Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maanviljely
Diginurmi-hankkeen Pellonpiennarpäivä kokosi viljelijöitä Liminkaan – myös naapurit oli kutsuttu

Di­gi­nur­mi-hank­keen Pel­lon­pien­nar­päi­vä kokosi vil­je­li­jöi­tä Li­min­kaan – myös naa­pu­rit oli kut­sut­tu

23.08.2023 06:00
Tilaajille
Maatalouden tukijärjestelmä on haastava kokonaisuus – Tyrnäväläinen Lauri luottaa neuvontapalveluihin ja kasvattaa aiempaa enemmän rehuhernettä

Maa­ta­lou­den tu­ki­jär­jes­tel­mä on haas­ta­va ko­ko­nai­suus – ­Tyr­nä­vä­läi­nen Lauri luottaa neu­von­ta­pal­ve­lui­hin ja kas­vat­taa aiempaa enemmän re­hu­her­net­tä

26.07.2023 06:00 1
Tilaajille
"Neljännesvuosisadan EU-kautemme näyttää nyt, että liikapellot eivät palautuneetkaan ruoan tuotantoon – niistä tuli hömppäheinän peltoja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan EU-kau­tem­me näyttää nyt, että lii­ka­pel­lot eivät pa­lau­tu­neet­kaan ruoan tuo­tan­toon – niistä tuli hömp­pä­hei­nän pel­to­ja"

18.07.2023 11:54
Tilaajille
Vielä ei kylvökoneita juuri lakeuden pelloilla näy – "Väärillä päätöksillä tilinpäätös kääntyy hetkessä huonoksi, siksi on seurattava markkinoita ja hajautettava riskiä"

Vielä ei kyl­vö­ko­nei­ta juuri la­keu­den pel­loil­la näy – "Vää­ril­lä pää­tök­sil­lä ti­lin­pää­tös kääntyy het­kes­sä huo­nok­si, siksi on seu­rat­ta­va mark­ki­noi­ta ja ha­jau­tet­ta­va riskiä"

22.05.2023 06:00
Tilaajille
Oulun seudulla "erittäin harvinainen" kuivuusjakso, toukokuussa yksi milli sadetta – Tyrnäväläinen Jari Matinolli iloitsee kuivuudesta nyt, mutta kesällä pitää sataa

Oulun seu­dul­la "e­rit­täin har­vi­nai­nen" kui­vuus­jak­so, tou­ko­kuus­sa yksi milli sadetta – Tyr­nä­vä­läi­nen Jari Ma­ti­nol­li iloit­see kui­vuu­des­ta nyt, mutta kesällä pitää sataa

18.05.2023 11:00
Tilaajille
Limingasta viedään kohta timoteitä Lähi-idän märehtijöille – uusia viljelijöitä toivotaan mukaan, sillä markkinat ovat jo olemassa

Li­min­gas­ta viedään kohta ti­mo­tei­tä Lä­hi-idän mä­reh­ti­jöil­le – uusia vil­je­li­jöi­tä toi­vo­taan mukaan, sillä mark­ki­nat ovat jo ole­mas­sa

07.05.2023 12:16 2
Tilaajille
Katso video Pekan leikkuupuimurin kyydistä – "Erikoisuutena tässä on eturenkaiden tilalta olevat telat"

Katso video Pekan leik­kuu­pui­mu­rin kyy­dis­tä – "E­ri­koi­suu­te­na tässä on etu­ren­kai­den tilalta olevat telat"

04.09.2022 10:34 1
Tilaajille
Hyppää Ollakan Pekan leikkuupuimurin kyytiin

Hyppää Ollakan Pekan leik­kuu­pui­mu­rin kyytiin

02.09.2022 16:15
Tilaajille
"Pitäisikö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juurillemme", kysyy Tyrnävän vs. kirkkoherra Leila
Kolumni

"Pi­täi­si­kö meidän ottaa järki käteen ja sydän mukaan ja palata juu­ril­lem­me", kysyy Tyr­nä­vän vs. kirk­ko­her­ra Leila

12.07.2022 11:57
Tilaajille
Maamies huolehtii myös muiden viljelijöiden jaksamisesta – liminkalaiset Tuomikosken veljekset sanovat yrittäjien tilanteen vaihtelevan

Maamies huo­leh­tii myös muiden vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­ses­ta – li­min­ka­lai­set Tuo­mi­kos­ken vel­jek­set sanovat yrit­tä­jien ti­lan­teen vaih­te­le­van

06.07.2022 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjiä kurittavat kallis polttoaine, vilja ja lannoite – hyvinvointi on koetuksella muutosten keskellä

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­seu­tu­yrit­tä­jiä ku­rit­ta­vat kallis polt­toai­ne, vilja ja lan­noi­te – hy­vin­voin­ti on koe­tuk­sel­la muu­tos­ten kes­kel­lä

19.06.2022 15:21
Tilaajille
Vipu-palveluun kirjautumisessa on häiriöitä – viljelijöiden päätukihakua jatketaan torstaihin saakka

Vi­pu-pal­ve­luun kir­jau­tu­mi­ses­sa on häi­riöi­tä – vil­je­li­jöi­den pää­tu­ki­ha­kua jat­ke­taan tors­tai­hin saakka

15.06.2022 14:00
MTK: Ensimmäiset varhaisvihannekset kypsyvät viikon myöhässä kylmän kevään vuoksi – kohonneet kustannukset näkyvät hinnoissa

MTK: En­sim­mäi­set var­hais­vi­han­nek­set kyp­sy­vät viikon myö­häs­sä kylmän kevään vuoksi – ko­hon­neet kus­tan­nuk­set näkyvät hin­nois­sa

10.06.2022 15:00
Viljelijä valitsee tarkoin tulevan kesän kylvölohkonsa – Kasvukauteen heijastuu suuria toiveita, sillä tilallisilla on raskaat kulut ja taloudellinen ahdinko alkanut tuntua

Vil­je­li­jä va­lit­see tarkoin tulevan kesän kyl­vö­loh­kon­sa – Kas­vu­kau­teen hei­jas­tuu suuria toi­vei­ta, sillä ti­lal­li­sil­la on raskaat kulut ja ta­lou­del­li­nen ahdinko alkanut tuntua

07.05.2022 12:00
Tilaajille
Viljelijöiden päätukihaku alkaa – verkkopalvelussa asiointiin voi saada apua omasta kunnasta tai valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemus

Vil­je­li­jöi­den pää­tu­ki­ha­ku alkaa – ­verk­ko­pal­ve­lus­sa asioin­tiin voi saada apua omasta kun­nas­ta tai val­tuut­taa neu­vo­jan te­ke­mään tu­ki­ha­ke­mus

29.04.2022 06:00
Tarvitsemme suomalaista viljelijää – Sauli nostaa alkutuottajille hattua
Pääkirjoitus

Tar­vit­sem­me suo­ma­lais­ta vil­je­li­jää – Sauli nostaa al­ku­tuot­ta­jil­le hattua

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen viimeinen lypsytila ahtaalla ympäristöluvan kanssa – "Mikä järki on ajattaa meidän tilalta lanta toisaalle ja sitten ostaa pohjavesialueen pelloille lannoitetta?"

Kem­pe­leen vii­mei­nen lyp­sy­ti­la ah­taal­la ym­pä­ris­tö­lu­van kanssa – "Mikä järki on ajattaa meidän tilalta lanta toi­saal­le ja sitten ostaa poh­ja­ve­si­alueen pel­loil­le lan­noi­tet­ta?"

16.02.2022 06:00
Tilaajille
Kinkusta on leivottu syyttä syyllinen: "Syökää suomalaista jouluruokaa", yllyttää Juha
Kolumni

Kin­kus­ta on lei­vot­tu syyttä syyl­li­nen: "Syökää suo­ma­lais­ta jou­lu­ruo­kaa", yl­lyt­tää Juha

22.12.2021 06:00
Lapinkylän tilusjärjestely päätökseen – kaksitoista vuotta kestäneen toimituksen virallinen päätöskokous pidettiin marraskuussa

La­pin­ky­län ti­lus­jär­jes­te­ly pää­tök­seen – ­kak­si­tois­ta vuotta kes­tä­neen toi­mi­tuk­sen vi­ral­li­nen pää­tös­ko­kous pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa

01.12.2021 12:00
Tilaajille
Petterillä on nuoresta iästään huolimatta intoa ja suunnitelmia Pietilän tilan varalle

Pet­te­ril­lä on nuo­res­ta iästään huo­li­mat­ta intoa ja suun­ni­tel­mia Pie­ti­län tilan varalle

18.11.2021 19:00
Tilaajille