Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempeleen kunnanvaltuusto
Heini sanoo, että virkamiesjohdon tarjoama investointipaketti olisi helpompi niellä, jos se perustuisi haavekuvien sijaan jonkinlaisiin laskelmiin kannattavuudesta ja vaikuttavuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heini sanoo, että vir­ka­mies­joh­don tar­joa­ma in­ves­toin­ti­pa­ket­ti olisi hel­pom­pi niellä, jos se pe­rus­tui­si haa­ve­ku­vien sijaan jon­kin­lai­siin las­kel­miin kan­nat­ta­vuu­des­ta ja vai­kut­ta­vuu­des­ta

15.11.2023 10:00 1
Tilaajille
Kempeleen valtuusto säilytti äänestyksen jälkeen tuloverotuksen tämän vuoden tasolla – valtuutetut peräsivät valaistusta ja sovittujen asioiden pitämistä

Kem­pe­leen val­tuus­to säi­lyt­ti ää­nes­tyk­sen jälkeen tu­lo­ve­ro­tuk­sen tämän vuoden tasolla – ­val­tuu­te­tut pe­rä­si­vät va­lais­tus­ta ja so­vit­tu­jen asioi­den pi­tä­mis­tä

07.11.2023 17:49
Tilaajille
Kempeleessä kuusi valtuutettujen aloitetta – ehdotuksissa väläyteltiin koululaisten aamupuuroa, maksutonta Zimmaria sekä netti- ja iltalukion perustamista

Kem­pe­lees­sä kuusi val­tuu­tet­tu­jen aloi­tet­ta – eh­do­tuk­sis­sa vä­läy­tel­tiin kou­lu­lais­ten aa­mu­puu­roa, mak­su­ton­ta Zim­ma­ria sekä netti- ja il­ta­lu­kion pe­rus­ta­mis­ta

09.10.2023 21:11
Tilaajille
Kempeleessä myönnettiin lentoliikenteen kehittämiseen euroja, mutta soraäänikin kuului

Kem­pe­lees­sä myön­net­tiin len­to­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen euroja, mutta so­ra­ää­ni­kin kuului

11.09.2023 18:07 2
Tilaajille
Valtuusto: Kempele sijoittaa Ruutikuntaan, luottamustoimissa muutoksia

Val­tuus­to: Kempele si­joit­taa Ruu­ti­kun­taan, luot­ta­mus­toi­mis­sa muu­tok­sia

20.06.2023 09:00
Tilaajille
Aloitteet: Kempeleen läpi virtaamaan Zonava sekä lisää koululiikunnan iloa Kempeleeseen

Aloit­teet: Kem­pe­leen läpi vir­taa­maan Zonava sekä lisää kou­lu­lii­kun­nan iloa Kem­pe­lee­seen

19.06.2023 19:38
Tilaajille
"Tällainen touhu pitää ensi tilassa karsia kaikin keinoin pois", jyrähtää Heikki Kempeleen päättäjien eripuraisuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Täl­lai­nen touhu pitää ensi tilassa karsia kaikin keinoin pois", jy­räh­tää Heikki Kem­pe­leen päät­tä­jien eri­pu­rai­suu­des­ta

13.06.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen valtuusto hyväksyi tivolin parkkipaikan rakentamiseen lisärahoituksen, vaikka tyylipisteitä ei jaettukaan – harrastamisen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

Kem­pe­leen val­tuus­to hy­väk­syi tivolin park­ki­pai­kan ra­ken­ta­mi­seen li­sä­ra­hoi­tuk­sen, vaikka tyy­li­pis­tei­tä ei jaet­tu­kaan – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

22.05.2023 22:10
Tilaajille
Ketolanperän koulun kuntokartoituksen tulokset selvillä kesään mennessä – syksylle 2024 koululle tarvittaisiin lisää tilaa

Ke­to­lan­pe­rän koulun kun­to­kar­toi­tuk­sen tu­lok­set sel­vil­lä kesään men­nes­sä – syk­syl­le 2024 kou­lul­le tar­vit­tai­siin lisää tilaa

24.04.2023 18:06
Tilaajille
Valtuusto hyväksyi Kempele-lisän äänestyksen jälkeen

Val­tuus­to hy­väk­syi Kem­pe­le-li­sän ää­nes­tyk­sen jälkeen

13.03.2023 21:41
Tilaajille
Löytyykö Kempeleestä vielä 54 uutta perhettä, jota 350 euron Kempele-lisä kiinnostaa? Valtuusto päättää lisästä maaliskuun kokouksessa

Löy­tyy­kö Kem­pe­lees­tä vielä 54 uutta per­het­tä, jota 350 euron Kem­pe­le-li­sä kiin­nos­taa? Val­tuus­to päättää lisästä maa­lis­kuun ko­kouk­ses­sa

28.02.2023 13:38
Tilaajille
Leena kirjoittaa valtuuston kokouksesta: "Ei pidä olla niin, että päätöksenteko tapahtuu jossain muualla, jos kuitenkin asia kuuluu valtuuston päätettäviin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leena kir­joit­taa val­tuus­ton ko­kouk­ses­ta: "Ei pidä olla niin, että pää­tök­sen­te­ko ta­pah­tuu jossain muual­la, jos kui­ten­kin asia kuuluu val­tuus­ton pää­tet­tä­viin"

08.11.2022 15:00
Tilaajille
Bändi-iltoja, koripallokenttä, toimintaa myös Kirkonkylälle – nuoret antoivat keskuuteensa jalkautuneille kempeleläisvaltuutetuille ideoita ja toiveita

Bän­di-il­to­ja, ko­ri­pal­lo­kent­tä, toi­min­taa myös Kir­kon­ky­läl­le – nuoret an­toi­vat kes­kuu­teen­sa jal­kau­tu­neil­le kem­pe­le­läis­val­tuu­te­tuil­le ideoita ja toi­vei­ta

17.10.2022 11:00
Tilaajille
Ensi vuoden talousarviota ja investointeja suunnitellaan täyttä häkää – Rantalakeus kysyi, miten kuntien budjettia valmistellaan ja missä vaiheessa valtuutetut siihen osallistuvat

Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta ja in­ves­toin­te­ja suun­ni­tel­laan täyttä häkää – Ran­ta­la­keus kysyi, miten kuntien bud­jet­tia val­mis­tel­laan ja missä vai­hees­sa val­tuu­te­tut siihen osal­lis­tu­vat

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleläisvaltuutettu Heini Koukkari loikkasi perussuomalaisista vapauden liittoon – valtuustoryhmässä nyt kaksi jäsentä

Kem­pe­le­läis­val­tuu­tet­tu Heini Kouk­ka­ri loik­ka­si pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta va­pau­den liit­toon – val­tuus­to­ryh­mäs­sä nyt kaksi jäsentä

26.09.2022 19:56 1
Uudessa Kempele-sopimuksessa juostaan edelleen yhteistä polkua – strategia on saamassa myös musiikkiversion

Uudessa Kem­pe­le-so­pi­muk­ses­sa juos­taan edel­leen yh­teis­tä polkua – stra­te­gia on saa­mas­sa myös mu­siik­ki­ver­sion

05.09.2022 18:09
Tilaajille
Kempeleen talousarvioon esitetään 1,5 miljoonan lisämäärärahaa – valtuusto päättää asiasta maanantaina

Kem­pe­leen ta­lous­ar­vioon esi­te­tään 1,5 mil­joo­nan li­sä­mää­rä­ra­haa – val­tuus­to päättää asiasta maa­nan­tai­na

01.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen tilinpäätös hymyilytti talouspäällikköä – verotulot kasvavat kohisten

Kem­pe­leen ti­lin­pää­tös hy­myi­lyt­ti ta­lous­pääl­lik­köä – ­ve­ro­tu­lot kas­va­vat ko­his­ten

20.06.2022 19:00
Tilaajille
Valtuusto äänesti, mutta palkkiosääntöä ei palautettu valmisteluun – kunnanhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon korotus, myös kokouspalkkioihin pieni lisäys

Val­tuus­to ää­nes­ti, mutta palk­kio­sään­töä ei pa­lau­tet­tu val­mis­te­luun – kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan vuo­si­palk­kioon ko­ro­tus, myös ko­kous­palk­kioi­hin pieni lisäys

05.04.2022 13:55
Tilaajille
Kempeleen valtuusto harmitteli takapakkia – väistötilat voidaan kilpailuttaa pienikokoisempina ja D-taloon hankkia lisää ilmanpuhdistimia

Kem­pe­leen val­tuus­to har­mit­te­li ta­ka­pak­kia – väis­tö­ti­lat voidaan kil­pai­lut­taa pie­ni­ko­koi­sem­pi­na ja D-ta­loon hankkia lisää il­man­puh­dis­ti­mia

07.09.2021 14:01
Tilaajille