Maatalous
Kuukausi
Neljännesvuosisata E-luokassa – Greuksen Teuvon terveet sekulit tuottavat laatumaitoa

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta E-luo­kas­sa – Greuk­sen Teuvon terveet sekulit tuot­ta­vat laa­tu­mai­toa

15.10.2021 06:00
Tilaajille
Katso video: Suomen pohjoisin neljärivinen perunaharvesteri huhkii nyt Lumijoella, ja  Heikki Kuokkasen isännöimällä tilalla suuria investointeja riittää tulevillekin vuosille – "Kehitys ja teknologia ovat tämän homman kipinä"

Katso video: Suomen poh­joi­sin nel­jä­ri­vi­nen pe­ru­na­har­ves­te­ri huhkii nyt Lu­mi­joel­la, ja  Heikki Kuok­ka­sen isän­nöi­mäl­lä tilalla suuria in­ves­toin­te­ja riittää tu­le­vil­le­kin vuo­sil­le – "­Ke­hi­tys ja tek­no­lo­gia ovat tämän homman kipinä"

12.10.2021 17:00 2
Tilaajille
Lakeuden tehokkain perunaharvesteri löytyy nyt Lumijoelta – kävimme katsomassa konetta ja kysyimme viljelijältä kommenttia maatalouden päästökeskusteluun

La­keu­den te­hok­kain pe­ru­na­har­ves­te­ri löytyy nyt Lu­mi­joel­ta – kävimme kat­so­mas­sa konetta ja ky­syim­me vil­je­li­jäl­tä kom­ment­tia maa­ta­lou­den pääs­tö­kes­kus­te­luun

12.10.2021 16:59
Tilaajille
Tyrnäväläispeltojen valumavesien ravinteet talteen ja kiertoon – biopolymeerin ja kuituhampusta valmistetun biohiilen avulla saadaan rikkiyhdisteitä, fosforia ja typpeä sidottua palkitun kempeleläisyrityksen kehittämällä menetelmällä – Katso video!

Tyr­nä­vä­läis­pel­to­jen va­lu­ma­ve­sien ra­vin­teet talteen ja kier­toon – bio­po­ly­mee­rin ja kui­tu­ham­pus­ta val­mis­te­tun bio­hii­len avulla saadaan rik­kiyh­dis­tei­tä, fos­fo­ria ja typpeä si­dot­tua pal­ki­tun kem­pe­le­läis­yri­tyk­sen ke­hit­tä­mäl­lä me­ne­tel­mäl­lä – Katso video!

07.10.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Jere tykkäsi olla traktorin kyydissä jo pikkupoikana – ei siis ihme, että hän halusi itsekin perunanviljelijäksi

Tyr­nä­vä­läi­nen Jere tykkäsi olla trak­to­rin kyy­dis­sä jo pik­ku­poi­ka­na – ei siis ihme, että hän halusi itsekin pe­ru­nan­vil­je­li­jäk­si

26.09.2021 02:21
Tilaajille
Alatalon tilan uusi perunavarasto otetaan käyttöön tällä viikolla – "Sen verran isosta investoinnista on kyse, että tämän jälkeen maauskoa kyllä riittää vähäksi aikaa"

Ala­ta­lon tilan uusi pe­ru­na­va­ras­to otetaan käyt­töön tällä vii­kol­la – "Sen verran isosta in­ves­toin­nis­ta on kyse, että tämän jälkeen maa­us­koa kyllä riittää vähäksi aikaa"

23.09.2021 06:00
Tilaajille
Oi, mitä rakkautta! Timo muokkasi kosintansa pellon pintaan – aamulennolla hän nosti lentokoneensa keulan ylös, säikäytti mielitiettynsä ja ehdotus piirtyi tulevan morsiamen näkökenttään

Oi, mitä rak­kaut­ta! Timo muok­ka­si ko­sin­tan­sa pellon pintaan – aa­mu­len­nol­la hän nosti len­to­ko­neen­sa keulan ylös, säi­käyt­ti mie­li­tiet­tyn­sä ja ehdotus piirtyi tulevan mor­sia­men nä­kö­kent­tään

22.09.2021 15:19
Tilaajille
Vanhemmat
"Maa- ja metsätalous ovat ainoat hiiltä sitovat sektorit, mutta maatilojen taloudellinen ahdinko uhkaa mahdollisuuksia ilmastoinvestointeihin"

"Maa- ja met­sä­ta­lous ovat ainoat hiiltä sitovat sek­to­rit, mutta maa­ti­lo­jen ta­lou­del­li­nen ahdinko uhkaa mah­dol­li­suuk­sia il­mas­toin­ves­toin­tei­hin"

10.09.2021 14:00
Tilaajille
Neljä vuotta sitten sukutilansa isännäksi siirtynyt Tuomas jatkaa Lumijoella kauralyhdetuotantoa – "Ajattelin, että miksipä ei!"

Neljä vuotta sitten su­ku­ti­lan­sa isän­näk­si siir­ty­nyt Tuomas jatkaa Lu­mi­joel­la kau­ra­lyh­de­tuo­tan­toa – "A­jat­te­lin, että miksipä ei!"

10.09.2021 05:20
Tilaajille
Ei tässä syyllisiä kaivata vaan laskevia ilmastopäästöjä, sanoo Jenni, joka uskoo, että monella viljelijällä on vilpitön halu toimia ilmaston hyväksi
Kolumni

Ei tässä syyl­li­siä kaivata vaan las­ke­via il­mas­to­pääs­tö­jä, sanoo Jenni, joka uskoo, että monella vil­je­li­jäl­lä on vil­pi­tön halu toimia il­mas­ton hyväksi

25.08.2021 06:00
"Kaikessa ei tarvitse olla huippuosaaja, mutta yhteistyön tekeminen ja erikoistuminen on tätä päivää" – Matti Tyhtilä uskoo lakeuden alueen kulkevan maatalouden kehityksen kärjessä jatkossakin

"Kai­kes­sa ei tar­vit­se olla huip­puo­saa­ja, mutta yh­teis­työn te­ke­mi­nen ja eri­kois­tu­mi­nen on tätä päivää" – Matti Tyhtilä uskoo la­keu­den alueen kul­ke­van maa­ta­lou­den ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä jat­kos­sa­kin

18.08.2021 18:30
Tilaajille
Tyrnävällä testattiin: Tulvatasanteet eli kaksitasouomat hillitsisivät tulvia ja pidättäisivät kiinto-aineita ja ravinteita valumasta vesistöön – tasanteiden kasvillisuus lisäisi myös luonnon monimuotoisuutta.

Tyr­nä­väl­lä tes­tat­tiin: Tul­va­ta­san­teet eli kak­si­ta­so­uo­mat hil­lit­si­si­vät tulvia ja pi­dät­täi­si­vät kiin­to-ai­nei­ta ja ra­vin­tei­ta va­lu­mas­ta ve­sis­töön – ta­san­tei­den kas­vil­li­suus lisäisi myös luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta.

18.08.2021 06:16
Tilaajille
Vielä hetki kylvöjen alkuun - Lämpenevät kelit jouduttavat pelloille lähtöä

Vielä hetki kyl­vö­jen alkuun - Läm­pe­ne­vät kelit jou­dut­ta­vat pel­loil­le lähtöä

13.05.2021 13:01
Tilaajille
Liminkalaisesta Heinätukusta lähtee postin mukana paaleja jo liki 300:lle vakiasiakkaalle eri puolille Suomea – Antin kannattava bisnesidea syntyi heinäpaalien keskellä

Li­min­ka­lai­ses­ta Hei­nä­tu­kus­ta lähtee postin mukana paaleja jo liki 300:lle va­ki­asiak­kaal­le eri puo­lil­le Suomea – Antin kan­nat­ta­va bis­nes­idea syntyi hei­nä­paa­lien kes­kel­lä

09.04.2021 19:00
Tilaajille
Janne haluaa viljellä ympäristöystävällisesti: Matinlaurin tilalla on riista-, kukka- ja monimuotoisuuspeltoja, viljelykiertoa, kerääjäkasveja – ensi kesänä kokeillaan sikuria ja kuituhamppua

Janne haluaa vil­jel­lä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti: Ma­tin­lau­rin tilalla on riis­ta-, kukka- ja mo­ni­muo­toi­suus­pel­to­ja, vil­je­ly­kier­toa, ke­rää­jä­kas­ve­ja – ensi kesänä ko­keil­laan sikuria ja kui­tu­hamp­pua

05.04.2021 14:36
Tilaajille
Vuoden 2023 alusta lomitusyksikkö ulottuu Pyhännältä Sallaan –muutosta perustellaan lomituspalveluiden käyttäjien vähenemisellä

Vuoden 2023 alusta lo­mi­tus­yk­sik­kö ulottuu Py­hän­näl­tä Sallaan –muu­tos­ta pe­rus­tel­laan lo­mi­tus­pal­ve­lui­den käyt­tä­jien vä­he­ne­mi­sel­lä

31.03.2021 19:59
Tilaajille
Maatalousyrittäjien elämä on jo nyt täynnä teknologiaa, älyratkaisuja ja robotiikkaa – Mitä kaikkea se voisi olla tulevaisuudessa?

Maa­ta­lous­yrit­tä­jien elämä on jo nyt täynnä tek­no­lo­giaa, äly­rat­kai­su­ja ja ro­bo­tiik­kaa – Mitä kaikkea se voisi olla tu­le­vai­suu­des­sa?

03.02.2021 09:42
Tilaajille
Vuoden 1959 maatalousnäyttelyssä Limingassa kerittiin kilpaa ja seurattiin Limingan Oja-Aura Oy:n työnäytöstä – ja jäätelökin suli paperipussissa

Vuoden 1959 maa­ta­lous­näyt­te­lys­sä Li­min­gas­sa ke­rit­tiin kilpaa ja seu­rat­tiin Li­min­gan Oja-Au­ra Oy:n työ­näy­tös­tä – ja jää­te­lö­kin suli pa­pe­ri­pus­sis­sa

01.02.2021 15:12
Tilaajille
Tiesitkö, että Limingassa järjestettiin suuri maatalousnäyttely myös vuonna 1938? Pässejä palkittiin, iltamissa tanssittiin englantilaisittain ja torvisoitto raikasi Kansanopiston pihamaalla

Tie­sit­kö, että Li­min­gas­sa jär­jes­tet­tiin suuri maa­ta­lous­näyt­te­ly myös vuonna 1938? Pässejä pal­kit­tiin, il­ta­mis­sa tans­sit­tiin eng­lan­ti­lai­sit­tain ja tor­vi­soit­to raikasi Kan­san­opis­ton pi­ha­maal­la

24.01.2021 15:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Sami tarttui kotitilansa isännyyteen 29-vuotiaana, eikä ole katunut: "Olihan kyseessä kuitenkin elinkelpoinen tila, jossa isäni oli tehnyt elämäntyönsä"

Tyr­nä­vä­läi­nen Sami tarttui ko­ti­ti­lan­sa isän­nyy­teen 29-vuo­tiaa­na, eikä ole ka­tu­nut: "Olihan ky­sees­sä kui­ten­kin elin­kel­poi­nen tila, jossa isäni oli tehnyt elä­män­työn­sä"

29.09.2020 15:10
Tilaajille