Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tupos
Kun puhelimeen pyydetään Akseli Klonkia, Janne Kuustie vastaa "Hetkinen" ja sen jälkeen "Puhelimessa"

Kun pu­he­li­meen pyy­de­tään Akseli Klon­kia, Janne Kuustie vastaa "Het­ki­nen" ja sen jälkeen "Pu­he­li­mes­sa"

04.05.2022 18:00
Tilaajille
Pilke päiväkodit avaa elokuussa tiedepainotteisen hirsipäiväkodin Limingan Saunarantaan – lapsilla käytössä pipettejä, luuppeja ja koeputkia

Pilke päi­vä­ko­dit avaa elo­kuus­sa tie­de­pai­not­tei­sen hir­si­päi­vä­ko­din Li­min­gan Sau­na­ran­taan – lap­sil­la käy­tös­sä pi­pet­te­jä, luup­pe­ja ja koe­put­kia

24.03.2022 18:16
Tilaajille
"Elämä voi olla marttamainen, vaikka ei liittyisi tai kuuluisi marttoihin", muistutetaan 20 vuotta täyttävästä Tupoksen Martoista

"Elämä voi olla mart­ta­mai­nen, vaikka ei liit­tyi­si tai kuu­lui­si mart­toi­hin", muis­tu­te­taan 20 vuotta täyt­tä­väs­tä Tu­pok­sen Mar­tois­ta

07.03.2022 18:00
Tilaajille
Leader-rahoituksen avulla on mahdollisuus kehittää omaa asuinympäristöä, kempeleläisiä nuoria toivotaan mukaan toimintaan

Lea­der-ra­hoi­tuk­sen avulla on mah­dol­li­suus ke­hit­tää omaa asui­nym­pä­ris­töä, kem­pe­le­läi­siä nuoria toi­vo­taan mukaan toi­min­taan

20.02.2022 06:00
Tilaajille
Frisbeegolf kasvussa etenkin nuorten keskuudessa – Tiedätkö kuinka paljon yksi kiekko painaa?

Fris­bee­golf kas­vus­sa etenkin nuorten kes­kuu­des­sa – Tie­dät­kö kuinka paljon yksi kiekko painaa?

07.02.2022 11:54
Varhaiskasvatuksen aikuisista huutava pula – Linnukan esiopetusryhmä alkuvuoden ilman opettajaa ja erityisopettajaa

Var­hais­kas­va­tuk­sen ai­kui­sis­ta huutava pula – Lin­nu­kan esi­ope­tus­ryh­mä al­ku­vuo­den ilman opet­ta­jaa ja eri­tyis­opet­ta­jaa

05.02.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleläinen Arto suuntasi kohti Helsinkiä Convoy Finland 2022 -saattueessa – "Äkkiähän se arki tulee vastaan, varsinkin kun olen yrittäjä"

Kem­pe­le­läi­nen Arto suun­ta­si kohti Hel­sin­kiä Convoy Finland 2022 -saat­tuees­sa – "Äk­kiä­hän se arki tulee vas­taan, var­sin­kin kun olen yrit­tä­jä"

04.02.2022 15:00
Tilaajille
Rekkamarssi ei startannut aamuseitsemältä – lähdössä oli vain muutama henkilöauto, jotka nekin jäivät odottamaan kello yhdeksäksi suunniteltua seuraavaa lähtöä – katso suoran lähetyksen tallenne

Rek­ka­mars­si ei star­tan­nut aa­mu­seit­se­mäl­tä – läh­dös­sä oli vain muutama hen­ki­löau­to, jotka nekin jäivät odot­ta­maan kello yh­dek­säk­si suun­ni­tel­tua seu­raa­vaa lähtöä – katso suoran lä­he­tyk­sen tal­len­ne

04.02.2022 08:54
Tilaajille
Tupoksen moduulikoulun lämpökeskuksessa olevan kompressorin kuumenemisesta alkunsa saanut tulipalo aiheutti merkittäviä palo- ja savukaasuvahinkoja

Tu­pok­sen mo­duu­li­kou­lun läm­pö­kes­kuk­ses­sa olevan komp­res­so­rin kuu­me­ne­mi­ses­ta alkunsa saanut tu­li­pa­lo ai­heut­ti mer­kit­tä­viä palo- ja sa­vu­kaa­su­va­hin­ko­ja

14.01.2022 19:14
Pitkä odotus päättyy, kun Tupoksen kirjasto avaa ovensa 12. tammikuuta kahden vuoden tauon jälkeen

Pitkä odotus päät­tyy, kun Tu­pok­sen kir­jas­to avaa ovensa 12. tam­mi­kuu­ta kahden vuoden tauon jälkeen

04.01.2022 08:47
Tilaajille
Katso 20 kuvaa: Esikoululaiset astelevat uusiin tiloihin maanantaina – Tupoksen toiseen moduulirakennukseen siirtyvät myös kouluterveys-, hammashuolto ja kirjastopalvelut

Katso 20 kuvaa: Esi­kou­lu­lai­set as­te­le­vat uusiin ti­loi­hin maa­nan­tai­na – Tu­pok­sen toiseen mo­duu­li­ra­ken­nuk­seen siir­ty­vät myös kou­lu­ter­veys-, ham­mas­huol­to ja kir­jas­to­pal­ve­lut

19.11.2021 11:10
Tilaajille
Uusia varhaiskasvatuspaikkoja Tupokseen – kirkonkylällä ruuhkaa päiväkodeissa

Uusia var­hais­kas­va­tus­paik­ko­ja Tu­pok­seen – kir­kon­ky­läl­lä ruuhkaa päi­vä­ko­deis­sa

11.11.2021 07:25
Tupoksen Saunarannan lähivirkistysalueen laavu valmistui talkoilla – kokonaisuudessaan alue on käytettävissä aikataulun mukaisesti ensi kesänä

Tu­pok­sen Sau­na­ran­nan lä­hi­vir­kis­tys­alueen laavu val­mis­tui tal­koil­la – ­ko­ko­nai­suu­des­saan alue on käy­tet­tä­vis­sä ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti ensi kesänä

09.11.2021 19:00
Tilaajille
”En tee oikeastaan mitään kiireellä” – Teija avasi parturi-kampaamon kotinsa piharakennukseen

”En tee oi­keas­taan mitään kii­reel­lä” – Teija avasi par­tu­ri-kam­paa­mon kotinsa pi­ha­ra­ken­nuk­seen

05.09.2021 06:00
Tilaajille
Limingan Tupoksessa toimiva Volter solmi merkittävät voimalaitoskaupat Japaniin – toimitusjohtaja Jarno Haapakosken mukaan haastavien vuosien jälkeen velaton yhtiö on taas tuloskunnossa

Li­min­gan Tu­pok­ses­sa toimiva Volter solmi mer­kit­tä­vät voi­ma­lai­tos­kau­pat Ja­pa­niin – toi­mi­tus­joh­ta­ja Jarno Haa­pa­kos­ken mukaan haas­ta­vien vuosien jälkeen velaton yhtiö on taas tu­los­kun­nos­sa

01.09.2021 20:14
Katso video: Taivalkosken munista kuoriutuneet Nipsu, Timppa ja Tapsu hurmasivat esikoululaiset – Tupoksessa päästiin todistamaan syntymän ihmettä porukalla, kun Ida-opettaja toi hautomon lasten tarkkailtavaksi

Katso video: Tai­val­kos­ken munista kuo­riu­tu­neet Nipsu, Timppa ja Tapsu hur­ma­si­vat esi­kou­lu­lai­set – Tu­pok­ses­sa pääs­tiin to­dis­ta­maan syn­ty­män ihmettä po­ru­kal­la, kun Ida-opet­ta­ja toi hau­to­mon lasten tark­kail­ta­vak­si

28.05.2021 09:00
Tilaajille
Kävimme kysymässä Tupoksessa punkkipelosta –"Itselläni oli viime kesänä selässä punkki kaksi vuorokautta ja säikähdyksellä pääsin, mutta se oli epämiellyttävä kokemus"

Kävimme ky­sy­mäs­sä Tu­pok­ses­sa punk­ki­pe­los­ta –"It­sel­lä­ni oli viime kesänä selässä punkki kaksi vuo­ro­kaut­ta ja säi­käh­dyk­sel­lä pääsin, mutta se oli epä­miel­lyt­tä­vä ko­ke­mus"

26.05.2021 15:00
Tilaajille
Kolme päivää ja 34 punkkia – Sari lakaisee lakanalla takapihansa, ja parhaimmillaan saaliiksi on tullut 22 punkkia yhtenä päivänä

Kolme päivää ja 34 punkkia – Sari la­kai­see la­ka­nal­la ta­ka­pi­han­sa, ja par­haim­mil­laan saa­liik­si on tullut 22 punkkia yhtenä päivänä

25.05.2021 18:00
Tilaajille