Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä hanke – "Mikäli mieltä painaa jokin asia, niin kannattaa tulla keskustelemaan siitä", kannustaa Zeppeliinin pop up kappelin vapaaehtoinen Helena

Se löytyi -missio on kris­tit­ty­jen yh­tei­nen, kirk­ko­his­to­rial­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vä hanke – "Mikäli mieltä painaa jokin asia, niin kan­nat­taa tulla kes­kus­te­le­maan siitä", kan­nus­taa Zep­pe­lii­nin pop up kap­pe­lin va­paa­eh­toi­nen Helena

18:00
Tilaajille
Viikko
Liminkalaiset vanhemmat järjestävät maksuttoman Pizzaperjantain nuorille – "haluamme osoittaa, että teistä välitetään"

Li­min­ka­lai­set van­hem­mat jär­jes­tä­vät mak­sut­to­man Piz­za­per­jan­tain nuo­ril­le – "ha­luam­me osoit­taa, että teistä vä­li­te­tään"

30.09.2022 17:00
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Rissanen tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Ris­sa­nen tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

29.09.2022 09:10
Tilaajille
Koiraystävät saavat uuden temmellysareenan, kun Kempeleen Koirametsä avaa porttinsa vuoden lopussa

Koi­ra­ys­tä­vät saavat uuden tem­mel­ly­sa­ree­nan, kun Kem­pe­leen Koi­ra­met­sä avaa port­tin­sa vuoden lopussa

29.09.2022 06:00
Tilaajille
Isan joogastudio avautuu Liminkaan lokakuussa – lista joogan terveysvaikutteista on monipuolinen

Isan joo­ga­stu­dio avautuu Li­min­kaan lo­ka­kuus­sa – lista joogan ter­veys­vai­kut­teis­ta on mo­ni­puo­li­nen

28.09.2022 18:00
Tilaajille
Timo muistuttaa, että elämä voi olla haastavissakin maailman oloissa hyvää ja antoisaa
Kolumni

Timo muis­tut­taa, että elämä voi olla haas­ta­vis­sa­kin maail­man oloissa hyvää ja an­toi­saa

28.09.2022 06:00
Tilaajille
"Meidän liikuntavastaava Risto on 92-vuotias, joten jos hänen vauhdissa pysyy, niin kannattaa tulla mukaan", kannustaa Oulunsalon Terveyspointtihoitaja Anneli Lämsä

"Meidän lii­kun­ta­vas­taa­va Risto on 92-vuo­tias, joten jos hänen vauh­dis­sa pysyy, niin kan­nat­taa tulla mu­kaan", kan­nus­taa Ou­lun­sa­lon Ter­veys­point­ti­hoi­ta­ja Anneli Lämsä

27.09.2022 11:00
Tilaajille
Kuukausi
Tehostettu palveluasuminen vähenee Lakeudellakin – järjestämissuunnitelmaluonnoksen mukaan vähennys olisi 30 paikkaa

Te­hos­tet­tu pal­ve­lu­asu­mi­nen vähenee La­keu­del­la­kin – ­jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma­luon­nok­sen mukaan vä­hen­nys olisi 30 paikkaa

20.09.2022 09:33
Tilaajille
Aape miettii, että hänestä voisi tulla metsäkoneen kuljettaja – Katso kuvagalleria Liminganlahden koulun metsäpäivästä, missä oppilaat viettivät koulupäivän tutustuen metsän mahdollisuuksiin

Aape miet­tii, että hänestä voisi tulla met­sä­ko­neen kul­jet­ta­ja – Katso ku­va­gal­le­ria Li­min­gan­lah­den koulun met­sä­päi­väs­tä, missä op­pi­laat viet­ti­vät kou­lu­päi­vän tu­tus­tuen metsän mah­dol­li­suuk­siin

14.09.2022 11:00
Tilaajille
Nuorten parissa työskentelevät ovat huolissaan – "Nyt pitäisi kaikkien aikuisten herätä"

Nuorten parissa työs­ken­te­le­vät ovat huo­lis­saan – "Nyt pitäisi kaik­kien ai­kuis­ten herätä"

09.09.2022 06:00
Tilaajille
Ulkoliikuntapuisto valikoitumassa Tuunaa Tyrnävää -kohteeksi – Ensi vuoden talousarvioon esitetään budjetin tuplaamista 50 000 euroon

Ul­ko­lii­kun­ta­puis­to va­li­koi­tu­mas­sa Tuunaa Tyr­nä­vää -koh­teek­si – Ensi vuoden ta­lous­ar­vioon esi­te­tään bud­je­tin tup­laa­mis­ta 50 000 euroon

07.09.2022 17:20
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 13:40
Tilaajille
Syyskuu on virallinen alopeciatietoisuuden kuukausi – kalju on kaunis, vaikkakin himpun kylmä
Kolumni

Syyskuu on vi­ral­li­nen alo­pe­cia­tie­toi­suu­den kuu­kau­si – kalju on kaunis, vaik­ka­kin himpun kylmä

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen terveyskeskuksen jonoja puretaan uudistamalla päivystyskäytäntöjä syyskuussa: Kiiretapauksissa päivystykseen aikaa varaamatta

Kem­pe­leen ter­veys­kes­kuk­sen jonoja pu­re­taan uu­dis­ta­mal­la päi­vys­tys­käy­tän­tö­jä syys­kuus­sa: Kii­re­ta­pauk­sis­sa päi­vys­tyk­seen aikaa va­raa­mat­ta

07.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
LähiTapiolalta tukea Lumijoen etsintäveneelle, Limingan moottoripajalle ja Pitkäkankaan koulun vanhemmille

Lä­hi­Ta­pio­lal­ta tukea Lu­mi­joen et­sin­tä­ve­neel­le, Li­min­gan moot­to­ri­pa­jal­le ja Pit­kä­kan­kaan koulun van­hem­mil­le

02.09.2022 09:00
Tilaajille
Tarkista ravitsemuksesi, jotta jaksat pimeän talven yli – "moni muistelee 70- ja 80-lukua, jolloin suolakurkku oli lähestulkoon talven ainoa kasvis"

Tar­kis­ta ra­vit­se­muk­se­si, jotta jaksat pimeän talven yli – "moni muis­te­lee 70- ja 80-lu­kua, jolloin suo­la­kurk­ku oli lä­hes­tul­koon talven ainoa kasvis"

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Anna-Kaisa perusti äitiysloman aikana yrityksen – "Tuotan liikkuvia kampaamo- ja hyvinvointipalveluita, jotka vien suoraan ihmisten koteihin tai vaikkapa palvelutaloihin"

Kem­pe­le­läi­nen An­na-Kai­sa perusti äi­tiys­lo­man aikana yri­tyk­sen – "Tuotan liik­ku­via kam­paa­mo- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta, jotka vien suoraan ih­mis­ten ko­tei­hin tai vaik­ka­pa pal­ve­lu­ta­loi­hin"

30.08.2022 15:00
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kasvatus on aikuisten yhteistyötä – väistötiloissa työskentely vaatii välillä huumoria "Olihan meillä Instagramissakin jo kuva, missä opettajan pöydän virkaa toimitti muuttolaatikot"

Lasten- ja nuorten kas­va­tus on ai­kuis­ten yh­teis­työ­tä – väis­tö­ti­lois­sa työs­ken­te­ly vaatii välillä huu­mo­ria "Olihan meillä Ins­tag­ra­mis­sa­kin jo kuva, missä opet­ta­jan pöydän virkaa toi­mit­ti muut­to­laa­ti­kot"

30.08.2022 06:00
Tilaajille