Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Maanviljely
Katso video Pekan leikkuupuimurin kyydistä – "Erikoisuutena tässä on eturenkaiden tilalta olevat telat"

Katso video Pekan leik­kuu­pui­mu­rin kyy­dis­tä – "E­ri­koi­suu­te­na tässä on etu­ren­kai­den tilalta olevat telat"

04.09.2022 10:34 1
Tilaajille
Hyppää Ollakan Pekan leikkuupuimurin kyytiin

Hyppää Ollakan Pekan leik­kuu­pui­mu­rin kyytiin

02.09.2022 16:15
Tilaajille
"Pitäisikö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juurillemme", kysyy Tyrnävän vs. kirkkoherra Leila
Kolumni

"Pi­täi­si­kö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juu­ril­lem­me", kysyy Tyr­nä­vän vs. kirk­ko­her­ra Leila

12.07.2022 11:57
Tilaajille
Maamies huolehtii myös muiden viljelijöiden jaksamisesta – liminkalaiset Tuomikosken veljekset sanovat yrittäjien tilanteen vaihtelevan

Maamies huo­leh­tii myös muiden vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­ses­ta – li­min­ka­lai­set Tuo­mi­kos­ken vel­jek­set sanovat yrit­tä­jien ti­lan­teen vaih­te­le­van

06.07.2022 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjiä kurittavat kallis polttoaine, vilja ja lannoite – hyvinvointi on koetuksella muutosten keskellä

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­seu­tu­yrit­tä­jiä ku­rit­ta­vat kallis polt­toai­ne, vilja ja lan­noi­te – hy­vin­voin­ti on koe­tuk­sel­la muu­tos­ten kes­kel­lä

19.06.2022 15:21
Tilaajille
Vipu-palveluun kirjautumisessa on häiriöitä – viljelijöiden päätukihakua jatketaan torstaihin saakka

Vi­pu-pal­ve­luun kir­jau­tu­mi­ses­sa on häi­riöi­tä – vil­je­li­jöi­den pää­tu­ki­ha­kua jat­ke­taan tors­tai­hin saakka

15.06.2022 14:00
MTK: Ensimmäiset varhaisvihannekset kypsyvät viikon myöhässä kylmän kevään vuoksi – kohonneet kustannukset näkyvät hinnoissa

MTK: En­sim­mäi­set var­hais­vi­han­nek­set kyp­sy­vät viikon myö­häs­sä kylmän kevään vuoksi – ko­hon­neet kus­tan­nuk­set näkyvät hin­nois­sa

10.06.2022 15:00
Viljelijä valitsee tarkoin tulevan kesän kylvölohkonsa – Kasvukauteen heijastuu suuria toiveita, sillä tilallisilla on raskaat kulut ja taloudellinen ahdinko alkanut tuntua

Vil­je­li­jä va­lit­see tarkoin tulevan kesän kyl­vö­loh­kon­sa – Kas­vu­kau­teen hei­jas­tuu suuria toi­vei­ta, sillä ti­lal­li­sil­la on raskaat kulut ja ta­lou­del­li­nen ahdinko alkanut tuntua

07.05.2022 12:00
Tilaajille
Viljelijöiden päätukihaku alkaa – verkkopalvelussa asiointiin voi saada apua omasta kunnasta tai valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemus

Vil­je­li­jöi­den pää­tu­ki­ha­ku alkaa – ­verk­ko­pal­ve­lus­sa asioin­tiin voi saada apua omasta kun­nas­ta tai val­tuut­taa neu­vo­jan te­ke­mään tu­ki­ha­ke­mus

29.04.2022 06:00
Tarvitsemme suomalaista viljelijää – Sauli nostaa alkutuottajille hattua
Pääkirjoitus

Tar­vit­sem­me suo­ma­lais­ta vil­je­li­jää – Sauli nostaa al­ku­tuot­ta­jil­le hattua

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen viimeinen lypsytila ahtaalla ympäristöluvan kanssa – "Mikä järki on ajattaa meidän tilalta lanta toisaalle ja sitten ostaa pohjavesialueen pelloille lannoitetta?"

Kem­pe­leen vii­mei­nen lyp­sy­ti­la ah­taal­la ym­pä­ris­tö­lu­van kanssa – "Mikä järki on ajattaa meidän tilalta lanta toi­saal­le ja sitten ostaa poh­ja­ve­si­alueen pel­loil­le lan­noi­tet­ta?"

16.02.2022 06:00
Tilaajille
Kinkusta on leivottu syyttä syyllinen: "Syökää suomalaista jouluruokaa", yllyttää Juha
Kolumni

Kin­kus­ta on lei­vot­tu syyttä syyl­li­nen: "Syökää suo­ma­lais­ta jou­lu­ruo­kaa", yl­lyt­tää Juha

22.12.2021 06:00
Lapinkylän tilusjärjestely päätökseen – kaksitoista vuotta kestäneen toimituksen virallinen päätöskokous pidettiin marraskuussa

La­pin­ky­län ti­lus­jär­jes­te­ly pää­tök­seen – ­kak­si­tois­ta vuotta kes­tä­neen toi­mi­tuk­sen vi­ral­li­nen pää­tös­ko­kous pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa

01.12.2021 12:00
Tilaajille
Petterillä on nuoresta iästään huolimatta intoa ja suunnitelmia Pietilän tilan varalle

Pet­te­ril­lä on nuo­res­ta iästään huo­li­mat­ta intoa ja suun­ni­tel­mia Pie­ti­län tilan varalle

18.11.2021 19:00
Tilaajille
Katso, miltä suodatinkontti näyttää. Kaksi suodainkonttia riittää noin 60 hehtaarin valumavesien käsittelyyn.

Katso, miltä suo­da­tin­kont­ti näyt­tää. Kaksi suo­dain­kont­tia riittää noin 60 heh­taa­rin va­lu­ma­ve­sien kä­sit­te­lyyn.

07.10.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Jere tykkäsi olla traktorin kyydissä jo pikkupoikana – ei siis ihme, että hän halusi itsekin perunanviljelijäksi

Tyr­nä­vä­läi­nen Jere tykkäsi olla trak­to­rin kyy­dis­sä jo pik­ku­poi­ka­na – ei siis ihme, että hän halusi itsekin pe­ru­nan­vil­je­li­jäk­si

26.09.2021 02:21
Tilaajille
Leppiojantien varresta löytyy Suomen neljästä perunatalosta kolme – eikä se ole sattumaa

Lep­pio­jan­tien var­res­ta löytyy Suomen nel­jäs­tä pe­ru­na­ta­los­ta kolme – eikä se ole sat­tu­maa

25.09.2021 14:00
Tilaajille
Täsmäviljely on tapa ajatella – kerätyn tiedon avulla maaperän biologiaa voi vaalia paikkakohtaisesti

Täs­mä­vil­je­ly on tapa aja­tel­la – ­ke­rä­tyn tiedon avulla maa­pe­rän bio­lo­giaa voi vaalia paik­ka­koh­tai­ses­ti

24.09.2021 02:20
Tilaajille
Matinollin Ilkan tilalla kerätään kokemuksia kerääjäkasveista ja kestävistä viljelytavoista –Ympäristösitoumuksen tehneille viljelijöille tulee tukimuutoksia uudella EU-ohjelmakaudella

Ma­ti­nol­lin Ilkan tilalla ke­rä­tään ko­ke­muk­sia ke­rää­jä­kas­veis­ta ja kes­tä­vis­tä vil­je­ly­ta­vois­ta –Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen teh­neil­le vil­je­li­jöil­le tulee tu­ki­muu­tok­sia uudella EU-oh­jel­ma­kau­del­la

03.06.2021 19:01
Tilaajille
Hailuodon Panimo hyödyntää ensi vuonna biokaasua – noin 200 000 euron biokaasulaitosinvestointi syntyy yhteistyössä Iljanan maitotilan kanssa

Hai­luo­don Panimo hyö­dyn­tää ensi vuonna bio­kaa­sua – noin 200 000 euron bio­kaa­su­lai­tos­in­ves­toin­ti syntyy yh­teis­työs­sä Iljanan mai­to­ti­lan kanssa

22.04.2021 13:00
Tilaajille