Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Maatalous

"Maa- ja met­sä­ta­lous ovat ainoat hiiltä sitovat sek­to­rit, mutta maa­ti­lo­jen ta­lou­del­li­nen ahdinko uhkaa mah­dol­li­suuk­sia il­mas­toin­ves­toin­tei­hin"

10.09.2021 14:00
Tilaajille

Neljä vuotta sitten su­ku­ti­lan­sa isän­näk­si siir­ty­nyt Tuomas jatkaa Lu­mi­joel­la kau­ra­lyh­de­tuo­tan­toa – "A­jat­te­lin, että miksipä ei!"

10.09.2021 05:20
Tilaajille
Kolumni

Ei tässä syyl­li­siä kaivata vaan las­ke­via il­mas­to­pääs­tö­jä, sanoo Jenni, joka uskoo, että monella vil­je­li­jäl­lä on vil­pi­tön halu toimia il­mas­ton hyväksi

25.08.2021 06:00

"Kai­kes­sa ei tar­vit­se olla huip­puo­saa­ja, mutta yh­teis­työn te­ke­mi­nen ja eri­kois­tu­mi­nen on tätä päivää" – Matti Tyhtilä uskoo la­keu­den alueen kul­ke­van maa­ta­lou­den ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä jat­kos­sa­kin

18.08.2021 18:30
Tilaajille

Tyr­nä­väl­lä tes­tat­tiin: Tul­va­ta­san­teet eli kak­si­ta­so­uo­mat hil­lit­si­si­vät tulvia ja pi­dät­täi­si­vät kiin­to-ai­nei­ta ja ra­vin­tei­ta va­lu­mas­ta ve­sis­töön – ta­san­tei­den kas­vil­li­suus lisäisi myös luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta.

18.08.2021 06:16
Tilaajille

Vielä hetki kyl­vö­jen alkuun - Läm­pe­ne­vät kelit jou­dut­ta­vat pel­loil­le lähtöä

13.05.2021 13:01
Tilaajille

Li­min­ka­lai­ses­ta Hei­nä­tu­kus­ta lähtee postin mukana paaleja jo liki 300:lle va­ki­asiak­kaal­le eri puo­lil­le Suomea – Antin kan­nat­ta­va bis­nes­idea syntyi hei­nä­paa­lien kes­kel­lä

09.04.2021 19:00
Tilaajille

Janne haluaa vil­jel­lä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti: Ma­tin­lau­rin tilalla on riis­ta-, kukka- ja mo­ni­muo­toi­suus­pel­to­ja, vil­je­ly­kier­toa, ke­rää­jä­kas­ve­ja – ensi kesänä ko­keil­laan sikuria ja kui­tu­hamp­pua

05.04.2021 14:36
Tilaajille

Vuoden 2023 alusta lo­mi­tus­yk­sik­kö ulottuu Py­hän­näl­tä Sallaan –muu­tos­ta pe­rus­tel­laan lo­mi­tus­pal­ve­lui­den käyt­tä­jien vä­he­ne­mi­sel­lä

31.03.2021 19:59
Tilaajille

Maa­ta­lous­yrit­tä­jien elämä on jo nyt täynnä tek­no­lo­giaa, äly­rat­kai­su­ja ja ro­bo­tiik­kaa – Mitä kaikkea se voisi olla tu­le­vai­suu­des­sa?

03.02.2021 09:42
Tilaajille

Vuoden 1959 maa­ta­lous­näyt­te­lys­sä Li­min­gas­sa ke­rit­tiin kilpaa ja seu­rat­tiin Li­min­gan Oja-Au­ra Oy:n työ­näy­tös­tä – ja jää­te­lö­kin suli pa­pe­ri­pus­sis­sa

01.02.2021 15:12
Tilaajille

Tie­sit­kö, että Li­min­gas­sa jär­jes­tet­tiin suuri maa­ta­lous­näyt­te­ly myös vuonna 1938? Pässejä pal­kit­tiin, il­ta­mis­sa tans­sit­tiin eng­lan­ti­lai­sit­tain ja tor­vi­soit­to raikasi Kan­san­opis­ton pi­ha­maal­la

24.01.2021 15:00
Tilaajille

Tyr­nä­vä­läi­nen Sami tarttui ko­ti­ti­lan­sa isän­nyy­teen 29-vuo­tiaa­na, eikä ole ka­tu­nut: "Olihan ky­sees­sä kui­ten­kin elin­kel­poi­nen tila, jossa isäni oli tehnyt elä­män­työn­sä"

29.09.2020 15:10
Tilaajille