Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maatalous
Kansanedustaja Markku Eestilä leikkasi kynsiään Suomen huoltovarmuudelle tärkeässä laboratoriossa Tyrnävällä: "Keskustelimme vahvasti hygienia-asioista"

Kan­san­edus­ta­ja Markku Eestilä leik­ka­si kyn­siään Suomen huol­to­var­muu­del­le tär­keäs­sä la­bo­ra­to­rios­sa Tyr­nä­väl­lä: "Kes­kus­te­lim­me vah­vas­ti hy­gie­nia-asiois­ta"

25.09.2023 16:47
Tilaajille
Pyöröpaalain syttyi tuleen kesken heinänpaalauksen Niittymaantien varressa – palo ei levinnyt maastoon

Pyö­rö­paa­lain syttyi tuleen kesken hei­nän­paa­lauk­sen Niit­ty­maan­tien var­res­sa – palo ei le­vin­nyt maas­toon

10.09.2023 10:30
Lomittamista ja näyttelemistä – liminkalaislähtöisellä Antilla alkaa olla jo tulevaisuuden suunnitelmat selvät

Lo­mit­ta­mis­ta ja näyt­te­le­mis­tä – ­li­min­ka­lais­läh­töi­sel­lä Antilla alkaa olla jo tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mat selvät

20.08.2023 13:00
Tilaajille
Suomi elää maataloudesta ja metsistä – Koko hallitus katsoo peltoja ja metsiä samansuuntaisin ajatuksin
Kolumni

Suomi elää maa­ta­lou­des­ta ja met­sis­tä – Koko hal­li­tus katsoo peltoja ja metsiä sa­man­suun­tai­sin aja­tuk­sin

28.06.2023 06:00
Tilaajille
Metsäkatoasetuksen vuoksi navettahankkeet jäissä toistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaalla pankit ovat hylänneet lainahakemuksia

Met­sä­ka­to­ase­tuk­sen vuoksi na­vet­ta­hank­keet jäissä tois­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maal­la pankit ovat hy­län­neet lai­na­ha­ke­muk­sia

25.06.2023 15:00 2
Tilaajille
Nämä harvinaisiksi käyneet laitumet ovat ainut tapa pelastaa joukko erittäin uhanalaisia luontotyyppejä – kävimme seuraamassa Hailuodossa, kun naudat kirmasivat laitumille pitkän talven jälkeen

Nämä har­vi­nai­sik­si käyneet lai­tu­met ovat ainut tapa pe­las­taa joukko erit­täin uhan­alai­sia luon­to­tyyp­pe­jä – kävimme seu­raa­mas­sa Hai­luo­dos­sa, kun naudat kir­ma­si­vat lai­tu­mil­le pitkän talven jälkeen

15.06.2023 13:00 1
Tilaajille
Lumijoella on kylätie, jossa voi nähdä emännän ulkoiluttamassa lemmikkihiehojaan – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joel­la on ky­lä­tie, jossa voi nähdä emännän ul­koi­lut­ta­mas­sa lem­mik­ki­hie­ho­jaan – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

22.05.2023 11:00
Tilaajille
Vielä ei kylvökoneita juuri lakeuden pelloilla näy – "Väärillä päätöksillä tilinpäätös kääntyy hetkessä huonoksi, siksi on seurattava markkinoita ja hajautettava riskiä"

Vielä ei kyl­vö­ko­nei­ta juuri la­keu­den pel­loil­la näy – "Vää­ril­lä pää­tök­sil­lä ti­lin­pää­tös kääntyy het­kes­sä huo­nok­si, siksi on seu­rat­ta­va mark­ki­noi­ta ja ha­jau­tet­ta­va riskiä"

22.05.2023 06:00
Tilaajille
Limingasta viedään kohta timoteitä Lähi-idän märehtijöille – uusia viljelijöitä toivotaan mukaan, sillä markkinat ovat jo olemassa

Li­min­gas­ta viedään kohta ti­mo­tei­tä Lä­hi-idän mä­reh­ti­jöil­le – uusia vil­je­li­jöi­tä toi­vo­taan mukaan, sillä mark­ki­nat ovat jo ole­mas­sa

07.05.2023 12:16 2
Tilaajille
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

28.04.2023 15:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäisten maataloustukien maksaminen on kohta käsillä

Vuoden en­sim­mäis­ten maa­ta­lous­tu­kien mak­sa­mi­nen on kohta käsillä

13.04.2023 11:00
Ruokavirasto julkaisi vuonna 2022 EU-tukia saaneet – katso, ketkä saivat eniten tukea lakeuden alueella

Ruo­ka­vi­ras­to jul­kai­si vuonna 2022 EU-tu­kia saaneet – katso, ketkä saivat eniten tukea la­keu­den alueel­la

23.03.2023 15:25
Tilaajille
"Ei ole semmoista herraa, joka ei maajussin kädestä söisi" – Vertaistukena toimiva Jelppi-ryhmä toivoo maatalousyrittäjille sympatiaa syytösten sijasta

"Ei ole sem­mois­ta herraa, joka ei maa­jus­sin kädestä söisi" – ­Ver­tais­tu­ke­na toimiva Jelp­pi-ryh­mä toivoo maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le sym­pa­tiaa syy­tös­ten sijasta

23.01.2023 11:00
Tilaajille
"Jos työ olisi tympäissyt, olisin hakeutunut muualle"– Ari Kauppi on työskennellyt Tyrnävän kunnan palveluksessa 37 vuotta

"Jos työ olisi tym­päis­syt, olisin ha­keu­tu­nut muual­le"– A­ri Kauppi on työs­ken­nel­lyt Tyr­nä­vän kunnan pal­ve­luk­ses­sa 37 vuotta

16.12.2022 18:00
Tilaajille
Neljän maakunnan lomituspalvelut hitsataan vuodenvaihteessa yhdeksi kokonaisuudeksi: tammikuusta lähtien kaksi yksikköä vastaa koko Pohjois-Suomesta

Neljän maa­kun­nan lo­mi­tus­pal­ve­lut hit­sa­taan vuo­den­vaih­tees­sa yhdeksi ko­ko­nai­suu­dek­si: tam­mi­kuus­ta lähtien kaksi yk­sik­köä vastaa koko Poh­jois-Suo­mes­ta

30.11.2022 06:00
Tilaajille
Ihanat villaturkit veivät Hannan ja Paulin mennessään – nyt Kuuselan tilalla märehtii 150 lammasta ja suuri joukko karitsoita

Ihanat vil­la­tur­kit veivät Hannan ja Paulin men­nes­sään – nyt Kuu­se­lan tilalla mä­reh­tii 150 lam­mas­ta ja suuri joukko ka­rit­soi­ta

25.09.2022 18:00
Tilaajille
Maatalouden merkitys olisi ymmärrettävä
Lukijalta Kolumni

Maa­ta­lou­den mer­ki­tys olisi ym­mär­ret­tä­vä

24.08.2022 08:19
Maa- ja metsä-talousministeri Antti Kurvinen tutustui Sakon maitotilalle rakenteilla olevaan robottinavettaan ja valoi maauskoa kuulijoihinsa

Maa- ja met­sä-ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen tu­tus­tui Sakon mai­to­ti­lal­le ra­ken­teil­la olevaan ro­bot­ti­na­vet­taan ja valoi maa­us­koa kuu­li­joi­hin­sa

23.08.2022 15:00
Tilaajille
Luonnon ennallistamisesta tulisi iso lasku maataloudelle, sanoo MTK:n puheenjohtaja Jari Ahlholm – "Koko homman pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen"

Luonnon en­nal­lis­ta­mi­ses­ta tulisi iso lasku maa­ta­lou­del­le, sanoo MTK:n pu­heen­joh­ta­ja Jari Ahlholm – "Koko homman pitäisi pe­rus­tua va­paaeh­toi­suu­teen"

15.07.2022 10:08
Tilaajille
Ossi ja Lauri huolehtivat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito leppäsavu – Hailuodossa haketetaan leppää Pohjois-Suomen tarpeisiin

Ossi ja Lauri huo­leh­ti­vat siitä, että kalassa ja lihassa maistuu aito lep­pä­sa­vu – ­Hai­luo­dos­sa ha­ke­te­taan leppää Poh­jois-Suo­men tar­pei­siin

19.05.2022 06:00
Tilaajille