Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tupos
Kuukausi
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 15:06
Tilaajille
Tupoksen koululla sattui väkivaltatilanne päivällä – Poliisi: ei vakavia seurauksia

Tu­pok­sen kou­lul­la sattui vä­ki­val­ta­ti­lan­ne päi­väl­lä – Po­lii­si: ei vakavia seu­rauk­sia

17.03.2023 15:57
Tupoksen Niittysaran ovet avautuvat lapsille – "On tärkeää tiedostaa, että lastensuojeluyksiköissä asuvat lapset eivät läheskään kaikki ole siellä omien hölmöilyjen vuoksi"

Tu­pok­sen Niit­ty­sa­ran ovet avau­tu­vat lap­sil­le – "On tärkeää tie­dos­taa, että las­ten­suo­je­lu­yk­si­köis­sä asuvat lapset eivät lä­hes­kään kaikki ole siellä omien höl­möi­ly­jen vuoksi"

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Limingan Niittomiehissä kovaa jälkeä takova Eemil Äijälä, 20, ei lannistunut, vaikka hän ei teini-ikäisenä mahtunut OLS:n C-junioreihin: "Olen aina tiennyt, että taitoni riittävät"

Li­min­gan Niit­to­mie­his­sä kovaa jälkeä takova Eemil Äijälä, 20, ei lan­nis­tu­nut, vaikka hän ei tei­ni-ikäi­se­nä mah­tu­nut OLS:n C-ju­nio­rei­hin: "Olen aina tien­nyt, että taitoni riit­tä­vät"

12.03.2023 13:00
Tilaajille
Limingan kunta hankkii maata Tupoksen taajamasta – kunnalle siirtyvien maa-alueiden yhteiskoko liki 11 hehtaaria

Li­min­gan kunta hankkii maata Tu­pok­sen taa­ja­mas­ta – kun­nal­le siir­ty­vien maa-aluei­den yh­teis­ko­ko liki 11 heh­taa­ria

10.03.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sunnuntaina Tupoksessa voi tehdä vaikka lumienkeleitä – perinteiseen talvitapahtumaan odotetaan jopa viittäsataa kävijää

Sun­nun­tai­na Tu­pok­ses­sa voi tehdä vaikka lu­mi­en­ke­lei­tä – pe­rin­tei­seen tal­vi­ta­pah­tu­maan odo­te­taan jopa viit­tä­sa­taa kävijää

23.02.2023 18:00
Tilaajille
Limingalle neljännesmiljoonan avustus Tupoksen koulualueen kehittämiseen – Traficom avustaa myös liikenneturvallisuutta edistävää Nollavisio-hanketta

Li­min­gal­le nel­jän­nes­mil­joo­nan avustus Tu­pok­sen kou­lu­alueen ke­hit­tä­mi­seen – T­ra­fi­com avustaa myös lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta edis­tä­vää Nol­la­vi­sio-han­ket­ta

17.02.2023 09:43
"Ihminen voi lähteä Tupoksesta, mutta Tupos ei ihmisestä" – millainen Tupos on asuinpaikkana asukkaiden mielestä?

"Ih­mi­nen voi lähteä Tu­pok­ses­ta, mutta Tupos ei ih­mi­ses­tä" – mil­lai­nen Tupos on asuin­paik­ka­na asuk­kai­den mie­les­tä?

05.02.2023 06:00
Miten hyvin sinä tunnet Tuposcityn? Vastaa kysymyksiin ja katso millainen Tupostietäjä olet!

Miten hyvin sinä tunnet Tu­pos­ci­tyn? Vastaa ky­sy­myk­siin ja katso mil­lai­nen Tu­pos­tie­tä­jä olet!

02.02.2023 11:00
Toimitustyö verkkotoimituksessa imaisee ysiluokkalaiset mukanaan – viikko huipentuu perjantaiseen Huomenta Lakeus -lähetykseen

Toi­mi­tus­työ verk­ko­toi­mi­tuk­ses­sa imaisee ysi­luok­ka­lai­set mu­ka­naan – viikko hui­pen­tuu per­jan­tai­seen Huo­men­ta Lakeus -lä­he­tyk­seen

31.01.2023 18:00
Yläasteikäinen oppilas sai sairaalahoitoa vaativia vammoja Tupoksen koulussa iltapäivällä – oppilaille ja henkilöstölle järjestetty kriisitukea aamusta

Ylä­as­te­ikäi­nen oppilas sai sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via vammoja Tu­pok­sen kou­lus­sa il­ta­päi­väl­lä – op­pi­lail­le ja hen­ki­lös­töl­le jär­jes­tet­ty krii­si­tu­kea aamusta

23.01.2023 17:58
Tupoksen alueverkkotoimituksen päätoimittajaksi Pihla Hintikka – "Mielestäni osaan kirjoittaa ja kirjoittamisella voin vaikuttaa"

Tu­pok­sen alue­verk­ko­toi­mi­tuk­sen pää­toi­mit­ta­jak­si Pihla Hin­tik­ka – "Mie­les­tä­ni osaan kir­joit­taa ja kir­joit­ta­mi­sel­la voin vai­kut­taa"

21.01.2023 11:00
37-vuotias liminkalaislähtöinen Joni suunnittelee paluuta showpainikehään, sillä pumppi-ikä ei ole vielä läheskään täynnä – katso videokooste!

37-vuo­tias li­min­ka­lais­läh­töi­nen Joni suun­nit­te­lee paluuta show­pai­ni­ke­hään, sillä pump­pi-ikä ei ole vielä lä­hes­kään täynnä – katso vi­deo­koos­te!

06.01.2023 18:00
Tilaajille
Tuposlaisten kuntalaisaloite etenee käsittelyyn, lupaa kunnanjohtaja – Saunarannan lastensuojeluyksikkö valmistuu helmikuussa

Tu­pos­lais­ten kun­ta­lais­aloi­te etenee kä­sit­te­lyyn, lupaa kun­nan­joh­ta­ja – ­Sau­na­ran­nan las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö val­mis­tuu hel­mi­kuus­sa

03.01.2023 11:00
Tilaajille
Matkamuistoina löydetyistä pienoistaloista on syntynyt tuposlaisten ystävien toimesta joulun ihmemaa –  "Kellotapuleista tai muusta voi tunnistaa, mistä Euroopan kaupungista ne ovat"

Mat­ka­muis­toi­na löy­de­tyis­tä pie­nois­ta­lois­ta on syn­ty­nyt tu­pos­lais­ten ys­tä­vien toi­mes­ta joulun ihmemaa – "Kel­lo­ta­pu­leis­ta tai muusta voi tun­nis­taa, mistä Eu­roo­pan kau­pun­gis­ta ne ovat"

11.12.2022 17:01
Tilaajille
Limingan talousarvioesitys: Ruutikankaan kehittämiseurot kolmelle vuodelle, Liminganjärven vesityssuunnitelma listalle

Li­min­gan ta­lou­sar­vioe­si­tys: Ruu­ti­kan­kaan ke­hit­tä­mis­eu­rot kol­mel­le vuo­del­le, Li­min­gan­jär­ven ve­si­tys­suun­ni­tel­ma lis­tal­le

08.12.2022 12:00
Tilaajille
Veikka osallistui ensimmäiseen Tupoksen Pressiklubiin – nyt hän opiskelee valtiotieteitä Helsingissä ja suunnittelee uraa journalismin parissa

Veikka osal­lis­tui en­sim­mäi­seen Tu­pok­sen Pres­si­klu­biin – nyt hän opis­ke­lee val­tio­tie­tei­tä Hel­sin­gis­sä ja suun­nit­te­lee uraa jour­na­lis­min parissa

28.11.2022 18:00
Tilaajille
Matti on pettynyt tapaan, jolla lastensuojeluyksikön rakentamisesta on tiedotettu: "Ala-arvoinen suoritus" –Saunarannan asukkaat jättivät kuntalaisaloitteen kuntalaislähtöisemmästä toimintakulttuurista

Matti on pet­ty­nyt tapaan, jolla las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön ra­ken­ta­mi­ses­ta on tie­do­tet­tu: "A­la-ar­voi­nen suo­ri­tus" –Sau­na­ran­nan asuk­kaat jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen kun­ta­lais­läh­töi­sem­mäs­tä toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta

01.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Liminkalainen 16-vuotias Toni tekee hamahelmistä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riippuen 3 000–13 000 kappaletta

Li­min­ka­lai­nen 16-vuo­tias Toni tekee ha­ma­hel­mis­tä tauluja – helmiä kuluu teoksen koosta riip­puen 3 000–13 000 kap­pa­let­ta

27.09.2022 18:00
Tilaajille
Pilke-päiväkoteihin kuuluvassa tiedepainotteisessa hirsipäiväkoti Loimussa saattaa päivän aikana nähdä tuposlaisen tulivuorenpurkauksen

Pil­ke-päi­vä­ko­tei­hin kuu­lu­vas­sa tie­de­pai­not­tei­ses­sa hir­si­päi­vä­ko­ti Loi­mus­sa saattaa päivän aikana nähdä tu­pos­lai­sen tu­li­vuo­ren­pur­kauk­sen

30.08.2022 18:00
Tilaajille