Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kaavoitus
Viitisenkymmentä uutta tonttia Tyrnävän keskustan tuntumaan – Palkin asemakaavamuutos asetetaan nähtäville

Vii­ti­sen­kym­men­tä uutta tonttia Tyr­nä­vän kes­kus­tan tun­tu­maan – Palkin ase­ma­kaa­va­muu­tos ase­te­taan näh­tä­vil­le

17.10.2023 18:00
Tilaajille
Kaavajumppaa liminkalaisille
Mielipidekirjoitus

Kaa­va­jump­paa li­min­ka­lai­sil­le

05.10.2023 15:47
Tuomas toivoo viranhaltijoilta tarkkuutta esteellisyyksien tutkintaan – mikä on infon ja seminaarin ero?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuomas toivoo vi­ran­hal­ti­joil­ta tark­kuut­ta es­teel­li­syyk­sien tut­kin­taan – mikä on infon ja se­mi­naa­rin ero?

25.09.2023 09:52
Tilaajille
Limingan kunnanhallitus: Kantatilatarkastelun mittausperiaatteet uudestaan päätökseen, nyt esteelliset jääväsivät itsensä

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus: Kan­ta­ti­la­tar­kas­te­lun mit­taus­pe­ri­aat­teet uu­des­taan pää­tök­seen, nyt es­teel­li­set jää­vä­si­vät itsensä

19.09.2023 12:00
Tilaajille
Tyrnävän ydinkeskustan kaavaluonnos nähtävillä – yleisötilaisuus syyskuun lopussa

Tyr­nä­vän ydin­kes­kus­tan kaa­va­luon­nos näh­tä­vil­lä – ylei­sö­ti­lai­suus syys­kuun lopussa

08.09.2023 13:00
Tilaajille
Kirkkomännikön uudisrakennukselle poikkeamislupa – mutta ehdollisena: "Poikkeaminen on vähäistä eikä se muuta kuntakuvaa merkittävästi"

Kirk­ko­män­ni­kön uu­dis­ra­ken­nuk­sel­le poik­kea­mis­lu­pa – mutta eh­dol­li­se­na: "Poik­kea­mi­nen on vä­häis­tä eikä se muuta kun­ta­ku­vaa mer­kit­tä­väs­ti"

05.09.2023 15:00
Tilaajille
Park Hotellille uusi puheenjohtajaehdokas, kantatilaselvityksen mittausperiaatteet vielä pöydälle

Park Ho­tel­lil­le uusi pu­heen­joh­ta­jaeh­do­kas, kan­ta­ti­la­sel­vi­tyk­sen mit­taus­pe­ri­aat­teet vielä pöy­däl­le

05.09.2023 11:00
Tilaajille
Limingan Emäntäkoulu on edelleen myytävänä – kunta käynnistää alueella kaavamuutoksen, jonka avulla mietitään rakennukselle uutta käyttötarkoitusta

Li­min­gan Emän­tä­kou­lu on edel­leen myy­tä­vä­nä – kunta käyn­nis­tää alueel­la kaa­va­muu­tok­sen, jonka avulla mie­ti­tään ra­ken­nuk­sel­le uutta käyt­tö­tar­koi­tus­ta

05.09.2023 06:00
Tilaajille
Limingan Pekka-kunnanjohtaja toteaa olevan mahdotonta luoda sellainen asemakaava ja tulevaisuuden kuva, joka täyttäisi kaikkien toiveet ja näkemykset
Kolumni

Li­min­gan Pek­ka-kun­nan­joh­ta­ja toteaa olevan mah­do­ton­ta luoda sel­lai­nen ase­ma­kaa­va ja tu­le­vai­suu­den kuva, joka täyt­täi­si kaik­kien toiveet ja nä­ke­myk­set

05.09.2023 06:00
Limingan keskusta-alueen kaavoitus: Viherpintaa niin katoille kuin seiniin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan kes­kus­ta-alueen kaa­voi­tus: Vi­her­pin­taa niin ka­toil­le kuin sei­niin?

28.08.2023 11:00
Tilaajille
Ruutikankaan-Liminganlahden osayleiskaava on mittava, mutta tärkeä hanke – kaavoitettavan alueen koko on 52 neliökilometriä

Ruu­ti­kan­kaan-Li­min­gan­lah­den osa­yleis­kaa­va on mit­ta­va, mutta tärkeä hanke – kaa­voi­tet­ta­van alueen koko on 52 ne­liö­ki­lo­met­riä

22.08.2023 11:00
Tilaajille
Kempeleen Asemanseudun alueen kehittämisestä halutaan kuntalaisideoita – kysely on avoinna syyskuulle

Kem­pe­leen Ase­man­seu­dun alueen ke­hit­tä­mi­ses­tä ha­lu­taan kun­ta­lais­ideoi­ta – kysely on avoinna syys­kuul­le

22.08.2023 09:00
Kempeleen Pirilän alueen asemakaavamuutos nähtäville: alueelle halutaan puurakentamista ja esiintymislava on säilymässä

Kem­pe­leen Pirilän alueen ase­ma­kaa­va­muu­tos näh­tä­vil­le: alueel­le ha­lu­taan puu­ra­ken­ta­mis­ta ja esiin­ty­mis­la­va on säi­ly­mäs­sä

12.10.2022 15:00
Tilaajille
Kotirannan rakennustapaohjeisiin muutos – Limingan valtuusto käsittelee vielä sopivat kattokaltevuudet

Ko­ti­ran­nan ra­ken­nus­ta­pa­oh­jei­siin muutos – Li­min­gan val­tuus­to kä­sit­te­lee vielä sopivat kat­to­kal­te­vuu­det

07.10.2022 06:00
Tilaajille
Liminkaan suunnitellun uuden Kotirannan asuinalueen katurakentamiseen 450 000 euron avustus – hallinto-oikeusvalituksen käsittelyaikataulu ei ole vielä tiedossa

Li­min­kaan suun­ni­tel­lun uuden Ko­ti­ran­nan asuin­alueen ka­tu­ra­ken­ta­mi­seen 450 000 euron avustus – hal­lin­to-oi­keus­va­li­tuk­sen kä­sit­te­ly­ai­ka­tau­lu ei ole vielä tie­dos­sa

13.12.2020 09:00
Tilaajille
Hailuoto satsaa matkailuun, kaavoitukseen ja asukashankintaan – turistien kaipaamia yleisövessojakin olisi tulossa

Hai­luo­to satsaa mat­kai­luun, kaa­voi­tuk­seen ja asu­kas­han­kin­taan – tu­ris­tien kai­paa­mia ylei­sö­ves­so­ja­kin olisi tulossa

26.11.2020 15:59
Tilaajille
Asemakaavaluonnosta esiteltiin: Entisen kunnantalon ja asemanseudun alueesta Kempeleen urbaani ydin, jossa on joukkoliikenteen solmukohta joukkoliikennekatuineen

Ase­ma­kaa­va­luon­nos­ta esi­tel­tiin: Entisen kun­nan­ta­lon ja ase­man­seu­dun aluees­ta Kem­pe­leen urbaani ydin, jossa on jouk­ko­lii­ken­teen sol­mu­koh­ta jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tui­neen

29.10.2020 13:29
Tilaajille
Katso havainnekuvat: Sopisiko Kempeleen ydinkeskustaan 16-kerroksinen asuintalo? Kunnantalon alueen asemakaavamuutoksen luonnokseen voi ottaa kantaa kuukauden ajan

Katso ha­vain­ne­ku­vat: So­pi­si­ko Kem­pe­leen ydin­kes­kus­taan 16-ker­rok­si­nen asuin­ta­lo? Kun­nan­ta­lon alueen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen luon­nok­seen voi ottaa kantaa kuu­kau­den ajan

06.10.2020 15:15
Tilaajille