Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen kunta
Kempeleen hallintojohtaja Toni Saranpää pitää vahvaa järjestökenttää tärkeänä kunnan elinvoimatekijänä – kumppanuuksista on siis huolehdittava
Kolumni

Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­ja Toni Sa­ran­pää pitää vahvaa jär­jes­tö­kent­tää tär­keä­nä kunnan elin­voi­ma­te­ki­jä­nä – ­kump­pa­nuuk­sis­ta on siis huo­leh­dit­ta­va

17.05.2022 10:25
Katso nimilista: Kempeleen sivistysjohtajaksi haki 24 henkilöä – kunnanhallitus valitsee maanantaina haastatteluun pääsevät ehdokkaat

Katso ni­mi­lis­ta: Kem­pe­leen si­vis­tys­joh­ta­jak­si haki 24 hen­ki­löä – kun­nan­hal­li­tus va­lit­see maa­nan­tai­na haas­tat­te­luun pää­se­vät eh­dok­kaat

11.05.2022 13:34
Tilaajille
"Minulle työssäkäynti on edellytys, että arki pyörii. Se on minulle laatuaikaa, sillä koen työni mieleiseksi tekemiseksi", kertoo Silja Syri

"Mi­nul­le työs­sä­käyn­ti on edel­ly­tys, että arki pyörii. Se on minulle laa­tuai­kaa, sillä koen työni mie­lei­sek­si te­ke­mi­sek­si", kertoo Silja Syri

25.04.2022 18:00
Tilaajille
"Vapaaehtoistyössä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yhteisöllisyyden vahvan merkityksen, onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemisen iloa sekä nähdä miten auttaminen ja tuki kannattelee eteenpäin"
Kolumni

"Va­paaeh­tois­työs­sä mukana olleena olen saanut kokea sekä nähdä yh­tei­söl­li­syy­den vahvan mer­ki­tyk­sen, on­nis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sia, yhdessä te­ke­mi­sen iloa sekä nähdä miten aut­ta­mi­nen ja tuki kan­nat­te­lee eteen­päin"

05.04.2022 18:51
Kempeleen kunta hakee Sarkkirannan urheilukeskuksen alueelle kioskiyrittäjää – "Annamme vapaat kädet toteuttaa yritystoimintaa"

Kem­pe­leen kunta hakee Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kuk­sen alueel­le kios­ki­yrit­tä­jää – "An­nam­me vapaat kädet to­teut­taa yri­tys­toi­min­taa"

01.04.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleessä halutaan yleisön löytävän taas teatterin pariin – Kajaanin kaupunginteatterin Kemiaa on tarjolla ensi viikon keskiviikkona

Kem­pe­lees­sä ha­lu­taan yleisön löy­tä­vän taas teat­te­rin pariin – Ka­jaa­nin kau­pun­gin­teat­te­rin Kemiaa on tar­jol­la ensi viikon kes­ki­viik­ko­na

28.03.2022 12:00
Tilaajille
Pieni makupala perhepäivähoitajan arjesta – "Lumet puhdistettiin kiveltä ja voi miten hellästi lapset sitten silittelivät kiveä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni ma­ku­pa­la per­he­päi­vä­hoi­ta­jan arjesta – "Lumet puh­dis­tet­tiin kiveltä ja voi miten hel­läs­ti lapset sitten si­lit­te­li­vät kiveä"

24.02.2022 11:22
Tilaajille
Työhyvinvointikysely: Kempeleessä valtaosa ikäihmisten kotihoidon työntekijöistä tyytyväisiä työhönsä – "Ketään ei laiteta asiakkaan luo kylmiltään, vaan jokaisella uudella työntekijällä on riittävän pitkä perehdytysjakso"

Työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­ly: Kem­pe­lees­sä val­ta­osa ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöis­tä tyy­ty­väi­siä työ­hön­sä – "­Ke­tään ei laiteta asiak­kaan luo kyl­mil­tään, vaan jo­kai­sel­la uudella työn­te­ki­jäl­lä on riit­tä­vän pitkä pe­reh­dy­tys­jak­so"

16.02.2022 15:00
Tilaajille
Kempeleen liikuntalainaamo starttaa maaliskuussa – tarjolle tulee harrastusvälineiden lisäksi myös treenivinkkejä ja kuntosaliohjelmia

Kem­pe­leen lii­kun­ta­lai­naa­mo start­taa maa­lis­kuus­sa – tar­jol­le tulee har­ras­tus­vä­li­nei­den lisäksi myös tree­ni­vink­ke­jä ja kun­to­sa­li­oh­jel­mia

16.02.2022 09:00
Tilaajille
Kempeleessä aloitti sotahistoriasta syttyvä hallintojohtaja, joka haluaa päätöksentekoa entistä läpinäkyvämmäksi

Kem­pe­lees­sä aloitti so­ta­his­to­rias­ta syttyvä hal­lin­to­joh­ta­ja, joka haluaa pää­tök­sen­te­koa entistä lä­pi­nä­ky­väm­mäk­si

16.01.2022 06:00
Tilaajille
Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin – Unicefin virallinen tunnustus voi tulla reilun kahden vuoden kuluttua, kun ensin kunnassa on toimittu suunnitelman mukaisesti

Myös Kempele vuoden alusta mukaan Lap­si­ys­tä­väl­li­nen kunta -mal­liin – U­ni­ce­fin vi­ral­li­nen tun­nus­tus voi tulla reilun kahden vuoden ku­lut­tua, kun ensin kun­nas­sa on toi­mit­tu suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

20.12.2021 10:00
Tilaajille
"Pitää olla avoin ja kuunnella" – Kempeleen hallintojohtajan virasta eläkkeelle jäävä Virva Maskonen ihmettelee, miksi osassa kuntia luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen suhde päästetään kriisiytymään

"Pitää olla avoin ja kuun­nel­la" – Kem­pe­leen hal­lin­to­joh­ta­jan virasta eläk­keel­le jäävä Virva Mas­ko­nen ih­met­te­lee, miksi osassa kuntia luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den välinen suhde pääs­te­tään krii­siy­ty­mään

19.12.2021 18:00
Tilaajille
"Suojainen hiekkaranta houkuttelee kesäisin viettämään aikaa rannalle, johon on rakentunut ravintola- ja saunapalveluja" – Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjanen maalaa kuvaa tulevaisuuden Zeniitistä
Kolumni

"Suo­jai­nen hiek­ka­ran­ta hou­kut­te­lee ke­säi­sin viet­tä­mään aikaa ran­nal­le, johon on ra­ken­tu­nut ra­vin­to­la- ja sau­na­pal­ve­lu­ja" – Kem­pe­leen elin­kei­no­joh­ta­ja Miia Mar­ja­nen maalaa kuvaa tu­le­vai­suu­den Ze­nii­tis­tä

23.11.2021 16:25
Kempeleen valtuusto: Tuloveroprosentista äänestys, Zeniitin toteutus nytkähti eteenpäin – "Vetonaulana on monipuolisuus ja tavoitteena, että alueella tapahtuisi jotain viikoittain ympäri vuoden "

Kem­pe­leen val­tuus­to: Tu­lo­ve­ro­pro­sen­tis­ta ää­nes­tys, Ze­nii­tin to­teu­tus nyt­käh­ti eteen­päin – "Ve­to­nau­la­na on mo­ni­puo­li­suus ja ta­voit­tee­na, että alueel­la ta­pah­tui­si jotain vii­koit­tain ympäri vuoden "

08.11.2021 18:47
Tilaajille
"Toiminnan pitää olla sellaista, että varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä lapset voivat hyvin", toteaa Kempeleen uusi varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela

"Toi­min­nan pitää olla sel­lais­ta, että var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö sekä lapset voivat hyvin", toteaa Kem­pe­leen uusi var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Virpi Uutela

29.10.2021 11:00
Tilaajille
Löytyykö päiväkodille yrittäjää? – "Mietityttää, että oliko tässä tapauksessa Vihiluodon lapset vain pelinappuloina?", Touko Remes pohtii

Löy­tyy­kö päi­vä­ko­dil­le yrit­tä­jää? – "Mie­ti­tyt­tää, että oliko tässä ta­pauk­ses­sa Vi­hi­luo­don lapset vain pe­li­nap­pu­loi­na?", Touko Remes pohtii

20.10.2021 06:00
Tilaajille
Tältä näyttää Kempeleen S-Marketin eteen valmistunut teollisesta historiasta muistuttava ympäristötaideteos – kempeleläisarkkitehdin toteutuksessa väri vaihtelee kylmän valkoisesta lämpimän valkoiseen

Tältä näyttää Kem­pe­leen S-Mar­ke­tin eteen val­mis­tu­nut teol­li­ses­ta his­to­rias­ta muis­tut­ta­va ym­pä­ris­tö­tai­de­teos – kem­pe­le­läis­ark­ki­teh­din to­teu­tuk­ses­sa väri vaih­te­lee kylmän val­koi­ses­ta läm­pi­män val­koi­seen

05.10.2021 13:00
Tilaajille
Kempeleen kunnan hyödyntämät älykkäät roskikset säästävät rahaa – kiinteistöpäällikkö kannustaa myös yksityistalouksia antureiden käyttöön

Kem­pe­leen kunnan hyö­dyn­tä­mät älyk­käät ros­kik­set sääs­tä­vät rahaa – ­kiin­teis­tö­pääl­lik­kö kan­nus­taa myös yk­si­tyis­ta­louk­sia an­tu­rei­den käyt­töön

29.09.2021 14:00
Tilaajille
21 henkilöä haki Kempeleen kunnan hallintojohtajan virkaa – katso nimilista täältä

21 hen­ki­löä haki Kem­pe­leen kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa – katso ni­mi­lis­ta täältä

21.09.2021 16:03
Tilaajille
Kempeleessä käynnistyi laatikkoviljelykokeilu kesäkuussa – Siiran perheessä viljelyvastuuta kannetaan kolmen naisen voimin

Kem­pe­lees­sä käyn­nis­tyi laa­tik­ko­vil­je­ly­ko­kei­lu ke­sä­kuus­sa – Siiran per­hees­sä vil­je­ly­vas­tuu­ta kan­ne­taan kolmen naisen voimin

21.07.2021 09:00
Tilaajille