Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Terveys
Selkäliitto muistuttaa: Liikuntaa ei kannata unohtaa kesälläkään

Sel­kä­liit­to muis­tut­taa: Lii­kun­taa ei kannata unohtaa ke­säl­lä­kään

03.07.2022 12:00
Tilaajille
Mitä ympärillä tapahtuu? – "Vaikka emme tiedä, mitä kaikkea tämä kevät vielä pitää sisällään, on luvassa monta mukavaa asiaa, mitä odottaa", muistuttaa Elisa
Kolumni

Mitä ym­pä­ril­lä ta­pah­tuu? – "­Vaik­ka emme tiedä, mitä kaikkea tämä kevät vielä pitää si­säl­lään, on luvassa monta mukavaa asiaa, mitä odot­taa", muis­tut­taa Elisa

30.03.2022 06:00
Kun sydänvika vei liminkalaisen Tarja Porkka-Kontturinmahdollisuuden tehdä entisiä töitä, hän opiskeltuaan ja mökkihöperöidyttyään alkoi maailmanlaajuisen pelialan yhdistyksen viestintäjohtajaksi ja ikiliikkujaksi

Kun sy­dän­vi­ka vei li­min­ka­lai­sen Tarja Pork­ka-Kont­tu­rin­mah­dol­li­suu­den tehdä entisiä töitä, hän opis­kel­tuaan ja mök­ki­hö­pe­röi­dyt­tyään alkoi maail­man­laa­jui­sen pe­li­alan yh­dis­tyk­sen vies­tin­tä­joh­ta­jak­si ja iki­liik­ku­jak­si

26.02.2022 15:00
Tilaajille
Pia tietää, että vaikka sairaus olisi harvinainen, se voi osua myös omalle kohdalle – omaa sairauttaan hän käsittelee faktojen ja tutkitun tiedon kautta ja luottaa ammattilaisten osaamiseen

Pia tietää, että vaikka sairaus olisi har­vi­nai­nen, se voi osua myös omalle koh­dal­le – omaa sai­raut­taan hän kä­sit­te­lee fak­to­jen ja tut­ki­tun tiedon kautta ja luottaa am­mat­ti­lais­ten osaa­mi­seen

18.02.2022 18:00
Tilaajille
Haluatko pelata Kaliforniassa? – Jari ja Konsta tarjoavat sisäviheriötä muidenkin golffaajien käyttöön

Ha­luat­ko pelata Ka­li­for­nias­sa? – Jari ja Konsta tar­joa­vat si­sä­vi­he­riö­tä mui­den­kin golf­faa­jien käyt­töön

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Palavereita henki huuruten – Tyrnävällä kannustetaan kävelykokouksiin ja muihin työhyvinvointitekoihin

Pa­la­ve­rei­ta henki huu­ru­ten – Tyr­nä­väl­lä kan­nus­te­taan kä­ve­ly­ko­kouk­siin ja muihin työ­hy­vin­voin­ti­te­koi­hin

01.12.2021 09:00
Tilaajille
Mielenterveys keskiöön  – Jenni muistuttaa, että mielikin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

Mie­len­ter­veys kes­kiöön  – ­Jen­ni muis­tut­taa, että mie­li­kin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

01.12.2021 06:00
20-29 -vuotiaiden joukossa koronarokotusmäärä yleensä heikoin – tartuntamäärät ovat kasvaneet lakeuden alueella kovaa vauhtia

20-29 -vuo­tiai­den jou­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­mää­rä yleensä heikoin – tar­tun­ta­mää­rät ovat kas­va­neet la­keu­den alueel­la kovaa vauhtia

23.11.2021 20:00
Tilaajille
Kirsin mielestä on surullista, että opetamme jälkipolveamme pakenemaan läsnä olevaa hetkeä johonkin muualle
Kolumni

Kirsin mie­les­tä on su­rul­lis­ta, että ope­tam­me jäl­ki­pol­veam­me pa­ke­ne­maan läsnä olevaa hetkeä jo­hon­kin muualle

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Kunpa ihmiset ymmärtäisivät, että yhdessä saa paljon enemmän aikaan, kuin yksin ilkeilemällä, Tiina toivoo
Kolumni

Kunpa ihmiset ym­mär­täi­si­vät, että yhdessä saa paljon enemmän aikaan, kuin yksin il­kei­le­mäl­lä, Tiina toivoo

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Jane Coteng ja Frician Luclucan valmistuivat oppisopimuksella uuteen ammattiin  –  "Tykkäämme olla täällä töissä. Koronan vuoksi emme ole päässeet vierailemaan kotona", lähihoitajiksi opiskelleet filippiiniläiset kertovat

Jane Coteng ja Frician Luc­lu­can val­mis­tui­vat op­pi­so­pi­muk­sel­la uuteen am­mat­tiin –  "Tyk­kääm­me olla täällä töissä. Koronan vuoksi emme ole pääs­seet vie­rai­le­maan ko­to­na", lä­hi­hoi­ta­jik­si opis­kel­leet fi­lip­pii­ni­läi­set ker­to­vat

20.10.2021 14:00
Tilaajille
Passi ei vienyt meitä 30-luvun Saksaan: Meillä on oikeuksien rinnalla myös velvollisuuksia, Sauli muistuttaa
Kolumni

Passi ei vienyt meitä 30-lu­vun Sak­saan: Meillä on oi­keuk­sien rin­nal­la myös vel­vol­li­suuk­sia, Sauli muis­tut­taa

20.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Hei, me hiihdetään! Köykkyrissä käynnistyvät Kempeleen Pyrinnön hiihtokoulut – Hiihto eläää uutta renesanssia,  hiihtojaoston puheenjohtaja Virve iloitsee

Hei, me hiih­de­tään! Köyk­ky­ris­sä käyn­nis­ty­vät Kem­pe­leen Py­rin­nön hiih­to­kou­lut – Hiihto eläää uutta re­ne­sans­sia, hiih­to­jaos­ton pu­heen­joh­ta­ja Virve iloit­see

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Lapsille kehuja, perheille tukea – Mari-Leena on huolissaan ihmisten jaksamisesta
Kolumni

Lap­sil­le kehuja, per­heil­le tukea – Ma­ri-Lee­na on huo­lis­saan ih­mis­ten jak­sa­mi­ses­ta

06.10.2021 06:00
Pitkäkestoiseen koronaan sairastunut Pete ajatteli välillä, ettei enää jaksa – sitten hän oivalsi sairastumisen olevan hänelle mahdollisuus

Pit­kä­kes­toi­seen ko­ro­naan sai­ras­tu­nut Pete ajat­te­li vä­lil­lä, ettei enää jaksa – sitten hän oivalsi sai­ras­tu­mi­sen olevan hänelle mah­dol­li­suus

20.08.2021 18:00
Tilaajille
Kirsi kysyy: Miltä lomaltapaluu tuntuu kehossasi? "Todelliset kehonviestit saattavat jäädä laimeiksi kuiskauksiksi tai niitä ei pahimmassa tapauksessa kuulla ollenkaan, jos et ole tarkkana."
Kolumni

Kirsi kysyy: Miltä lo­mal­ta­pa­luu tuntuu ke­hos­sa­si? "To­del­li­set ke­hon­vies­tit saat­ta­vat jäädä lai­meik­si kuis­kauk­sik­si tai niitä ei pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa kuulla ol­len­kaan, jos et ole tark­ka­na."

11.08.2021 06:00
Tilaajille
Kulttuurituottajasta kehonhuoltajaksi

Kult­tuu­ri­tuot­ta­jas­ta ke­hon­huol­ta­jak­si

06.08.2021 14:00
Tilaajille
Tutkimus: Tupakoivien syöpäpotilaiden kuolleisuus on suurempi kuin savuttomien – tupakoinnin lopettaminen kannattaa myös diagnoosin jälkeen

Tut­ki­mus: Tu­pa­koi­vien syö­pä­po­ti­lai­den kuol­lei­suus on suu­rem­pi kuin sa­vut­to­mien – ­tu­pa­koin­nin lo­pet­ta­mi­nen kan­nat­taa myös diag­noo­sin jälkeen

04.08.2021 13:14
Kysyimme Tyrnävän terveyskeskuksen vs. johtavalta lääkäriltä laihdutusleikkauksista: "Leikkaushoito edellyttää vähintään kuuden kuukauden mittaista perinteistä painonhallintaa ja pysyviä elämäntapa- ja syömistapamuutoksia"

Ky­syim­me Tyr­nä­vän ter­veys­kes­kuk­sen vs. joh­ta­val­ta lää­kä­ril­tä laih­du­tus­leik­kauk­sis­ta: "Leik­kaus­hoi­to edel­lyt­tää vä­hin­tään kuuden kuu­kau­den mit­tais­ta pe­rin­teis­tä pai­non­hal­lin­taa ja pysyviä elä­män­ta­pa- ja syö­mis­ta­pa­muu­tok­sia"

09.06.2021 07:43
Tilaajille
"Yksirintaisenakin pärjään" – Kymmenisen vuotta sitten Anitta Raappana sai kuulla sairastuneensa pahalaatuiseen rintasyöpään, vaikka sen ei olisi pitänyt olla edes mahdollista imetyksen takia

"Yk­si­rin­tai­se­na­kin pär­jään" – Kym­me­ni­sen vuotta sitten Anitta Raap­pa­na sai kuulla sai­ras­tu­neen­sa pa­ha­laa­tui­seen rin­ta­syö­pään, vaikka sen ei olisi pitänyt olla edes mah­dol­lis­ta ime­tyk­sen takia

17.04.2021 19:03
Tilaajille