Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Yrittäjät
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

15.02.2024 15:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Maarit Lassila, 40, jatkaa appensa elämäntyötä – "Olisi ollut kamala laittaa tyhjästä luotu yritys kiinni"

Tyr­nä­vä­läi­nen Maarit Las­si­la, 40, jatkaa appensa elä­män­työ­tä – "Olisi ollut kamala laittaa tyh­jäs­tä luotu yritys kiinni"

21.10.2023 13:00
Tilaajille
Oululaista Merja Launosta järkyttää ajatuskin, että kissat vietäisiin muualle kuin Jokiniemeen – Tyrnävältä löytyy seudun ainoa kissoihin erikoistunut lemmikkihoitola

Ou­lu­lais­ta Merja Lau­nos­ta jär­kyt­tää aja­tus­kin, että kissat vie­täi­siin muualle kuin Jo­ki­nie­meen – Tyr­nä­väl­tä löytyy seudun ainoa kis­soi­hin eri­kois­tu­nut lem­mik­ki­hoi­to­la

29.07.2023 18:00
Tilaajille
Liminkalaisyrittäjät Heidi, Heli ja Susanna ponnistivat Norsun tukemana Budapestiin – hankkeen tiimoilta syntyi Hyvinvoinnin Helmet

Li­min­ka­lais­yrit­tä­jät Heidi, Heli ja Susanna pon­nis­ti­vat Norsun tu­ke­ma­na Bu­da­pes­tiin – hank­keen tii­moil­ta syntyi Hy­vin­voin­nin Helmet

08.06.2023 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalta ponnistaneet verkkokaupat löysivät vierekkäiset toimitilat Kempeleen uudelta yritysalueelta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kasvulle

Poh­jois-Poh­jan­maal­ta pon­nis­ta­neet verk­ko­kau­pat löy­si­vät vie­rek­käi­set toi­mi­ti­lat Kem­pe­leen uudelta yri­tys­alueel­ta – uudet tilat tuovat lisää tilaa kas­vul­le

08.04.2023 11:00
Tilaajille
Taiteilijakaksikko yhdisti voimansa ja tekee korjaustöitä rekkojen paneeliverhoilusta jääkiekkokassien paikkaamiseen

Tai­tei­li­ja­kak­sik­ko yhdisti voi­man­sa ja tekee kor­jaus­töi­tä rek­ko­jen pa­nee­li­ver­hoi­lus­ta jää­kiek­ko­kas­sien paik­kaa­mi­seen

17.03.2023 18:00
Tilaajille
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei horjuttanut Siiri Vähämetsän päätöstä mennä armeijaan – "Haluan tehdä oman osuuteni ja osoittaa kunnioitusta isovanhemmilleni"

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei hor­jut­ta­nut Siiri Vä­hä­met­sän pää­tös­tä mennä ar­mei­jaan – "Haluan tehdä oman osuu­te­ni ja osoit­taa kun­nioi­tus­ta iso­van­hem­mil­le­ni"

08.03.2023 18:00
Tilaajille
Lue kempeleläisen yhdeksäsluokkalaisen Emman yhteiskuntaopin tunnille tekemä haastattelu: Millainen on kuljetusyrittäjän työntäyteinen arki?

Lue kem­pe­le­läi­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­sen Emman yh­teis­kun­ta­opin tun­nil­le tekemä haas­tat­te­lu: Mil­lai­nen on kul­je­tus­yrit­tä­jän työn­täy­tei­nen arki?

01.01.2023 15:00
Tilaajille
"Kunnan potkittava pois isot lohkareet, yrittäjä potkii itse pienet kivet" – Mitä hailuotolaisyrittäjät toivovat elinkeinoyhtiöltä?

"Kunnan pot­kit­ta­va pois isot loh­ka­reet, yrit­tä­jä potkii itse pienet kivet" – Mitä hai­luo­to­lais­yrit­tä­jät toi­vo­vat elin­kei­noyh­tiöl­tä?

14.11.2022 06:01
Tilaajille
Palvelua syrjäseudun asukkaiden tarpeisiin: "Paljon puuttuisi, jos kävisi pelkästään puhdistamon korjaamassa tai huoltamassa, eikä näkisi ketään missään."

Pal­ve­lua syr­jä­seu­dun asuk­kai­den tar­pei­siin: "Paljon puut­tui­si, jos kävisi pel­käs­tään puh­dis­ta­mon kor­jaa­mas­sa tai huol­ta­mas­sa, eikä näkisi ketään mis­sään."

25.10.2022 15:00
Tilaajille
Haluatko mukaan Mediaa & markkinointia -iltaan? Vielä ehdit mukaan Tyrnävälle, kannustaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Ha­luat­ko mukaan Mediaa & mark­ki­noin­tia -il­taan? Vielä ehdit mukaan Tyr­nä­väl­le, kan­nus­taa pää­toi­mit­ta­ja

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 15:00
Tilaajille
Kempeläislähtöinen Miia toteutti haaveensa Espoossa – nyt hän pyörittää Suomen ensimmäistä OCR-sisäharjoitteluareenaa

Kem­pe­läis­läh­töi­nen Miia to­teut­ti haa­veen­sa Es­poos­sa – nyt hän pyö­rit­tää Suomen en­sim­mäis­tä OCR-si­sä­har­joit­te­lua­ree­naa

14.08.2022 18:00
Tilaajille
Kempele sai tunnustusta Suomen Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä:  Kempeleen kunnassa tila- ja tonttiratkaisuihin löytyy yrittäjille nopeasti apua

Kempele sai tun­nus­tus­ta Suomen Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lys­sä: Kem­pe­leen kun­nas­sa tila- ja tont­ti­rat­kai­sui­hin löytyy yrit­tä­jil­le no­peas­ti apua

18.05.2022 16:15
Vuoden yksinyrittäjä löytyi Limingasta – Miikka Kallioinen palkittiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Kempeleessä tänään

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä löytyi Li­min­gas­ta – ­Miik­ka Kal­lioi­nen pal­kit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nal­li­ses­sa yrit­tä­jä­juh­las­sa Kem­pe­lees­sä tänään

04.12.2021 18:30
Tilaajille
" Sote-keskustelua seuratessani on tullut mieleeni, että mennäänkö tässä väärin päin. Ensin rakennetaan hallintomalli ja sitten katsotaan, sattuisiko se sopimaan asiakkaille", pohtiii Jussi
Kolumni

" ­So­te-kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa­ni on tullut mie­lee­ni, että men­nään­kö tässä väärin päin. Ensin ra­ken­ne­taan hal­lin­to­mal­li ja sitten kat­so­taan, sat­tui­si­ko se so­pi­maan asiak­kail­le", pohtiii Jussi

01.12.2021 15:57
Leijonilta ja yrittäjiltä 5 000 euroa hyvään – Limingan ja Lumijoen lapset ja nuoret saivat Lions Club Liminka-Liminganlahdelta ja Limingan Yrittäjiltä Niittypäivä-lehden tuoton

Lei­jo­nil­ta ja yrit­tä­jil­tä 5 000 euroa hyvään – Li­min­gan ja Lu­mi­joen lapset ja nuoret saivat Lions Club Li­min­ka-Li­min­gan­lah­del­ta ja Li­min­gan Yrit­tä­jil­tä Niit­ty­päi­vä-leh­den tuoton

01.12.2021 13:26
Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Lasse Lyijynen on aloittanut työnsä – "Yrittäjien hyvä laittaa kehitysyhtiön numero puhelimen pikavalintaan heti puolison ja lasten jälkeen"

Ke­hi­tys­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Lasse Lyi­jy­nen on aloit­ta­nut työnsä – "Y­rit­tä­jien hyvä laittaa ke­hi­tys­yh­tiön numero pu­he­li­men pi­ka­va­lin­taan heti puo­li­son ja lasten jäl­keen"

16.11.2021 12:54
Monipuolisia tapahtumia, matkoja, koulutusta ja verkostoitumista – Limingan Yrittäjät juhlii ensi vuonna 50 toimintavuottaan

Mo­ni­puo­li­sia ta­pah­tu­mia, mat­ko­ja, kou­lu­tus­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­ta – Li­min­gan Yrit­tä­jät juhlii ensi vuonna 50 toi­min­ta­vuot­taan

12.11.2021 18:00
Tilaajille
Lumijoen Yrittäjät virkoaa toimimaan – Mari Jesiöjärvi on uusi puheenjohtaja

Lu­mi­joen Yrit­tä­jät virkoaa toi­mi­maan – Mari Je­siö­jär­vi on uusi pu­heen­joh­ta­ja

03.11.2021 06:00
Tilaajille