Rantalakeus-maastot: Ter­ve­tu­loa juok­se­maan koko per­heel­lä – katso ai­ka­tau­lu täältä

Mainos: KeKi pronssille, seuraa joukkuetta jatkossakin Rantalakeus Digissä: 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lastensuojelu
Tyrnävän Lukkarinojan ja Muhoksen Pirttikosken lastensuojeluyksiköt muuttivat Liminkaan – Ystäväntiellä tavoitellaan mahdollisimman tasaista sääntöjenmukaista arkea

Tyr­nä­vän Luk­ka­ri­no­jan ja Mu­hok­sen Pirt­ti­kos­ken las­ten­suo­je­lu­yk­si­köt muut­ti­vat Li­min­kaan – Ys­tä­vän­tiel­lä ta­voi­tel­laan mah­dol­li­sim­man ta­sais­ta sään­tö­jen­mu­kais­ta arkea

29.07.2023 06:00
Tilaajille
Haluammeko kasvattaa  lapsistamme mieleltään rikkonaisia – vaiko elämään valoisasti katsovia ihmisiä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko kas­vat­taa lap­sis­tam­me mie­lel­tään rik­ko­nai­sia – vaiko elämään va­loi­sas­ti kat­so­via ih­mi­siä?

11.07.2023 11:05
Tilaajille
Tupoksen Niittysaran ovet avautuvat lapsille – "On tärkeää tiedostaa, että lastensuojeluyksiköissä asuvat lapset eivät läheskään kaikki ole siellä omien hölmöilyjen vuoksi"

Tu­pok­sen Niit­ty­sa­ran ovet avau­tu­vat lap­sil­le – "On tärkeää tie­dos­taa, että las­ten­suo­je­lu­yk­si­köis­sä asuvat lapset eivät lä­hes­kään kaikki ole siellä omien höl­möi­ly­jen vuoksi"

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Tuposlaisten kuntalaisaloite etenee käsittelyyn, lupaa kunnanjohtaja – Saunarannan lastensuojeluyksikkö valmistuu helmikuussa

Tu­pos­lais­ten kun­ta­lais­aloi­te etenee kä­sit­te­lyyn, lupaa kun­nan­joh­ta­ja – ­Sau­na­ran­nan las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö val­mis­tuu hel­mi­kuus­sa

03.01.2023 11:00
Tilaajille
Lainvalmistelijoiden ja eduskunnan olisi muutettava niitä lakeja, jotka estävät vanhempia toteuttamasta vastuutaan lapsen opastamisesta täysipäiseksi aikuiseksi, täräyttää Tuula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lain­val­mis­te­li­joi­den ja edus­kun­nan olisi muu­tet­ta­va niitä lakeja, jotka estävät van­hem­pia to­teut­ta­mas­ta vas­tuu­taan lapsen opas­ta­mi­ses­ta täy­si­päi­sek­si ai­kui­sek­si, tä­räyt­tää Tuula

01.11.2022 14:51
Tilaajille
Matti on pettynyt tapaan, jolla lastensuojeluyksikön rakentamisesta on tiedotettu: "Ala-arvoinen suoritus" –Saunarannan asukkaat jättivät kuntalaisaloitteen kuntalaislähtöisemmästä toimintakulttuurista

Matti on pet­ty­nyt tapaan, jolla las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön ra­ken­ta­mi­ses­ta on tie­do­tet­tu: "A­la-ar­voi­nen suo­ri­tus" –Sau­na­ran­nan asuk­kaat jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen kun­ta­lais­läh­töi­sem­mäs­tä toi­min­ta­kult­tuu­ris­ta

01.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Voimanalleilta voimaa kaikkein pienimmille – LC Aurora lahjoitti lastensuojelulle kasan pehmoeläimiä

Voi­ma­nal­leil­ta voimaa kaik­kein pie­nim­mil­le – LC Aurora lah­joit­ti las­ten­suo­je­lul­le kasan peh­mo­eläi­miä

15.09.2022 06:00
Tilaajille
Lastensuojelun tarve voi koskettaa ketä tahansa – Kimmo Huhtimo: "Lastensuojeluun liittyy paljon stigmoja, joita pitäisi poistaa"

Las­ten­suo­je­lun tarve voi kos­ket­taa ketä tahansa – Kimmo Huh­ti­mo: "Las­ten­suo­je­luun liittyy paljon stig­mo­ja, joita pitäisi pois­taa"

23.08.2022 18:00
Tilaajille
Valtion koulukoteja on Limingan lisäksi yhteensä viisi yksikköä, joiden erityisen huolenpidon osastoihin on jatkuvasti jonossa noin 50 nuorta – "Pistää miettimään, missä nämä nuoret ovat"

Valtion kou­lu­ko­te­ja on Li­min­gan lisäksi yh­teen­sä viisi yk­sik­köä, joiden eri­tyi­sen huo­len­pi­don osas­toi­hin on jat­ku­vas­ti jonossa noin 50 nuorta – "Pistää miet­ti­mään, missä nämä nuoret ovat"

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa puhelimeen joka päivä myös joulun aikana – yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen

Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa pu­he­li­meen joka päivä myös joulun aikana – yh­tey­de­not­to­jen määrä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vuoden ta­kai­seen

18.12.2021 06:00
Pohjois-Pohjanmaalla koronan jälkimainingit osuneet heikoimmassa asemassa oleviin – Tyrnävällä havahduttiin perheiden kasvaneeseen avuntarpeeseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la koronan jäl­ki­mai­nin­git osuneet hei­koim­mas­sa ase­mas­sa oleviin – Tyr­nä­väl­lä ha­vah­dut­tiin per­hei­den kas­va­nee­seen avun­tar­pee­seen

24.10.2021 10:46
Tilaajille
Kylmäsen Perhekodissa eletään melkein tavallista arkea – Kuuden sijoituslapsen koti on toiminut Limingassa jo 12 vuotta

Kyl­mä­sen Per­he­ko­dis­sa eletään melkein ta­val­lis­ta arkea – Kuuden si­joi­tus­lap­sen koti on toi­mi­nut Li­min­gas­sa jo 12 vuotta

15.11.2020 12:00
Tilaajille
Aluehallintovirastoin valvonta päättyi – Limingan on edelleen kehitettävä lastensuojelun palveluita

Alue­hal­lin­to­vi­ras­toin val­von­ta päättyi – Li­min­gan on edel­leen ke­hi­tet­tä­vä las­ten­suo­je­lun pal­ve­lui­ta

26.10.2020 21:52
Tilaajille