NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ely-keskus
Katso videot 32 vuoden takaa, kun rantatörmä sortui: Reinon rannassa jäitä voi olla vielä kesäkuussa – kotirannassa jääpato on jokavuotinen näytelmä

Katso videot 32 vuoden takaa, kun ran­ta­tör­mä sortui: Reinon ran­nas­sa jäitä voi olla vielä ke­sä­kuus­sa – ko­ti­ran­nas­sa jääpato on jo­ka­vuo­ti­nen näy­tel­mä

05.05.2023 18:00
Tilaajille
Rahoitusta turvetuotanto-alueiden ennallistamiseen – Pohjois-Pohjanmaalla tavoitteena on ennallistaa ja ottaa jälkikäytön piiriin yhteensä 2 500 hehtaaria entistä turvesuota

Ra­hoi­tus­ta tur­ve­tuo­tan­to-aluei­den en­nal­lis­ta­mi­seen – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ta­voit­tee­na on en­nal­lis­taa ja ottaa jäl­ki­käy­tön piiriin yh­teen­sä 2 500 heh­taa­ria entistä tur­ve­suo­ta

05.05.2023 11:00
Tilaajille
Tieremontti Kempeleen keskustassa käynnistyy huhtikuun lopulla – luvassa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja kiertoteitä

Tie­re­mont­ti Kem­pe­leen kes­kus­tas­sa käyn­nis­tyy huh­ti­kuun lopulla – luvassa ti­la­päi­siä lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ja kier­to­tei­tä

03.04.2023 16:03
Tilaajille
Vihiluodontien tilanteesta pidetty palaveri ei tuonut pikaista ratkaisua tienkäyttäjien tuskaan

Vi­hi­luo­don­tien ti­lan­tees­ta pidetty pa­la­ve­ri ei tuonut pi­kais­ta rat­kai­sua tien­käyt­tä­jien tuskaan

21.03.2023 16:49
Tilaajille
Vihiluodontien vaarallisuus puhuttaa edelleen – kyläläiset vaativat toimintaa lupausten sijaan

Vi­hi­luo­don­tien vaa­ral­li­suus pu­hut­taa edel­leen – ky­lä­läi­set vaa­ti­vat toi­min­taa lu­paus­ten sijaan

21.02.2023 15:00
Tilaajille
Työllistymisen haasteet – Lumijoella asuva ukrainalaismies kirjoitti kirjeen, missä hän avaa tuntojaan työn hakemisesta

Työl­lis­ty­mi­sen haas­teet – Lu­mi­joel­la asuva uk­rai­na­lais­mies kir­joit­ti kir­jeen, missä hän avaa tun­to­jaan työn ha­ke­mi­ses­ta

15.02.2023 06:00
Tilaajille
Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille

Ok­to­murs­ket­ta vielä kah­dek­san vuotta Poh­jois-Poh­jan­maan val­ta­teil­lä – ely-kes­kus ei ole myön­tä­nyt ja­ko­pää­re­mon­teis­ta kor­vauk­sia niitä ha­ke­neil­le

04.02.2023 16:00
Tilaajille
Lakeuden matalin työttömyys edelleen Limingassa – työttömyyden lasku on kuitenkin hyytynyt

La­keu­den matalin työt­tö­myys edel­leen Li­min­gas­sa – työt­tö­myy­den lasku on kui­ten­kin hyy­ty­nyt

22.11.2022 09:01
Tilaajille
Ely-keskus hakee muutosta Temmesjoen pohjapadon lupamääräyksiin – rannan tulevat muutokset siirtyvät lupahakemuksen mukaan rannanomistajan vastuulle

Ely-kes­kus hakee muu­tos­ta Tem­mes­joen poh­ja­pa­don lu­pa­mää­räyk­siin – ­ran­nan tulevat muu­tok­set siir­ty­vät lu­pa­ha­ke­muk­sen mukaan ran­nan­omis­ta­jan vas­tuul­le

07.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun – tukea voi hakea marraskuun loppuun saakka

Säästöä maa­seu­dun yri­tys­ten säh­kö­las­kuun – tukea voi hakea mar­ras­kuun loppuun saakka

24.10.2022 18:00
Tievaloja parannellaan Oulun ja Kempeleen Zeppelinin välillä, valmista elokuun aikana

Tie­va­lo­ja pa­ran­nel­laan Oulun ja Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin vä­lil­lä, val­mis­ta elokuun aikana

05.08.2022 15:00
Tilaajille
Ely-keskus vaatii Hailuotoon kaavaillussa tuulivoimahankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä – erityisesti merikotkien arvellaan olevan törmäysherkkiä

Ely-kes­kus vaatii Hai­luo­toon kaa­vail­lus­sa tuu­li­voi­ma­hank­kees­sa ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­me­net­te­lyä – eri­tyi­ses­ti me­ri­kot­kien ar­vel­laan olevan tör­mäys­herk­kiä

21.02.2022 10:19
Tilaajille
Vihiluotolaiset ovat jo vuosia koittaneet tehdä kylätiestään turvallista, mutta vaaratilanteita sattuu edelleeen koko ajan – "Meidän olisi päästävä saman pöydän ääreen tienpitäjän kanssa ja Vihiluodontielle olisi tehtävä pitkän aikavälin suunnitelma"

Vi­hi­luo­to­lai­set ovat jo vuosia koit­ta­neet tehdä ky­lä­ties­tään tur­val­lis­ta, mutta vaa­ra­ti­lan­tei­ta sattuu edel­leeen koko ajan – "­Mei­dän olisi pääs­tä­vä saman pöydän ääreen tien­pi­tä­jän kanssa ja Vi­hi­luo­don­tiel­le olisi tehtävä pitkän ai­ka­vä­lin suun­ni­tel­ma"

25.08.2021 06:00
Tilaajille
Vastaus Jussi Ylitalon mielipidekirjoitukseen: " Lausuntovaiheessa kunnat voivat halutessaan asettaa suunnitelman nähtäville ja ottaa lausunnossaan kantaa muun muassa taajamien kohdan linjausvaihtoehtoihin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastaus Jussi Yli­ta­lon mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen: " Lau­sun­to­vai­hees­sa kunnat voivat ha­lu­tes­saan asettaa suun­ni­tel­man näh­tä­vil­le ja ottaa lau­sun­nos­saan kantaa muun muassa taa­ja­mien kohdan lin­jaus­vaih­toeh­toi­hin"

25.05.2021 11:47
Tilaajille
Temmesläiset haluaisivat ohitustien – ely-keskukselle lähti lausunnot MTK:lta, kotiseutuyhdistykseltä ja kyläyhdistykseltä

Tem­mes­läi­set ha­luai­si­vat ohi­tus­tien – ely-kes­kuk­sel­le lähti lau­sun­not MTK:l­ta, ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sel­tä ja ky­lä­yh­dis­tyk­sel­tä

22.04.2021 09:00
Tilaajille
Valtuutettu Esa Saarela: Nelostien nykylinjaus uhka Temmekselle ja Tyrnävälle – "Entisen nelostien rauhoittuminen kyläraitiksi, nopeampi yhteys Ouluun, viehättävä kylämiljöö sekä temmesläinen kuulu yhteishenki, ovat ne ainekset, joilla perinteikäs Temmes lähtee asukasluvultaan uuteen kasvuun"
Mielipidekirjoitus

Val­tuu­tet­tu Esa Saa­re­la: Ne­los­tien ny­ky­lin­jaus uhka Tem­mek­sel­le ja Tyr­nä­väl­le – "En­ti­sen ne­los­tien rau­hoit­tu­mi­nen ky­lä­rai­tik­si, no­peam­pi yhteys Ouluun, vie­hät­tä­vä ky­lä­mil­jöö sekä tem­mes­läi­nen kuulu yh­teis­hen­ki, ovat ne ai­nek­set, joilla pe­rin­tei­käs Temmes lähtee asu­kas­lu­vul­taan uuteen kas­vuun"

21.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Talkooepisodin päätös: Ely-keskus antaa Vihiluodon kyläyhdistykselle huomautuksen – "Olen edelleen sitä mieltä, ettemme ole tehneet mitään väärää"

Tal­koo­epi­so­din päätös: Ely-kes­kus antaa Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le huo­mau­tuk­sen – "Olen edel­leen sitä mieltä, ettemme ole tehneet mitään väärää"

20.04.2021 12:30
Tilaajille