Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yhteisöllisyys
"KeKin menestys on tuonut näkyvyyttä myös kunnalle" – toteaa itsekin pesäpallofaniksi tunnustautuva kunnanjohtaja

"KeKin me­nes­tys on tuonut nä­ky­vyyt­tä myös kun­nal­le" – toteaa itsekin pe­sä­pal­lo­fa­nik­si tun­nus­tau­tu­va kun­nan­joh­ta­ja

14.09.2023 13:00
Tilaajille
Lumijoella seurattiin koulurauhan julistusta ja pohdittiin sen merkitystä koulunkäynnille

Lu­mi­joel­la seu­rat­tiin kou­lu­rau­han ju­lis­tus­ta ja poh­dit­tiin sen mer­ki­tys­tä kou­lun­käyn­nil­le

28.08.2023 07:42
Tilaajille
Mitä on yhteisö? Mari miettii miten lumijokiseksi olisi helpompi päästä
Kolumni

Mitä on yh­tei­sö? Mari miettii miten lu­mi­jo­ki­sek­si olisi hel­pom­pi päästä

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Pienen yhteisön elämä on paljolti riippuvainen kekseliäisyydestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta, muistuttaa Timo
Kolumni

Pienen yh­tei­sön elämä on pal­jol­ti riip­pu­vai­nen kek­se­liäi­syy­des­tä ja yhteen hiileen pu­hal­ta­mi­ses­ta, muis­tut­taa Timo

06.06.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen Ketolanperän koululla odotetaan päätöksiä koulun laajentamisesta – lapset osallistuivat aktiivisesti roskapussikampanjaan

Kem­pe­leen Ke­to­lan­pe­rän kou­lul­la odo­te­taan pää­tök­siä koulun laa­jen­ta­mi­ses­ta – lapset osal­lis­tui­vat ak­tii­vi­ses­ti ros­ka­pus­si­kam­pan­jaan

25.05.2023 17:28
Tilaajille
Katso kuvat: Jääkiekon MM-kisojen innoittamana osa faneista seuraa pelejä paikallisissa baareissa

Katso kuvat: Jää­kie­kon MM-ki­so­jen in­noit­ta­ma­na osa fa­neis­ta seuraa pelejä pai­kal­li­sis­sa baa­reis­sa

16.05.2023 18:00
Tilaajille
Sippibaarin miehet ovat kokoontuneet joka arkiaamu kymmenien vuosien ajan – "Tämä on meille henkireikä"

Sip­pi­baa­rin miehet ovat ko­koon­tu­neet joka ar­ki­aa­mu kym­me­nien vuosien ajan – "Tämä on meille hen­ki­rei­kä"

08.05.2023 09:52
Tilaajille
Lumijokinen Mari muistuttaa, että MLL:n toiminnassa mukana oleminen on avointa kaikille – "Mukana on sellaisiakin, joilla ei ole omia lapsia tai lapset ovat jo aikuisia"

Lu­mi­jo­ki­nen Mari muis­tut­taa, että MLL:n toi­min­nas­sa mukana ole­mi­nen on avointa kai­kil­le – "Mukana on sel­lai­sia­kin, joilla ei ole omia lapsia tai lapset ovat jo ai­kui­sia"

22.04.2023 06:00
Tilaajille
Niittarifanien huuma tarttui ja yhdisti – "Pekka voisi pistää Krankka-areenan päätyyn yhden katsomon lisää"

Niit­ta­ri­fa­nien huuma tarttui ja yhdisti – "Pekka voisi pistää Krank­ka-aree­nan päätyyn yhden kat­so­mon lisää"

12.04.2023 18:00 1
Tilaajille
Krankka-areenalla on ilo ylimmillään Niittarifanien juhlistaessa maalia

Krank­ka-aree­nal­la on ilo ylim­mil­lään Niit­ta­ri­fa­nien juh­lis­taes­sa maalia

12.04.2023 15:44
Tilaajille
Vihiluodon Talvitapahtuma tulevana sunnuntaina – "Pidämme tärkeänä, että tapahtumamme ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja turvallisia ilon juhlia, joissa viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin"

Vi­hi­luo­don Tal­vi­ta­pah­tu­ma tu­le­va­na sun­nun­tai­na – "Pi­däm­me tär­keä­nä, että ta­pah­tu­mam­me ovat kai­kil­le avoi­mia, mak­sut­to­mia ja tur­val­li­sia ilon juhlia, joissa viih­ty­vät niin lapset kuin ai­kui­set­kin"

18.03.2023 11:00
Tilaajille
Yhteisötoiminnan avustuksia Oulunsalon alueen yhdistyksille yhteensä 7 103 euroa – Warjakkalaisille lohkesi isoin potti

Yh­tei­sö­toi­min­nan avus­tuk­sia Ou­lun­sa­lon alueen yh­dis­tyk­sil­le yh­teen­sä 7 103 euroa – War­jak­ka­lai­sil­le lohkesi isoin potti

03.03.2023 15:00
Tilaajille
"Jää on samanlaista Lumijoella, mitä Kanadassa, mutta täällä se on tasaisempaa ja kestävämpää" – ensimmäistä talvea käytössä oleva tekojääkenttä on osoittautunut hyväksi investoinniksi

"Jää on sa­man­lais­ta Lu­mi­joel­la, mitä Ka­na­das­sa, mutta täällä se on ta­sai­sem­paa ja kes­tä­väm­pää" – en­sim­mäis­tä talvea käy­tös­sä oleva te­ko­jää­kent­tä on osoit­tau­tu­nut hyväksi in­ves­toin­nik­si

08.01.2023 06:00
Tilaajille
Katso video: 1 084 ulkotulta viitoittaa tien uuteen vuoteen Tyrnävällä – kolmannen kerran järjestettävä valojuhla valaisee 10 tiekilometriä

Katso video: 1 084 ul­ko­tul­ta vii­toit­taa tien uuteen vuoteen Tyr­nä­väl­lä – kol­man­nen kerran jär­jes­tet­tä­vä va­lo­juh­la va­lai­see 10 tie­ki­lo­met­riä

29.12.2022 06:00
Tilaajille
Onnettomuuden myötä Marjutin elämässä meni moni suunnitelma uusiksi–"Heräämössä olleet hoitajat hätistelivät minua lukemaan, mitä kädessä olevaan kipsiini oli kirjoitettu"

On­net­to­muu­den myötä Mar­ju­tin elä­mäs­sä meni moni suun­ni­tel­ma uu­sik­si–"­He­rää­mös­sä olleet hoi­ta­jat hä­tis­te­li­vät minua lu­ke­maan, mitä kädessä olevaan kip­sii­ni oli kir­joi­tet­tu"

25.10.2022 18:00
Tilaajille
"Kun saamme jakaa asioita toisten kanssa, tulemme näkyviksi ja kokonaisiksi", kirjoittavat Sanna ja Piia
Kolumni

"Kun saamme jakaa asioita toisten kanssa, tulemme nä­ky­vik­si ja ko­ko­nai­sik­si", kir­joit­ta­vat Sanna ja Piia

18.10.2022 18:00
Tilaajille
Liminkalaiset vanhemmat järjestävät maksuttoman Pizzaperjantain nuorille – "haluamme osoittaa, että teistä välitetään"

Li­min­ka­lai­set van­hem­mat jär­jes­tä­vät mak­sut­to­man Piz­za­per­jan­tain nuo­ril­le – "ha­luam­me osoit­taa, että teistä vä­li­te­tään"

30.09.2022 17:00
Tilaajille
"Meidän liikuntavastaava Risto on 92-vuotias, joten jos hänen vauhdissa pysyy, niin kannattaa tulla mukaan", kannustaa Oulunsalon Terveyspointtihoitaja Anneli Lämsä

"Meidän lii­kun­ta­vas­taa­va Risto on 92-vuo­tias, joten jos hänen vauh­dis­sa pysyy, niin kan­nat­taa tulla mu­kaan", kan­nus­taa Ou­lun­sa­lon Ter­veys­point­ti­hoi­ta­ja Anneli Lämsä

27.09.2022 11:00
Tilaajille
Kun kilpailuvietin tai kateuden ei anna sotkea kuvioita ja yhteistyömahdollisuuksia, voi tuloksena olla jotain todella ainutlaatuista ja mahtavaa, muistuttaa Päivi
Kolumni

Kun kil­pai­lu­vie­tin tai ka­teu­den ei anna sotkea ku­vioi­ta ja yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia, voi tu­lok­se­na olla jotain todella ai­nut­laa­tuis­ta ja mah­ta­vaa, muis­tut­taa Päivi

03.08.2022 09:30
Tilaajille
Me kylän lapset odotimme aina perunannostokökkiä – "Oli mukavaa, kun sai kerätä muiden mukuloiden kanssa ne lehmille tai siemenperunoiksi menevät pikkuperunat leikkiämpäreihin"
Kolumni

Me kylän lapset odo­tim­me aina pe­ru­nan­nos­to­kök­kiä – "Oli mu­ka­vaa, kun sai kerätä muiden mu­ku­loi­den kanssa ne leh­mil­le tai sie­men­pe­ru­noik­si menevät pik­ku­pe­ru­nat leik­kiäm­pä­rei­hin"

05.07.2022 12:26
Tilaajille