Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Hyvinvointi
Kuukausi

Li­min­gas­sa 12 vuotta täyt­tä­neet voivat hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta – en­sim­mäi­nen ajan­koh­ta Tu­pok­sen neu­vo­las­sa tors­tai­na

15.09.2021 08:00
Kolumni

"Mitä ilon ja riemun näyt­tä­mi­ses­sä voisi hävitä? Vai olisiko asiassa peräti pelkkää voi­tet­ta­vaa?" – Marko kan­nus­taa hy­myi­le­mään ja nau­ra­maan, sillä ne tekevät hyvää

15.09.2021 06:49
Tilaajille

”On hienoa nähdä se palo, joka syttyy heidän sil­miin­sä" – Yrit­tä­jyys­kas­va­tus on Ou­lun­sa­lon lukion ve­to­nau­la

10.09.2021 18:06
Tilaajille

Pu­nai­sen Ristin toi­min­nal­le uutta buustia Li­min­gas­sa – mo­nen­lai­sia kurs­se­ja on jo käyn­nis­ty­nyt ja lisää on tulossa

09.09.2021 18:00
Tilaajille

Ah­ven­mark­ki­noil­la oli taas hyvä fiilis – mutta miten Var­ja­kan mat­kai­lua pitäisi ke­hit­tää?

09.09.2021 09:03
Tilaajille

”En tee oi­keas­taan mitään kii­reel­lä” – Teija avasi par­tu­ri-kam­paa­mon kotinsa pi­ha­ra­ken­nuk­seen

05.09.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Parhaat ke­sä­vie­raat sanovat mää!

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Yh­teis­työs­sä on voimaa – Sanna toivoo seis­ka­luok­ka­lai­sil­le tur­val­lis­ta kou­lu­vuot­ta

01.09.2021 06:00

Tour de Kids lii­kut­ti Mur­ros­sa – ­pyö­räi­ly­ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on Kal­lel­le ja Su­san­nel­le jo perinne

26.08.2021 14:00
Tilaajille
Vanhemmat

Näykin perheen isälle, tyt­tä­rel­le ja pojalle Kar­hun­kier­ros oli unoh­tu­ma­ton yh­tei­nen kokemus – suun­nit­te­lun ede­tes­sä myös mat­ka­po­ruk­ka kasvoi

21.08.2021 06:00
Tilaajille

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun lu­ku­vuo­si on väis­tö­liik­kei­tä ja ti­la­ru­let­tia – "Tämä ei ole ideaa­li­ti­lan­ne missään ni­mes­sä"

20.08.2021 06:00
Tilaajille

Lu­mi­joen maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set aloit­ti­vat ko­kouk­sen­sa saunan lau­teil­la – Var­ja­kan sau­na­päi­vää vie­tet­tiin monen sau­na­muis­ton sii­vit­tä­mä­nä

18.08.2021 17:00
Tilaajille

Kun Sulon Sirk­ka-vai­mo joutui hoi­to­ko­tiin, alkoi kem­pe­le­läis­mies kir­joit­taa omais­hoi­ta­ja­ko­ke­muk­siaan kir­jak­si – ­sa­mal­la syntyi omae­lä­mä­ker­ta.

12.08.2021 18:00
Tilaajille

Hai­luo­dos­sa kesänsä viet­tä­vä Yari Piek­ko­la jäi eläk­keel­le jo 34-vuo­tiaa­na: "Kai­kil­la ih­mi­sil­lä ei ole us­kal­lus­ta elää ha­lua­maan­sa elämää"

12.08.2021 14:00
Tilaajille

Bingo! Li­min­gan Van­hus­ten­ko­ti­yh­dis­tyk­sen bin­go­päi­väs­sä hymy on her­käs­sä – Tarja Panuma on vetänyt asuk­kail­le vii­koit­tais­ta ko­koon­tu­mis­ta jo kah­dek­san vuoden ajan: "Heistä on tullut minun äitejä ja isiä"

12.08.2021 11:00
Tilaajille
Kolumni

Kirsi kysyy: Miltä lo­mal­ta­pa­luu tuntuu ke­hos­sa­si? "To­del­li­set ke­hon­vies­tit saat­ta­vat jäädä lai­meik­si kuis­kauk­sik­si tai niitä ei pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa kuulla ol­len­kaan, jos et ole tark­ka­na."

11.08.2021 06:00
Tilaajille

Tyr­nä­väl­lä hiotaan 12-15 -vuo­tiai­den ro­ko­tus­suun­ni­tel­maa tällä vii­kol­la, Kem­pe­lees­sä en­sim­mäi­set ikä­luo­kan uudet ro­ko­tet­ta­vat saivat yk­kös­pii­kin tiis­tai­na walk in -kais­tal­la

10.08.2021 13:00

"Y­ri­te­tään nyt syksyn aikana kiriä" – Li­min­ka­kin käyn­nis­tää 12-15 -vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set, Oulussa lasten ro­kot­ta­mi­nen alkoi maa­nan­tai­na

09.08.2021 15:46

Lu­mi­joel­ta ko­toi­sin olevan on­nel­li­suus­val­men­ta­ja Auli Ma­li­maan mukaan meillä kai­kil­la on kyky olla on­nel­li­nen – miksi näemme niin paljon kiel­tei­siä asioi­ta?

06.08.2021 18:00
Tilaajille

Kult­tuu­ri­tuot­ta­jas­ta ke­hon­huol­ta­jak­si

06.08.2021 14:00
Tilaajille