Hyvinvointi
Kuukausi
Miten käy Varjakansaaren virkistyskäytön ja unohdetaanko alueen kulttuurihistoriallinen arvo kauppojen myötä?

Miten käy Var­ja­kan­saa­ren vir­kis­tys­käy­tön ja unoh­de­taan­ko alueen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen arvo kaup­po­jen myötä?

25.06.2022 18:23
Tilaajille
Temmeksellä tehdään porukalla - retrokahvila avattiin entisen Shellin huoltoasemalle kyläyhdistyksen voimin

Tem­mek­sel­lä tehdään po­ru­kal­la - ret­ro­kah­vi­la avat­tiin entisen Shellin huol­to­ase­mal­le ky­lä­yh­dis­tyk­sen voimin

25.06.2022 17:50
Tilaajille
Mikä maksaa? - Saara teki tutkimusmatkan kuittien keskelle
Kolumni

Mikä maksaa? - Saara teki tut­ki­mus­mat­kan kuit­tien kes­kel­le

22.06.2022 06:00
Tilaajille
PPSHP korvaa jatkossa defibrillaattorien elektrodit käytön jälkeen – näissä tilanteissa laitetta tulee käyttää

PPSHP korvaa jat­kos­sa de­fib­ril­laat­to­rien elekt­ro­dit käytön jälkeen – ­näis­sä ti­lan­teis­sa lai­tet­ta tulee käyttää

17.06.2022 15:00
Kempele sai sairauspoissaolot laskuun uudella ja yksinkertaisella mallilla, jonka idea sai alkunsa työterveyslääkärin esittämästä kysymyksestä

Kempele sai sai­raus­pois­sa­olot laskuun uudella ja yk­sin­ker­tai­sel­la mal­lil­la, jonka idea sai alkunsa työ­ter­veys­lää­kä­rin esit­tä­mäs­tä ky­sy­myk­ses­tä

14.06.2022 08:32
Tilaajille
Pyörien päällä näkee enemmän– Hailuotolainen Sakari ei arvannut vielä muutama vuosi sitten, että perustaisi jonain päivänä pyörävuokraamon

Pyörien päällä näkee enem­män– ­Hai­luo­to­lai­nen Sakari ei ar­van­nut vielä muutama vuosi sitten, että pe­rus­tai­si jonain päivänä pyö­rä­vuok­raa­mon

12.06.2022 06:00
Tilaajille
Tutkijasta tuli ensin puutarhuri, sitten sairaanhoitaja – Anne ei halua kiikkustuolissa miettiä, mitä jäi tekemättä

Tut­ki­jas­ta tuli ensin puu­tar­hu­ri, sitten sai­raan­hoi­ta­ja – Anne ei halua kiik­kus­tuo­lis­sa miet­tiä, mitä jäi te­ke­mät­tä

12.06.2022 12:57
Tilaajille
Linnakankaalle palloiluhallin tuntumaan avautuu tällä viikolla minigolfalue – yhdeksänrataisella harrastealueella on myös haastavia väyliä

Lin­na­kan­kaal­le pal­loi­lu­hal­lin tun­tu­maan avautuu tällä vii­kol­la mi­ni­golf­alue – yh­dek­sän­ra­tai­sel­la har­ras­te­alueel­la on myös haas­ta­via väyliä

09.06.2022 21:43
Tilaajille
Heli kannustaa maailman myllerryksen keskellä keskittymään positiivisiin asioihin ja piipahtamaan vaikka jätskikopilla
Kolumni

Heli kan­nus­taa maail­man myl­ler­ryk­sen kes­kel­lä kes­kit­ty­mään po­si­tii­vi­siin asioi­hin ja pii­pah­ta­maan vaikka jäts­ki­ko­pil­la

08.06.2022 04:20 1
Tilaajille
Hailuodon kunnantalon pihalla on kasvihuoneellinen taidetta – näkyvyyttä taiteiljoille, hyvinvointia kuntalaisille

Hai­luo­don kun­nan­ta­lon pihalla on kas­vi­huo­neel­li­nen tai­det­ta – nä­ky­vyyt­tä tai­teil­joil­le, hy­vin­voin­tia kun­ta­lai­sil­le

09.06.2022 08:51
Tilaajille
Limingan Esperi Koti muuttaa: Ovi meni kiinni Ystäväntiellä ja avautui Niittykarissa

Li­min­gan Esperi Koti muut­taa: Ovi meni kiinni Ys­tä­vän­tiel­lä ja avautui Niit­ty­ka­ris­sa

03.06.2022 09:00
Kesänportti toi Tyrnävän torille ja turuille monenlaista tapahtumaa – uusi luontopolkukin avattiin virallisesti

Ke­sän­port­ti toi Tyr­nä­vän torille ja tu­ruil­le mo­nen­lais­ta ta­pah­tu­maa – uusi luon­to­pol­ku­kin avat­tiin vi­ral­li­ses­ti

02.06.2022 15:50
Tilaajille
Jarin mielestä Temmes voisi olla Tyrnävän näyteikkuna – Tuore kyläyhdistyksen puheenjohtaja toivottaa uudet temmesläiset tervetulleiksi

Jarin mie­les­tä Temmes voisi olla Tyr­nä­vän näy­te­ik­ku­na – Tuore ky­lä­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja toi­vot­taa uudet tem­mes­läi­set ter­ve­tul­leik­si

02.06.2022 15:00
Tilaajille
Kesänportti käynnistää tapahtumakesän – Tyrnävän keskustaan avataan tarinallinen luontopolku

Ke­sän­port­ti käyn­nis­tää ta­pah­tu­ma­ke­sän – ­Tyr­nä­vän kes­kus­taan avataan ta­ri­nal­li­nen luon­to­pol­ku

31.05.2022 14:00
Hoivakodin arkeen sopii monenmoista aktiviteettia – Hoivakoti Teppolan väki avasi kesäkauden huristelemalla pitkin Oulunsalon kylänraittia

Hoi­va­ko­din arkeen sopii mo­nen­mois­ta ak­ti­vi­teet­tia – Hoi­va­ko­ti Tep­po­lan väki avasi ke­sä­kau­den hu­ris­te­le­mal­la pitkin Ou­lun­sa­lon ky­län­rait­tia

30.05.2022 18:00
Tilaajille
Katso videolta Peltsin vinkit hiekkatiepyöräilyyn –  Toimittaja ja pyöräilyn puolesta puhuja Mikko Peltola muistuttaa, ettei maastoon pidä lähteä millaisella pyörällä tahansa

Katso vi­deol­ta Peltsin vinkit hiek­ka­tie­pyö­räi­lyyn –  Toi­mit­ta­ja ja pyö­räi­lyn puo­les­ta puhuja Mikko Peltola muis­tut­taa, ettei maas­toon pidä lähteä mil­lai­sel­la pyö­räl­lä tahansa

28.05.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Katso video: Leikki on lasten työtä, mutta pitäisikö meidän aikuistenkin välillä hypätä vakavasta maailmastamme leikin maailmaan? Rantalakeuden toimitus testasi hiekkalaatikkoleikit kesken työpäivän

Katso video: Leikki on lasten työtä, mutta pi­täi­si­kö meidän ai­kuis­ten­kin välillä hypätä va­ka­vas­ta maail­mas­tam­me leikin maail­maan? Ran­ta­la­keu­den toi­mi­tus testasi hiek­ka­laa­tik­ko­lei­kit kesken työ­päi­vän

26.05.2022 12:30
Keramiikkakurssilla koetaan yhdessä luomisen riemua, jossa kaikki on mahdollista, muistuttaa Raija, joka on tehnyt keramiikkaa kymmenisen vuotta

Ke­ra­miik­ka­kurs­sil­la koetaan yhdessä luo­mi­sen riemua, jossa kaikki on mah­dol­lis­ta, muis­tut­taa Raija, joka on tehnyt ke­ra­miik­kaa kym­me­ni­sen vuotta

27.05.2022 12:47
Tilaajille
Miten sodat loppuvat, kysyy Terho
Mielipidekirjoitus

Miten sodat lop­pu­vat, kysyy Terho

25.05.2022 06:00
Tilaajille
"Tämä on hieman erilainen ja vaikeampi ohjelma kuin viimeksi", toteaa Terhi – Limingan naisvoimistelijoiden Gymnaestradaan harjoittelemat esitykset voi katsoa ennakkoon Limingassa

"Tämä on hieman eri­lai­nen ja vai­keam­pi ohjelma kuin vii­mek­si", toteaa Terhi – ­Li­min­gan nais­voi­mis­te­li­joi­den Gym­naest­ra­daan har­joit­te­le­mat esi­tyk­set voi katsoa en­nak­koon Li­min­gas­sa

25.05.2022 06:00
Tilaajille