen­til­la väes­tös­tä – Mirva aloitti La­keu­den nep­sy­koor­di­naat­to­ri­na ja haluaa nep­sy-piir­teis­ten pal­ve­lu­po­lut kuntoon

07.10.2022 18:00
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 13:40
Tilaajille
Hyvinvointialueen Lakeuden aluejohtaja, Pia Piispanen kiittelee, että Hailuodossa on harjoiteltu paljon toisella tavalla tekemistä: Erilaista ajattelua tarvitaan, sillä johdettavana on kolme toisistaan poikkeavaa seutua

Hy­vin­voin­ti­alueen La­keu­den alue­joh­ta­ja, Pia Piis­pa­nen kiit­te­lee, että Hai­luo­dos­sa on har­joi­tel­tu paljon toi­sel­la tavalla te­ke­mis­tä: Eri­lais­ta ajat­te­lua tar­vi­taan, sillä joh­det­ta­va­na on kolme toi­sis­taan poik­kea­vaa seutua

19.05.2022 08:11
Tilaajille
Limingan valtuusto päätti esittää hyvinvointialueelle terveyskeskuksen laajentamista – tilatarve 500 neliötä

Li­min­gan val­tuus­to päätti esittää hy­vin­voin­ti­alueel­le ter­veys­kes­kuk­sen laa­jen­ta­mis­ta – ti­la­tar­ve 500 neliötä

19.05.2022 09:02
Tilaajille
Liminka on esittämässä hyvinvointialueelle, että sosiaali- ja terveyskeskukseen rakennettaisiin 500 neliötä lisää – tilat ovat käyneet monelta osin ahtaiksi

Liminka on esit­tä­mäs­sä hy­vin­voin­tia­lueel­le, että so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kuk­seen ra­ken­net­tai­siin 500 neliötä lisää – tilat ovat käyneet monelta osin ah­taik­si

10.05.2022 09:00
Tilaajille
Hyvinvointialueella joudutaan sopeuttamaan toimintaa jo ensimmäisenä vuonna: "Toivottavasti keinona ei ole pelkkä säästöhöylän käyttö", huomauttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueel­la jou­du­taan so­peut­ta­maan toi­min­taa jo en­sim­mäi­se­nä vuonna: "Toi­vot­ta­vas­ti keinona ei ole pelkkä sääs­tö­höy­län käyt­tö", huo­maut­taa pää­toi­mit­ta­ja

04.05.2022 05:47
Tilaajille
Johtajaviroista päättänyt Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus: palkat perustuvat tehtävien vaativuustasoon – "Kyseessä ovat kokonaispalkat, joiden lisäksi ei makseta muita korvauksia"

Joh­ta­ja­vi­rois­ta päät­tä­nyt Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus: palkat pe­rus­tu­vat teh­tä­vien vaa­ti­vuus­ta­soon – "Ky­sees­sä ovat ko­ko­nais­pal­kat, joiden lisäksi ei makseta muita kor­vauk­sia"

06.04.2022 12:33
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen johtajaviroista tiistaina – hyvinvointialueen sosiaalijohtajan virkaan esitetään Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivistoa

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus päättää hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­vi­rois­ta tiis­tai­na – hy­vin­voin­ti­alueen so­siaa­li­joh­ta­jan virkaan esi­te­tään Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­män johtaja Leena Pim­pe­ri-Koi­vis­toa

04.04.2022 10:00
Tilaajille
Aluehallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajaksi Ilkka Luomaa

Alue­hal­li­tus esittää Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­jak­si Ilkka Luomaa

16.03.2022 19:17
Tilaajille