Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Investoinnit
Arina ra­ken­taa Ou­lun­tul­lin kul­mal­le S-Mar­ke­tin ja lii­ken­ne-ener­gian ­ja­ke­lu­pis­teen – tonttikauppa tänään kunnanhallituksessa

Arina ra­ken­taa Ou­lun­tul­lin kul­mal­le S-Mar­ke­tin ja lii­ken­ne-ener­gian ja­ke­lu­pis­teen – tont­ti­kaup­pa tänään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

13.11.2023 06:00
Tilaajille
Tupoksessa Saunarannan lähivirkistysalueen ensimmäinen projekti on valmis – "Innokkaana odotan minkälaisia hankeideoita saamme aikaan!"

Tu­pok­ses­sa Sau­na­ran­nan lä­hi­vir­kis­tys­alueen en­sim­mäi­nen pro­jek­ti on valmis – "In­nok­kaa­na odotan min­kä­lai­sia han­ke­ideoi­ta saamme ai­kaan!"

25.09.2023 18:36
Tilaajille
Pappila avasi ovensa nuorille Kempeleessä – "Odotan tältä paikalta paljon", toteaa 16-vuotias Felix

Pappila avasi ovensa nuo­ril­le Kem­pe­lees­sä – "Odotan tältä pai­kal­ta pal­jon", toteaa 16-vuo­tias Felix

01.09.2023 09:00
Tilaajille
Investointien määrä ei Kempeleessä vähene – loppuvuodesta valmistuvan Kirkonkylän monitoimitalon jälkeen työlista on pitkä

In­ves­toin­tien määrä ei Kem­pe­lees­sä vähene – lop­pu­vuo­des­ta val­mis­tu­van Kir­kon­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lon jälkeen työ­lis­ta on pitkä

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Olga muistuttaa, että jos maaseutu näivetetään, tulee kaupungeissakin hyvin nopeasti vilu ja nälkä
Kolumni

Olga muis­tut­taa, että jos maa­seu­tu näi­ve­te­tään, tulee kau­pun­geis­sa­kin hyvin no­peas­ti vilu ja nälkä

22.08.2023 05:40
Limingan Ruotsinoja käy aurinkoenergiapuiston paikaksi nyt myös maakuntamuseolle – Lännentien hanke kaatunee hallinto-oikeuden jonotukseen

Li­min­gan Ruot­sinoja käy au­rin­ko­ener­gia­puis­ton pai­kak­si nyt myös maa­kun­ta­mu­seol­le – Län­nen­tien hanke kaa­tu­nee hal­lin­to-oi­keu­den jo­no­tuk­seen

18.08.2023 06:00
Tilaajille
Työtä ja toimeentuloa pohjoiseen – raidehankkeiden lisäksi on pidettävä huolta alueemme satamista ja maanteistä.
Kolumni

Työtä ja toi­meen­tu­loa poh­joi­seen – rai­de­hank­kei­den lisäksi on pi­det­tä­vä huolta alueem­me sa­ta­mis­ta ja maan­teis­tä.

16.08.2023 06:00
Kempeleen kirkkoherranvaali: Millainen on hyvä esihenkilö? Voisiko seurakunnan päätöksenteko olla avoimempaa? Erja, Antti ja Jyrki pohtivat myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä

Kem­pe­leen kirk­ko­her­ran­vaa­li: Mil­lai­nen on hyvä esi­hen­ki­lö? Voisiko seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­ko olla avoi­mem­paa? Erja, Antti ja Jyrki poh­ti­vat myös samaa su­ku­puol­ta olevien parien vih­ki­mis­tä

09.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Linnakankaan uuden puumoduulikoulun perustuksia tehdään loppuviikosta – rakennus valmistuu syksyn aikana

Lin­na­kan­kaan uuden puu­mo­duu­li­kou­lun pe­rus­tuk­sia tehdään lop­pu­vii­kos­ta – ra­ken­nus val­mis­tuu syksyn aikana

26.07.2023 18:30
Tilaajille
Katso kuvat: Lumijoen uusi sosiaali- ja terveyskeskus on kalustamista vaille valmis, mutta käyttöönottopäivää Pohteella ei vielä tiedetä

Katso kuvat: Lu­mi­joen uusi so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus on ka­lus­ta­mis­ta vaille valmis, mutta käyt­töön­ot­to­päi­vää Poh­teel­la ei vielä tiedetä

20.07.2023 06:00
Tilaajille
Kempele kehittää Sarkkirannan urheilukeskusta lähivuosien aikana miljoonilla euroilla – Uusi katsomo- ja huoltorakennus maksaa pelkästään kaksi miljoonaa

Kempele ke­hit­tää Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kus­ta lä­hi­vuo­sien aikana mil­joo­nil­la eu­roil­la – Uusi kat­so­mo- ja huol­to­ra­ken­nus maksaa pel­käs­tään kaksi mil­joo­naa

14.06.2023 11:00
Tilaajille
"Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Lumijoki ei ole ainut kunta, joka joutuu pinnistelemään talouden haasteissa", tuumii kunnanjohtaja Paula
Kolumni

"Tällä het­kel­lä vai­kut­taa siltä, että Lu­mi­jo­ki ei ole ainut kunta, joka joutuu pin­nis­te­le­mään ta­lou­den haas­teis­sa", tuumii kun­nan­joh­ta­ja Paula

14.06.2023 06:00
Tilaajille
Kempeletalon toteuttamiselle etsitään uutta hankemallia – ensimmäisellä kerralla osallistumishakemuksia ei tullut rakennusliikkeiltä yhtään

Kem­pe­le­ta­lon to­teut­ta­mi­sel­le et­si­tään uutta han­ke­mal­lia – en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la osal­lis­tu­mis­ha­ke­muk­sia ei tullut ra­ken­nus­liik­keil­tä yhtään

13.06.2023 15:00
Tilaajille
Köykkyrin kehittäminen etenee – uusi huoltorakennus tarjoaa helpotusta kävijöille, mutta myös henkilökunnalle

Köyk­ky­rin ke­hit­tä­mi­nen etenee – uusi huol­to­ra­ken­nus tarjoaa hel­po­tus­ta kä­vi­jöil­le, mutta myös hen­ki­lö­kun­nal­le

02.03.2023 06:00
Tilaajille
Suuri talousilta tuo sijoittajat Liminkaan – yrittäjille on nyt tarjolla rahoitusneuvontaa ja tietoa uusista rahoitustyökaluista

Suuri ta­lous­il­ta tuo si­joit­ta­jat Li­min­kaan – yrit­tä­jil­le on nyt tar­jol­la ra­hoi­tus­neu­von­taa ja tietoa uusista ra­hoi­tus­työ­ka­luis­ta

25.01.2023 11:00
Limingassa on monta hyvää aihiota, joiden avulla entinen Suur-Limingan alue nousisi uuteen kukoistukseen
Kolumni

Li­min­gas­sa on monta hyvää ai­hio­ta, joiden avulla entinen Suur-Li­min­gan alue nousisi uuteen ku­kois­tuk­seen

10.01.2023 20:00 1
Tilaajille
Ensimmäisen vaiheen kalustukseen 280 000 euroa – Kempeleen Kirkonkylätalon kalusteet hankitaan Isku Interior Oy:ltä

En­sim­mäi­sen vaiheen ka­lus­tuk­seen 280 000 euroa – Kem­pe­leen Kir­kon­ky­lä­ta­lon ka­lus­teet han­ki­taan Isku In­te­rior Oy:ltä

27.12.2022 09:00 1
Tilaajille
Veli-Matti uskoo, että Liminganporttiin hamuava toimija toisi kolmisenkymmentä uutta työpaikkaa – "Meillä ovat nämä kortit ja tosiasiat tulee tunnustaa"

Ve­li-Mat­ti uskoo, että Li­min­gan­port­tiin hamuava toimija toisi kol­mi­sen­kym­men­tä uutta työ­paik­kaa – "Meillä ovat nämä kortit ja to­si­asiat tulee tun­nus­taa"

20.12.2022 06:12
Tilaajille
Kempeleen seurakunnalla 1,4 miljoonan investoinnit ensi vuonna – kirkkovaltuusto hyväksyi myös valtuudet miljoonan lisälainalle

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la 1,4 mil­joo­nan in­ves­toin­nit ensi vuonna – kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi myös val­tuu­det mil­joo­nan li­sä­lai­nal­le

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Limingan seudun musiikkiopiston Jukka-rehtoria jo jännittää, sillä reilun kolmen viikon päästä hän pääsee testaamaan uuden Heikki Sarvela -salin akustiikan

Li­min­gan seudun mu­siik­ki­opis­ton Juk­ka-reh­to­ria jo jän­nit­tää, sillä reilun kolmen viikon päästä hän pääsee tes­taa­maan uuden Heikki Sarvela -salin akus­tii­kan

07.12.2022 06:00
Tilaajille