Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielenterveys
Mielen hyvinvoinnin ABC pitää sisällään aktiivisuutta, osallisuutta ja mielekästä tekemistä – Limingassa käynnistyneeseen hankkeeseen voi osallistua kuka tahansa

Mielen hy­vin­voin­nin ABC pitää si­säl­lään ak­tii­vi­suut­ta, osal­li­suut­ta ja mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä – ­Li­min­gas­sa käyn­nis­ty­nee­seen hank­kee­seen voi osal­lis­tua kuka tahansa

27.10.2023 13:51
Tilaajille
Oululainen, Hailuodossa syntynyt Anna Karvosenoja, 42, tietää, millaista on maata ruumisarkussa – Maanantaina alkavassa tapahtumassa sitä pääsee itsekin kokeilemaan

Ou­lu­lai­nen, Hai­luo­dos­sa syn­ty­nyt Anna Kar­vo­se­no­ja, 42, tietää, mil­lais­ta on maata ruu­mis­ar­kus­sa – Maa­nan­tai­na al­ka­vas­sa ta­pah­tu­mas­sa sitä pääsee itsekin ko­kei­le­maan

12.09.2023 09:46
Tilaajille
Meillä kaikilla on vain yksi elämä - perheterapeutti Anne Mäenpää: "Asioiden kanssa ei pidä jäädä yksin"

Meillä kai­kil­la on vain yksi elämä - per­he­te­ra­peut­ti Anne Mäen­pää: "A­sioi­den kanssa ei pidä jäädä yksin"

17.07.2023 09:00
Tilaajille
Kyselytutkimus: Suurin osa tyrnäväläisistä nuorista on  onnellisia, mutta he kaipaavat lisää keskusteluapua

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Suurin osa tyr­nä­vä­läi­sis­tä nuo­ris­ta on on­nel­li­sia, mutta he kai­paa­vat lisää kes­kus­te­lu­apua

04.06.2023 09:00
Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään tänään – kampanja julistaa kohtuuden ilosanomaa

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­päi­vää vie­te­tään tänään – kam­pan­ja ju­lis­taa koh­tuu­den ilo­sa­no­maa

19.04.2023 12:00
Tilaajille
Ovatko viestit lasten ja nuorten lisääntyvästä pahoinvoinnista hälytyskelloja yhteiskunnan syvemmästä kehityksen vinoumasta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko viestit lasten ja nuorten li­sään­ty­väs­tä pa­hoin­voin­nis­ta hä­ly­tys­kel­lo­ja yh­teis­kun­nan sy­vem­mäs­tä ke­hi­tyk­sen vi­nou­mas­ta?

22.03.2023 08:00
Tilaajille
Tupoksen Niittysaran ovet avautuvat lapsille – "On tärkeää tiedostaa, että lastensuojeluyksiköissä asuvat lapset eivät läheskään kaikki ole siellä omien hölmöilyjen vuoksi"

Tu­pok­sen Niit­ty­sa­ran ovet avau­tu­vat lap­sil­le – "On tärkeää tie­dos­taa, että las­ten­suo­je­lu­yk­si­köis­sä asuvat lapset eivät lä­hes­kään kaikki ole siellä omien höl­möi­ly­jen vuoksi"

17.03.2023 06:00
Tilaajille
OYSin nuorisopsykiatrinen osasto repeilee liitoksistaan, alaikäisiä sijoitetaan jo aikuisten osastoille – Hyvinvointialueen johtaja lupaa ratkaisuja tänä keväänä

OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­ri­nen osasto re­pei­lee lii­tok­sis­taan, ala­ikäi­siä si­joi­te­taan jo ai­kuis­ten osas­toil­le – Hy­vin­voin­ti­alueen johtaja lupaa rat­kai­su­ja tänä keväänä

25.02.2023 15:03
Tilaajille
Tuukka Myllymäki haluaa kertoa tarinansa masennuksen selättämisestä, jotta asian ympärillä pyörivä stigma väistyy – "masentuneen elämä tuntuu niin pahalta ja raadolliselta, ettei sitä toivoisi kenellekään"

Tuukka Myl­ly­mä­ki haluaa kertoa ta­ri­nan­sa ma­sen­nuk­sen se­lät­tä­mi­ses­tä, jotta asian ym­pä­ril­lä pyörivä stigma väistyy – "ma­sen­tu­neen elämä tuntuu niin pahalta ja raa­dol­li­sel­ta, ettei sitä toi­voi­si ke­nel­le­kään"

21.01.2023 06:00
Tilaajille
Teini-iän mielenterveyshaasteista ja heikosta koulumenestyksestä huolimatta kempeleläislähtöinen Anni Törmä on nyt yrittäjä – "Koulumenestys ei aina kerro kaikkea tai määrittele tulevaisuutta"

Tei­ni-iän mie­len­ter­veys­haas­teis­ta ja hei­kos­ta kou­lu­me­nes­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Anni Törmä on nyt yrit­tä­jä – "Kou­lu­me­nes­tys ei aina kerro kaikkea tai mää­rit­te­le tu­le­vai­suut­ta"

09.12.2022 18:03
Tilaajille
MIELI ry: Suomalaisten kokema kuormitus on kasvanut selvästi viime vuodesta, nuorten aikuisten tilanne pahentunut entisestään

MIELI ry: Suo­ma­lais­ten kokema kuor­mi­tus on kas­va­nut sel­väs­ti viime vuo­des­ta, nuorten ai­kuis­ten tilanne pa­hen­tu­nut en­ti­ses­tään

03.04.2022 09:00
Mikä auttaa, kun mieli särkyy? Ketään ei käsketä laskemaan kuumettaan – miksi käskeä masentunutta piristymään, kysyy Tiina
Kolumni

Mikä auttaa, kun mieli särkyy? Ketään ei käsketä las­ke­maan kuu­met­taan – miksi käskeä ma­sen­tu­nut­ta pi­ris­ty­mään, kysyy Tiina

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Kriisipuhelimeen tullut enemmän soittoja kuin koskaan – "Ukrainan tilanne mainitaan lähes jokaisessa puhelussa"

Krii­si­pu­he­li­meen tullut enemmän soit­to­ja kuin koskaan – "Uk­rai­nan tilanne mai­ni­taan lähes jo­kai­ses­sa pu­he­lus­sa"

11.03.2022 12:00
Tilaajille
Millaiset jonot ovat psykiatripalveluin lakeudella? – Positiivisia muutoksia on tapahtunut alkuvuoden aikana

Mil­lai­set jonot ovat psy­kiat­ri­pal­ve­luin la­keu­del­la? – Po­si­tii­vi­sia muu­tok­sia on ta­pah­tu­nut al­ku­vuo­den aikana

23.02.2022 07:28
Tilaajille
Ystävillä on suuri vaikutus ihmisen terveydelle – "Naurusta elimistö saa kaipaamaansa lepoa ja puhdistuksen stressihormoneista"

Ys­tä­vil­lä on suuri vai­ku­tus ihmisen ter­vey­del­le – "Nau­rus­ta eli­mis­tö saa kai­paa­maan­sa lepoa ja puh­dis­tuk­sen stres­si­hor­mo­neis­ta"

14.02.2022 15:03
Tilaajille
Onnellinen kansa voi nyt huonosti: mielenterveydestä suuri suomalainen projekti, ehdottaa Mikko
Kolumni

On­nel­li­nen kansa voi nyt huo­nos­ti: mie­len­ter­vey­des­tä suuri suo­ma­lai­nen pro­jek­ti, eh­dot­taa Mikko

26.01.2022 06:00
Tilaajille
Mieli ry: Itsemurhasuunnitelmista soitetaan Kriisipuhelimeen lähes kolme kertaa useammin kuin ennen pandemiaa

Mieli ry: It­se­mur­ha­suun­ni­tel­mis­ta soi­te­taan Krii­si­pu­he­li­meen lähes kolme kertaa useam­min kuin ennen pan­de­miaa

20.01.2022 13:08
Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa puhelimeen joka päivä myös joulun aikana – yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen

Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa pu­he­li­meen joka päivä myös joulun aikana – yh­tey­den­ot­to­jen määrä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vuoden ta­kai­seen

18.12.2021 06:00
Mielenterveys keskiöön  – Jenni muistuttaa, että mielikin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

Mie­len­ter­veys kes­kiöön  – ­Jen­ni muis­tut­taa, että mie­li­kin voi väsyä kun kuormaa tulee liikaa

01.12.2021 06:00
Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sairastuneista kokee muiden välttelyä

Mielen häiriö leimaa arkea – yli puolet sai­ras­tu­neis­ta kokee muiden vält­te­lyä

27.11.2021 06:00
Tilaajille