Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Sosiaalinen media
Kempeleen matkailukohteet ovat kohta TikTokissa, kun kunta saa rekrytoitua tokkereita

Kem­pe­leen mat­kai­lu­koh­teet ovat kohta Tik­To­kis­sa, kun kunta saa rek­ry­toi­tua tok­ke­rei­ta

02.03.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

05.02.2023 16:00
Tilaajille
Somevaikuttaja Inari Fernández piipahti Oulunsalossa opastamassa koululaisia turvalliseen verkon käyttöön – kohtasi valveutuneita digikansalaisia, joiden mielestä nettikiusaaminen on tyhmää

So­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez pii­pah­ti Ou­lun­sa­los­sa opas­ta­mas­sa kou­lu­lai­sia tur­val­li­seen verkon käyt­töön – kohtasi val­veu­tu­nei­ta di­gi­kan­sa­lai­sia, joiden mie­les­tä net­ti­kiu­saa­mi­nen on tyhmää

18.11.2022 09:30
Poliisi muistuttaa vanhempia lasten ja nuorten somen käytön valvonnasta – "Päätöksen asennettavista sovelluksista tulee aina tehdä aikuisen"

Poliisi muis­tut­taa van­hem­pia lasten ja nuorten somen käytön val­von­nas­ta – "Pää­tök­sen asen­net­ta­vis­ta so­vel­luk­sis­ta tulee aina tehdä ai­kui­sen"

22.10.2022 09:00
Naurua keikalla, ärsyyntymistä somessa – kempeleläinen stand up -koomikko ei tavoittele kaikkien miellyttämistä

Naurua kei­kal­la, är­syyn­ty­mis­tä somessa – kem­pe­le­läi­nen stand up -koo­mik­ko ei ta­voit­te­le kaik­kien miel­lyt­tä­mis­tä

22.07.2022 18:00
Tilaajille
Inhimillinen erehdys vei Visit Limingan Instagram-tilin ja 1 500 seuraajaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yritämme parhaamme mukaan lohduttaa"

In­hi­mil­li­nen erehdys vei Visit Li­min­gan Ins­ta­gram-ti­lin ja 1 500 seu­raa­jaa: "Nyt kollega ruoskii itseään ja me muut yri­täm­me par­haam­me mukaan loh­dut­taa"

08.06.2022 17:00
Tilaajille
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

30.04.2022 13:09
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

27.03.2022 09:00
Tilaajille
Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset loivat chatfiktiosarjan koulun Youtube-kanavalle – katso yksi jakso täältä!

Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set loivat chat­fik­tio­sar­jan koulun You­tu­be-ka­na­val­le – katso yksi jakso täältä!

10.02.2022 12:00
Päivi puraisi sämpylästä ja löysi sieltä palasen muovihaarukkaa – mutta miksi  yrittäjä meni tästä paniikkiin?
Kolumni

Päivi puraisi säm­py­läs­tä ja löysi sieltä palasen muo­vi­haa­ruk­kaa – mutta miksi yrit­tä­jä meni tästä pa­niik­kiin?

09.02.2022 06:00
Reeta varoittaa, ettei kaikki ole sitä miltä näyttää: Älä luota sokeasti someen
Pääkirjoitus

Reeta va­roit­taa, ettei kaikki ole sitä miltä näyt­tää: Älä luota so­keas­ti someen

09.02.2022 06:00
Kuuntele tuore Tupoksen Pressiklubi – joulukorttien askartelun yhteydessä nuoret pohtivat sosiaalisen median liikakäyttöä, moottoriurheilua ja sitä mikä tekee joulusta joulun

Kuun­te­le tuore Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi – jou­lu­kort­tien as­kar­te­lun yh­tey­des­sä nuoret poh­ti­vat so­siaa­li­sen median lii­ka­käyt­töä, moot­to­ri­ur­hei­lua ja sitä mikä tekee jou­lus­ta joulun

17.12.2021 18:00
Tilaajille
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

16.12.2021 11:48
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtajan ero ja siihen johtaneet tapahtuvat kuohuttavat saarella – "Myrkyllinen puhe on levinnyt somessa ja valtuustoon saakka", sanoo asukas

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan ero ja siihen joh­ta­neet ta­pah­tu­vat kuo­hut­ta­vat saa­rel­la – "Myr­kyl­li­nen puhe on le­vin­nyt somessa ja val­tuus­toon saak­ka", sanoo asukas

05.11.2021 06:57
Tilaajille
Viestinnän murros haastaa kuntia –Virva miettii, miten tavoittaisi parhaiten kaikenikäiset kempeleläiset: "Vuoden mittainen seurantajakso Kempeleessä osoittaa, että vain kourallinen kuntalaisia katsoo suoraa lähetystä valtuuston kokouksesta. Tallennetta kuitenkin käydään jälkikäteen tarkastelemassa keskimäärin yli 350 kertaa per kokous."
Kolumni

Vies­tin­nän murros haastaa kuntia –Virva miet­tii, miten ta­voit­tai­si par­hai­ten kai­ken­ikäi­set kem­pe­le­läi­set: "Vuoden mit­tai­nen seu­ran­ta­jak­so Kem­pe­lees­sä osoit­taa, että vain kou­ral­li­nen kun­ta­lai­sia katsoo suoraa lä­he­tys­tä val­tuus­ton ko­kouk­ses­ta. Tal­len­net­ta kui­ten­kin käydään jäl­ki­kä­teen tar­kas­te­le­mas­sa kes­ki­mää­rin yli 350 kertaa per ko­kous."

12.05.2021 06:00
Tilaajille
Vaalikeskustelu kuumentaa tunteita – kuntavaaliryhmiä on jouduttu perustamaan uusia, ja välillä toiminta sosiaalisessa mediassa tuntuu olevan aika diktatuurista, toteaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Vaa­li­kes­kus­te­lu kuu­men­taa tun­tei­ta – kun­ta­vaa­li­ryh­miä on jou­dut­tu pe­rus­ta­maan uusia, ja välillä toi­min­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tuntuu olevan aika dik­ta­tuu­ris­ta, toteaa pää­toi­mit­ta­ja

07.04.2021 05:55
Tilaajille
”Anonyymipalveluista tulee helposti anonyymejä kiusaamispalveluita” – korona-aika on lisännyt somepalveluiden käyttöä

”A­no­nyy­mi­pal­ve­luis­ta tulee hel­pos­ti ano­nyy­me­jä kiu­saa­mis­pal­ve­lui­ta” – ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt so­me­pal­ve­lui­den käyttöä

24.02.2021 15:00
Tilaajille
Heikki toivoo positiivisuutta ja yhteishenkeä Kempeleeseen – "Olen ollut ja asunut kymmenissä kunnissa elämäni aikana ja voin sanoa, etten ole parempaa ja viihtyisämpää kuntaa tavannut missään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikki toivoo po­si­tii­vi­suut­ta ja yh­teis­hen­keä Kem­pe­lee­seen – "Olen ollut ja asunut kym­me­nis­sä kun­nis­sa elämäni aikana ja voin sanoa, etten ole pa­rem­paa ja viih­tyi­säm­pää kuntaa ta­van­nut mis­sään"

02.02.2021 18:23
Tilaajille
Somevaikuttaja-Andreas tubettaa aina kun varusmiespalvelukseltaan ehtii – "Alokasjakso on välillä aika kiireistä, ja koko ajan komennetaan jonnekin"

So­me­vai­kut­ta­ja-And­reas tu­bet­taa aina kun va­rus­mies­pal­ve­luk­sel­taan ehtii – "A­lo­kas­jak­so on välillä aika kii­reis­tä, ja koko ajan ko­men­ne­taan jon­ne­kin"

21.01.2021 15:03
Tilaajille
Millaista on hyvä somekampanjointi? Oulunsalolaisvaltuutettu ymmärtää kommentointinsa mahdollisen ärsyttävyyden: "Kaikki muukin vaaleihin liittyvä mainonta ärsyttää joitakin ihmisiä"

Mil­lais­ta on hyvä so­me­kam­pan­join­ti? Ou­lun­sa­lo­lais­val­tuu­tet­tu ym­mär­tää kom­men­toin­tin­sa mah­dol­li­sen är­syt­tä­vyy­den: "Kaikki muukin vaa­lei­hin liit­ty­vä mai­non­ta är­syt­tää joi­ta­kin ih­mi­siä"

21.01.2021 09:08
Tilaajille