Nyt vietetään Muistiviikkoa: Mitä mies ajat­te­lee, kun saa muis­ti­sai­raus­diag­noo­sin työi­käi­se­nä? Lue kem­pe­le­läi­sen Teuvon tarina

Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan! Katso ai­ka­tau­lut ja ohjeet täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Talousarvio
Nykyiset hallituspuolueet antoivat epärealistisia lupauksia tulojen ja menojen tasapainottamisesta, toteaa Hanna Sarkkinen
Kolumni

Ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lueet an­toi­vat epä­rea­lis­ti­sia lu­pauk­sia tulojen ja menojen ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta, toteaa Hanna Sark­ki­nen

29.08.2023 10:50
Hailuodossa seurataan työntekijöiden työaikaa osana talousarviovalmistelua – seuranta on voimassa toistaiseksi

Hai­luo­dos­sa seu­ra­taan työn­te­ki­jöi­den työ­ai­kaa osana ta­lous­ar­vio­val­mis­te­lua – seu­ran­ta on voi­mas­sa tois­tai­sek­si

21.08.2023 06:54
Tilaajille
Kiipeilyseinä, lisää kirjoja ja lautapelejä, yhteinen kohtaamispaikka, minigolfrata – hailuotolaiset voivat äänestää kymmenestä ideasta mieluisinta toteutettavaksi

Kii­pei­ly­sei­nä, lisää kirjoja ja lau­ta­pe­le­jä, yh­tei­nen koh­taa­mis­paik­ka, mi­ni­golf­ra­ta – ­hai­luo­to­lai­set voivat ää­nes­tää kym­me­nes­tä ideasta mie­lui­sin­ta to­teu­tet­ta­vak­si

04.05.2023 17:29 1
Tilaajille
Limingan valtuusto toivoi talousarvioylityksistä tietoa aikaisemmin – osa kulukasvusta johtuu positiivisista syistä: lapsia riittää ja työllisyys on vahvaa

Li­min­gan val­tuus­to toivoi ta­lous­ar­vio­yli­tyk­sis­tä tietoa ai­kai­sem­min – osa ku­lu­kas­vus­ta johtuu po­si­tii­vi­sis­ta syistä: lapsia riittää ja työl­li­syys on vahvaa

20.03.2023 18:56
Tilaajille
Selittävätkö erikoissairaanhoidon kasvaneet kulut miljoonan euron eroa Lumijoen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä, kysyy Jouni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­lit­tä­vät­kö eri­kois­sai­raan­hoi­don kas­va­neet kulut mil­joo­nan euron eroa Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion ja ti­lin­pää­tök­sen vä­lil­lä, kysyy Jouni

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Onko suurten budjettimuutosten paikka enää valtuustossa? Pitkälle venyvät kokoukset eivät ole päättäjienkään etu
Pääkirjoitus

Onko suurten bud­jet­ti­muu­tos­ten paikka enää val­tuus­tos­sa? Pit­käl­le venyvät ko­kouk­set eivät ole päät­tä­jien­kään etu

14.12.2022 06:30
Tilaajille
Oulunsalon seurakunta saa juhlatilan – tilatarve on tiedostettu vuodesta 2014 lähtien, mutta laajennushanke lähti liikkeelle vasta nyt

Ou­lun­sa­lon seu­ra­kun­ta saa juh­la­ti­lan – ti­la­tar­ve on tie­dos­tet­tu vuo­des­ta 2014 läh­tien, mutta laa­jen­nus­han­ke lähti liik­keel­le vasta nyt

04.12.2022 06:00
Tilaajille
Limingan hallintokuntien alustavissa talousarvioesityksissä miljoonan verran tiivistettävää – talousjohtaja toivoo budjetin tekoon nyt malttia

Li­min­gan hal­lin­to­kun­tien alus­ta­vis­sa ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sis­sä mil­joo­nan verran tii­vis­tet­tä­vää – ta­lous­joh­ta­ja toivoo bud­je­tin tekoon nyt malttia

12.10.2022 11:00 1
Tilaajille
Lumijoella käynnistetään ensi vuonna sekä hyvinvointikeskuksen että päiväkodin rakentaminen – kunnanvaltuustoa puhutti myös Ruutikangas ja sen kehittämiseen sijoitettavat eurot

Lu­mi­joel­la käyn­nis­te­tään ensi vuonna sekä hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen – kun­nan­val­tuus­toa puhutti myös Ruu­ti­kan­gas ja sen ke­hit­tä­mi­seen si­joi­tet­ta­vat eurot

30.12.2021 19:35
Tilaajille
Käy lukemassa talousarvio ainakin investointien osalta: katuja parannetaan, Rantakylän virkistysaluetta kohennetaan, Tupoksen kokonaissuunnitelma täsmentyy
Kolumni

Käy lu­ke­mas­sa ta­lous­ar­vio ainakin in­ves­toin­tien osalta: katuja pa­ran­ne­taan, Ran­ta­ky­län vir­kis­tys­aluet­ta ko­hen­ne­taan, Tu­pok­sen ko­ko­nais­suun­ni­tel­ma täs­men­tyy

17.11.2021 06:00
Tyrnävän tulos nousemassa nollaan tai jopa plussalle – vielä kesällä ennuste näytti huonommalta

Tyr­nä­vän tulos nou­se­mas­sa nollaan tai jopa plus­sal­le – vielä kesällä ennuste näytti huo­nom­mal­ta

12.10.2021 16:21
Tilaajille
Kempeleen valtuusto harmitteli takapakkia – väistötilat voidaan kilpailuttaa pienikokoisempina ja D-taloon hankkia lisää ilmanpuhdistimia

Kem­pe­leen val­tuus­to har­mit­te­li ta­ka­pak­kia – väis­tö­ti­lat voidaan kil­pai­lut­taa pie­ni­ko­koi­sem­pi­na ja D-ta­loon hankkia lisää il­man­puh­dis­ti­mia

07.09.2021 14:01
Tilaajille
Talouden suuntaa kääntämässä – kaikki on hyvin siihen saakka, kunnes talousjohtaja saapuu huoneeseen pilaamaan tunnelmaa, kirjoittaa Juho
Kolumni

Ta­lou­den suuntaa kään­tä­mäs­sä – ­kaik­ki on hyvin siihen saakka, kunnes ta­lous­joh­ta­ja saapuu huo­nee­seen pi­laa­maan tun­nel­maa, kir­joit­taa Juho

01.09.2021 06:00
Tyrnävällä tähdätään plussalle – ensi vuonna aiotaan perustaa kehitysyhtiö, suunnitella koirapuistoa ja kuntoportaita

Tyr­nä­väl­lä täh­dä­tään plus­sal­le – ensi vuonna aiotaan pe­rus­taa ke­hi­ty­syh­tiö, suun­ni­tel­la koi­ra­puis­toa ja kun­to­por­tai­ta

02.12.2020 09:00
Tilaajille
"Tämä viikon alku on erilainen kuin vielä perjantaina ajattelin", toteaa Hailuodon kunnajohtaja Aki –korona sävyttää myös saarikunnan arkea
Kolumni

"Tämä viikon alku on eri­lai­nen kuin vielä per­jan­tai­na ajat­te­lin", toteaa Hai­luo­don kun­na­joh­ta­ja Aki –korona sä­vyt­tää myös saa­ri­kun­nan arkea

02.12.2020 06:20
Hailuoto satsaa matkailuun, kaavoitukseen ja asukashankintaan – turistien kaipaamia yleisövessojakin olisi tulossa

Hai­luo­to satsaa mat­kai­luun, kaa­voi­tuk­seen ja asu­kas­han­kin­taan – tu­ris­tien kai­paa­mia ylei­sö­ves­so­ja­kin olisi tulossa

26.11.2020 15:59
Tilaajille
Hailuodon kunnanvaltuustolle esitetään veroprosenttien pitämistä ennallaan – ensi vuoden verotuloissa ja valtionosuuksissa pientä nousua

Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­tol­le esi­te­tään ve­ro­pro­sent­tien pi­tä­mis­tä en­nal­laan – ensi vuoden ve­ro­tu­lois­sa ja val­tion­osuuk­sis­sa pientä nousua

05.11.2020 17:50
Tilaajille
Tyrnävän koronavuoden arvellaan kääntyvän runsaat 180 000 euroa plussalle – "Ennuste on jopa pessimistinen", sanoo hallinto- ja talousjohtaja Jarno Kilpinen

Tyr­nä­vän ko­ro­na­vuo­den ar­vel­laan kään­ty­vän runsaat 180 000 euroa plus­sal­le – "En­nus­te on jopa pes­si­mis­ti­nen", sanoo hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja Jarno Kil­pi­nen

12.10.2020 22:45
Tilaajille