Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen kunta
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tion­avus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille
Ennusteissa vesisadetta ja lämpöasteita – Kempeleessäkin laduntekijät odottelevat pakkasta ja lunta, jotta sivakointibaanat saadaan valmiiksi

En­nus­teis­sa ve­si­sa­det­ta ja läm­pö­as­tei­ta – Kem­pe­lees­sä­kin la­dun­te­ki­jät odot­te­le­vat pak­kas­ta ja lunta, jotta si­va­koin­ti­baa­nat saadaan val­miik­si

02.11.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleen kunnalle maakunnallinen vuoden hyvinvointiteko -tunnustus – virkistysalueisiin satsaaminen on kustannustehokasta terveystyötä

Kem­pe­leen kun­nal­le maa­kun­nal­li­nen vuoden hy­vin­voin­ti­te­ko -tun­nus­tus – vir­kis­tys­aluei­siin sat­saa­mi­nen on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ter­veys­työ­tä

02.11.2022 14:30
Kempele lisää yritystonttien tarjontaa – uusia maa-alueita hankittu keskeisiltä paikoilta

Kempele lisää yri­tys­tont­tien tar­jon­taa – uusia maa-aluei­ta han­kit­tu kes­kei­sil­tä pai­koil­ta

28.10.2022 19:00 1
Tilaajille
Kempeleen kunta nostaa henkilöstön ePassin arvoa ja ottaa käyttöön työsuhdepolkupyöräedun – vajaan 70 000 euron kustannuslisäyksellä halutaan pysyä kilpailussa mukana ja palkita nykyistä henkilökuntaa

Kem­pe­leen kunta nostaa hen­ki­lös­tön ePassin arvoa ja ottaa käyt­töön työ­suh­de­pol­ku­pyö­rä­edun – vajaan 70 000 euron kus­tan­nus­li­säyk­sel­lä ha­lu­taan pysyä kil­pai­lus­sa mukana ja palkita ny­kyis­tä hen­ki­lö­kun­taa

13.09.2022 08:04
Tilaajille
Kempeleen kunta joutuu kilpailuttamaan sähkösopimuksen vaikeassa tilanteessa, Liminka nauttii nykyistä sopimusta vielä kaksi vuotta – Kunnissa mietitään miten energialaskua saataisiin pienemmäksi

Kem­pe­leen kunta joutuu kil­pai­lut­ta­maan säh­kö­so­pi­muk­sen vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, Liminka nauttii ny­kyis­tä so­pi­mus­ta vielä kaksi vuotta – Kun­nis­sa mie­ti­tään miten ener­gia­las­kua saa­tai­siin pie­nem­mäk­si

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Leenan ja Marian innokkuus synnytti Linnakankaan päiväkodin esikoululaisille oman tehtäväkirjan – kokemukset ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

Leenan ja Marian in­nok­kuus syn­nyt­ti Lin­na­kan­kaan päi­vä­ko­din esi­kou­lu­lai­sil­le oman teh­tä­vä­kir­jan – ko­ke­muk­set ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

01.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso havainnekuvat ja -video: Zatelliitin paraatipaikalle ZetterPark – Kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Katso ha­vain­ne­ku­vat ja -video: Za­tel­lii­tin pa­raa­ti­pai­kal­le Zet­ter­Park – Kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 20:33
Kempeleen hallintojohtaja Toni Saranpää pitää vahvaa järjestökenttää tärkeänä kunnan elinvoimatekijänä – kumppanuuksista on siis huolehdittava
Kolumni

Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää pitää vahvaa jär­jes­tö­kent­tää tär­keä­nä kunnan elin­voi­ma­te­ki­jä­nä – ­kump­pa­nuuk­sis­ta on siis huo­leh­dit­ta­va

17.05.2022 10:25
Katso nimilista: Kempeleen sivistysjohtajaksi haki 24 henkilöä – kunnanhallitus valitsee maanantaina haastatteluun pääsevät ehdokkaat

Katso ni­mi­lis­ta: Kem­pe­leen si­vis­tys­joh­ta­jak­si haki 24 hen­ki­löä – kun­nan­hal­li­tus va­lit­see maa­nan­tai­na haas­tat­te­luun pää­se­vät eh­dok­kaat

11.05.2022 13:34
Tilaajille
"Minulle työssäkäynti on edellytys, että arki pyörii. Se on minulle laatuaikaa, sillä koen työni mieleiseksi tekemiseksi", kertoo Silja Syri

"Mi­nul­le työs­sä­käyn­ti on edel­ly­tys, että arki pyörii. Se on minulle laa­tuai­kaa, sillä koen työni mie­lei­sek­si te­ke­mi­sek­si", kertoo Silja Syri

25.04.2022 18:00
Tilaajille
"Vapaaehtoistyössä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yhteisöllisyyden vahvan merkityksen, onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemisen iloa sekä nähdä miten auttaminen ja tuki kannattelee eteenpäin"
Kolumni

"Va­paaeh­tois­työs­sä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yh­tei­söl­li­syy­den vahvan mer­ki­tyk­sen, on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia, yhdessä te­ke­mi­sen iloa sekä nähdä miten aut­ta­mi­nen ja tuki kan­nat­te­lee eteen­päin"

05.04.2022 18:51
Kempeleen kunta hakee Sarkkirannan urheilukeskuksen alueelle kioskiyrittäjää – "Annamme vapaat kädet toteuttaa yritystoimintaa"

Kem­pe­leen kunta hakee Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kuk­sen alueel­le kios­ki­yrit­tä­jää – "An­nam­me vapaat kädet to­teut­taa yri­tys­toi­min­taa"

01.04.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleessä halutaan yleisön löytävän taas teatterin pariin – Kajaanin kaupunginteatterin Kemiaa on tarjolla ensi viikon keskiviikkona

Kem­pe­lees­sä ha­lu­taan yleisön löy­tä­vän taas teat­te­rin pariin – Ka­jaa­nin kau­pun­gin­teat­te­rin Kemiaa on tar­jol­la ensi viikon kes­ki­viik­ko­na

28.03.2022 12:00
Tilaajille
Pieni makupala perhepäivähoitajan arjesta – "Lumet puhdistettiin kiveltä ja voi miten hellästi lapset sitten silittelivät kiveä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni ma­ku­pa­la per­he­päi­vä­hoi­ta­jan arjesta – "Lumet puh­dis­tet­tiin kiveltä ja voi miten hel­läs­ti lapset sitten si­lit­te­li­vät kiveä"

24.02.2022 11:22
Tilaajille
Työhyvinvointikysely: Kempeleessä valtaosa ikäihmisten kotihoidon työntekijöistä tyytyväisiä työhönsä – "Ketään ei laiteta asiakkaan luo kylmiltään, vaan jokaisella uudella työntekijällä on riittävän pitkä perehdytysjakso"

Työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­ly: Kem­pe­lees­sä val­ta­osa ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöis­tä tyy­ty­väi­siä työ­hön­sä – "­Ke­tään ei laiteta asiak­kaan luo kyl­mil­tään, vaan jo­kai­sel­la uudella työn­te­ki­jäl­lä on riit­tä­vän pitkä pe­reh­dy­tys­jak­so"

16.02.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleen liikuntalainaamo starttaa maaliskuussa – tarjolle tulee harrastusvälineiden lisäksi myös treenivinkkejä ja kuntosaliohjelmia

Kem­pe­leen lii­kun­ta­lai­naa­mo start­taa maa­lis­kuus­sa – tar­jol­le tulee har­ras­tus­vä­li­nei­den lisäksi myös tree­ni­vink­ke­jä ja kun­to­sa­li­oh­jel­mia

16.02.2022 09:00
Tilaajille
Kempeleessä aloitti sotahistoriasta syttyvä hallintojohtaja, joka haluaa päätöksentekoa entistä läpinäkyvämmäksi

Kem­pe­lees­sä aloitti so­ta­his­to­rias­ta syttyvä hal­lin­to­joh­ta­ja, joka haluaa pää­tök­sen­te­koa entistä lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si

16.01.2022 06:00
Tilaajille
Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin – Unicefin virallinen tunnustus voi tulla reilun kahden vuoden kuluttua, kun ensin kunnassa on toimittu suunnitelman mukaisesti

Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta -mal­liin – U­ni­ce­fin vi­ral­li­nen tun­nus­tus voi tulla reilun kahden vuoden ku­lut­tua, kun ensin kun­nas­sa on toi­mit­tu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

20.12.2021 10:00
Tilaajille
"Pitää olla avoin ja kuunnella" – Kempeleen hallintojohtajan virasta eläkkeelle jäävä Virva Maskonen ihmettelee, miksi osassa kuntia luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen suhde päästetään kriisiytymään

"Pitää olla avoin ja kuun­nel­la" – Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­jan virasta eläk­keel­le jäävä Virva Mas­ko­nen ih­met­te­lee, miksi osassa kuntia luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den välinen suhde pääs­te­tään krii­siy­ty­mään

19.12.2021 18:00
Tilaajille