Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen kunta
Kempeleen matkailukohteet ovat kohta TikTokissa, kun kunta saa rekrytoitua tokkereita

Kem­pe­leen mat­kai­lu­koh­teet ovat kohta Tik­To­kis­sa, kun kunta saa rek­ry­toi­tua tok­ke­rei­ta

02.03.2023 18:00
Tilaajille
Köykkyrin kehittäminen etenee – uusi huoltorakennus tarjoaa helpotusta kävijöille, mutta myös henkilökunnalle

Köyk­ky­rin ke­hit­tä­mi­nen etenee – uusi huol­to­ra­ken­nus tarjoaa hel­po­tus­ta kä­vi­jöil­le, mutta myös hen­ki­lö­kun­nal­le

02.03.2023 06:00
Tilaajille
Vihiluodontien vaarallisuus puhuttaa edelleen – kyläläiset vaativat toimintaa lupausten sijaan

Vi­hi­luo­don­tien vaa­ral­li­suus pu­hut­taa edel­leen – ky­lä­läi­set vaa­ti­vat toi­min­taa lu­paus­ten sijaan

21.02.2023 15:00
Tilaajille
Valtuustoaloite sai täystyrmäyksen: Kempeleen Kirkonkylän koulun B-talon purkua ei oteta uudelleen harkintaan

Val­tuus­to­aloi­te sai täys­tyr­mäyk­sen: Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun B-talon purkua ei oteta uu­del­leen har­kin­taan

14.02.2023 15:00
Tilaajille
Kempeleen kunnalta ei löydy valmista 1,5 hehtaarin tonttia Suomen Tivolin käyttöön – "Nyt selvitellään, mutta kiire tulee"

Kem­pe­leen kun­nal­ta ei löydy val­mis­ta 1,5 heh­taa­rin tonttia Suomen Tivolin käyt­töön – "Nyt sel­vi­tel­lään, mutta kiire tulee"

14.02.2023 11:00
Tilaajille
"Yksilöiden terveyttä edistäviin valintapäätöksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa kannustamalla, innostamalla, mahdollistamalla ja valistamalla", muistuttaa Tuomas Lohi
Kolumni

"Yk­si­löi­den ter­veyt­tä edis­tä­viin va­lin­ta­pää­tök­siin voidaan kui­ten­kin vai­kut­taa kan­nus­ta­mal­la, in­nos­ta­mal­la, mah­dol­lis­ta­mal­la ja va­lis­ta­mal­la", muis­tut­taa Tuomas Lohi

18.01.2023 06:01
Markon suunnittelema Suojapaikka avataan tänään yleisölle – Kempeleen Köykkyrissä kunta tarjoaa makkaraa ja glögiä

Markon suun­nit­te­le­ma Suo­ja­paik­ka avataan tänään ylei­söl­le – Kem­pe­leen Köyk­ky­ris­sä kunta tarjoaa mak­ka­raa ja glögiä

17.12.2022 09:54
Tilaajille
Kempeleen kotiseutumuseon 136-vuotiaasta navetasta juhlatila? Näin aloitteeseen suhtaudutaan Kempele-seurassa, teknisessä toimessä ja kulttuurijohdossa

Kem­pe­leen ko­ti­seu­tu­mu­seon 136-vuo­tiaas­ta na­ve­tas­ta juh­la­ti­la? Näin aloit­tee­seen suh­tau­du­taan Kem­pe­le-seu­ras­sa, tek­ni­ses­sä toi­mes­sä ja kult­tuu­ri­joh­dos­sa

15.12.2022 18:01
Tilaajille
Maakunnallinen Tsempparipalkinto Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjaselle – "Olen kuullut pelkää positiivista"

Maa­kun­nal­li­nen Tsemp­pa­ri­pal­kin­to Kem­pe­leen elin­kei­no­joh­ta­ja Miia Mar­ja­sel­le – "Olen kuullut pelkää po­si­tii­vis­ta"

03.12.2022 19:00
Tilaajille
Kevyen liikenteen väylä kaatui Zeppelinin lumenläjitykseen – neuvotteluja jatketaan, mutta kunta menetti jo valtionavustuksen

Kevyen lii­ken­teen väylä kaatui Zep­pe­li­nin lu­men­lä­ji­tyk­seen – neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan, mutta kunta menetti jo val­tion­avus­tuk­sen

07.11.2022 18:17
Tilaajille
Ennusteissa vesisadetta ja lämpöasteita – Kempeleessäkin laduntekijät odottelevat pakkasta ja lunta, jotta sivakointibaanat saadaan valmiiksi

En­nus­teis­sa ve­si­sa­det­ta ja läm­pö­as­tei­ta – Kem­pe­lees­sä­kin la­dun­te­ki­jät odot­te­le­vat pak­kas­ta ja lunta, jotta si­va­koin­ti­baa­nat saadaan val­miik­si

02.11.2022 18:00
Tilaajille
Kempeleen kunnalle maakunnallinen vuoden hyvinvointiteko -tunnustus – virkistysalueisiin satsaaminen on kustannustehokasta terveystyötä

Kem­pe­leen kun­nal­le maa­kun­nal­li­nen vuoden hy­vin­voin­ti­te­ko -tun­nus­tus – vir­kis­tys­aluei­siin sat­saa­mi­nen on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ter­veys­työ­tä

02.11.2022 14:30
Kempele lisää yritystonttien tarjontaa – uusia maa-alueita hankittu keskeisiltä paikoilta

Kempele lisää yri­tys­tont­tien tar­jon­taa – uusia maa-aluei­ta han­kit­tu kes­kei­sil­tä pai­koil­ta

28.10.2022 19:00 1
Tilaajille
Kempeleen kunta nostaa henkilöstön ePassin arvoa ja ottaa käyttöön työsuhdepolkupyöräedun – vajaan 70 000 euron kustannuslisäyksellä halutaan pysyä kilpailussa mukana ja palkita nykyistä henkilökuntaa

Kem­pe­leen kunta nostaa hen­ki­lös­tön ePassin arvoa ja ottaa käyt­töön työ­suh­de­pol­ku­pyö­rä­edun – vajaan 70 000 euron kus­tan­nus­li­säyk­sel­lä ha­lu­taan pysyä kil­pai­lus­sa mukana ja palkita ny­kyis­tä hen­ki­lö­kun­taa

13.09.2022 08:04
Tilaajille
Kempeleen kunta joutuu kilpailuttamaan sähkösopimuksen vaikeassa tilanteessa, Liminka nauttii nykyistä sopimusta vielä kaksi vuotta – Kunnissa mietitään miten energialaskua saataisiin pienemmäksi

Kem­pe­leen kunta joutuu kil­pai­lut­ta­maan säh­kö­so­pi­muk­sen vai­keas­sa ti­lan­tees­sa, Liminka nauttii ny­kyis­tä so­pi­mus­ta vielä kaksi vuotta – Kun­nis­sa mie­ti­tään miten ener­gia­las­kua saa­tai­siin pie­nem­mäk­si

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Leenan ja Marian innokkuus synnytti Linnakankaan päiväkodin esikoululaisille oman tehtäväkirjan – kokemukset ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

Leenan ja Marian in­nok­kuus syn­nyt­ti Lin­na­kan­kaan päi­vä­ko­din esi­kou­lu­lai­sil­le oman teh­tä­vä­kir­jan – ko­ke­muk­set ovat olleet niin hyvät, että kirjan käyttö saa jatkoa

01.06.2022 06:00
Tilaajille
Katso havainnekuvat ja -video: Zatelliitin paraatipaikalle ZetterPark – Kolmesta rakennuksesta koostuvaan kokonaisuuteen tulossa erikoiskauppaa, toimistotiloja ja uusi BestCaravanin myymälä

Katso ha­vain­ne­ku­vat ja -video: Za­tel­lii­tin pa­raa­ti­pai­kal­le Zet­ter­Park – Kol­mes­ta ra­ken­nuk­ses­ta koos­tu­vaan ko­ko­nai­suu­teen tulossa eri­kois­kaup­paa, toi­mis­to­ti­lo­ja ja uusi Best­Ca­ra­va­nin myymälä

30.05.2022 20:33
Kempeleen hallintojohtaja Toni Saranpää pitää vahvaa järjestökenttää tärkeänä kunnan elinvoimatekijänä – kumppanuuksista on siis huolehdittava
Kolumni

Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää pitää vahvaa jär­jes­tö­kent­tää tär­keä­nä kunnan elin­voi­ma­te­ki­jä­nä – ­kump­pa­nuuk­sis­ta on siis huo­leh­dit­ta­va

17.05.2022 10:25
Katso nimilista: Kempeleen sivistysjohtajaksi haki 24 henkilöä – kunnanhallitus valitsee maanantaina haastatteluun pääsevät ehdokkaat

Katso ni­mi­lis­ta: Kem­pe­leen si­vis­tys­joh­ta­jak­si haki 24 hen­ki­löä – kun­nan­hal­li­tus va­lit­see maa­nan­tai­na haas­tat­te­luun pää­se­vät eh­dok­kaat

11.05.2022 13:34
Tilaajille
"Minulle työssäkäynti on edellytys, että arki pyörii. Se on minulle laatuaikaa, sillä koen työni mieleiseksi tekemiseksi", kertoo Silja Syri

"Mi­nul­le työs­sä­käyn­ti on edel­ly­tys, että arki pyörii. Se on minulle laa­tuai­kaa, sillä koen työni mie­lei­sek­si te­ke­mi­sek­si", kertoo Silja Syri

25.04.2022 18:00
Tilaajille