Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

maatalous
Ensin ammattijalkapalloilijaksi, sitten viljelijäksi – Maatilapäivä oli monelle tuposlaiselle lapselle ensikosketus maatalouteen

Ensin am­mat­ti­jal­ka­pal­loi­li­jak­si, sitten vil­je­li­jäk­si – Maa­ti­la­päi­vä oli monelle tu­pos­lai­sel­le lap­sel­le en­si­kos­ke­tus maa­ta­lou­teen

20.10.2023 06:00
Tilaajille
Ensin saksalaiset, sitten pohjoismaalaiset ja myös jenkit – voisivatko perunapellot vetää turistejakin?

Ensin sak­sa­lai­set, sitten poh­jois­maa­lai­set ja myös jenkit – ­voi­si­vat­ko pe­ru­na­pel­lot vetää tu­ris­te­ja­kin?

21.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Limingassa jo kolme puimuria ja yksi kuivaaja joutunut polttoainevarkauden kohteeksi – taloudellinen vahinko jää viljelijän kontolle

Li­min­gas­sa jo kolme pui­mu­ria ja yksi kui­vaa­ja jou­tu­nut polt­to­ai­ne­var­kau­den koh­teek­si – ta­lou­del­li­nen vahinko jää vil­je­li­jän kon­tol­le

19.09.2023 11:00
Tilaajille
Diginurmi-hankkeen Pellonpiennarpäivä kokosi viljelijöitä Liminkaan – myös naapurit oli kutsuttu

Di­gi­nur­mi-hank­keen Pel­lon­pien­nar­päi­vä kokosi vil­je­li­jöi­tä Li­min­kaan – myös naa­pu­rit oli kut­sut­tu

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Vanhat kuvat: Tyrnävällä kynnettiin kilpaa 60-luvun alussa – "Hyvä kyntö oli tärkeä asia"

Vanhat kuvat: Tyr­nä­väl­lä kyn­net­tiin kilpaa 60-lu­vun alussa – "Hyvä kyntö oli tärkeä asia"

21.08.2023 06:44
Tilaajille
Pellon vesitasapaino alkaa muotoilusta, mutta silmänvaraisesti sitä ei tehdä – tyrnäväläisviljelijän apuna ovat laser- ja gps-laitteet

Pellon ve­si­ta­sa­pai­no alkaa muo­toi­lus­ta, mutta sil­män­va­rai­ses­ti sitä ei tehdä – tyr­nä­vä­läis­vil­je­li­jän apuna ovat laser- ja gps-lait­teet

28.05.2023 18:00
Tilaajille
Pitkäjänteinen ja taitava toiminta kantaa maataloudessa hankalimmankin yli, kannustetaan Pro Agria Oulusta

Pit­kä­jän­tei­nen ja taitava toi­min­ta kantaa maa­ta­lou­des­sa han­ka­lim­man­kin yli, kan­nus­te­taan Pro Agria Oulusta

28.03.2023 06:00
Tilaajille
Satavuotias elämänmyönteinen Helvi unelmoi komeasta miehestä ja heittää vitsiä – viisikymppisenä hän suoritti ajokortin ensimmäisenä Ketunmaan rouvana

Sa­ta­vuo­tias elä­män­myön­tei­nen Helvi unelmoi ko­meas­ta mie­hes­tä ja heittää vitsiä – vii­si­kymp­pi­se­nä hän suo­rit­ti ajo­kor­tin en­sim­mäi­se­nä Ke­tun­maan rouvana

12.03.2023 18:00
Tilaajille
Liminkalaiselta Helvi Heiskarilta onnistuisi lypsäminen vielä satavuotiaanakin – "Se taito ei katoa koskaan!"

Li­min­ka­lai­sel­ta Helvi Heis­ka­ril­ta on­nis­tui­si lyp­sä­mi­nen vielä sa­ta­vuo­tiaa­na­kin – "Se taito ei katoa kos­kaan!"

11.03.2023 13:41
Tilaajille
MTK-Lumijoki on noussut välillä tuhkasta Fenix-linnun lailla – satavuotias yhdistys on edelleen tärkeä vaikuttamiskanava

MTK-Lu­mi­jo­ki on noussut välillä tuh­kas­ta Fe­nix-lin­nun lailla – sa­ta­vuo­tias yh­dis­tys on edel­leen tärkeä vai­kut­ta­mis­ka­na­va

27.12.2022 06:00
Tilaajille
Ellen ja Uuniomenan yhteinen taival alkuun – Limingassa ketjuvasikkaperinne on jatkunut pian 50 vuotta

Ellen ja Uu­ni­ome­nan yh­tei­nen taival alkuun – Li­min­gas­sa ket­ju­va­sik­ka­pe­rin­ne on jat­ku­nut pian 50 vuotta

09.12.2022 06:00
Tilaajille
Limingan kunta valittaa hallinto-oikeuteen oman viranomaislautakuntansa päätöksestä – kunnanhallitus päätti asiasta äänestämällä

Li­min­gan kunta va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­teen oman vi­ran­omais­lau­ta­kun­tan­sa pää­tök­ses­tä – kun­nan­hal­li­tus päätti asiasta ää­nes­tä­mäl­lä

18.10.2022 15:00
Tilaajille
Lauantaina Perunamarkkinat järjestetään jo 31. kerran – mutta millaiseksi tapahtuma kehittyy tulevaisuudessa?

Lauan­tai­na Pe­ru­na­mark­ki­nat jär­jes­te­tään jo 31. kerran – mutta mil­lai­sek­si ta­pah­tu­ma ke­hit­tyy tu­le­vai­suu­des­sa?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen: "Hyvä kasvinterveyden tilanne tulee turvata riittävillä resursseilla ja rahoituksella seurantoihin, koulutukseen ja kehittämistoimiin"

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Antti Kur­vi­nen: "Hyvä kas­vin­ter­vey­den tilanne tulee turvata riit­tä­vil­lä re­surs­seil­la ja ra­hoi­tuk­sel­la seu­ran­toi­hin, kou­lu­tuk­seen ja ke­hit­tä­mis­toi­miin"

19.09.2022 11:27
Tilaajille
Tyrnäväläisillä nuoremman sukupolven perunanviljelijöillä riittää uskoa maatalouteen, mutta alaa leimaa epävarmuus – perunaa pitäisi brändätä koko ajan enemmän

Tyr­nä­vä­läi­sil­lä nuo­rem­man su­ku­pol­ven pe­ru­nan­vil­je­li­jöil­lä riittää uskoa maa­ta­lou­teen, mutta alaa leimaa epä­var­muus – perunaa pitäisi brän­dä­tä koko ajan enemmän

19.09.2022 06:38
Tilaajille
Muhoksen lomituspalveluista puolen Suomen palvelija – Hallinto säilyy monipaikkaisena

Mu­hok­sen lo­mi­tus­pal­ve­luis­ta puolen Suomen pal­ve­li­ja – Hal­lin­to säilyy mo­ni­paik­kai­se­na

03.09.2022 06:00
Tilaajille
Maitoauton ratin takaa näkee maaseudun ja maatalouden murroksen – Rantalakeus hyppäsi aamuyöllä Jannen kyytiin maatilakierrokselle

Mai­to­au­ton ratin takaa näkee maa­seu­dun ja maa­ta­lou­den mur­rok­sen – Ran­ta­la­keus hyppäsi aa­mu­yöl­lä Jannen kyytiin maa­ti­la­kier­rok­sel­le

18.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Valtio tukee maataloustuottajia 45 miljoonan euron energiaveron lisäpalautuksella

Valtio tukee maa­ta­lous­tuot­ta­jia 45 mil­joo­nan euron ener­gia­ve­ron li­sä­pa­lau­tuk­sel­la

21.04.2022 17:40
Tuntuu juhlavalta olla maanviljelijä, summaa lumijokinen Klaus Karjula – "Vaikka haasteet tuntuvat vain lisääntyvän eikä yrittäjyyden arki ole ollenkaan helpottunut, on tunne siitä vahvistunut, että maamme tarvitsee yrittäjiä"
Kolumni

Tuntuu juh­la­val­ta olla maan­vil­je­li­jä, summaa lu­mi­jo­ki­nen Klaus Karjula – "­Vaik­ka haas­teet tun­tu­vat vain li­sään­ty­vän eikä yrit­tä­jyy­den arki ole ol­len­kaan hel­pot­tu­nut, on tunne siitä vah­vis­tu­nut, että maamme tar­vit­see yrit­tä­jiä"

06.04.2022 07:00
Tilaajille
Maitolavat-sarja jatkuu: Kahden meijerin maitolaituri oli myös maitosodan näyttämönä – Markkukin on kuljettanut monet tonkat tälle lavalle

Mai­to­la­vat-sar­ja jatkuu: Kahden mei­je­rin mai­to­lai­tu­ri oli myös mai­to­so­dan näyt­tä­mö­nä – Mark­ku­kin on kul­jet­ta­nut monet tonkat tälle lavalle

10.03.2022 18:00
Tilaajille